Anafranil Retard

depottabletter 75 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Anafranil® Retard 75 mg depottabletter 

clomipraminhydrochlorid 

 

Anafranil® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Anafranil Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anafranil Retard
 3. Sådan skal du tage Anafranil Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anafranil Retard er et middel mod moderat til svær depression, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes tricykliske antidepressiva (TCA). 

 

Anafranil Retard øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved depression. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anafranil Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Anafranil Retard, hvis du:

 • er allergisk over for clomipramin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Anafranil Retard (angivet i punkt 6).
 • er allergisk over for anden medicin mod depression, der virker som Anafranil Retard (andre tricykliske antidepressiva).
 • tager eller for nylig har taget en bestemt type medicin (MAO-hæmmere) mod depression (isocarboxazid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin).
 • har dårligt hjerte, for nylig har haft blodprop i hjertet, eller har forstyrrelser i hjerterytmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Anafranil Retard, hvis du: 

 • har epilepsi.
 • har tendens til kramper (f.eks. på grund af hjerneskade eller alkoholabstinenser).
 • har brugt medicin mod kramper (benzodiazepiner f.eks. nitrazepam).
 • tager medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika f.eks. lithium).
 • tager anden medicin mod depression.
 • har dårligt hjerte eller andre hjerte-karproblemer, herunder meget langsom eller uregelmæssig puls.
 • har for lidt kalium i blodet.
 • har for lavt blodtryk.
 • har eller har haft forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • har eller har haft problemer med vandladningen (f.eks. prostataproblemer).
 • lider af skizofreni. Din sygdom kan blive forværret.
 • har en lever- eller nyresygdom.
 • har en svulst i binyrerne (fæokromocytom, neuroblastom).
 • har for højt stofskifte eller tager medicin for stofskiftet.
 • har vedvarende forstoppelse. Anafranil Retard kan give tarmslyng, især hos ældre og sengeliggende personer.

 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst
Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 

 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Nogle patienter (særligt ældre) kan især om natten opleve forvirring, desorientering, nedsat bevidsthed og søvnforstyrrelser. Det kan være tegn på delirium. Tal med lægen.
 • Hvis du lider af panikangst, kan din angst blive forværret i starten af behandlingen. Dette fortager sig normalt i løbet af 14 dage.
 • Du bør jævnligt gå til tandlægen, når du er i behandling med Anafranil Retard, da der er øget risiko for forandringer i mundslimhinden, betændelsesreaktioner og huller i tænderne.
 • Anafranil Retard kan nedsætte tåredannelsen. Dette kan give skader i øjet, hvis du bruger kontaktlinser. Tal med lægen.
 • Oplys altid ved lokal eller fuld bedøvelse, at du er i behandling med Anafranil Retard.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Anafranil Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Så længe du tager Anafranil Retard, skal dit blod undersøges regelmæssigt. Ældre bør også få undersøgt hjertefunktionen.
 • Du må ikke stoppe pludseligt med behandlingen. Tal med lægen.

 

Kontakt lægen, hvis du oplever noget af følgende: 

 • Dit humør bliver markant anderledes med unaturlig opstemthed eller irritabilitet og dit søvnbehov ændrer sig. Det kan være tegn på, at du udvikler mani.
 • Du får feber, ondt i halsen, kramper, muskelstivhed eller hurtig puls.

Brug af anden medicin sammen med Anafranil Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du må ikke tage Anafranil Retard, hvis du tager eller har taget en bestemt type medicin for nylig (MAO-hæmmere) mod depression (isocarboxazid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin). Tal med lægen. 

 

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du tager: 

 • Anden medicin mod depression (andre TCA, SNRI’er, SSRI’er f.eks. fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin).
 • Medicin mod for højt blodtryk, hedeture og forebyggelse af migræne (clonidin, alfamethyldopa, guanethidin, betanidin, resepin).
 • Vanddrivende medicin.
 • Medicin mod angst og uro eller kramper (benzodiazepiner).
 • Sovemedicin.
 • Medicin mod Parkinsons sygdom (biperiden).
 • Medicin mod allergi og høfeber (antihistaminer).
 • Medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (phenothiaziner).
 • Medicin mod mani (lithium).
 • Øjendråber (atropin, phenylephrin).
 • Medicin mod alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen eller kredsløbssvigt (isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, efedrin).
 • Medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (propafenon, quinidin).
 • Medicin mod mavesår og for meget mavesyre (cimetidin).
 • Kvindelige kønshormoner (østrogen).
 • Medicin mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) eller pludselig uimodståelig søvntrang (narkolepsi) (methylphenidat).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
 • Medicin mod tuberkulose og infektioner (rifampicin).
 • Medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, valproat, primidon).
 • Medicin mod svamp (terbinafin).
 • Galdesyrebindende medicin (colestipol, cholestyramin).
 • Naturlægemiddel mod depression indeholdende perikum (Hypericum Perforatum).

 

Oplys altid ved lokal eller fuld bedøvelse, at du er i behandling med Anafranil Retard. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Anafranil Retard og Anafranil Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

 

Fortæl din læge, hvis du ryger eller tager nikotinpræparater. Rygning og nikotinpræparater kan påvirke behandling med Anafranil Retard. 

Brug af Anafranil Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Anafranil Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Du skal tage Anafranil Retard med et glas vand. 

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Anafranil Retard. Anafranil Retard kan forstærke den sløvende effekt af alkohol. 

Du må ikke indtage grapefrugt, grapefrugtjuice og tranebærjuice, når du tager Anafranil Retard, da det kan påvirke virkningen af Anafranil Retard. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Anafranil Retard efter aftale med lægen. 

 

Amning
Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Anafranil Retard er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Anafranil Retard kan give bivirkninger i form af sløret syn, døsighed og nedsat koncentration, forvirring, desorientering, forværring af depression, delirium mm. der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Alkohol og anden medicin kan forstærke disse bivirkninger. 

Anafranil Retard indeholder ricinusolie

Anafranil Retard depottabletter indeholder ricinusolie, der kan give mavebesvær og diarré 

3. Sådan skal du tage Anafranil Retard

Tag altid Anafranil Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Depottabletterne skal synkes hele. Kan deles, men bør ikke knuses eller tygges. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Startdosis er 1 depottablet (75 mg) 1 gang daglig (helst om aftenen). Lægen kan i løbet af den første uge gradvist øge dosis til 2 tabletter på 75 mg (150 mg) daglig. 

I svære tilfælde kan dosis øges til højst 250 mg daglig. 

Når din depression er i bedring, vil lægen justere den daglige dosis til 50-100 mg daglig. 

Anvendelse af Anafranil Retard bør forsætte som vedligeholdelsesbehandling for at undgå tilbagevendende depression. Varigheden af behandlingen bør vurderes jævnligt af lægen. 

 

Overtrukne tabletter og kapsler kan anvendes skiftende med depottabletter i tilsvarende doser. 

 

Ældre: 

Bør anvendes med forsigtighed til ældre, og dosis bør øges forsigtigt. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge (0-17 år): 

Anafranil Retard anbefales ikke til børn og unge. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyre- eller leverfunktion. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Anafranil Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Anafranil Retard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er søvnighed, sløvhed, koma, bevægelsesforstyrrelser, rastløshed, ophidselse, øgede reflekser, muskelstivhed, ufrivillige bevægelser, kramper, feber, delirium, fald i blodtryk, hurtig puls, forstyrrelser i hjerterytmen, shock, hjertesvigt, åndedrætsproblemer, opkastning, udvidede pupiller, svedtendens, blålig farve af hud og slimhinder, ophørt eller nedsat dannelse af urin. I meget sjældne tilfælde hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Anafranil Retard

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Anafranil Retard

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå bivirkninger som kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, søvnløshed, hovedpine, nervøsitet og angst. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.
 • Forværret depression. Kontakt læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Opblussen af sindssygdom. Kontakt læge.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Blodig opkastning eller afføring pga. blødning fra mave eller tarm. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), herunder kraftig blodtryksfald. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ledningsforstyrrelser i hjertet evt. med hurtig eller uregelmæssig puls, specielt hos patienter med for lavt kaliumindhold i blodet. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Allergisk lungebetændelse med hoste og feber. Kontakt lægen.
 • Meget høj feber over 40 °C. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse med eller uden gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludselige, rykvise bevægelser, langsom eller hurtig puls, feber, bleghed pga. serotonin syndrom. Kontakt læge eller skadestue.
 • Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med clomipraminhydrochlorid eller kort efter behandlingsophør (se punkt 2 "Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst").

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Vandladningsforstyrrelser.
 • Vægtøgning, øget appetit.
 • Svimmelhed, rysten, hovedpine, rykvise muskelsammentrækninger, døsighed.
 • Sløret syn, nedsat evne til at se skarpt.
 • Kvalme, mundtørhed, forstoppelse.
 • Kraftig sveden, træthed.
 • Forstyrrelser i seksuallysten, potensforstyrrelser.
 • Rastløshed.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Taleforstyrrelser.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, muskelsvaghed, muskelspændinger, svækket hukommelse, nedsat koncentration.
 • Store pupiller, susen for ørerne (tinnitus), gabetendens.
 • Opkastning, maveproblemer, diarré, misfarvning af tungen.
 • Udslæt, nældefeber, øget følsomhed af huden over for lys, kløe.
 • Nedsat appetit, smagsforstyrrelser, hedeture.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Mælkesekretion, brystforstørrelse.
 • Angst, rastløs uro, søvnforstyrrelser, opstemthed (i nogle tilfælde manisk), ændret personlighed, søvnløshed, mareridt.
 • Truende, evt voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Usikre bevægelser.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra skeden.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Hårtab.
 • Hævelser i hænder, ankler og fødder pga. vand i kroppen. Tal med lægen.
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. Ved længerevarende behandling kan der opstå huller i tænderne, forandringer af mundslimhinden, betændelse og brændende fornemmelse i munden.
 • Rokkende, vridende bevægelser, især i benene, eller langsomme, ufrivillige bevægelser.
 • Manglende eller forsinket sædafgang.

 

Anafranil Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af hjertet, hjernen, leveren og blodet. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Anafranil Retard utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Anafranil Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anafranil Retard 75 mg depottabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Clomipraminhydrochlorid 75 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Talcum, hypromellose, kolloid vandfri silica, calciumhydrogenphosphat dihydrat, eudragit E 30 D, calciumstearat, polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelse:

Anafranil Retard er en aflang, rosa depottablet med delekærv, mærket CG på den ene side og GD på den anden side. 


Anafranil Retard findes i pakningsstørrelsen 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.
Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...