Klacid SR

depottabletter 500 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Klacid® SR 500 mg depottabletter  

clarithromycin 

 

Klacid® SR svarer til lægemidlet Klacid® Uno.  

Klacid® er et registreret varemærke, der tilhører BGP PRODUCTS S.a.r.l. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Klacid SR til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Klacid SR
 3. Sådan skal du tage Klacid SR
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Klacid SR er et antibiotikum, som tilhører gruppen af de såkaldte makrolider. Antibiotika standser væksten af visse bakterier, der forårsager infektioner. 

Anvendelsen er beskrevet nedenfor. Klacid SR tabletter er depottabletter, hvilket betyder, at det aktive indholdsstof frigives langsomt fra tabletten, og at du kun behøver at tage medicinen en gang om dagen. 

Hvad bruges Klacid SR tabletter til?

Klacid SR tabletter bruges til at behandle infektioner: 

 1. Infektioner i lungerne så som bronkitis og lungebetændelse.
 2. Infektioner i hals og bihuler.
 3. Infektioner i hud og slimhinder, som også kaldes cellulit, follikulit eller rosen (erysipelas).

 

Klacid SR depottabletter kan anvendes af voksne og børn på 12 år og derover. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Klacid SR

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Klacid SR, hvis du:

 • ved, at du er allergisk over for clarithromycin eller andre antibiotika af samme type (makrolid antibiotika) såsom erythromycin eller azithromycin, eller hvis du er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer i Klacid SR (angivet i punkt 6).
 • tager ergotalkaloider (f.eks. ergotamin- eller dihydroergotamintabletter) eller bruger ergotamin inhalationsmedicin mod migræne, terfenadin eller astemizol (medicin mod høfeber eller allergi) eller cisaprid tabletter (bruges mod mavetarmgener) eller domperidon (bruges mod kvalme og opkastning) eller pimozid tabletter (medicin som bruges til behandling af visse psykiske sygdomme) eller oral midazolam (medicin mod angst eller ved søvnbesvær).
 • tager anden medicin, der er kendt for at kunne forårsage alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
 • tager ticagrelor eller ranolazin (medicin mod angina pectoris eller til nedsættelse af risikoen for hjerteanfald eller slagtilfælde).
 • har unormalt lavt indhold af kalium i blodet (hypokaliæmi).
 • tager medicin mod for højt kolesterol (såsom lovastatin eller simvastatin).
 • har alvorlige lever- og/eller nyreproblemer.
 • har eller har haft hjerterytme forstyrrelser (ventrikulær hjertearytmi, herunder torsades de pointes), eller unormalt elektrokardiogram (EKG) kaldet ”forlænget QT-syndrom”.
 • tager colchicin (for urinsyregigt).

 

Inden behandling med clarithromycin skal du tale med din læge, hvis du mener nogle af disse betingelser gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Klacid SR, hvis du: 

 • er gravid eller ammer (se "Graviditet og amning").
 • får alvorlig eller langvarig diarré under behandlingen eller efter du har taget Klacid SR depottabletter, skal du straks kontakte din læge.
 • har bestemte hjerteproblemer (koronararteriesygdom, svær hjerteinsufficiens, unormal hjerterytme eller klinisk relevant langsom hjerterytme).
 • har unormal lavt indhold af magnesium i blodet (hypomagnesiæmi).
 • har nedsat nyrefunktion eller nedsat leverfunktion kan en nedsættelse af dosis være nødvendig.

Brug af anden medicin sammen med Klacid SR

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig, da din dosis muligvis skal justeres, eller du muligvis bliver nødt til at blive testet regelmæssigt. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin: 

 • Digoxin, quinidin eller disopyramid (hjertemedicin).
 • Warfarin eller anden slags antikoagulantia (blodfortyndende medicin).
 • Eletriptan (mod migræne).
 • Carbamazepin, valproat, phenobarbital eller fenytoin (mod epilepsi eller bipolar lidelse (manisk-depression)).
 • Prikbladet perikum (også kendt som perikon) (naturprodukt brugt mod depression).
 • Theophyllin (mod astma eller emfysem).
 • Terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergi).
 • Triazolam, alprazolam eller midazolam indtaget gennem munden eller som injektion (mod angst eller sovemedicin).
 • Cisaprid eller omeprazol (til mave-tarmgener).
 • Domperidon (bruges mod kvalme og opkastning).
 • Quetiapin, pimozid eller ziprasidon (mod schizofreni eller andre psykiatriske lidelser).
 • Zidovudin, ritonavir, atazanavir, saquinavir, nevirapin, efavirenz eller etravirin (mod HIV).
 • Rifabutin, rifapentin eller rifampicin (antibiotika, som er effektivt mod visse typer infektioner, såsom tuberkulose).
 • Itraconazol eller fluconazol (mod svampeinfektioner).
 • Sildenafil, tadalafil eller vardenafil (mod impotens).
 • Tolterodin (til behandling af blærelidelser).
 • Methylprednisolon (et steroid til behandling af inflammation).
 • Vinblastin (til behandling af kræft).
 • Aprepitant (til forebyggelse af opkastning i forbindelse med kemoterapi).
 • Cilostazol (til forbedring af cirkulationen i benene).
 • Ethvert betalactamantibiotikum (visse penicilliner og cephalosporin antibiotika).
 • Tacrolimus, sirolimus eller cyklosporin (anvendes ved organtransplantation).
 • Nateglinid, repaglinid, sulphonylurea eller insulin (mod sukkersyge).
 • Aminoglykosider (antibiotika til behandling af infektioner).
 • Calciumkanal blokkere (medicin til behandling af for højt blodtryk).

Brug af Klacid SR sammen med mad

Depottabletterne skal indtages i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Sikkerheden for anvendelse af Klacid SR til gravide og ammende kendes ikke. 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Klacid SR. Tal med lægen. 

Amning
Du må ikke tage Klacid SR, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Klacid SR kan give svimmelhed. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Klacid SR indeholder lactosemonohydrat og natrium

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Hver tablet indeholder 15,3 mg (0,665 mmol) natrium. Hvis du behandles med 2 Klacid SR depottabletter dagligt, er det samlede natriumindhold 30,6 mg pr. dosis. Dette skal du være opmærksom på, hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt.  

3. Sådan skal du tage Klacid SR

Tag altid Klacid SR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis af Klacid SR til voksne og børn over 12 år er 500 mg en gang daglig i 6 til 14 dage. 

Din læge kan øge dosis til to 500 mg (1000 mg) tabletter ved alvorlige infektioner. Du skal tage begge tabletter på samme tid. 

 

Du kan modtage en pakning med en enkelt dosis af Klacid SR, så du kan starte din behandling med det samme. Denne ene dosis er ikke et fuldt behandlingsforløb. Du skal også have en recept på resten af de tabletter, som du behøver. 

Indgivelsesvej

Klacid SR skal tages sammen med mad og skal synkes hele og må ikke tygges.  

 

Du bør tage dosis på samme tid hver dag gennem hele dit behandlingsforløb. 

 

Brug til børn 

Disse tabletter er ikke egnede til børn under 12 år, da de ikke er lette at synke. Flydende medicin bør generelt foretrækkes til børn. Din læge vil udskrive en anden mere passende medicin til dit barn. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at anvende anden medicin. Din læge kan udskrive en evt. anden passende medicin. 

Hvis du har taget for mange Klacid SR

Hvis du ved et uheld tager mere end to Klacid SR depottabletter på en dag, eller hvis et barn ved et uheld sluger nogle tabletter, skal der søges lægehjælp hurtigst muligt, selv hvis der ikke er nogen symptomer eller problemer. 

 

En overdosering af Klacid SR depottabletter kan forårsage opkastning og mavesmerter, og der kan være risiko for allergiske reaktioner. 

Hvis du har glemt at tage Klacid SR

Hvis du har glemt en dosis Klacid SR depottabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Klacid SR

Du må ikke stoppe med at tage Klacid SR depottabletter, selv om du får det bedre. Det er vigtigt at tage tabletterne i lige så lang tid, som lægen har fortalt dig, ellers er det ikke sikkert, at infektionen bliver fuldstændig behandlet, og problemet kan komme tilbage. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du lider af en af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage tabletterne og kontakte din læge omgående:

 • Alvorlig eller længerevarende diarré, som kan indeholde blod eller slim. Diarré kan forekomme over to måneder efter behandling med clarithromycin.
 • Udslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse eller hævelse af ansigt og hals. Kontakt din læge med det samme, da disse kan være tegn på en allergisk reaktion, og kan have behov for akut behandling.
 • Tab af appetit, gulfarvning af huden (gulsot), mørk urin, kløe eller ømhed i maven. Kontakt din læge med det samme, da disse kan være tegn på leversvigt.
 • Alvorlige hudreaktioner såsom blærer i huden, munden, læber, øjne og kønsorganer (symptomer på en sjælden allergisk reaktion kaldet Stevens- Johnson syndrom/toksisk epidermal nekrolyse), eller rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (symptom på akut generaliseret eksantematøs pustulose).
 • Muskelsmerter eller svaghed kendt som rhabdomyolyse (en tilstand, som forårsager nedbrydning af muskelvæv, som kan resultere i nyreskade).

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Søvnløshed.
 • Dysgeusia (smagsforstyrrelser).
 • Hovedpine.
 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Dårlig fordøjelse, mavepine.
 • Unormale blodundersøgelser (forhøjede leverenzymer).
 • Udslæt.
 • Øget svedtendens.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Infektioner, såsom infektioner i mave og tarm, betændelse i huden, oral og vaginal trøske og vaginal infektion.
 • Lave blodmålinger af hvide blodlegemer, og andre lidelser forbundet med de hvide blodlegemer.
 • Allergiske reaktioner som udslæt, hævelse, kløe og nældefeber.
 • Nedsat appetit, tab af appetit.
 • Angst.
 • Nervøsitet.
 • Besvimelse, svimmelhed, rysten, døsighed.
 • Ringen for ørene, svimmelhed (fornemmelse af at dreje rundt) og lidelser i øret.
 • Manglende energi, brystsmerter, hævelse i ansigtet, en følelse af generelt ubehag, smerte og tørst.
 • Ændringer i hjerterytmen, unormal fund i elektrokardiogram EKG (QT-forlængelse).
 • Hjertebanken.
 • Astma og åndenød.
 • Næseblod.
 • Forstoppelse, rektal smerte, mundtørhed, overskydende luft i maven, bøvsen og luftafgang.
 • Halsbrand, betændelse i maveslimhinden (gastritis), betændelse i munden (stomatitis), betændelse i tungen (glossitis).
 • Muskelsmerter, muskelkramper.
 • Kuldegysninger, træthed, feber.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndværende data): 

 • Alvorlig diarré, mavesmerter, feber.
 • Rosen.
 • Psykiatriske lidelser, som unormale drømme, være i en forvirret tilstand, depersonalisation, desorientering, hallucinationer (”ser ting”), psykiske lidelser, depression, mani.
 • Kramper eller anfald, tab af smagssans, unormal eller tab af lugtesans, prikkende og stikkende fornemmelse.
 • Døvhed.
 • Hjerteflimmer (ukoordineret sammentrækning af hjertemusklen).
 • Blødning.
 • Lidelser i nyrerne, inklusive nyrebetændelse, blod i urinen.
 • Gulsot, leverlidelser (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, mørk urin, lysfarvet afføring, smerter i den højre side af maveregionen).
 • Akut betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit) (smerter i øvre del af maven, der går igennem til ryggen, kan være forbundet med tab af appetit, kvalme eller opkastning).
 • Misfarvning af tunge og tænder.
 • Allergiske reaktioner, som i meget sjældne tilfælde kan give symptomer som vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk og hævelse i ansigtet og halsen. Disse reaktioner kan være livstruende og kan kræve akut behandling.
 • Allergisk udslæt, som kan være let kløende hud. I sjældne tilfælde kan den allergiske reaktion være en del af en livstruende tilstand som kaldes Stevens-Johnson syndrom (omfatter sårdannelse i munden, på læberne og på huden) eller toksisk epidermal nekrolyse (omfatter alvorlig sygdom og kraftig afskalning af huden).
 • Akne.
 • Lave blodcelletællinger (symptomer kan være bleg hud og træthed) og lave blodtællinger af visse bestanddele i blodet, som hjælper med at bekæmpe infektioner (symptomerne kan være ondt i halsen, feber, følelse af at være meget syg, let til blå mærker, blødning).
 • Muskelsvaghed, nedbrydning af muskelvæv (rhabdomyolyse).
 • Alvorlig hudreaktion: rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (eksantematøs pustulose). Søg øjeblikkeligt lægehjælp.

 

Hvis du skal have taget blodprøver, mens du tager Klacid SR, kan prøven vise et fald i koagulationsfaktor og en forhøjelse af værdier af andre enzymer. Der kan også findes protein i urinen 


Hvis du får diarré under eller efter indtagelse af Klacid SR depottabletter, skal du straks kontakte din læge. Lige som diarré kan forekomme som en reaktion på medicinen, kan det også være tegn på en mere alvorlig tilstand. Din læge ved, hvordan man skelner mellem de to tilstande. 


I tilfælde af, at din infektion skyldes en bakterie, som ikke kan behandles med Klacid SR, og dine symptomer bliver værre, skal du kontakte din læge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Klacid SR utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.
 • Opbevares i original emballage, for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Klacid SR efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Klacid SR indeholder:

 • Aktivt stof: Clarithromycin 500 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Vandfri citronsyre (E330), natriumalginat (E401), natriumcalciumalginat, lactosemonohydrat, povidon K30, talcum (553b), stearinsyre og magnesiumstearat.
  Overtræk: Hypromellose 6 cps, makrogol 400, makrogol 8000, titandioxid (E171), sorbinsyre (E200) og chinolingult (E104, farve).

Udseende og pakningsstørrelser:

Klacid SR findes i blisterpakninger, som indeholder 7 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...