Diamox®

tabletter 250 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diamox® 250 mg tabletter 

acetazolamid 

 

Diamox® er et registreret varemærke, der tilhører Mercury Pharma Group Limited. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Diamox til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox
 3. Sådan skal du tage Diamox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diamox er et middel mod grøn stær (glaukom). Det virker ved at sænke trykket i øjet ved at mindske produktionen af væske i øjet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diamox:

 • hvis du er allergisk over for acetazolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diamox (angivet i punkt 6).
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for medicin, der især bruges mod blærebetændelse (sulfonamider).
 • hvis du har syreforgiftning (hyperchloræmisk acidose).
 • hvis du har for lidt kalk, kalium eller natrium i blodet.
 • hvis du har dårlig funktion af binyrebarken (f.eks. Addisons sygdom).
 • hvis du har for meget kalk i urinen.
 • hvis du har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du har skrumpelever.
 • hvis du har en bestemt type grøn stær (snævervinklet glaukom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diamox, hvis: 

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har for store lunger (emfysem) eller lungeobstruktion f.eks. KOL.
 • du har haft nyresten.
 • du har selvmordstanker og -adfærd
 • du har diabetes.
 • du har nedsat glucosetolerance.

 

Vær opmærksom på: 

 • Hvis du får usædvanligt hududslæt, skal du snakke med din læge.
 • Så længe du tager Diamox, skal du have undersøgt dit blod regelmæssigt.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diamox. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Hvis der opstår selvmordstanker og -adfærd. Kontakt lægen.

Brug af anden medicin sammen med Diamox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge hvis du tager: 

 • Medicin mod epilepsi (phenytoin, topiramat, carbamazepin eller primidon).
 • Medicin mod diabetes (tabletter).
 • Andre carbonanhydrasehæmmere (dvs. midler mod grøn stær).
 • Såkaldte folinsyreantagonister (f.eks. midler mod reumatiske sygdomme og kræft).
 • Blodfortyndende midler.
 • Smertemedicin, der indeholder acetylsalicylsyre.
 • Hjerteglykosider (digitalis).
 • Medicin mod for højt blodtryk.
 • Medicin mod urinvejsinfektion (metenamin).
 • Medicin som indeholder amfetamin eller kinidin.
 • Medicin mod maniodrepressiv sygdom (litium).
 • Medicin mod reumatiske sygdomme (ciclosporin).
 • Natriumbicarbonat.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diamox og Diamox kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Diamox sammen med mad og drikke

Du skal tage Diamox med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Diamox. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen. 

Acetazolamid er blevet påvist i lave mængder i mælken hos ammende kvinder, der har taget Diamox. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diamox kan give bivirkninger f.eks. svimmelhed, døsighed, desorientering, forbigående nærsynethed, myrekryb og forstyrrelser i koordination af bevægelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Diamox

Tag altid Diamox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne 

Den sædvanlige dosis 

1-4 tabletter på 250 mg (i alt 250-1000 mg) fordelt på 2-4 doser. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Diamox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diamox tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være døsighed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser, dobbeltsyn, sløret syn, kvalme, opkastning, forøget urinmængde, tørst, hovedpine, metabolisk acidose (træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet), for lidt kalk i blodet, feber, udslæt, blod i urinen, leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer) anæmi (blodmangel), nyresten og nyresvigt. 

Hvis du har glemt at tage Diamox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Diamox

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Smerter, ofte anfaldsvise i siden og hen over lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt lægen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer).
 • Leverbetændelse, gulsot (ofte med hudkløe).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Knoglemarvssvigt.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Prikken/stikken i arme eller ben.
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.
 • Tørst.
 • Hovedpine.
 • Irritabilitet.
 • Sløvhed, lejlighedsvis.
 • Forvirring.
 • Svækkelse, lettere grad af lammelse.
 • Kramper.
 • Kløe.
 • Nedsat sexlyst.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Diarre.
 • Sort eller mørkfarvet afføring.
 • Feber.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Krystaller i urinen.
 • Overskydende urinsyre (ved samtidig behandling med thiazider).
 • Forøget urinmængde.
 • Blod i urinen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nyre- og urinrørskolik.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Nedsat appetit.
 • Forstyrrelse i indholdsstofferne i blodet.
 • Lavt indhold af calcium i blodet.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforandring.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nærsynethed.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Nedsat hørelse.
 • Udslæt/hududslæt.
 • Øget mandlig behåring hos kvinder.
 • Nældefeber.
 • Træthed.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Akut hududslæt med rødmen og små pusfyldte blærer (AGEP).
 • Lysfølsomhed.
 • Udskillelse af glukose i urinen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk. E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Diamox utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Diamox efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diamox indeholder:

 • Aktivt stof: Acetazolamid 250 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, polyvidon og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Diamox 250 mg er hvide tabletter med krydskærv på den ene side og "FW 147" præget på den anden side.
 

Diamox findes i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...