Zinacef®

pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1,5 g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Zinacef® 1,5 g pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning  

Cefuroxim 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Zinacef
 3. Sådan bliver du behandlet med Zinacef
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zinacef er et antibiotikum, der anvendes til voksne og børn. Det virker ved at dræbe bakterier, som forårsager infektioner. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes cefalosporiner. 

 

Zinacef anvendes til at behandle infektioner i: 

 • lungerne eller brystkassen
 • urinvejene
 • huden og bløddele
 • maven.

 

Zinacef anvendes desuden: 

 • til forebyggelse af infektioner i forbindelse med operationer.

 

Lægen kan gennem dit behandlingsforløb tage en prøve af de bakterier, som er årsag til infektionen og teste om bakterierne er følsomme over for Zinacef. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Zinacef

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Du må ikke få Zinacef: 

 • hvis du er allergisk over for antibiotika af typen cefalosporiner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zinacef (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) over for antibiotika af typen betalaktamer (penicilliner, monobaktamer og carbapenemer).

 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstånde gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal holde øje med visse symptomer, såsom overfølsomhedsreaktioner, hududslæt, gener fra mave- tarmkanalen som f.eks. diarré og svampeinfektioner, mens du får Zinacef. Dette vil nedsætte risikoen for eventuelle problemer. Se (’Tilstande, som du skal holde øje med’) under punkt 4. Hvis du er overfølsom over for andre typer af antibiotika, såsom penicillin, kan du muligvis også være overfølsom over for Zinacef. 


Hvis du skal have taget en blod- eller urinprøve 

Zinacef kan påvirke analyseresultaterne af urin- eller blodprøver for sukker og en blodprøve, der kaldes Coombs’ test. Hvis du skal have taget prøver:
Fortæl den person, der tager prøven, at du har fået Zinacef.
 

Brug af anden medicin sammen med Zinacef

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Zinacef eller øge risikoen for, at du får bivirkninger. Disse inkluderer: 

 • aminoglykosid-antibiotika
 • vanddrivende tabletter (diuretika), såsom furosemid
 • probenecid
 • blodfortyndende medicin (orale antikoagulantika).

► Tal med lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan være nødvendigt med ekstra kontroller, mens du får Zinacef, for at undersøge din nyrefunktion. 

 

P-piller
Zinacef kan nedsætte virkningen af p-piller. Hvis du tager p-piller, skal du også bruge prævention, der danner en barriere (såsom kondom), mens du bliver behandlet med Zinacef. Spørg lægen til råds. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 


Lægen vil afveje fordelene ved at behandle dig med Zinacef over for risikoen for barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil og betjen ikke maskiner, hvis du ikke føler dig godt tilpas. 

Zinacef indeholder natrium

Du skal tage højde for natriumindholdet, hvis du følger en kostplan med et kontrolleret indhold af natrium. 


Dette lægemiddel indeholder 83 mg natrium per hætteglas, svarende til 4,15 % af den WHO anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen. 

3. Sådan bliver du behandlet med Zinacef

Du vil normalt få Zinacef af en læge eller en sygeplejerske. Det kan gives som drop (intravenøs infusion) eller som en injektion direkte i en blodåre (vene) eller i en muskel. 

 

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Lægen vil bestemme den korrekte dosis af Zinacef for dig. Dosis afhænger af infektionens sværhedsgrad og type, om du får andre antibiotika, din vægt og alder og af, hvor godt dine nyrer fungerer. 

 

Nyfødte (0-3 uger) 

For hvert kg, barnet vejer, skal det have 30 mg til 100 mg Zinacef om dagen fordelt på 2 eller 3 doser. 

 

Spædbørn (over 3 uger) og børn 

For hvert kg, barnet vejer, skal det have 30 til 100 mg Zinacef om dagen fordelt på 3 eller 4 doser. 

 

Voksne og unge 

750 mg til 1,5 g Zinacef 2, 3 eller 4 gange daglig. Højeste dosis er 6 g om dagen. 

 

Patienter med nyreproblemer 

Hvis du har nyreproblemer, vil lægen måske ændre din dosis. 

► Tal med lægen, hvis dette gælder for dig. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Zinacef

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Zinacef, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis en dosis af Zinacef er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandlingen med Zinacef bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tilstande, som du skal holde øje med 

Et lille antal af de personer, som får Zinacef får en allergisk reaktion eller en hudreaktion, som kan blive alvorlig. Symptomer på disse reaktioner inkluderer: 

 • alvorlig allergisk reaktion. Symptomer omfatter hævet og kløende udslæt, hævelser, undertiden i ansigtet eller munden, hvilket kan forårsage vejrtrækningsbesvær.
 • udslæt, der kan danne blærer, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere område omsluttet af en mørk ring).
 • et udbredt udslæt med blæredannelse og afskalning af huden (dette kan være tegn på Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

Andre symptomer, du skal være opmærksom på, når du får Zinacef, er bl.a.:

 • svampeinfektioner. I sjældne tilfælde kan medicin som Zinacef medføre overvækst af en gærsvamp (Candida) i kroppen, hvilket kan medføre svampeinfektioner (såsom trøske). Der er større risiko for denne bivirkning, hvis du får Zinacef i en længere periode.
 • alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis). Lægemidler, som Zinacef, kan give inflammation i tyktarmen (colon), der medfører diarré, normalt med blod og slim, mavesmerter og feber.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får et eller flere af disse symptomer. 

Almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • smerter ved injektionsstedet, hævelse og rødme langs en blodåre (vene).

Tal med lægen, hvis noget af dette bekymrer dig.  

 

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • stigning i koncentrationen af stoffer (enzymer), der bliver dannet i leveren.
 • forandringer i antal hvide blodlegemer (neutropeni eller eosinofili).
 • nedsat antal røde blodlegemer (anæmi).

 

Ikke almindelige bivirkninger
Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • hududslæt, kløende, hævet udslæt (nældefeber).
 • diarré, kvalme, mavesmerter.

Tal med lægen, hvis du får nogle af disse bivirkninger. 


Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni).
 • stigning i koncentrationen af bilirubin (et stof, der bliver dannet i leveren).
 • positiv Coombs’ test.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er set hos meget få personer, men den nøjagtige hyppighed kendes ikke: 

 • svampeinfektioner.
 • høj temperatur (feber).
 • allergiske reaktioner.
 • tyktarmsbetændelse, hvilket kan forårsage diarré, ofte med blod og slim, samt mavesmerter.
 • betændelse i nyrer og blodkar.
 • røde blodlegemer, der ødelægges for hurtigt (hæmolytisk anæmi).
 • udslæt, der kan danne blærer, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere område omsluttet af en mørk ring - erythema multiforme).

Tal med lægen, hvis du får nogle af disse bivirkninger. 


Bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • nedsat antal blodplader (celler, der får blodet til at størkne - trombocytopeni).
 • stigning i koncentrationen af urinstof-nitrogen og kreatinin i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Zinacef ved temperaturer over 25 °C. Opbevar Zinacef i den ydre emballage for at beskytte mod lys. 

Brugsklar opløsning bør anvendes straks, men kan opbevares beskyttet mod lys ved temperaturer under 25 °C i 5 timer eller 24 timer i køleskab (2-8 ºC). 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zinacef indeholder:

 • Aktivt stof: cefuroxim 1,5 g som cefuroximnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Ingen

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Zinacef pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning er et hvidt pulver i et hætteglas. 

 

Pakningsstørrelser 

Zinacef fås i en pakningsstørrelse á 5 hætteglas á 1,5 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Vejledning til rekonstitution 

 

Volumener, der skal tilsættes og koncentrationer, som kan anvendes, hvis der er behov for fraktionsdoser 

Størrelse på hætteglas 

Administrationsvej 

Mængde vand, der skal tilsættes (ml) 

Omtrentlig cefuroxim-koncentration (mg/ml)** 

1,5 g pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning 

1,5 g 

intramuskulær intravenøs bolus intravenøs infusion 

6 ml mindst 15 ml 15 ml* 

216  

94  

94 

 

* Rekonstitueret opløsning skal tilsættes til 50 eller 100 ml forligelig infusionsvæske (se oplysninger om forligelighed nedenfor). 


** Det endelige volumen af den rekonstituerede opløsning af cefuroxim øges på grund af fortrængningsfaktoren for lægemiddelstoffet, hvilket resulterer i de ovenfor listede koncentrationer i mg/ml. 

 

Forligelighed 

1,5 g cefuroximnatrium rekonstitueret med 15 ml vand til injektionsvæsker kan tilsættes til injektionsvæske med metronidazol (500 mg/100 ml), og begge bevarer deres aktivitet i op til 24 timer ved temperaturer under 25 °C.
1,5 g cefuroximnatrium er forligeligt med azlocillin 1 g (i 15 ml) eller 5 g (i 50 ml) i op til 24 timer ved 4 °C og 6 timer ved temperaturer under 25 °C.
Cefuroximnatrium (5 mg/ml) i 5 % w/v eller 10 % w/v xylitol-injektionsvæske kan opbevares i op til 24 timer ved 25 °C. 

 

Cefuroximnatrium er forligeligt med vandige opløsninger indeholdende op til 1 % lidocainhydrochlorid.
Cefuroximnatrium er forligeligt med infusionsvæskerne listet nedenfor. Aktiviteten vil være bevaret i op til 24 timer ved stuetemperatur i: 0,9 % w/v natriumchlorid-injektionsvæske BP 5 % glucoseinjektionsvæske BP 0,18 % w/v natriumchlorid med 4 % glucoseinjektionsvæske BP 

 

5 % glucose med 0,9 % natriumchlorid-injektionsvæske  

5 % glucose- med 0,45 % natriumchlorid-injektionsvæske  

5 % glucose med 0,225 % natriumchlorid-injektionsvæske  

10 % glucoseinjektionsvæske  

10 % invertsukker i vand til injektionsvæsker  

Ringer injektionsvæske USP  

Ringerlactat injektionsvæske USP  

M/6 natriumlactat-injektionsvæske  

Sammensat natriumlactat-injektionsvæske BP (Hartmanns injektionsvæske). 

 

Stabiliteten af cefuroximnatrium i 0,9 % w/v natriumchlorid-injektionsvæske BP og i 5 % glucoseinjektionsvæske påvirkes ikke af hydrocortisonnatriumphosphat.
Cefuroximnatrium er desuden fundet forligeligt i 24 timer ved stuetemperatur, når det administreres som i.v.-infusion sammen med:  

Heparin (10 og 50 enheder/ml) i 0,9 % natriumchlorid-injektionsvæske;  

kaliumchlorid (10 og 40 mEqL) i 0,9 % natriumchlorid-injektionsvæske. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2019. 

 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...