Nutriflex Special

infusionsvæske, opløsning

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nutriflex Special, infusionsvæske, opløsning  

minosyrer/glucose/elektrolytter 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du får Nutriflex Special
 3. Sådan får du Nutriflex Special
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Produktet indeholder stoffer (næringsstoffer) kaldet aminosyrer, salte (elektrolytter) og kulhydrater (glucose), som er nødvendige for, at kroppen kan vokse eller blive rask, og kalorier i form af kulhydrater. 

 

Du får tilført dette produkt gennem et drop i en vene (infusion), fordi du ikke er i stand til at spise tilstrækkeligt eller ikke kan ernæres gennem en sonde. 

 

Nutriflex Special er specielt beregnet til voksne og børn i alderen 2-17 år med moderat til svær katabolisme, som er en tilstand, hvor patienter forbrænder deres lager af energi, protein, osv. hurtigere, end de kan erstatte det. 

2. Det skal du vide, før du får Nutriflex Special

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Nutriflex Special

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nutriflex Special (angivet i punkt 6)
 • hvis du har en alvorlig medfødt forstyrrelse af aminosyrestofskiftet, hvor du har behov for en særlig proteindiæt
 • hvis du har et unormalt højt blodsukkerniveau, der kræver mere end 6 enheder insulin pr. time for at blive kontrolleret
 • hvis du har unormalt høje niveauer af syreholdige stoffer i blodet (acidose)
 • hvis du har blødning i hjernen eller rygmarven
 • hvis du har alvorligt leversvigt (alvorlig leverinsufficiens)
 • hvis du har alvorligt nyresvigt (alvorlig nyreinsufficiens) uden adgang til behandling med en kunstig nyre (hæmofiltrering eller dialyse).

 

Som det er tilfældet med anden medicin af denne type, må du ikke få Nutriflex Special, hvis du har: 

 • et akut hjertetilfælde (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde
 • enhver form for dårligt kontrolleret stofskifteforstyrrelse, for eksempel bevidstløs tilstand (koma) af ukendt årsag eller med utilstrækkelig forsyning af ilt til vævet eller ubehandlet sukkersyge (diabetes)
 • livstruende problemer med blodkredsløbet, som kan opstå, hvis du er i en tilstand af kollaps eller shock, har væskeophobning i lungerne (lungeødem), eller din væskebalance er forstyrret.

 

Nutriflex Special må ikke gives til nyfødte, spædbørn og småbørn under 2 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Nutriflex Special 

 • hvis du har nedsat hjerte-eller nyrefunktion
 • hvis du har forstyrrelser i væske-, elektrolyt- eller syre/base-balancen, f.eks. lavt væske- og saltindhold i kroppen (hypoton dehydrering) eller lavt natrium- eller kaliumniveau i blodet
 • hvis du har unormalt høje blodsukkerniveauer.

 

Der vil blive udvist ekstra forsigtighed med at tilpasse og kontrollere din daglige dosis, hvis du har nedsat nyre-, lever-, binyre-, hjerte- eller lungefunktion. 


Din læge vil også udvise særlig forsigtighed, hvis din hjerne-blod-barriere er ødelagt, da dette lægemiddel i det tilfælde kan forårsage øget tryk i hjernen eller rygmarven. 


Hvis du er i en tilstand med alvorlig underernæring, vil der blive udvist særlig forsigtighed med at opbygge din intravenøse ernæring gradvist, ledsaget af hensigtsmæssige kontroller og nødvendig tilførsel af elektrolytter, især kalium, magnesium og phosphat. 


Da dette lægemiddel indeholder glucose (en sukkerform), kan det påvirke dit blodsukkerniveau. Det kan være nødvendigt at tage blodprøver for at kontrollere dette. 


Hvis infusionen utilsigtet er blevet stoppet pludseligt, kan dit blodsukker også falde pludseligt. Din læge vil især tage dette i betragning, hvis du omsætter sukker langsomt (f.eks. hvis du har sukkersyge), eller når børn under 3 år får denne opløsning. Derfor skal dit blodsukker kontrolleres omhyggeligt, især efter infusionen stoppes. 


Desuden er det nødvendigt at kontrollere dine elektrolytniveauer i blodet, væskebalancen, syre-base- balancen og mængden af blodlegemer, blodets evne til at størkne samt nyre- og leverfunktionen. 


Lægen vil tage forholdsregler for at sikre, at kroppens væske- og saltbehov (elektrolytbehov) er dækket. Ud over Nutriflex Special vil du få yderligere næringsstoffer, for at dække dit behov helt. 


Som det er tilfældet med alle intravenøse opløsninger, er aseptiske forholdsregler nødvendige ved infusionen af Nutriflex Special. 

Børn og unge

I forbindelse med et pludseligt fald i dit barns blodsukkerniveau efter utilsigtet infusionsstop henvises til punktet ”Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor. 


Lægen vil ikke give Nutriflex Special til børn under 2 år. 

Brug af anden medicin sammen med Nutriflex Special

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Nutriflex Special kan have indvirkning på anden medicin eller omvendt. Fortæl det til lægen, hvis du tager noget af følgende medicin: 

 • medicin til behandling af betændelse (kortikosteroider)
 • hormonpræparater, der påvirker væskebalancen (ACTH)
 • medicin, der fremmer urinproduktionen (diuretika), som f.eks. spironolacton, triamteren eller amilorid
 • medicin til behandling af højt blodtryk (ACE-hæmmere), som f.eks. captopril og enalapril
 • medicin til behandling af højt blodtryk eller hjerteproblemer (angiotensin-II-receptorantagonister), som f.eks. losartan og valsartan
 • medicin, der bruges ved organtransplantationer, som f.eks. ciclosporin og tacrolimus

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får denne medicin. 


Graviditet
Hvis du er gravid, vil du kun få denne medicin, hvis din læge anser dette for absolut nødvendigt, for at du bliver rask. 


Amning
Kvinder der har behov for intravenøs ernæring på dette tidspunkt frarådes at amme. 


Frugtbarhed
Der foreligger ingen data. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel medicin gives sædvanligvis til sengeliggende patienter, f.eks. på et hospital eller en klinik, hvilket udelukker, at der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner. Selve lægemidlet påvirker imidlertid ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan får du Nutriflex Special

Dette lægemiddel gives som en intravenøs infusion (drop), dvs. via en lille slange direkte ind i en stor blodåre (vene). 

 

Før infusion skal opløsningen altid varmes op til stuetemperatur. 

Dosering

Din læge vil beslutte, hvor meget af dette lægemiddel du har behov for, og hvor længe du vil have behov for at blive behandlet med dette lægemiddel. 

 

Voksne 

Den anbefalede daglige dosis for voksne er op til 25 ml infusionsvæske, opløsning, pr. kg legemsvægt. Din læge vil bestemme den nøjagtige dosis. 

 

Brug til børn og unge 

Der er særlige doseringsretningslinjer for børn og unge mellem 2 og 17 år. Din læge kender disse retningslinjer og fastlægger dosis herefter. 

Hvis du har fået for meget Nutriflex Special

Det er usandsynligt, at du vil få en overdosis af dette lægemiddel ved korrekt indgivelse. Hvis du imidlertid får for meget af dette lægemiddel, kan det medføre: 

 • unormalt store mængder kropsvæske (hyperhydrering)
 • unormalt store urinmængder (polyuri)
 • forstyrrelser i kroppens saltbalance (elektrolytforstyrrelser)
 • åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne (lungeødem)
 • tab af aminosyrer i urin og forstyrrelser i aminosyrebalancen
 • ophobning af syreholdige stoffer i blodet (metabolisk acidose)
 • kvalme, opkastning, kulderystelser, hovedpine
 • høje niveauer af nitrogen i blodet (hyperammoniæmi)
 • unormalt højt blodsukkerniveau (hyperglykæmi)
 • sukker i urinen (glukosuri)
 • væskemangel (dehydrering)
 • meget højere blodkoncentration end normalt (hyperosmolalitet)
 • bevidstløshed forårsaget af ekstremt høje blodsukkerniveauer (hyperglykæmisk-hyperosmolært koma).

 

Hvis du får et eller flere af disse symptomer, vil infusionen straks blive standset. Din læge vil afgøre, om der skal gives anden yderligere behandling. Infusionen bliver ikke startet igen, før du er kommet dig. 


Spørg sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger forårsages hovedsageligt af overdosering eller for hurtig infusion. De forsvinder sædvanligvis, når infusionen standses. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit.
 • Unormalt store urinmængder (polyuri).

 

Hvis disse bivirkninger forekommer, skal din behandling standses, eller hvis lægen beslutter det, kan den fortsættes, men ved et lavere dosisniveau. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.  

Opbevar posen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på posen og på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nutriflex Special indeholder:

 • Aktive stoffer: aminosyrer, glucose og elektrolytter.

 

Efter blanding indeholder hver pose: 

Sammensætning 

1.000 ml 

1.500 ml 

Isoleucin 

4,11 g 

6,17 g 

Leucin 

5,48 g 

8,22 g 

Lysinhydrochlorid 

svarende til lysin 

4,97 g 

3,98 g 

7,46 g 

5,97 g 

Methionin 

3,42 g 

5,13 g 

Phenylalanin 

6,15 g 

9,23 g 

Threonin 

3,18 g 

4,77 g 

Tryptophan 

1,00 g 

1,50 g 

Valin 

4,54 g 

6,81 g 

Argininmonoglutamat 

svarende til arginin  

svarende til glutaminsyre 

8,72 g 

4,73 g 

3,99 g 

13,08 g 

7,10 g 

5,99 g 

Histidinhydrochloridmonohydrat 

svarende til histidin 

2,96 g 

2,19 g 

4,44 g 

3,29 g 

Alanin 

8,49 g 

12,74 g 

Asparaginsyre 

2,63 g 

3,95 g 

Glutaminsyre 

2,15 g 

3,23 g 

Glycin 

2,89 g 

4,34 g 

Prolin 

5,95 g 

8,93 g 

Serin 

5,25 g 

7,88 g 

Magnesiumacetattetrahydrat 

1,08 g 

1,62 g 

Natriumacetattrihydrat 

1,63 g 

2,45 g 

Kaliumdihydrogenphosphat 

2,00 g 

3,00 g 

Kaliumhydroxid 

0,62 g 

0,93 g 

Natriumhydroxid 

1,14 g 

1,71 g 

Glucosemonohydrat 

svarende til glucose 

264,0 g 

240,0 g 

396,0 g 

360,0 g 

Calciumchloriddihydrat 

0,60 g 

0,90 g 

 

 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyremonohydrat og vand til injektionsvæsker

Elektrolytter: 

1.000 ml 

1.500 ml 

Natrium 

40,5 mmol 

60,8 mmol 

Kalium 

25,7 mmol 

38,6 mmol 

Calcium 

4,1 mmol 

6,2 mmol 

Magnesium 

5,0 mmol 

7,5 mmol 

Chlorid 

49,5 mmol 

74,3 mmol 

Phosphat 

14,7 mmol 

22,1 mmol 

Acetat 

22,0 mmol 

33,0 mmol 

 

 

1.000 ml 

1.500 ml 

Aminosyreindhold 

70 g 

105 g 

Nitrogenindhold 

10 g 

15 g 

Kulhydratindhold 

240 g 

360 g 

 

 

i 1.000 ml 

i 1.500 ml 

Energi i form af aminosyrer [kJ (kcal)] 

1.172 (280) 

1.757 (420) 

Energi i form af kulhydrater [kJ (kcal)] 

4.017 (960) 

6.025 (1.440) 

Total energi [kJ (kcal)] 

5.198 (1.240) 

7.782 (1.860) 

Teoretisk osmolaritet [mOsm/l] 

2.100 

2.100 

pH 

4,8-6,0 

4,8-6,0 

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel er en infusionsvæske, opløsning, dvs. det administreres gennem en lille slange i en blodåre (vene). 


Nutriflex Special leveres i en infusionspose med to kamre. Det nederste kammer indeholder glucose, mens det øverste kammer indeholder aminosyreopløsning. Glucose- og aminosyreopløsningen er klare, farveløse eller svagt gullige opløsninger. 


Produktet leveres i plastposer med to kamre indeholdende: 

 • 1.000 ml (500 ml aminosyreopløsning + 500 ml glucoseopløsning)
 • 1.500 ml (750 ml aminosyreopløsning + 750 ml glucoseopløsning)

 

Pakningsstørrelser: 5 × 1.000 ml, 5 × 1.500 ml 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

B. Braun Melsungen AG  

D-Carl-Braun-Straße 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

 

Postadresse 

34209 Melsungen, Tyskland 

Dansk repræsentant

B. Braun Medical A/S  

Dirch Passers Allé 27, 3. sal  

2000 Frederiksberg 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Opløsningen skal altid bringes til stuetemperatur inden infusion. 


Nutriflex Special må kun anvendes, hvis opløsningen er klar og posen ubeskadiget. Efter infusionen må ubrugt opløsning aldrig opbevares til senere brug. 


Klargøring af den blandede opløsning:
 

Den indvendige mellemforsegling mellem de to kamre skal åbnes umiddelbart inden brug, så indholdet i de to kamre kan blandes aseptisk.
Tag posen ud af den beskyttende pose, og fortsæt på følgende måde: 

 • Fold posen ud, og læg den på en fast overflade
 • Åbn mellemforseglingen ved at trykke på posen med begge hænder
 • Bland kort indholdet af posen.

 

Der er en tilsætningsport beregnet til iblanding af tilsætningsstoffer til Nutriflex Special. 

 

Overhold aseptiske forholdsregler ved tilsætning af andre opløsninger eller fedtemulsioner til Nutriflex Special. Fedtemulsioner kan let tilsættes ved hjælp af et særligt overførselssæt. 


Maksimale infusionshastigheder:
 

Hos voksne, børn og unge fra 2 til 17 år er den maksimale infusionshastighed 1,6 ml pr. kilo legemsvægt pr. time. 

 

Opbevaring efter blanding af indholdet  

Nutriflex Special bør helst administreres umiddelbart efter blanding af de to opløsninger, men hvis umiddelbar administration ikke er mulig, kan blandingen opbevares i op til 7 dage ved stuetemperatur og op til 14 dage i køleskab ved 2-8 ºC (inkl. administrationstid). Delvist brugte beholdere må ikke opbevares til senere brug. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...