Tetracyclin "Actavis"

filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tetracyclin Actavis  

filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg  

Tetracyclinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tetracyclin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis
 3. Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tetracyclin Actavis er et bredspektret antibiotikum. Du kan bruge Tetracyclin Actavis til behandling af infektioner. 

Tetracyclin Actavis virker ved at hæmme en række bakterier og andre mikroorganismer. 

 

Lægen kan have givet dig Tetracyclin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis

Tag ikke Tetracyclin Actavis, hvis:

 • du er overfølsom (allergisk) over for tetracyclin eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • du er gravid.
 • du har dårlige nyrer.
 • du er i behandling med kapsler (acitretin eller isotretinoin) mod psoriasis, bumser eller andre hudlidelser. Spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Tetracyclin Actavis, hvis du:  

 • har dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • har forsnævring i spiserøret, maven eller tarmen.
 • får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser.
 • får diarré.

 

Der kan være risiko for svag blokering af impulsoverførsel fra nerver til muskler. Derfor skal der udvises forsigtighed ved administration af tetracycliner til patienter, der lider af muskelsygdommen myasthenia gravis. 


Behandling med Tetracyclin Actavis kan gøre huden lysfølsom. Under behandlingen bør du derfor undgå direkte eller kunstigt sollys. 


Brug ikke Tetracyclin Actavis, hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel Tetracyclin kan give skader på nyrerne. 


Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning. Børn, hvis tænder ikke er færdigudviklede, har risiko for varig misfarvning og skade på tænderne. 

Brug af anden medicin sammen med Tetracyclin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Tal med lægen, hvis du tager  

 • medicin mod mavesår (sucralfat).
 • produkter, der indeholder zink.
 • produkter, der indeholder jernforbindelser.
 • medicin mod hjertelidelser (digoxin og quinapril).
 • vanddrivende medicin.
 • kapsler mod psoriasis eller bumser (isotretinoin og acitretin).
 • anden medicin mod infektion.
 • medicin mod HIV-virus (didanosin).
 • medicin mod urinsur gigt (probenicid).
 • medicin mod manier og depression (lithium).
 • medicin mod kræft og visse typer gigt (methotrexat).

 

Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis. 


Hvis du samtidig tager medicin mod for megen mavesyre eller mod forstoppelse, og kosttilskud, der indeholder aluminium, jern, calcium eller magnesium, kan det nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem du tager Tetracyclin Actavis, og ovennævnte medicin eller kosttilskud. 

Brug af Tetracyclin Actavis sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Tetracyclin Actavis sammen med mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal gå 3 timer mellem du tager Tetracyclin Actavis og mælkeprodukter. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Tetracyclin Actavis, hvis du er gravid. 

 

Amning  

Tetracyclin Actavis bliver udskilt i modermælken.
Hvis du ammer, må du ikke tage Tetracyclin Actavis. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tetracyclin Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tetracyclin Actavis indeholder lactose

Tabletterne indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis

Tag altid Tetracyclin Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

1 tablet på 500 mg 2 gange dagligt eller 1 tablet på 250 mg 4 gange dagligt. 

 

Børn:  

Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning. 

 

Ved svær akne:  

Enten 1-2 tabletter på 250 mg eller 1 tablet på 500 mg dagligt gennem flere måneder. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Tag tabletten sammen med rigelig væske (dog ikke mælk) eller et let måltid uden mælkeprodukter. 

Hvis du har taget for mange Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tetracyclin Actavis, end der står her , eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på at du har taget for mange Tetracyclin Actavis kan være kvalme, opkastning, og diarré. Hos patienter med dårlige nyrer er der ved overdosering set skader på lever og nyrer. 

Hvis du har glemt at tage Tetracyclin Actavis

Hvis du har glemt en dosis Tetracyclin Actavis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Tetracyclin Actavis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):  

 • Mangelfuld udvikling af tandemaljen hos børn. Kontakt læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):  

 • Sår eller forsnævringer i spiserøret. Kontakt læge.
 • Hævelse af ansigt, læber, hals og tunge (angioødem). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, synsforstyrrelser, smerter bag øjnene). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):  

 • Stærke mavesmerter og vandig, slimet diarré (akut tyktarmsbetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, tendens til infektioner og feber. Søg straks læge.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Forværring af bindevævslidelsen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Kontakt læge.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
 • Hvis du har dårlige nyrer, er der risiko for påvirkning af leveren, som viser sig ved gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):  

 • Kvalme, opkastning, diarré, varig misfarvning af børns tandemalje.
 • Midlertidig hæmning af knoglernes vækst hos børn.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):  

 • Allergiske hudreaktioner, udslæt, nældefeber.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tetracyclin Actavis utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Tetracyclin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tetracyclin Actavis filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er tetracyclinhydrochlorid. 

De øvrige indholdsstoffer er: Kaliumcarragenan, povidon, glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, talcum, lactose, hypromellose, macrogol 4000. Farvestoffer: Titandioxid (E171), quinolingult (E104) og jernoxid (E172). 

Tetracyclin Actavis’ udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Tetracyclin Actavis er en rund, gul, hvælvet filmovertrukket tablet med delekærv og mærket ”AL” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

250 mg: 24, 36 og 100 tabletter. 

500 mg: 12 og 30 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Fremstiller

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland, NE 61 3YA, England 

 

Merckle GmbH,  

Ludwig-Merckle-Str. 3,  

89143 Blaubeuren  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i april 2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...