Creon®

enterokapsler Lipase 25.000 EP-e

Abacus

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Creon® 25.000 hårde enterokapsler 

Pankreatin 

 

Creon® er et registreret varemærke, der tilhører BGP Products Operations GmpH 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplys- ninger.

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
  • Lægen har ordineret Creon 25.000 til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
  • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Creon 25.000
  3. Sådan skal du bruge Creon 25.000
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

  • Creon indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Creon 25.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.
  • Lægen kan have givet dig Creon 25.000 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Creon 25.000

Brug ikke Creon

  • hvis du er allergisk over for pancreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 25.000 (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pancreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanligt mange eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Creon 25.000

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Creon 25.000 sammen med mad og drikke

  • Du skal tage Creon 25.000 sammen med rigelig væske i forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Creon 25.000. 

 

Graviditet: 

  • Hvis du er gravid, må du kun tage Creon 25.000 efter aftale med lægen.

 

Amning: 

  • Du kan tage Creon 25.000, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

  • Creon 25.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Creon 25.000

Brug altid Creon 25.000 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  • Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af enzymerne i pancreatin.
  • Tag altid den mængde Creon 25.000, som din læge har angivet.
  • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig. Den vil afhænge af: din sygdom, din vægt, din kost, hvor meget fedt din afføring indeholder.
  • Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres.

Dosering

Den sædvanlige dosis er 

 

Cystisk fibrose 

  • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
  • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.

 

Andre bugspytkirtelsygdomme 

  • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipase enheder.
  • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.

 

Tag altid Creon 25.000 sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne blandes effektivt med maden, så den kan fordøjes, mens den passerer gennem tarmen. 

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Du bør desuden indtage rigelig væske (2-3 liter) hver dag i de perioder, hvor du bruger Creon. Du kan synke kapslerne hele, eller du kan åbne dem. Hvis du åbner kapslerne, skal du bruge granulatet i surmælksprodukter, f.eks. ymer eller opslemmet i sur væske, f.eks. frugtjuice. Granulatet skal indtages straks derefter. Du må ikke tygge eller knuse granulatet.
 

Hvis din læge har ordineret Creon 25.000 til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvis du har taget for mange Creon 25.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Dette gælder især for børn. Store doser af pankreaseenzymer kan give øget urinsyreindhold i blod og urin 

Hvis du har glemt at tage Creon 25.000

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Creon 25.000

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Creon 25.000 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.
Stop behandlingen med Creon 25.000 og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:
 

  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
  • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger 

(Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

  • Mavesmerter

 

Almindelige bivirkninger 

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

  • Forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed.

 

Ikke almindelige bivirkninger 

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

  • Udslæt.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

  • Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Opbevar ikke Creon ved temperaturer over 25 °C.
  • Opbevares i tæt tillukket beholder.
  • Tag ikke Creon efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon 25.000, hårde enterokapsler indeholder:

Pankreatin svarende til 

  • amylase 18.000 EP-enheder
  • lipase 25.000 EP-enheder
  • protease 1.000 EP-enheder

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Macrogol 4000, hypromellosephthalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, jernoxid gul (E 172), jernoxid rød (E 172), titandioxid (E 171) og natriumlaurylsulfat.
 

Pakningsstørrelser: 

100 enterokapsler 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S 

Vesterbrogade 149 

1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V. 

Diamantweg 4 

1812 RC Alkmaar 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...