Catapresan®

overtrukne tabletter 25 mikrogram

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CATAPRESAN® 25 mikrogram overtrukne tabletter 

Clonidinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordine- ret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Catapresan.
 3. Sådan skal du tage Catapresan.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Catapresan påvirker blodtrykket og udvider blodkarrene i kroppen.
 • Du kan tage Catapresan til forebyggelse af migræne. Catapresan kan ikke anvendes til akutte migræneanfald.
 • Du kan tage Catapresan til behandling af hedeture i overgangsal- deren, når du ikke kan tåle behandling med østrogen.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Catapresan

Tag ikke Catapresan

 • hvis du er allergisk over for clonidinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Catapresan (angivet i punkt 6).
 • hvis du har langsom puls som følge af syg sinus-knude eller har meget langsom puls med tendens til besvimelse (AV-blok).
 • hvis du har intolerans overfor visse sukkerarter (Se afsnittet ”Catap- resan indeholder lactose og saccharose”.
 • hvis du har kræft i binyremarven (fæokromocytom)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, elle apotekspersonalet, før du tager Catapresan 

 • hvis du hjerterytmeforstyrrelse med langsom puls (bradyarytmi) eller som følge af syg sinus-knude.
 • hvis du har forstyrrelser i blodomløbet i kroppen eller hjernen.
 • depression.
 • hvis du har føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, hvor vejrtrækningen også kan rammes (polyneuropati).
 • hvis du lider af forstoppelse (obstipation).
 • hvis du har nedsat nyrefunktion (Catapresan udskilles fra kroppen igennem nyrene).
 • hvis du har nedsat hjertefunktion eller alvorlig hjertesygdom. Du skal i de tilfælde overvåges omhyggeligt af din læge.
 • hvis du bruger kontaktlinser. Catapresan kan nedsætte tåredan- nelsen.
 • hvis du får medicin mod ADHD eller mod narkolepsi (sygdom, hvor man er unaturlig træt og pludselig falder i søvn), indeholdende methylphenidat. Du bør ikke anvende Catapresan samtidig, da der er set alvorlige bivirkninger som dødsfald.

Børn og unge bør ikke behandles med Catapresan. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Catapresan. Det kan have betydning for prøveresul- taterne. 

Brug af anden medicin sammen med Catapresan

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere, calciumantagonister, ACE-hæmmere, vasodilatorer, vanddrivende medicin (diuretika)).
 • medicin mod impotens (phentolamin eller tolazolin eller andre stof- fer indeholdende alfa2-receptor blokerende egenskaber).
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, neuroleptika med alfa-receptor blokerende effekt).
 • beroligende medicin.
 • sovemedicin.
 • medicin mod ADHD (methylphenidat).
 • medicin mod unormal hjerterytme (digitalisglycosider).
 • medicin til kroppens immunsystem (ciclosporin).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Catapresan sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du må ikke drikke alkohol under behandlingen med Catapresan.
 • Du skal tage Catapresan overtrukne tabletter med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Catapresan efter aftale med lægen. Clonidin passerer moderkagen og kan sænke pulsen på fosteret.

Amning: 

 • Hvis du ammer, bør du ikke tage Catapresan, da det går over i mæl- ken. Tal med lægen.

Frugtbarhed: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbar- hed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Catapresan kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed og/eller synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Catapresan indeholder lactose og saccharose

Denne medicin indeholder lactose og saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Catapresan. 

3. Sådan skal du tage Catapresan

Tag altid Catapresan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Hvis du skal stoppe med behandling, skal dosis nedsættes gradvis over 2-4 dage. Tal med din læge.  

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).  

 

Den sædvanlige dosis er  

Voksne: 

1 tablet 2 gange dagligt (en morgen og en aften).  

Ved utilstrækkelig virkning efter 2 ugers behandling kan dosis øges gradvist op til 3 tabletter 2 gange dagligt. Fuld behandlingseffekt kan forventes efter 2-4 ugers behandling.  

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

 

Brug til børn og unge:  

Catapresan bør ikke anvendes af børn og unge under 18 år.  

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.  

Hvis du har taget for mange Catapresan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Catapresan, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

 

Symptomer:  

Indsnævring af pupillerne, døsighed, langsom puls, meget langsom puls med tendens til besvimelse (AV-blok), lavt blodtryk, højt blod- tryk, nedsat kropstemperatur, søvnlignende bevidsthedssvækkelse herunder koma, svækket vejrtrækning herunder åndenød, astma- lignende anfald/åndenød, diaré.  

Hvis du har glemt at tage Catapresan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Catapresan

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Catapresan.  

Du bør nedtrappe Catapresan over en periode på 2 - 4 dage, hvor du gradvist indtager mindre og mindre Catapresan. Pludselig ophør efter en længerevarende behandling med høje doser Catapresan kan medføre rastløshed, hjertebanken, hurtig blodtryksstigning, angst, nervøsitet, rysten, hovedpine eller kvalme, motorisk uro.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue (AV-blok). Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Sløvhed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Catapresan i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhy- giejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk (ortostatisk hypotension).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Smerter i spytkirtlen.
 • Forstoppelse, kvalme, opkastning.
 • Træthed.
 • Impotens (erektil dysfunktion).
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Søvnforstyrrelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade- stue (sinus-bradykardi). Ring evt. 112.
 • Føleforstyrrelser i arme og ben.
 • Hududslæt, nældefeber, kløe.
 • Utilpashed.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skade- stue.
 • Mareridt og ændret forståelse af sanseindtryk (perceptive forstyrrelser).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (hyperglykæmi). Tal med lægen.
 • Reduktion af tårevæskeproduktion. Forsigtighed tilrådes ved brug af kontaklinser.
 • Tørhed i næseslimhinden.
 • Mavekramper, smerter, kvalme, opkastninger, blussen, færre affø- ringer end normalt vekslende med løse afføringer pga. pseudo- obstruktion af tarmen.
 • Hårtab.
 • Udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti).

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Langsom uregelmæssig hjertebanken (bradyarythmi).
 • Nedsat evne til at se skarpt (akkomodationsforstyrrelser).
 • Forvirring.
 • Nedsat seksualfunktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Catapresan utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Catapresan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Catapresan ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Catapresan indeholder:

Clonidinhydrochlorid 25 mikrogram. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Calciumhydrogenphosphat, lactosemonohydrat, majsstivelse, kolloid vandfri silica, povidon, opløselig stivelse, magnesiumstearat, saccha- rose, talcum, akaciegummi, macrogol 6000, carnaubavoks og hvid voks, indigotin (E 132), titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Catapresan tabletter er runde, bikonvekse, blå og sukker-overtrukne. 

 

Catapresan fås i pakninger med 100 overtrukne tabletter af 25 mikro- gram. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...