Dexametason "Abcur"

tabletter 1 mg og 4 mg

Abcur AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Dexametason Abcur, tabletter, 1 mg  

Dexametason Abcur, tabletter, 4 mg  

Dexamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller på apoteket. Dette gælder også bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dexametason Abcur
 3. Sådan skal du tage Dexametason Abcur
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Dexametason Abcur er dexamethason. Dexamethason er et lægemiddel i klassen af binyrebarkhormoner.  

 

Dexametason Abcuranvendes hovedsageligt til intensiv behandling af inflammationstilstande og visse allergiske reaktioner. Dexamethason anvendes desuden til behandling af f.eks. inflammation ved kræftsygdomme og til forebyggelse af opkastning ved kemoterapi. Dexamethason anvendes ved hjerneødem (væskeforøgelse i hjernen) ved hjernesvulster. 

 

Dexametason Abcur kan desuden anvendes til kontrol af funktionen af binyrebarken og hypofysen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dexametason Abcur

Brug ikke Dexametason Abcur

 • hvis du er allergisk over for dexamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dexametason Abcur (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har en svampeinfektion, der omfatter hele kroppen

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at bruge Dexametason Abcur, hvis du har: 

 • sukkersyge
 • tuberkulose
 • knogleskørhed
 • psykiske lidelser
 • mavesår, herunder sår i tolvfingertarmen
 • for højt blodtryk
 • migræne
 • hjertesvigt
 • problemer med hjertemuskulaturen efter et nyligt hjerteanfald
 • nyresvigt
 • øjensygdomme
 • en infektion.

 

 • Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle den, der vaccinerer dig, at du får Dexametason Abcur.
 • Kontakt lægen, hvis du for feber eller føler dig stresset, da denne form for belastninger kan gøre det nødvendigt at ændre dosis.
 • Dexametason Abcur kan påvirke børns vækst.
 • Dexamethason Abcur må ikke gives til personer med hovedskade eller slagtilfælde.
 • Ophør af behandlingen skal ske gradvist.

 

Du bør fortælle det til lægen, hvis du oplever noget af følgende: 

Symptomer på tumorlysesyndrom, såsom muskelkramper, muskelsvaghed, forvirring, synstab eller synsforstyrrelser og stakåndethed, såfremt du lider af en ondartet blodsygdom. 

 

Kontakt lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.  

Brug af anden medicin sammen med Dexametason Abcur

Behandlingens virkning kan påvirkes af andre lægemidler, der tages samtidig med Dexametason Abcur. Din læge skal have det at vide, hvis du får anden samtidig behandling. 

Samtidig behandling med lægemidler mod epilepsi (phenobarbital, fenytoin, karbamazepin, primidon), tuberkulose (rifampicin) eller infektioner (itraconazol) kan gøre det nødvendigt at ændre dosis. 

Spørg lægen, før du tager lægemidler indeholdende acetylsalicylsyre. 

 

Sig det til lægen eller på apoteket, hvis du tager nogen anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger denne medicin.  

 

Graviditet 

Der er risiko for påvirkning af fosteret. Under graviditet må Dexametason Abcur kun anvendes, hvis det er klart nødvendigt.  

 

Amning 

Der er risiko for påvirkning af brystbarnet. I ammeperioden må Dexametason Abcur kun anvendes, hvis det er klart nødvendigt.  

 

Fertilitet 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du tager Dexametason Abcur.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dexametason Abcur forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.  

Dexametason Abcur indeholder lactosemonohydrat

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dexametason Abcur

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lægen fastsætter dosis specielt tilpasset til dig. En sædvanlig dosis til opnåelse af antiinflammatorisk virkning er 1-4 mg dagligt i den første uge, derefter 1-2 mg dagligt. Det er vigtigt, at du overholder lægens anvisninger og ikke ændrer dosis eller ej holder op med behandlingen. 

 

Hvis du mener, at virkningen af Dexametason Abcur er for kraftig eller for svag, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for mange Dexametason Abcur tabletter

Hvis du har taget for meget af dette lægemiddel, skal du straks kontakte en læge eller en akutmodtagelse. Medbring pakningen, så lægen kan se, hvad du har fået. 

Hvis du har glemt at tage Dexametason Abcur

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide om brugen af lægemidlet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Hvis man får cortisonprodukter i doser svarende til kroppens egen produktion, vil det normalt ikke give bivirkninger. Har man brug for højere doser i længere tid, kan bivirkninger undertiden ikke undgås. 

 

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af hver 100 behandlede): 

 • Nedsat modstandsdygtighed mod infektioner.
 • Hævelse af ansigtet og rødme i ansigtet (Cushings syndrom).
 • Hæmning af børns vækst.
 • Acne og ekstra hårvækst hos kvinder.
 • Muskelsvaghed
 • Knogleskørhed som følge af afkalkning (osteoporose).
 • Nedsat evne til at håndtere sukker, hvilket kan forværre eksisterende sukkersyge eller fremprovokere uopdaget sukkersyge.
 • Sukkersyge
 • Lavt kvælstofindhold i blodet

 

Ikke almindelige (forekommer hos færre end 1 ud af hver 100 behandlede): 

 • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse, udslæt og eksem.
 • Hævelse af kroppen som følge af forstyrrelser i blodets saltindhold (for meget natrium eller for lavt kalium eller calcium).
 • Øget appetit og vægtøgning.
 • For højt blodtryk, blodpropper og hjertesvigt.
 • Mave-tarmlidelser som kvalme og mavesår.
 • Betændelse af bugspytkirtlen.
 • Tynd, sart hud (får let blå mærker), nedsat sårhelingsevne.
 • Humørsvingninger og søvnforstyrrelser.
 • Virkninger på øjnene: grøn stær (glaukom), udstående øjne og grå stær (katarakt).

 

Sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af hver 1.000 behandlede) 

 • Overrivning af sener
 • Øget indvendigt kranietryk.
 • Nedbrydning af væv.

 

Ikke kendt: 

 • Uregelmæssige eller udeblivende menstruationer
 • Kramper
 • Hovedpine, svimmelhed, utilpashed
 • Knoglebrud
 • Muskelsygdomme i arme og ben
 • Blodpropper
 • Hævelse af kroppen på grund af væskeophobning.
 • Lav kaliumindhold i blodet
 • Problemer med hjertemuskulaturen efter et nyligt hjerteanfald
 • Udslæt og rødme af huden.
 • Mavesår, eventuelt med perforation og blødning, sår i halsen, opsvulmet mave.
 • Synsforstyrrelser, synstab.
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Dexametason Abcur utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Dexametason Abcur efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Derved skåner du miljøet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dexametason Abcur indeholder:

 • Det aktive stof er dexamethason.
 • De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Dexametason Abcur, 1 mg, er runde, hvide tabletter med kærv og præg D1 på den ene side.  

Dexametason Abcur, 4 mg, er runde, hvide tabletter med kærv og præg D4 på den ene side. 

 

Dexametason Abcur leveres i: 

blisterpakning med 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter. 

Enkeltdosis-blisterpakning med 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 98x1 eller 100x1 tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abcur AB  

P.O. Box 1452 

251 14 Helsingborg  

Sverige 

Fremstiller

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH 

Goerzallee 305 b, DE-14167 Berlin  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2019-05-27 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...