Fucicort Lipid

creme 1+20 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

FUCICORT® LIPID 20 mg/g + 1 mg/g creme 

Fusidinsyre/betamethason 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort Lipid.
 3. Sådan skal du bruge Fucicort Lipid.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Fucicort Lipid er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og bethamethason virker ved at reducere betændelse og dæmpe kløe. Du kan bruge Fucicort Lipid til behandling af hudsygdomme, hvor betændelsen er forårsaget af bakterier, der er sensitive over for fucidinsyre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort Lipid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucicort Lipid

 • Hvis du er allergisk over for fucidinsyre, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort Lipid (angivet i punkt 6).
 • Hvis du lider af en svampeinfektion, som er gået over i blodet (systemisk svampeinfektion).
 • Hvis du har en hudsygdom, som skyldes svamp, bakterier eller virus enten ubehandlet eller hvor behandlingen ikke er under kontrol.
 • Hvis du har hudsygdomme, som er relateret til tuberkulose, enten ubehandlet eller hvor behandlingen ikke er under kontrol
 • Hvis du har Rosacea (hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande).
 • Hvis du har eksem rundt om munden (perioral dermatit).
 • Hvis du har acne.
 • Til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort Lipid 

 • Brug ikke Fucicort Lipid længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig, især ikke hos børn, da binyrebarkhæmning kan optræde. Behandlingen bør ikke overskride 2 uger.
 • Undgå at få Fucicort Lipid i øjnene. Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser, kontakt lægen.
 • Langvarig brug af Fucicort Lipid kan forårsage tynd hud, der let går i stykker/skør hud (hudatrofi).
 • Overdreven brug af Fucicort Lipid, kan øge din risiko for, at blive resistent overfor antibiotika.
 • Fucicort Lipid kan skjule mulige symptomer på infektion.
 • Fucicort Lipid kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende infektion. Hvis du oplever det bør du tale med din læge og skifte til en anden behandling.

Børn og unge

Fucicort Lipid skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbindning og længerevarende behandling. Børn kan være mere følsomme for bivirkninger af kortikosteroider end voksne, hvor symptomerne kan være øget risko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomt, operation eller alvorlig betændelse, f.eks. lungebetændelse, (reversibel hypothalamus-hypofyse-binyrebark akse (HPA akse)) eller Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. (Cushings sygdom). 

Brug af anden medicin sammen med Fucicort Lipid

Ingen kendte problemer.
 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucicort Lipid efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Du kan bruge Fucicort Lipid i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.
 • Du må ikke smøre Fucicort Lipid creme på brystet når du ammer.

 

Frugtbarhed: 

 • Det er ikke undersøgt om Fucicort Lipid påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort Lipid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort Lipid

 • Denne medicin indeholder metylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) som kan kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
 • Denne medicin indeholder cetostearylalkohol og kaliumsorbat som kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Fucicort Lipid

Brug altid Fucicort Lipid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

 

 • Du må kun bruge Fucicort Lipid på betændt hud.
 • Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: 

Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig. 

Hvis du har brugt for meget Fucicort Lipid

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Fucicort Lipid, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon i mere end 3 uger, er din risiko for at få bivirkninger øget: 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse).

Hvis du har glemt at bruge Fucicort Lipid

 • Har du glemt at påsmøre Fucicort Lipid creme, skal du blot fortsætte behandlingen som hidtil.

Hvis du holder op med at bruge Fucicort Lipid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Systemiske bivirkninger af kortikosteroider, som betamethasonvalerat, omfatter: 

 • Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden. Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebtændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Komplikationer ved påføring for tæt på øjet og hvis du er i risiko for at udvikle grøn stær. Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet, glaukom (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Allergiske reaktioner.
 • Kontakteksem.
 • Forværring af eksem.
 • Brændende fornemmelse i huden.
 • Kløe.
 • Tør hud.
 • Smerte og irritation på påføringsstedet.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødmen af huden (erytem).
 • Nældefeber (urticaria).
 • Udslæt, generelt udslæt.
 • Hævelse på påføringsstedet.
 • Blærer på påføringsstedet.

 

Bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider omfatter: 

 • Tynd hud (hudatrofi).
 • Eksem.
 • Eksem rundt om munden.
 • Strækmærker.
 • Tydelige små blodkar i huden (telangiectasia).
 • Vedvarende rødme (rosacea).
 • Rødmen af huden (erytem).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigtet, på kroppen samt arme og ben (hypertrikose).
 • Kraftig sveden (hyperhidrose).
 • Affarvning af huden.
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug (ekkymose).

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucicort Lipid utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Fucicort Lipid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Fucicort Lipid ved temperaturer over 30 °C.
 • Fucicort Lipid creme er holdbar i 3 måneder efter åbning af tuben.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort Lipid 20 mg/g + 1 mg/g creme indeholder:

Aktive stoffer: 

Fucidinsyre 20 mg/g 

Betamethasonvalerat svarende til betamethason 1 mg/g 

Øvrige indholdsstoffer: 

Steareth-21, cetostearylalkohol, hvid blød paraffin, paraffinolie, hypromellose, citronsyremonohydrat, methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). kaliumsorbat, all-rac-a-tocopherol, renset vand, 

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucicort Lipid er en hvid creme. 

 

Fucicort Lipid fås i: 

Fucicort Lipid 20 mg/g + 1 mg/g i pakninger med 15 g og 30 g. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indhaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...