Bricanyl Turbuhaler®

inhalationspulver 0,5 mg/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

BRICANYL® TURBUHALER® 0,5 mg/dosis inhalationspulver 

Terbutalinsulfat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl Turbuhaler.
 3. Sådan skal du bruge Bricanyl Turbuhaler.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Bricanyl Turbuhaler indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Bricanyl Turbuhaler virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i ca. 6 timer.
 • Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. Du skal kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl Turbuhaler som vedligeholdelsesbehandling.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl Turbuhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bricanyl Turbuhaler

 • hvis du er overfølsom over for terbutalinsulfat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Bricanyl Turbuhaler, hvis: 

 • du har hjerte/karsygdomme. Kontakt lægen hvis du under brug af Bricanyl Turbuhaler oplever brystsmerter eller andre symptomer på forværring af din hjertesygdom.
 • du har for højt blodtryk eller høj uregelmæssig puls, og du er i behandling med digoxin eller anden hjerte medicin.
 • du har sukkersyge.
 • du har for højt stofskifte.
 • medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Bricanyl Turbuhaler stiger.

 

Lægen bør regelmæssigt kontrollere din inhalationsteknik samt justere til den mest optimale dosis.
 

Hvis du oplever, at din astma forværres, skal du straks kontakte lægen.
 

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at niveauet kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.
 

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.
 

Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Bricanyl Turbuhaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer. 

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Turbuhaler

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse betablokkere, spørg din læge).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis).
 • Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).
 • Svær inflamation (binyrebarkhormon)
 • Væske i kroppen (vanddrivende medicin)
 • Svær astma eller KOL (xanthinderivat, spørg lægen).

 

Visse typer narkose bør undgås, når du tager Bricanyl Turbuhaler, da samtidig brug kan påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til narkoselægen, hvis du tager Bricanyl Turbuhaler.
 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler under graviditet, men rådfør dig med din læge.
 • Bricanyl Turbuhaler kan hæmme veerne under fødslen.

Amning: 

 • Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler, selvom du ammer, men rådfør dig med din læge.
 • Terbutalinsulfat bliver udskilt i modermælken, og kan påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Bricanyl Turbuhaler

Brug altid Bricanyl Turbuhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Dosis er individuel. Du skal bruge Bricanyl Turbuhaler i forbindelse med et astmaanfald og ikke som vedligeholdelsesbehandling. 

 

Voksne, børn over 12 år og ældre: 

Sædvanligvis 1 sug (0,5 mg) efter behov. I svære tilfælde kan du tage op til 3 sug (1,5 mg) under samme anfald. Du bør ikke tage mere end 12 sug (6 mg) i døgnet. 

 

Børn (3-11 år): 

1 sug (0,25 ‑ 0,5 mg) efter behov. I svære tilfælde kan et barn tage op til 2 sug (1 mg) under samme anfald. Et barn bør ikke tage mere end 8 sug (4 mg) i døgnet. 

 

Når mindre børn får ordineret Bricanyl Turbuhaler er det nødvendigt at sikre, at de kan følge brugsanvisningen. 

 

Anbring inhalatoren et sikkert sted, da der er risiko for at der løbende kan sætte sig tørt pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned, f.eks. på gulvet. 

 

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales, at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Bricanyl Turbuhaler, for at mindske risikoen for unødig medicinpåvirkning. 

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen nøje igennem før du bruger Bricanyl Turbuhaler. 

Turbuhaleren er indåndingsaktiveret, hvilket betyder, at lægemidlet følger med luften ned i lungerne, når man inhalerer gennem mundstykket. 

 

1. 

Bryd forseglingen omkring bundstykket og beskyttelseshætten ved de røde pile. Skru beskyttelseshætten af. 

Bricanyl Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

 

2. 

Hold turbuhaleren lodret og drej det blå bundstykke 1 gang frem og tilbage til der lyder et klik. Det er underordnet, om du drejer til højre eller venstre først, bare der har lydt et klik. 

 

3. 

Sæt mundstykket for munden og tag en dyb og kraftig indånding. Tag turbuhaleren fra munden og ånd langsomt ud. Hvis du skal have endnu en dosis, så gentag punkt 2‑3. Skru beskyttelseshætten på efter brug. 

Bricanyl Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

 

Inhalationspulveret er meget følsomt over for fugt, undlad derfor at ånde ud i Turbuhaleren. 

 

Bricanyl Turbuhaler indeholder ingen hjælpestoffer. Du kan ikke smage eller mærke dosis. Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Bricanyl Turbuhaler er tom, når det røde felt når bunden af dosisindikatoren (se figur A). 

Bricanyl Turbuhaler Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

 

Selv om du drejer det blå bundstykke flere gange før en inhalation, er der kun én dosis klar til inhalation. Man skal dog være opmærksom på, at dosisindikatoren tæller hver fremdrejning, og den vil derfor vise rødt (og demed signalere at beholderen er tom) for tidligt. 

Drej derfor kun det blå bundstykke frem og tilbage 1 gang umiddelbart før hver inhalation. 

 

Rengøring: Rengør mundstykkets yderside 2‑3 gange om ugen med en serviet. Du må ikke skille Turbuhaleren ad. 

OBS: Brug aldrig vand 

Hvis du har brugt for meget Bricanyl Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bricanyl Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Længerevarende muskelkramper.
 • Hovedpine, kvalme, angst, rysten.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Blodtryksfald.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.

Hvis du har glemt at bruge Bricanyl Turbuhaler

Bricanyl Turbuhaler anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling. 

Hvis du holder op med at bruge Bricanyl Turbuhaler

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine, rysten.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Langvarige muskelkramper.
 • Hjertebanken.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Søvn‑ og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, hyperaktivitet og rastløshed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag.
 • Kvalme.
 • Nældefeber, hududslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Bricanyl Turbuhaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Bricanyl Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Bricanyl Turbuhaler tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.
 • Opbevar ikke Bricanyl Turbuhaler ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar ikke Bricanyl Turbuhaler i køleskab.
 • Frys ikke Bricanyl Turbuhaler, og udsæt det ikke for frost.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl Turbuhaler, 0,5 mg/dosis, inhalationspulver indeholder:

Terbutalinsulfat.
Øvrige indholdsstoffer: 

Bricanyl Turbuhaler indeholder ingen hjælpestoffer. 

Pakningsstørrelser:

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver fås i: 

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver 0,5 mg/dosis i pakninger med 100 doser, 200 (2x100) doser og 240 (2x120) doser.
 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 

Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...