Duraphat®

dentalsuspension 22,6 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

498492P002 

Duraphat® er et registreret varemærke, der tilhører Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware. 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duraphat® 22,6 mg/ml dentalsuspension  

fluorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg tandlægen eller lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Duraphat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt tandlægen eller lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duraphat
 3. Sådan skal du bruge Duraphat
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Duraphat dentalsuspension, der indeholder fluorid som aktiv substans er en medicin mod karies. Duraphat anvendes til forebyggelse af karies i tænderne.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge DURAPHAT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Duraphat:

 • hvis du er allergisk over for fluorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Duraphat (angivet i punkt 6).
 • hvis du har sår i munden eller sygdom i tandkødet.
 • hvis du har betændelse i munden (stomatitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt tandlægen eller lægen før du bruger Duraphat. 

 • Påføring af Duraphat på hele tandsættet må ikke foregå på tom mave.
 • Må ikke påføres på tandens nerve (pulpa) nær tandbenet eller på den åbne nerve.
 • Væsken må ikke komme i nærheden af øjnene.
 • Tuber: Denne lægemiddelbeholder indeholder naturgummi/latex. Kan medføre svære allergiske reaktioner.

Brug af anden medicin sammen med Duraphat

Fortæl det altid til tandlægen eller lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Den dag Duraphat er blevet påført, må du ikke anvende større doser af fluoridholdige præparater, såsom fluoridgel. Anvendelse af fluoridtilskud bør udsættes i flere dage efter påføring af Duraphat.
Der skal tages højde for, at lægemidlet indeholder alkohol.
 

Brug af Duraphat sammen med mad og drikke

 • Vær sikker på om du/dit barn har indtaget et måltid inden Duraphat anvendes, især hvis det påføres alle tænder.
 • Du må ikke spise fast føde i 4 timer efter, at Duraphat er blevet påført dine tænder.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din tandlæge eller læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duraphat påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 

Duraphat indeholder alkohol

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal du bruge DURAPHAT

Brug altid Duraphat nøjagtigt efter tandlægens eller lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg tandlægen eller lægen. 

Denne medicin bliver påført dine tænder af din tandlæge. Dosis vil blive justeret efter typen af dine tænder (f.eks. mælketænder eller blivende tænder) og årsagen til behandlingen. 

Anbefalet dosis for en enkelt påføring

 • Til mælketænder påføres op til 0,25-0,3 ml (=5,7-6,8 mg flourid).
 • Til en blanding af mælketænder og blivende tænder påføres op til 0,4 ml (=0,9 mg flourid).
 • Til blivende tænder påføres op til 0,75-1,0 ml (=17,0-22,6 mg floruid).
 • Forebyggelse af karies

 • Påføringen gentages normalt hver 6. måned, men der kan om nødvendigt foretages hyppigere påføringer (hver 3. måned).

Du må ikke børste tænder eller tygge fast føde i 4 timer efter behandlingen. 

Overskydende dentalsuspension må skylles af efter 4 timer.
 

Hvis du har brugt for meget Duraphat

Det er usandsynligt, at der vil blive anvendt for meget Duraphat dentalsuspension, da det påføres tænderne af en tandlæge.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Duraphat, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosing kan være: 

 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet.
 • Kvalme, opkastning, diarré.
 • Mavesmerter.
 • Kramper, evt. krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Savlen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i mund, hænder eller fødder.
 • Kraftige reflekser.
 • Træthed, rysten.
 • Overfladisk vejrtrækning.
 • Tørst.
 • Forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Fald i vejrtrækningsraten, fald i puls og tab af bevidsthed, der evt. fører til koma eller død (CNS-depression). Ring 112.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved permanent indtagelse af høje fluorid doser, ses der øget risiko for knoglebrud samt ledstivhed og deformede knogler.

Hvis du har glemt en dosis

Spørg tandlægen, hvis du tror, at du ikke har fået Duraphat. 

Hvis du holder op med at bruge Duraphat

Spørg tandlægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt omgående din tandlæge eller læge, og fjern dentalsuspensionen ved at børste tænderne og skylle munden, hvis du oplever nogle af følgende symptomer (angioødem) efter behandling med Duraphat: 

 • Hævelse af ansigtet, tungen, munden eller svælget.
 • Synkeproblemer.
 • Nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

 

Følgende bivirkninger er berettet af patienter efter anvendelse af denne medicin:
 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Betændelse og sår i munden. Kontakt lægen.
 • Åndenød, stakåndethed, hvæsen eller pibende vejrtrækning (astmaanfald). Ved svære anfald kan der forekomme hurtig og overfladisk vejrtrækning, huden kan begynde at blive blåfarvet. Kontakt straks lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hævelse af slimhinden i munden.
 • Kvalme, opkastningsfornemmelser (kløgning).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hudirritation.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Duraphat utilgængeligt for børn. 

 • Må ikke opbevares over 25 °C. 

 • Når tuben med Duraphat er anbrudt, skal indholdet bruges inden for 3 måneder. 

 • Brug ikke Duraphat efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Tandlægen vil sikre, at produktet ikke har passeret denne dato. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duraphat indeholder:

 • Aktivt stof: Fluorid. Én ml af denne suspension indeholder natriumfluorid svarende til 22,6 mg fluorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, hvid voks (E901), shellac (E904), kolofonium, mastiks, saccharin (E954) og hindbæressens.

Udseende og pakningsstørrelser:

Duraphat dentalsuspension er en brun/gul uigennemsigtig suspension.  

Hver pakning indeholder 1 x 10 ml tube. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...