Ciloxan®

øredråber, opløsning 3 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

CILOXAN® 

3 mg/ml øredråber, opløsning  

Ciprofloxacin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxan.
 3. Sådan skal du bruge Ciloxan.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Ciloxan indeholder et antibiotikum, der virker på mange forskellige bakterier.
 • Du kan bruge Ciloxan til behandling mod akut betændelse (infektion) i øregangen og det udvendige øre.
 • Du kan bruge Ciloxan til behandling af bakterier, som er følsomme for ciprofloxacin.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Ciloxan

 • hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, andre lignende stoffer (quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciloxan (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Ciloxan 

 • Ciloxan må kun anvendes i øret.
 • Hvis du bemærker tegn på hududslæt eller nogen anden overfølsomhedsreaktion, herunder nældefeber, kløe eller åndedrætsproblemer, hævelse i svælg eller ansigt, skal du stoppe behandlingen og straks kontakte din læge. Hvis du får alvorlige overfølsomhedsreaktioner, er omgående behandling nødvendig.
 • Hvis du får åndedrætsbesvær, ring 112.
 • Hvis dine symptomer bliver værre eller pludseligt vender tilbage, skal du kontakte din læge. Du kan blive mere modtagelig for andre betændelser (infektioner) ved brug af Ciloxan, især efter langvarig anvendelse.
 • Hvis du får smerter, bliver hævet eller får en betændelseslignende tilstand (inflammation) i senerne, mens du tager Ciloxan eller kort efter, skal du stoppe behandlingen og kontakte din læge.
 • Hvis du er ældre, eller hvis du tager medicin, der hæmmer betændelseslignende tilstande (inflammation), såsom kortison, har du en højere risiko for at få seneproblemer under behandling med Ciloxan. Hvis dette forekommer, skal du stoppe behandlingen og straks konsultere din læge (se også pkt. 4. Bivirkninger).
 • Når du bruger Ciloxan, skal du beskytte dig mod solen.
 • Når du bruger Ciloxan er det nødvendigt med medicinsk overvågning hos lægen. Kontakt lægen.

Børn og unge

 • Ciloxan kan også anvendes til børn under 1 år til behandling af akut betændelse i ydre øregang, når din læge anser det for nødvendigt.

Brug af anden medicin sammen med Ciloxan

Ingen kendte problemer. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Ciloxan efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Ciloxan efter aftale med lægen.

Frugtbarhed: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/ mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciloxan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ciloxan indeholder benzalkoniumchlorid

Ciloxan indeholder et konservingsmiddel (benzalkoniumchlorid), som virker irriterende og kan medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Ciloxan

Brug altid Ciloxan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 

Brug kun Ciloxan til drypning i øret/ørerne. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

4 dråber i øregangen i det/de angrebne øre(r) 2 gange dagligt (morgen og aften). 

 

Hvis du bruger meché/otowick, skal du første gang bruge dobbelt dosis (8 dråber). 

 

Brug til børn over 1 år: 

3 dråber i øregangen i det/de angrebne øre(r) 2 gange dagligt (morgen og aften). 

 

Hvis dit barn bruger meché/otowick, skal det første gang bruge dobbelt dosis (6 dråber). 

 

Ciloxan kan også anvendes til børn under 1 år til behandling af akut betændelse i ydre øregang, når din læge anser det for nødvendigt. 

Sådan bruger du Ciloxan korrekt

 1. Hent flasken med Ciloxan.
 2. Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.
 3. Skru hætten af flasken.
 4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langefinger.
 5. Læg dig ned med det betændte øre opad.
 6. Hold spidsen af flasken tæt på øregangen.
 7. Undgå at berøre øret, omgivendende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene øredråberne i flasken.
 8. Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af den er alt, der skal til.
 9. Tryk let på flaskens bund for at frigive en dråbe Ciloxan ad gangen.
 10. Hvis du bruger Ciloxan i begge ører, gentages trinnene 4-9 for det andet øre.
 11. Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug.

 

Ciloxan Orifarm A/S øredråber, opløsning 3 mg/ml 

Hvis en dråbe ikke kommer ind i øret, så prøv igen. 

Hvis du har brugt for meget Ciloxan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ciloxan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Ved overdosering kan øret/ørerne skylles med lunkent vand. 

Hvis du har glemt at bruge Ciloxan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Ciloxan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Du må ikke holde op med at bruge denne medicin før tiden, selv ikke hvis dine symptomer er forsvundet. Hvis du holder op med at bruge medicinen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimmelse (inden for få minutter til timer) pga. overfølsomhed. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Besvimmelse med svag puls, bledhed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Bevidstløshed. Ring 112.
 • Hævelse i svælg eller ansigt. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Øresmerter.
 • Tilstopning i øret.
 • Øreflåd.
 • Kløe i øret.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt (dermatit).
 • Feber.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Allergiske reaktioner på et eller flere af indholdsstofferne.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt.
 • Nældefeber.

 

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Hævelse og smerter i sener (betændelse i sener). Tal med din læge.
 • Snurrende følelse.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være alvorlig (måske livsfarligt). Tal med lægen.
 • Kløe
 • Susen for ørerne (tinnitus).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ciloxan utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Ciloxan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Ciloxan i køleskab og udsæt det ikke for frost.
 • Kasser Ciloxan 4 uger efter åbning.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciloxan 3 mg/ml, øredråber indeholder:

Aktivt stof: 

Ciprofloxacinhydrochlorid 3,5 mg/ml svarende til ciprofloxacin 3,0 mg/ml 

Øvrige indholdsstoffer: 

Benzalkoniumchlorid, natriumacetattrihydrat (E262), eddikesyre, mannitol (E421), dinatriumedetat, saltsyre/natriumhydroxid (til pHjustering) og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Øredråberne er en klar, farveløs opløsning.
Ciloxan fås i: 

Ciloxan 3 mg/ml i pakninger med 5 ml og 2 x 5 ml.
 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...