Thiamazol "2care4"

tabletter 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Thiamazol 2care4 5 mg tabletter 

Thiamazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol 2care4
 3. Sådan skal du tage Thiamazol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Thiamazol 2care4 hæmmer dannelsen af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen. 

Du kan bruge Thiamazol 2care4 mod forhøjet stofskifte. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Thiamazol 2care4:

 • hvis du er allergisk over for midler mod for højt stofskifte (thiamazol, carbimazol, propylthiouracil) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Thiamazol 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • hvis du oplever påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot.
 • hvis du oplever træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.
 • hvis du er gravid og i behandling med thyroideahormoner (fx levothyroxin).
 • hvis du tidligere har haft betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis) efter administration af thiamazol eller carbimazol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Thiamazol 2care4. 

 • hvis du tidligere har haft milde overfølsomhedsreaktioner (f.eks. allergiske udslæt, kløe).
 • hvis du har en leversygdom.
 • hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel (struma), og den vokser under behandlingen med Thiamazol 2care4.
 • hvis du er gravid eller ammer. Thiamazol 2care4 kan være skadeligt for det ufødte barn. Hvis du kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention fra det tidspunkt, du starter behandlingen, og under hele behandlingen.

 

Du skal stoppe behandlingen og kontakte din læge: 

 • hvis du får ømhed i halsen, sår i munden, feber eller andre symptomer på infektion
 • hvis du oplever træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

 

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever feber eller mavesmerter, som kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis). Det kan være nødvendigt at ophøre behandlingen med Thiamazol 2care4. 

 

Når det forhøjede stofskifte normaliseres kan det medføre en vægtøgning under behandlingen med Thiamazol 2care4. Dette tyder på en normalisering af dit stofskifte. 

Brug af anden medicin sammen med Thiamazol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du skal være opmærksom på, at din sygdom kan påvirke virkningen af andre lægemidler, samt at doseringen af andre lægemidler måske skal ændres når funktionen af skjoldbruskkirtlen normaliseres. 

 

Tal med din læge, hvis du er i behandling med jod eller har været det i de seneste år. 

Brug af Thiamazol 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Thiamazol 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Thiamazol 2care4 kan være skadeligt for det ufødte barn.
Hvis du kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention fra det tidspunkt, du starter behandlingen, og under hele behandlingen.
Behandlingen med Thiamazol 2care4 kan muligvis fortsættes under graviditeten, hvis den mulige fordel opvejer den mulige risiko for dig og dit ufødte barn. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Thiamazol 2care4 efter aftale med lægen, da Thiamazol 2care4 bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Thiamazol 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Thiamazol 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Thiamazol 2care4

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Doseringen er individuel. Den sædvanlige dosis er: 

 

Voksne 

Svære tilfælde: 

Begyndelsesdosis: 6 til 12 tabletter (30-60 mg) daglig fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning. 

 

Lette tilfælde: 

Begyndelsesdosis: 4 tabletter (20 mg) daglig. Følg lægens anvisning. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 

1 til 2 tabletter (5-10 mg) daglig. 

 

Hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel, eller du har været i behandling med jod, kan lægen i begyndelsen af behandlingen ordinere meget store doser (f.eks. 24 tabletter (120 mg)). 

 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

 

Brug til børn og unge 

Børn og unge (3-17 år): 

Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer. 

 

Børn på 2 år og derunder: 

Børn på 2 år og derunder må kun få Thiamazol 2care4 efter lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Thiamazol 2care4 tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Thiamazol 2care4 tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomerne på overdosering kan være forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber, evt. mathed, koldsved, sult, forvirring, bevidstløshed pga. lavt blodglukose og påvirkning af leverens funktion. Ved længere tids overdosering kan du få struma og for lavt stofskifte. 

Hvis du har glemt at tage Thiamazol 2care4

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Thiamazol 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Allergiske reaktioner med udslæt/hududslæt. Nældefeber. De har som regel et mildt forløb og forsvinder ofte ved fortsat behandling.
 • Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Forstørret skjoldbruskkirtel. Kontakt lægen.
 • Smerter i leddene især i tommelfingerens grundled kan udvikles gradvist og endog opstå adskillige måneder efter behandlingen.
 • Feber.

 

Ikke almindelig bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Smagsforstyrrelser som kan aftage efter behandlingsophør. Tilbagevenden til normal kan dog tage flere uger.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme eller opkastning, mavesmerter.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Svær leversygdom. Søg straks læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i en spytkirtel.
 • Hævede lymfekirtler.
 • Feber pga. overfølsomhed overfor Thiamazol 2care4.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtrækningen kan også rammes. Kontakt læge eller skadestue. Hvis du får åndenød, ring 112.
 • Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nedsat blodglukose (autoimmunt insulinsyndrom). Tal med lægen.
 • Muskelsmerter.
 • Hårtab.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Thiamazol 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar Thiamazol 2care4 i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke Thiamazol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thiamazol 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Thiamazol. 

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid til gullig, rund, let hvælvet tablet mærket ”T5” og med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Thiamazol 2care4 5 mg fås i pakningsstørrelser á 50 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Thiamazol 2care4 svarer til Thycapzol®. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...