Natr.klorid-Glucos Bax. Viaflo

infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml + 50 mg/ml

Baxter

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 9 mg/ml + 50 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 

natriumchlorid / glucose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo
 3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo er en opløsning, som indeholder følgende stoffer i vand: 

 • sukker (glucose)
 • natriumchlorid (salt).

Glucose er en af kroppens energikilder. Denne infusionsvæske giver 200 kilokalorier per liter.  

Natrium og chlorid er kemiske stoffer, som findes i blodet. 

 

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo anvendes: 

 • som en kilde til carbohydrat (sukker)
 • til at behandle tab af natrium fra blodet og kroppen (natriumudtømning)
 • til at behandle tab af kropsvæske, f.eks. efter sygdom eller diarré (ekstracellulær dehydrering)
 • til at behandle dig, hvis blodvolumen i dine blodkar er lavt (hypovolæmi).

2. Det skal du vide om Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

Du må IKKE få Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, hvis du har en af følgende lidelser

 • hvis du ved, at du er allergisk over for produktet
 • for meget væske i rummet mellem cellerne i kroppen (ekstracellulær hyperhydrering)
 • for stort blodvolumen i blodkarrene (hypervolæmi)
 • for stor mængde væske og natrium i kroppen (væske- og natriumtilbageholdelse)
 • alvorlige nyreproblemer som gør, at du producerer mindre urin end normalt eller slet intet (oliguri eller anuri)
 • ukompenseret hjertesvigt. Dette er hjertesvigt, som ikke er tilstrækkeligt behandlet, og som fører til symptomer såsom:
  • kortåndethed
  • hævede ankler
 • unormalt høje niveauer af natrium i blodet (hypernatriæmi)
 • unormalt høje niveauer af chlorid i blodet (hyperchloridæmi)
 • ansamling af væske under huden, som påvirker alle dele af kroppen (generelt ødem)
 • leversygdom, som fører til væskeophobning i bughulen (ascitisk cirrose)
 • sukkersyge, som ikke er tilstrækkeligt behandlet, og som gør, at dit blodsukkerniveau bliver højere end normalt (ukompenseret sukkersyge)
 • andre tilstande af glucoseintolerance, f.eks.:
  • metabolisk stress (når kroppens stofskifte ikke fungerer korrekt, f.eks. som følge af en alvorlig sygdom)
  • hyperosmolær koma (bevidstløshed). Denne type koma kan forekomme, hvis du har sukkersyge og ikke får nok medicin
  • et meget højt indhold af sukker i blodet (signifikant hyperglykæmi)
  • unormalt højt indhold af lactat i blodet (hyperlactatæmi).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, hvis du har nogle af disse sygdomme, eller hvis du tidligere har haft dem: 

 • en sygdom hvor blodet bliver for basisk (metabolisk alkalose)
 • muskelsvaghed og periodisk lammelse pga. lav thyroid aktivitet (thyreotoksisk periodisk paralyse)
 • hurtigt tab af væske fra kroppen f.eks. pga. opkastning eller diarré
 • langvarig diæt med lavt kaliumindtag
 • indtag af visse lægemidler. Se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Natriumklorid- Glucos Baxter Viaflo” herunder
 • en sygdom hvor blodet bliver for surt (metabolisk acidose)
 • hvis du har en sygdom, som kan medføre højt niveau af vasopressin, et hormon som regulerer væsken i din krop. Du kan have for meget vasopressin i din krop, fordi du f.eks.:
  • har haft en pludselig og alvorlig sygdom
  • har smerte
  • er blevet opereret
  • har infektioner, forbrændinger eller hjernesygdom
  • har sygdomme relateret til hjerte, lever, nyrer eller centralnervesystemet
  • tager visse lægemidler (se også nedestående afsnit " Brug af anden medicin sammen med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo").
   Dette kan øge risikoen for lavt niveau af natrium i dit blod og kan medføre hovedpine, kvalme, kramper, søvnlignende sløvhedstilstand, koma, hævelse af hjernen og død. Hævelse af hjernen forøger risikoen for død og hjerneskade. Personer med risiko for hævelse af hjernen er:
  • børn
  • kvinder (især i den fødedygtige alder)
  • personer, som har problemer med deres væskeniveau i hjernen, f.eks. pga. meningitis, blødning i kraniet eller hjerneskade.

Tilstande associeret med tilbageholdelse af natrium, væskeoverbelastning og ødem, såsom 

 • aldosteronisme (en sygdom som giver høje niveauer af et hormon kaldet aldosteron) forbundet med
  • nedsat leverfunktion eller leversygdom, som giver væskeophobning i bughulen (ascitisk cirrose)
  • højt blodtryk (hypertension)
  • hjertesvigt
  • nedsat nyrefunktion
 • højt blodtryk under graviditet (præeklampsi)
 • enhver anden tilstand i forbindelse med tilbageholdelse af natrium (når kroppen tilbageholder for meget natrium), såsom ved behandling med steroider (se også ”Brug af anden medicin sammen med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo” herunder)
 • allergi, især over for majs (Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo indeholder sukker, som stammer fra majs).

 

Infusionen kan medføre: 

 • ændringer i koncentrationerne af kemikalierne i blodet (elektrolytforstyrrelser)
 • ansamling af væske under huden, som påvirker alle dele af kroppen (generelt ødem), rundt om anklerne (perifert ødem) eller i lungerne (pulmonært ødem)
 • et højere niveau af sukker i blodet end normalt (hyperglykæmi).

 

Når du får denne infusion, vil lægen tage blod- og urinprøver for at overvåge: 

 • mængden af elektrolytter, såsom natrium og chlorid i dit blod (plasmaelektrolytter)
 • sukkermængden (glucose).

 

Da Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo indeholder sukker (glucose), kan det medføre et højt niveau af sukker i blodet (hyperglykæmi). Hvis dette sker, vil lægen muligvis: 

 • justere infusionshastigheden
 • give dig insulin for at nedsætte blodsukkerindhold.

 

Dette er især vigtigt: 

 • hvis du er diabetiker
 • hvis du ikke har spist ordenligt eller har drukket for meget alkohol gennem lang tid
 • hvis du fornylig har haft et slagtilfælde (akut iskæmisk slagtilfælde). Højt blodsukkerniveau kan forværre virkningerne af et slagtilfælde og påvirke bedringen
 • hvis du har haft en hovedskade inden for de sidste 24 timer.

 

Lægen vil tage hensyn til, hvis du modtager parenteral ernæring (ernæring der gives ved infusion i en vene). Ved langtidsbehandling med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo kan du have behov for ekstra ernæring. Lægen skal også overvåge dit blods kaliumniveau for at undgå, at dette bliver unormalt lavt (hypokaliæmi).  

Børn

Der bør udvises særlig forsigtighed ved indgivelse af denne opløsning til børn, spædbørn og nyfødte (især for tidligt fødte og med lav fødselsvægt). Børn, spædbørn og nyfødte kan have manglende evne til at håndtere kemikalierne i opløsningen. 

 

Nyfødte, især for tidligt fødte og med lav fødselsvægt, har forøget risiko for at udvikle for lavt eller for højt indhold af sukker i blodet (hypo- eller hyperglykæmi). De skal derfor overvåges nøje under behandling med intravenøse opløsninger indeholdende glucose for at sikre tilstrækkelig kontrol af blodsukkeret og dermed undgå potentielle længerevarende bivirkninger. Lavt blodsukker hos nyfødte kan forårsage langvarige kramper, koma og hjerneskade. Højt blodsukker er blevet sat i forbindelse med blødninger i hjernen, bakterie- og svampeinfektioner, skader på øjnene (præmaturitets retinopati), infektioner i tarmene (nekrotiserende enterocolitis), åndedrætsbesvær (bronkopulmonal dysplasi), forlænget hospitalsophold og død. 

 

Børn har en større risiko for at have eller udvikle et for lavt niveau af natrium i blodet (hyponatriæmi). Hyponatriæmi kan føre til hovedpine, kvalme, kramper, søvnlignende sløvhedstilstand, koma, hævelse af hjernen (cerebralt ødem) og død. Akut hyponatriæmisk encephalopati er en alvorlig komplikation, især hos børn. Lægen ved dette og vil nøje overvåge mængden af kemikalier såsom natrium og chlorid i dit barns blod (plasmaelektrolytter). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er særlig vigtigt at du fortæller det til lægen, hvis du tager: 

 • kortikosteroider (antiinflammatoriske midler).

 

Disse former for medicin kan forårsage ophobning af natrium og vand i kroppen og føre til: 

 • hævelse af væv på grund af ansamling af væske under huden (ødem)
 • højt blodtryk (hypertension).

 

Noget medicin påvirker hormonet vasopressin. Disse kan omfatte: 

 • antidiabetisk medicin (chlorpropamid)
 • kolesterolmedicin (clofibrat)
 • nogle kræftmidler (vincristin, ifosfamid, cyclophosphamid)
 • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (som anvendes til behandling af depression)
 • antipsykotiske midler eller stærkt smertestillende opioider
 • medicin mod smerte og/eller betændelse (kaldet NSAID)
 • medicin, som ligner eller forstærker virkningen af vasopressin, såsom
 • desmopressin (bruges til at behandle øget tørst og vandladning), terlipressin (bruges til at behandle blødninger i spiserøret) og oxytocin (bruges til at fremskynde fødsel)
 • midler mod epilepsi (carbamazepin og oxcarbazepin)
 • diuretika (vanddrivende medicin).

 

Andre lægemidler som kan påvirke eller blive påvirket af Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo: 

 • lithium (bruges til at behandle psykiatriske lidelser)
 • insulin (bruges til at behandle diabetes)
 • vanddrivende medicin (diuretika)
 • betablokkere (hjertetabletter).

 

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo må ikke gives gennem den samme nål som en blodtransfusion. Dette kan skade de røde blodlegemer, eller få dem til at klumpe sammen. 

Brug af Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo sammen med mad og drikke

Du skal spørge lægen, om hvad du kan spise eller drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.
Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo kan anvendes under amning. 

 

Hvis en anden medicin skal tilsættes infusionsvæsken under graviditet eller amning, skal du: 

 • tale med din læge
 • læse indlægssedlen på den medicin, som skal tilsættes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

En læge eller sygeplejerske vil give dig Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo. Lægen vil afgøre, hvor meget du behøver, og hvornår det skal indgives. Dette afhænger af din alder, vægt, sygdomstilstand samt behandlingens formål. Den mængde du får, kan også påvirkes af andre behandlinger, du modtager. 

 

Du må IKKE få Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen på nogen måde er beskadiget. 

 

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo vil normalt blive indgivet i en vene gennem en plastslange med en nål. Lægen kan imidlertid bruge en anden metode til at give dig medicinen. 

 

Enhver ubrugt opløsning skal kasseres. Du må IKKE få en infusion med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo fra en pose, der er delvist brugt. 

 

Før og under infusionen vil din læge monitorere: 

 • mængden af væske i din krop
 • surhedsgraden af dit blod og urin
 • mængden af elektrolytter i din kroppen (især natrium, i patienter der har et højt niveau af hormonet vasopressin eller som tager andre lægemidler, der øger virkningen af vasopressin).

Hvis du har fået for meget Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

Hvis du får for meget Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo (overinfusion), eller det gives for hurtigt, kan det forårsage følgende symptomer: 

 • høje niveauer af sukker i blodet (hyperglykæmi). Symptomer inkluderer:
  • tør mund pga. mangel på væske i kroppens væv (dehydrering)
  • tørst
  • træthed
  • hyppig vandladning pga. øget urinproduktion (osmotisk diurese)
  • sløret syn
 • lave niveauer af natrium i blodet (hyponatriæmi). Hyponatriæmi kan føre til hovedpine, kvalme, kramper, søvnlignende sløvhedstilstand, koma, hævelse af hjernen (cerebralt ødem) og død
 • høje niveauer af natrium i blodet (hypernatriæmi). Hvis dette opstår, er den mest alvorlige virkning en reduktion af hjernens vandindhold (dehydrering af hjernen). Dette forårsager søvnighed og forvirring og kan føre til anfald (kramper), bevidstløshed (koma), åndedrætsstop (respiratorisk svigt) og tilmed død. Andre symptomer omfatter:
  • tørst
  • tør mund og øjne
  • feber
  • hurtigt hjerteslag (takykardi)
  • højt blodtryk (hypertension)
  • hovedpine
  • svimmelhed
  • rastløshed
  • irritation
  • svaghed
 • ophobning af væske i kroppen, som giver hævelser (ødem).

 

Giv omgående lægen besked, hvis du får nogle af disse symptomer. Infusionen vil blive afbrudt, og du vil blive behandlet afhængig af symptomerne. 

 

Hvis der er tilsat et lægemiddel til din Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo før overinfusion forekommer, kan dette lægemiddel også give symptomer. Se listen over mulige symptomer i indlægssedlen for det lægemiddel, der er tilsat. 

 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har brugt mere Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Lægen vil beslutte, hvornår denne infusion skal afsluttes. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne kan være relateret til selve Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo infusionen. Disse omfatter: 

 • hypersensitivitets reaktioner, herunder en alvorlig allergisk reaktion kaldet anafylaksi (potentiel manifestation hos patienter med majsallergi)
 • højere niveauer af natrium i blodet end normalt (hypernatriæmi)
 • højere niveauer af sukker i blodet end normalt (hyperglykæmi)
 • lavt niveau af natrium i blodet, som kan forekomme under hospitalsindlæggelse (nosokomiel hyponatriæmi) og andre neurologiske forstyrrelser (akut hyponatriæmisk encephalopati).
  Hyponatriæmi kan medføre irreversibel hjerneskade og død pga. hjerneødem/hævelse (se også afsnit 2 "Advarsler og forsigtighedsregler").

 

Bivirkningerne kan være relateret til indgivelsesteknikken. Disse omfatter:  

 • feber (febril reaktion)
 • kuldegysninger
 • kløe (pruritus) eller udslæt
 • lokal smerte eller reaktion (smerte eller vesikler på indgivelsesstedet)
 • irritation og betændelse i den vene, hvor opløsningen gives (flebitis). Dette kan give rødmen, smerte eller svie og hævelse langs den vene, hvor opløsningen gives.

 

Hvis der er tilsat medicin til infusionsvæsken, kan den tilsatte medicin også give bivirkninger. Disse bivirkninger vil afhænge af den medicin, der er tilsat. Du skal læse indlægssedlen for den tilsatte medicin, for at få et overblik over mulige symptomer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug IKKE Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo efter den udløbsdato, der står på posen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Du må ikke få Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen på nogen måde er beskadiget. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo indeholder:

Aktive stoffer: 

 • sukker (glucose): 50 g per liter
 • natriumchlorid: 9 g per liter

 

Øvrigt indholdsstof: vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningstørrelser

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo er en klar opløsning uden synlige partikler. Den leveres i plastposer af polyolefin/polyamid (Viaflo). Hver pose er pakket i en forseglet, beskyttende yderpose af plast. 

 

Posestørrelser: 

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml

 

Poserne er pakkede i kasser. Hver kasse indeholder en af følgende mængde: 

 • 30 poser à 250 ml
 • 20 poser à 500 ml
 • 10 poser à 1000 ml

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S 

Tobaksvejen 2A 

2860 Søborg 

Fremstiller:

Baxter SA 

Boulevard René Branquart, 80 

7860 Lessines 

Belgien 

 

Baxter Healthcare Ltd. 

Caxton Way, 

Thetford Norfolk IP24 3SE 

Storbritannien 

 

Bieffe Medital Sabiñanigo  

Ctra de Biescas, Senegüé  

22666 Sabiñanigo (Huesca)  

Spanien 

 

Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo på www.produktresume.dk. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

Håndtering og forberedelse

Må kun anvendes, hvis opløsningen er klar, uden synlige partikler og hvis posen ubeskadiget. 

Indgives umiddelbart efter tilkobling af infusionssættet.  

Må ikke fjernes fra yderposen før umiddelbart inden brug.  

Inderposen opretholder produktets sterilitet.  

 

Fleksible poser af plast må ikke seriekobles. Dette kan føre til luftemboli på grund af residualluft, som udtrækkes fra primærposen, før indgivelse af væsken fra den sekundære pose er afsluttet. Hvis intravenøse opløsninger i fleksible poser af plast sættes under tryk for at øge indgivelseshastigheden, kan det medføre luftemboli, hvis residualluften i posen ikke er fuldstændig udtømt inden indgivelse.  

Brug af ventilerede intravenøse administrationssæt med ventilen i åben position kan resultere i luftemboli. Ventilerede intravenøse administrationssæt med ventilen i åben position bør ikke bruges sammen med fleksible poser af plast.  

 

Opløsningen skal indgives med sterilt udstyr ved brug af aseptisk teknik. Udstyret skal primes med opløsningen for at forhindre, at der kommer luft i systemet. Additiver kan tilsættes før infusion eller under infusion gennem den genlukkelige injektionsport. Når additiver bruges, skal toniciteten verificeres før parenteral indgivelse. Grundig og omhyggelig aseptisk blanding med ethvert additiver er påkrævet. Opløsninger indholdende additiver skal anvendes straks, og må ikke opbevares.  

 

Pædiatrisk population 

For at undgå potentiel dødelig overinfusion af intravenøs væske i den nyfødte, skal der tillægges særlig stor opmærksomhed på administrationsmetoden. Når en sprøjtepumpe anvendes til at administrere intravenøs væske eller lægemidler til nyfødte, bør sprøjtepumpen ikke efterlades med en pose med væske tilsluttet.  

Når der anvendes en infusionspumpe, skal alle klemmer på det intravenøse administrationsudstyr være lukkede, før administrationsudstyret fjernes fra pumpen eller pumpen slukkes. Dette gælder uanset om administrationsudstyret har en anordning, der forhindrer frit flow. 

Det intravenøse infusionsudstyr og administrationsudstyr skal kontrolleres ofte.  

Kasseres efter engangsbrug.  

Kassér ubrugt opløsning.  

Delvist brugte poser må ikke tilsluttes igen. 

 

1. Åbning 

a. Tag Viaflo-posen ud af yderposen umiddelbart før brug.  

b. Undersøg for små utætheder ved at klemme fast på inderposen. Hvis der er utætheder kasseres posen, da steriliteten er brudt.  

c. Undersøg opløsningen for uklarheder og fravær af urenheder. Hvis opløsningen er uklar eller indeholder urenheder, kasseres opløsningen.  

 

2. Forberedelse til indgivelse 

Anvend sterilt udstyr til forberedelse og indgivelse.  

a. Hæng posen op i den lille åbning.  

b. Fjern plastbeskyttelsen fra porten i bunden af posen:  

 • tag fat i den lille vinge på porten med den ene hånd,
 • tag fat i den store vinge på låget med den anden hånd og drej,
 • låget vil poppe af.

c. Brug aseptisk teknik til at klargøre infusionen.  

d. Tilslut infusionssættet. Følg infusionssættes anvisninger for tilslutning, priming af sættet og indgivelse af opløsningen.  

 

3. Teknikker til injektion af additiver 

Advarsel: Additiver kan være uforligelige (se punkt 5 nedenfor ”Uforligeligheder med additiver”).  

 

Tilsætning af lægemiddel før indgivelse 

a. Desinficér medicinporten. 

b. Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den genlukkelige medicinport og injicér.  

c. Bland opløsningen og lægemiddel grundigt. Ved lægemidler med høj densitet såsom kaliumchlorid, bankes forsigtigt på portene, mens de vender opad og bland.  

 

Bemærk: Opbevar ikke poser, som er tilsat lægemiddel.  

 

Tilsætning af lægemiddel under indgivelse 

a. Luk klemmen på sættet.  

b. Desinficér medicinporten.  

c. Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den genlukkelige medicinport og injicér.  

d. Fjern posen fra i.v.-stativet og/eller drej den, så portene vender opad.  

e. Tøm begge porte ved at banke forsigtigt på dem, mens de vender opad.  

f. Bland opløsning og lægemiddel grundigt.  

g. Hæng posen op igen, så den er klar til brug, genåbn klemmen og genoptag indgivelsen. 

 

4. Holdbarhed under anvendelse: Additiver 

Inden anvendelse skal den kemisk/fysiske stabilitet af ethvert additiv fastsættes ved den pH, som Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo har.  

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal opløsninger indeholdende additiver anvendes straks. 

Hvis det ikke straks anvendes, er holdbarheden og forholdene inden anvendelse brugerens ansvar, og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8 °C, med mindre tilsætningen er foregået under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.  


5. Uforligeligheder med additiver 

Som for alle parenterale opløsninger, skal additivernes forligelighed med opløsningen i Viaflo- posen kontrolleres inden tilsætning.  

 

Det er lægens ansvar at vurdere uforligeligheden af et additiv med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo ved at kontrollere for eventuelle farveændringer og/eller eventuel tilstedeværelse af bundfald, uopløselige komplekser eller krystaller. Læs indlægssedlen for det lægemiddel, som skal tilsættes.  

 

Før der tilsættes et lægemiddel, skal det kontrolleres, at det er opløseligt og stabilt i vand ved samme pH som Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo (pH 3,5-6,5). Når der tilsættes et forligeligt lægemiddel til Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, skal opløsningen straks anvendes.  

 

Som vejledning er de følgende lægemidler uforligelige med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo (ikke-udtømmende liste):  

 • Ampicillinnatrium
 • Mitomycin
 • Amphotericin B
 • Erythromycinlactobionat

 

På grund af indholdet af glucose, bør Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo ikke indgives gennem samme infusionsudstyr som fuldblod, da hæmolyse og klumpning kan forekomme.  

 

Additiver, der vides at være uforligelige, bør ikke anvendes. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 21. maj 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...