Coversyl

filmovertrukne tabletter 5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Coversyl 5 mg filmovertrukne tabletter 

Perindoprilarginin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Coversyl.
 3. Sådan skal du tage Coversyl.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Coversyl er en ACE-hæmmer (angiotensin-I-konverteringsenzymhæmmer). ACE-hæmmere virker ved at udvide blodkarrene, så det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet igennem dem. 

 

Coversyl anvendes: 

 • til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension)
 • til at behandle hjertesvigt (tilstand, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe nok blod til at dække kroppens behov)
 • til at nedsætte risikoen for hjertetilfælde såsom hjerteanfald hos patienter med stabil koronararteriesygdom (tilstand, hvor hjertets blodforsyning er nedsat eller blokeret), som allerede har haft et hjerteanfald og/eller er blevet opereret for at forbedre blodforsyningen til hjertet ved at udvide de blodkar, der fører til hjertet.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Coversyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Coversyl

 • hvis du er allergisk over for perindopril eller et af de øvrige indholdsstoffer i Coversyl (angivet i punkt 6) eller andre ACE-hæmmere.
 • hvis du har oplevet symptomer såsom hiven efter vejret, hævelser i ansigt, tunge eller hals, voldsom kløe eller alvorligt udslæt i forbindelse med tidligere ACE-hæmmer-behandling, eller hvis du eller en i din familie har haft disse symptomer under andre omstændigheder (angioødem, hereditært og idiopatisk angioødem).
 • hvis du er gravid i andet eller tredje trimester.
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.
 • hvis du er i behandling med sacubitril/valsartan (lægemiddel mod hjertesvigt). Se under ”Advarsler og forsigtighedsregler” og ”brug af anden medicin sammen med Coversyl”.
 • hvis du er i dialyse eller får en anden type behandling med filtrering af blodet. Afhængigt af det apparatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt for dig at anvende Coversyl.
 • hvis du har nyreproblemer, hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (nyrearteriestenose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Coversyl  

 • hvis du har lavt blodtryk
 • hvis du er på salt-reduceret diæt eller anvender kaliumholdige salterstatninger
 • hvis du for nylig har haft diarré eller opkastning eller lider af væskemangel
 • hvis du lider af hjertesvigt
 • hvis du har nedsat nyrefunktion eller er i dialyse
 • hvis du er i behandling med vanddrivende medicin
 • hvis du har iskæmisk hjertesygdom
 • hvis du lider af sygdomme i blodkar (cerebrovaskulær sygdom)
 • hvis du lider af aortastenose (indsnævring af det største blodkar, der fører væk fra hjertet)
 • hvis du lider af hypertrofisk kardiomyopati (sygdom i hjertemusklen)
 • hvis du lider af nyrearteriestenose (indsnævring af den arterie, der forsyner nyren med blod)
 • hvis du er i behandling med angiotensin II-receptorblokker (ARB) ( f.eks. valsartan, aliskiren) især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
 • hvis du får medicin af typen mTOR-hæmmere f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus (bruges til at forhindre afstødning af transplanterede organer)
 • hvis du skal behandles med LDL-aferese (maskinel fjernelse af kolesterol fra blodet)
 • hvis du skal desensibiliseres for at nedsætte virkningerne af allergi over for bi- eller hvepsestik
 • hvis du har nedsat leverfunktion
 • hvis du lider af en kollagen karsygdom (bindevævssygdom)
 • hvis du er i immunsupressiv behandling
 • hvis du er i behandling for urinsyregigt eller urinsyresten i nyrerne
 • hvis du er i behandling for forstyrrelser i hjerterytmen
 • hvis du er er af negroid afstamning, da du kan have større risiko for angioødem og da dette lægemiddel kan være mindre effektivt til at nedsætte blodtrykket sammenlignet med personer af ikke-negroid afstamning
 • hvis du skal bedøves og/eller have en større operation
 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du er lider af mani eller depression
 • hvis du har unormalt højt niveau af aldosteron (hormon), i blodet (primær aldosteronisme)
 • hvis du er gravid

 

Hvis du inden for den første måned oplever smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen, skal du kontakte lægen. 


Kontakt straks lægen, hvis dit ansigt, dine ben, læber, slimhinder, tunge, stemmelæber eller strubehoved hæver op (angioødem) eller du oplever mavesmerter evt. ledsaget af kvalme og opkastning (angioneurotisk ødem). 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Coversyl. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Coversyl

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • forhøjet blodtryk (angiotensin II-receptorblokker (ARB), aliskiren) eller diuretika (lægemidler, der øger den mængde urin, som nyrerne producerer)
  • nedsat nyrefunktion, kaliumbesparende medicin (triamteren, amilorid)
  • smerter (acetylsalicylsyre/NSAID)
  • hjertesvigt (sacubitril/valsartan)
  • prostatacancer (estramustin)
  • lungebetændelse, specielle urinvejsinfektioner eller akut forværret bronkitis (trimethoprim/sulfamethoxazol)
  • mani, depression (lithium) eller angst, skizofreni (f.eks. tricykliske antidepressiva, antipsykotika)
  • sukkersyge (insulin eller andet medicin som sænker blodsukkeret)
  • kroniske spastiske tilstande (baclofen)
  • for lavt kalium indhold i blodet (kaliumtilskud eller salttilskud med kalium)
  • kaliumbesparende lægemidler, der anvendes til behandling af hjertesvigt
  • hjertekrampe (nitroglycerin)
  • forhøjet blodtryk (lægemidler med karudvidende effekt)
  • lægemidler til behandling af lavt blodtryk, shock eller astma (sympatomimetika)
  • lægemidler indeholdende guld til injektion (natriumaurothiomalat)
  • Forhindring af afstødning af organer efter organtranslantation (mTOR-hæmmere (sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Tal desuden med din læge, hvis du er i dialyse eller får en anden type behandling med filtrering af blodet. Afhængigt af det apparatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt for dig at anvende Coversyl. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Coversyl sammen med mad og drikke

Det anbefales at tage Coversyl om morgen før et måltid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet:  

 • Du må ikke tage Coversyl, hvis du er gravid.
 • Hvis du ønsker/planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen.

Amning:  

 • Du må ikke tage Coversyl, hvis du ammer. Tal med lægen.

Frugtbarhed:  

 • Brug af Coversyl påvirker ikke frugtbarheden hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Coversyl kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger (blodtryksfald), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Coversyl indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter 

3. Sådan skal du tage Coversyl

Tag altid Coversyl nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Det anbefales, at Coversyl tages én gang dagligt om morgenen før et måltid. Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Din læge fastsætter den korrekte dosis til dig. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Forhøjet blodtryk: Den normale start- og vedligeholdelsesdosis er 5 mg én gang daglig. Efter en måned kan dosis øges til 10 mg én gang daglig efter behov. Den maksimale anbefalede dosis mod forhøjet blodtryk er 10 mg daglig. Hos ældre, er den normale startdosis 2,5 mg én gang daglig. Efter en måned kan denne dosis øges til 5 mg én gang daglig og senere efter behov til 10 mg én gang daglig.  

 

Nedsat hjertefunktion: Den normale startdosis er 2,5 mg én gang daglig. Efter to uger kan denne dosis øges til 5 mg én gang daglig, hvilket er den maksimale anbefalede dosis mod denne indikation. Behandlingen vil indledes under overvågning fra din læge.  

 

Stabil koronararteriesygdom: Den normale startdosis er 5 mg én gang daglig. Efter to uger kan denne dosis øges til 10 mg én gang daglig, hvilket er den maksimale anbefalede dosis ved denne indikation. Hos ældre er den normale startdosis 2,5 mg én gang daglig. Efter en uge kan denne dosis øges til 5 mg én gang daglig og efter yderligere en uge til 10 mg én gang daglig.  

Brug til børn og unge:

Coversyl anbefales ikke til børn og unge under 18 år 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Coversyl filmovertrukne tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Coversyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Coversyl, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer: Lavt blodtryk, kredsløbsshock, elektrolytforstyrrelser, nyresvigt, hyperventilation, hurtig puls, hjertebanken, langsom puls, svimmelhed, angst og hoste. 

Hvis du har glemt at tage Coversyl

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Coversyl

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Kortåndethed/Vejrtrækningsbesvær/Astmalignende anfald/Åndenød (bronkospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).(pancytopeni/agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet (myokardieinfakt). Ring 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. (apopleksi). Ring 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit). Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt (akut nyresvigt). Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed (vertigo) evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hypotension).
 • Hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Synsforstyrrelser.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Hoste.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Mavesmerter (abdominal smerter).
 • Forstoppelse (obstipation)
 • Diarré.
 • Smagsforstyrrelser (dysgeusi).
 • Sure opstød/halsbrand (dyspepsi).
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Kløe (pruritus).
 • Udslæt/hududslæt (eksantem).
 • Muskelkrampe.
 • Kraftesløshed og svaghed (asteni).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Hjertebanken (palpitationer).
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose) (hypoglykæmi).
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet (hyperkaliæmi). Forsvinder ved behandlingsophør. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Humørsvingninger.
 • Søvnproblemer.
 • Døsighed
 • Besvimelse (synkope). Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar (vaskulitis). Kontakt lægen.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Coversyl i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Nældefeber (urticaria).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser af ansigt, arme og ben, læber, slimhinder, tunge, stemmelæber og/eller strubehoved (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Lysoverfølsomhedsreaktioner.
 • Blærer i hud og slimhinder (pemfigoid).
 • Kraften sveden (hyperhidrose).
 • Smerter i leddene (artralgi).
 • Muskelsmerter (myalgi).
 • Impotens (erektil dysfunktion).
 • Almen utilpashed.
 • Hævede fødder, ankler og hænder (perifere ødemer).
 • Feber (pyreksi).
 • Brystsmerter.
 • Fald.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Forværring af psoriasis.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Ændringer i blodværdier så som lavere indhold af hvide- og røde blodceller, lavere hæmoglobinniveau, lavere indhold af blodplader (nedsat hæmoglobin og hæmatokrit værdi).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni/neutropeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal De/du straks kontakte læge.
 • Forvirring (konfusion).
 • Uregelmæssig puls (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse (eosinofil pneumoni).
 • Træthed, slaphed og hovedpine. Tilstanden kan også forekomme samtidig med astma, eksem og kronisk bihulebetændelse (rhinitis).
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).

 

Coversyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, levertal, nyretal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Coversyl utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Coversyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Coversyl indeholder:

Aktivt stof:
3,395 mg perindopril svarende til 5 mg perindoprilarginin. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

 • Tabletkerne: Lactosemonohydrat, magnesiumstearat, maltodextrin, vandfri kolloid silica, natriumstivelsesglykolat (type A).
 • Filmovertræk: Glycerol, hypromellose, chlorophyllin-kobber-komplex, macrogol 6000, magnesiumstearat, titandioxid.

Udseende og pakningsstørrelser:

Coversyl filmovertrukne tabletter er Lys grønne, aflange og filmovertrukne tabletter, med indgravering på den ene side og delekærv på begge kanter. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Coversyl fås i:  

Coversyl 5 mg i pakninger med 30 stk., 90 stk. (3 beholdere á 30 stk.), filmovertrukne tabletter. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Coversyl også som Coversyl Novum. 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...