Bufoler Easyhaler®

inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bufoler Easyhaler®4,5+160 mikrogram/dosis inhalationspulver  

Formoterolfumaratdihydrat/budesonid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Bufoler Easyhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufoler Easyhaler.
3. Sådan skal du bruge Bufoler Easyhaler.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Bufoler Easyhaler indeholder to forskellige virksomme stoffer:  

 • Budesonid der tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”kortikosteroider”.
 • Formoterolfumaratdihydrat der tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende beta-2- adrenoceptoragonister” eller ”bronkodilatatorer”.
 • Budesonid virker ved at hæmme slimdannelse og hævelse i luftvejene. Formoterolfumaratdihydrat virker ved at afslappe musklerne og udvider bronkierne.
 • Du kan bruge Bufoler Easyhaler til behandling af astma (voksne og unge fra 12 år) eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (voksne på 18 år og derover).

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufoler Easyhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bufoler Easyhaler

 • hvis du er allergisk over for budesonid, formoterolfumaratdihydrat eller over for indholdsstoffet lactosemonohydrat (som indeholder små mængder af mælkeprotein) i Bufoler Easyhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Bufoler Easyhaler  

 • hvis du har sukkersyge.
 • hvis du har eller har haft lungeturberkulose eller har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.
 • hvis du har udvidelse af en pulsåre (aneurisme)
 • hvis du har højt blodtryk
 • hvis du nogensinde har haft eller har hjerteproblemer (inklusiv uregelmæssig hjertebanken, meget hurtig puls, arterieforsnævring eller hjertesvigt).
 • hvis du har lavt indhold af kalium i blodet.
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.
 • hvis du er i risikogruppe for at udvikle knogleskørhed (osteoporose).
 • hvis du tager medicin mod svamp (itraconazol) og virusinfektioner (ritonavir), og andre lignende stoffer.
 • hvis du har nedsat leverfunktion.
 • hvis du har en svulst i eller omkring binyren (fæokromocytom).

Du kan opleve akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød, og i nogle tilfælde kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. 


Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan tage den, når du får behov for det. 


Skyl munden med vand efter inhalation af din dosis, for at undgå svampeinfektion i munden. Hvis du for svampeinfektion i munden skal du stadig skylle munden efter inhalation af din dosis. 


Det er vigtigt at tage Bufoler Easyhaler hver dag, også selvom du i et stykke tid ikke har astma eller KOL-symptomer.  

 

Din læge vil regelmæssigt tjekke dine astmasymptomer. 


Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod astma eller KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Bufoler Easyhaler. Hvis du har taget steroid i tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske opleve generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet næse eller snue, svækkelse, muskel- eller ledsmerter og udslæt (eksem). Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom, hovedpine, træthed, kvalme og opkastning.
Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller før en operation). 


Tal med lægen hvis du oplever at behandlingen ikke er effektiv. 


Især ved høje doser og givet i længere perioder, kan der opstå bivirkninger: 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Væksthæmning hos børn og unge.
 • Nedsat knogletæthed
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Sløret syn eller synsforstyrrelser pga. årehindelækage (stress-øje). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • psykiske og adfærdsrelaterede problemer, herunder hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression (specielt hos børn).

 

Det anbefales ved behandlingsophør, at dosis nedsættes gradvist, og ikke stoppes pludseligt. Hurtig nedtrapning kan øge risikoen for bivirkninger, herunder appetitmangel/madlede, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, nedsat bevidsthedsniveau, epileptiske anfald, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk og mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). 


Ved skift fra tabletter til inhalation bør HPA (hypothalamus-hypofyse-aksen) kontrolleres regelmæssigt. 


Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Bufoler Easyhaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandlinge med Bufoler Easyhaler. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Vigtig information vedrørende dine astma- eller KOL-symptomer  

 • Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du tager Bufoler Easyhaler, skal du fortsætte med at tage Bufoler Easyhaler, men kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.
 • Kontakt straks lægen, hvis:
  • din åndenød bliver forværret, eller du ofte vågner om natten med astmasymptomer.
  • dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis tunghedsfølelsen varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme. 

Brug af anden medicin sammen med Bufoler Easyhaler

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • For højt blodtryk (Beta-blokkere fx atenolol eller propranolol inklusiv øjendråber f.eks. timolol mod grøn stær).
  • Hurtig eller uregelmæssig hjertebanken (fx kinidin, disopyramid, procainamid).
  • Hjertesvigt (digitalisglykosider).
  • For højt blodtryk (Diuretika (vanddrivende lægemidler).
  • Astma (Xanthin-lægemidler fx theophyllin og aminophyllin).
  • Udvidelse af bronkierne (fx salbutamol).
  • Depression (fx tricykliske antidepresiva og nefazodon).
  • Psykiske lidelser (Phenothiazin-lægemidler fx chlorpromazin eller prochlorperazin).
  • For højt stofskifte (L-thyroxin)
  • Hiv-infektion (fx ritonavir, cobicistat).
  • Svampeinfektioner (fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin og telithromycin). Tidsintervallet mellem behandling med disse svampe midler og Bufoler skal være så langt som muligt.
  • Parkinson’s sygdom (f.eks. levodopa).
  • Allergi (antihistamin fx terfanadin).
  • Brystspændinger ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Bufoler Easyhaler, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødsel.

 

Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin:

 • Kortikosteroider som indtages gennem munden (fx pred•nisolon)
 • Monoaminoxidasehæmmere, også kaldet MAO-hæmmere eller andre andre stoffer med lignede virkning fx furazolidon og procarbazin.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal have bedøvelse i forbindelse med en operation eller hos tandlægen. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Bufoler sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større overfor det ene af de to virksomme stoffer i Bufoler Easyhaler. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Bufoler Easyhaler efter aftale med lægen.
 • Hvis du bliver gravid, mens du bruger Bufoler Easyhaler, må du ikke stoppe behandlingen, men skal kontakte lægen med det samme.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Bufoler Easyhaler efter aftale med lægen.
 • Bufoler Easyhaler går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Frugtbarhed:  

 • Brug af Bufoler Easyhaler påvirker ikke fertiliteten hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bufoler Easyhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Bufoler Easyhaler indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Bufoler Easyhaler. 

3. Sådan bruger du Bufoler Easyhaler

Brug altid Bufoler Easyhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Astma 

Bufoler Easyhaler kan ordineres til behandling af astma på to måder. Mængden af Bufoler Easyhaler, du skal bruge, og hvornår du skal bruge den, afhænger af lægens ordination. 

 

a) Hvis din læge har ordineret Bufoler Easyhaler og en separat inhalator med anfaldsmedicin, skal du læse afsnittet "A) Sådan bruger du Bufoler Easyhaler og en separat inhalator med anfaldsmedicin".
b) Hvis din læge har ordineret Bufoler Easyhaler som den eneste inhalator, skal du læse afsnittet "B) Sådan bruger du Bufoler Easyhaler som din eneste astmainhalator". 

 

A) Sådan bruger du Bufoler Easyhaler og en separat inhalator med anfaldsmedicin 

 

Tag Bufoler Easyhaler hver dag. Dette forebygger astmasymptomer. 

 

Voksne (fra 18 år) 

 • Den normale dosis er 1 eller 2 inhalationer, 2 gange dagligt.
 • Din læge kan øge dosis til 4 inhalationer, 2 gange dagligt.
 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

Unge (12 til 17 år)  

 • Den normale dosis er 1 eller 2 inhalationer, 2 gange dagligt.
 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

 

Der findes en lavere styrke af Bufoler Easyhaler til børn mellem 6 og 11 år. 

 

Bufoler Easyhaler frarådes til brug hos børn under 6 år. 

 

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din astma. De vil justere dosis af lægemidlet til den laveste, der kan kontrollere din astma. Dog må dosis ikke justeres uden at du først har talt med din læge (eller astmasygeplejerske). 

 

Tag din separate inhalator med anfaldsmedicin til behandling af astmasymptomer, når de opstår. Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan tage den, når du får behov for det. Anvend ikke Bufoler Easyhaler til at behandle astmasymptomerne - anvend din inhalator med anfaldsmedicin. 

 

B) Sådan bruger du Bufoler Easyhaler som din eneste astmainhalator 

 

Brug kun Bufoler Easyhaler på denne måde, hvis det er det, din læge har fortalt dig, og du er 12 år eller derover. 

 

Bufoler Easyhaler frarådes til brug hos børn under 6 år. 

 

Brug din Bufoler Easyhaler hver dag. På den måde kan du forebygge astmasymptomer. Du kan tage: 

 • 1 inhalation om morgenen og 1 inhalation om aftenen

eller 

 • 2 inhalationer om morgenen

eller 

 • 2 inhalationer om aftenen.

Din læge kan vælge at øge dette til 2 inhalationer 2 gange dagligt. 

 

Brug også Bufoler Easyhaler som en ”inhalator med anfalds-medicin” til at behandle astmasymptomerne, når de opstår. 

 • Hvis du får astmasymptomer, skal du tage 1 inhalation og vente et par minutter.
 • Hvis du ikke får det bedre, skal du tage 1 inhalation mere.
 • Du må ikke tage mere end 6 inhalationer ad gangen.

Hav altid din Bufoler Easyhaler på dig, så du kan bruge den, når behovet opstår. 

 

Hav altid din Bufoler Easyhaler på dig, så du kan bruge den, når behovet opstår. 

 

Hvis du jævnligt har brug for 8 inhalationer eller derover pr. dag, skal du tale med din læge eller sygeplejerske. Det kan være nødvendigt for dem at ændre din behandling.
Du må ikke tage mere end 12 inhalationer i løbet af 24 timer. 

 

Hvis du får astmasymptomer, mens du dyrker motion, skal du bruge Bufoler Easyhaler som beskrevet her. Du må dog ikke bruge Bufoler Easyhaler lige før, du skal dyrke motion, for at forebygge astmasymptomer. 

 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 

 • Må kun anvendes af voksne (18 år eller derover).
 • Den sædvanlige dosis er 2 inhalationer 2 gange dagligt.

 

Din læge kan også ordinere andre lægemidler, der udvider bronkierne f.eks. antikolinerge lægemidler (såsom tiotropium eller ipratropiumbromid) mod din kronisk obstruktive lungesygdom. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis evt. ved skrumpelever. Følg lægens anvisning. 

 

Klargøring af din nye Bufoler Easyhaler 

Det er let at bruge Bufoler Easyhaler. Læs først vejledningen igennem. Den fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvad du skal være opmærksom på. 

 

PAK INHALATOREN UD 

Tag inhalatoren ud af pakningen. Den er i en lamineret pose, for at holde pulveret tørt. Tag den først ud af posen, når du er klar til at bruge den.
Påsæt den vedlagte etikette på inhalatoren. Placèr ikke etiketten over dosistælleren. 

 

Kontroller om du har alle dele (Figur 1): 

 • En inhalator med en støvhætte på mundstykket

 

Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 

 

SÅDAN TAGES EN DOSIS MED Bufoler EASYHALER 

Fjern støvhætten.
A. Ryst  

 • Ryst inhalatoren kraftigt op og ned tre til fem gange (figur 3b).
  Dette gøres, for at sikre at pulveret bevæger sig rigtigt og for at give den korrekte dosis.

Vær sikker på at... 

 • du ryster den op og ned
 • du ikke trykker mens du ryster den.

 

Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 

 

B. Tryk  

 • Hold inhalatoren lodret mellem pegefinger og tommelfinger (figur 4b).
 • Tryk indtil du hører et klik og lad den klikke tilbage igen.
  Dette afgiver pulver til inhalationskanalen inde i mundstykket.

 

Vær sikker på at... 

 • støvhætten ikke sidder på inhalatoren, det vil forhindre at du kan trykke den
 • du kun trykker én gang, lige inden du tager lægemidlet. Hvis du trykker mere end én gang, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren".
 • du holder inhalatoren lodret, mens du trykker på den og inhalerer din dosis.

 

Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 

 

C. Inhalation  

Mens du sidder ned eller står op 

 • Tag en normal udånding
 • Placer mundstykket i munden mellem dine tænder og luk læberne tæt omkring mundstykket
 • Tag en kraftig og dyb indånding (Figur 5b)
 • Tag inhalatoren ud af munden, og ånd ud som normalt og væk fra inhalatoren.

 

Vær sikker på at… 

 • hele mundstykket er godt inde i munden, således at pulveret ikke kommer på dine tænder
 • dine læber ligger tæt omkring mundstykket
 • du ikke ånder ud i inhalatoren. Dette er vigtigt: det kan blokere inhalatoren. Hvis du ånder ud i inhalatoren, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren”.

 

Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 

 

Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren 

 • Gør tingene langsomt.Det er vigtigt, at trække vejret normalt. Øv et par gange foran et spejl, hvis det hjælper.
 • Hvis du utilsigtet kommer til at trykke på inhalatoren, eller hvis du måske har trykket flere gange på den, eller hvis du ånder ud i den, så bank mundstykket let mod en bordplade eller mod håndfladen, for at tømme pulveret (figur 6b). Dette sikrer en rigtig dosering. Start derefter igen med trin A, B og C.

 

Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 

 

Hvis du skal tage endnu en inhalation 

 • Start igen med trin A, B og C (Bemærk, at du skal ryste inhalatoren igen).

 

Efter at du har brug inhalatoren 

 • Sæt støvhætten tilbagepå mundstykket.
 • Skyl munden med vand efter din daglige morgen- og/eller aftendosis, og spyt vandet ud.

 

Som ved alle inhalatorer, skal alle omsorgspersoner sørge for, at børn, som har fået ordineret Bufoler Easyhaler, bruger den rigtige inhalationsteknik, som ovenover beskrevet. 

 

Rengøring af Easyhaler 

 • Rengør mundstykket mindst 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand: pulveret i Easyhaleren er følsomt over for fugt.

 

Hvornår du skal have en ny Easyhaler 

 • Inhalatoren har en dosistæller, som viser, hvor mange doser der er tilbage (figur 7b). Tælleren drejer sig efter hver femte dosis. Tælleren bliver rød, når der er 20 doser tilbage.
  Hvis du ikke allerede har en ny Easyhaler, så kontakt din læge, for at få en ny recept. Hvis tælleren står på 0, er du nødt til at skifte Easyhaleren, selvom du stadig kan se pulver i det gennemsigtige vindue på bagsiden af inhalatoren.

 

Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 

 

Hvis du har brugt for meget Bufoler Easyhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bufoler Easyhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer: 

 • Rysten, hovedpine, hjertebanken. I isolerede tilfælde er der set hurtig puls, for højt blodsukker, lavt kalium i blodet, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig puls, kvalme og opkastninger.

Hvis du har glemt at bruge Bufoler Easyhaler

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bufoler Easyhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe pludseligt. Tal med lægen 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Lungebetændelse hos KOL-patienter. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Trøske (svampeinfektion i mund og svælg). Dette opstår sjældnere, hvis du skyller munden med vand efter du har brugt Bufoler Easyhaler.
 • Hovedpine.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Let irritation i halsen, hoste, hæshed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uro og rastløshed.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme.
 • Blå mærker.
 • Muskelkramper.
 • Sløret syn (Se også "Advarsler og forsigtighedsregler").

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner, såsom: - Udslæt / hududslæt.
  • Nældefeber og kløe.
  • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
  • Udslæt (nældefeber) og hævelse. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan de være livsfarligt. Rind 112.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Ekstra hjerteslag.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat vækst.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn).
 • Smagsforstyrrelser.
 • Blodtryksvariationer.

Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Bufoler Easyhaler . Det kan være tegn på lungebetændelse: 

 • feber eller kulderystelser
 • øget slimproduktion, ændring i slimens farve
 • tiltagende hoste eller tiltagende vejrtrækningsproblemer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

5. Opbevaring

 • Opbevar Bufoler Easyhaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Bufoler Easyhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må anvendes i 4 måneder efter anbrud af den laminerede pose. Noter den dato, du åbnede posen, så du kan huske den.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C, og skal beskyttes mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bufoler Easyhaler, 4,5+160 mikrogram/dosis indeholder:

Aktivt stof: 

4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og 160 mikrogram budesonid. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Inhalationspulveret har en hvid til gullig farve. Hver inhalator indeholder 120 doser. 

 

Bufoler Easyhaler fås i: 

Bufoler Easyhaler 4,5+160 mikrogram/dosis i pakninger med 

120 doser (1 x 120 doser) og 360 doser (3 x 120 doser) inhalationspulver.  

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

I Danmark markedsføres Bufoler Easyhaler også som Bufomix Easyhaler 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...