Flecainid "Stada"

tabletter 100 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flecainid STADA® tabletter 100 mg, 

flecainidacetat 

  

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at tage dette lægemiddel

 • Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.
 • Kontakt Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål.
 • Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.
 • Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

 Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Denne indlægsseddel fortæller:

 1. Hvad Flecainid Stada er, og hvad det anvendes til.
 2. Hvad De skal gøre, før De begynder af tage Flecainid Stada.
 3. Hvordan De tager Flecainid Stada.
 4. Hvilke mulige bivirkninger Flecainid Stada har.
 5. Hvordan De opbevarer Flecainid Stada.
 6. Yderligere oplysninger.

1. Hvad Flecainid Stada er, og hvad det anvendes til

Flecainid Stada tilhører en gruppe lægemidler, der virker mod hjerterytmeforstyrrelser (kendt som anti-arrhytmika). Flecainid hæmmer de elektriske impulser i hjertet, og øger den tid hjertet er i hvile, hvilket medfører, at hjertet slår normalt igen.  

  

Flecainid Stada bruges til:  

 • Visse alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hvilket ofte beskrives som alvorlig hjertebanken eller hurtig hjerterytme. 
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hvor anden behandling ikke virkede eller ikke tåles. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Hvad De skal gøre, før De begynder af tage Flecainid Stada

De bør ikke tage Flecainid Stada:

 • Hvis De er overfølsom over for det aktive stof, flecainidacetat, eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Flecainid Stada (se også afsnit 6. Yderligere oplysninger).
 • Hvis De lider af en anden hjertelidelse, der er forskellig fra den De tager medicinen for. Hvis De er usikker, eller hvis De vil have yderlige information kontakt da Deres læge.
 • Hvis De tager anden medicin for hjerterytmeforstyrrelser (natrium kanal blokkere).

Vær særlig forsigtig med at anvende Flecainid Stada

 • Hvis De har nedsat lever- og/eller nyrefunktion, da koncentrationer af flecainid i blodet kan øges. Derfor bør lægen regelmæssig tjekke koncentrationen af flecainid i Deres blod.
 • Hvis De har en permanent pacemaker eller en midlertidig paceelektrode.
 • Hvis De har lidt af hjerterytmeforstyrrelser efter De har været igennem en hjerteoperation.

Et lavere eller højere indhold af kalium i blodet kan påvirke effekten af flecainid.
Vanddrivende medicin, medicin der stimulerer tarm bevægelse (afføringsmidler) og binyrebark-hormon (kortikosteroider) kan alle sænke koncentrationen af kalium i blodet. Deres læge bør chekke koncentration af kalium i Deres blod. 

  

Anvendelse af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Forskellig medicin kan påvirke hinandens virkning, således at dosis af lægemidlerne muligvis skal ændres. For Flecainid Stada skal De specielt være opmærksom ved samtidig anvendelse af følgende medicin: 

 • Digoxin (medicin der stimulerer hjertet); flecainid kan øge niveauet af digoxin i blodet.
 • Medicin der reducerer hjertets pumpe funktion, som beta blokkere.
 • Bestemt medicin mod epilepsi (f.eks. phenytoin, phenobarbital og carbamazepin): Nedbrydningen af flecainid kan fremskyndes af disse stoffer.
 • Cimetidin (syreneutraliserende); dette kan øge effekten af flecainid.
 • Amiodaron (til hjertelidelser); det kan blive nødvendigt at reducere dosis af flecainid hos nogle patienter.
 • Medicin mod depression (paroxetin, fluoxetin og andre midler mod depression).
 • Astemizol og terfenadin (medicin mod allergi).
 • Quinin og halofantrin (medicin mod malaria).
 • Verapamil (sænker blodtrykket).
 • Quinidin.
 • Medicin til behandling af HIV-infektioner (ritonavir, lopinavar og indinavir).
 • Thiazid og loop diuretika (vanddrivende medicin).
 • Disopyramid (middel mod hjerterytmeforstyrrelser); brug ikke flecainid hvis De også bruger disopy- ramid.
 • Terbinafin (til behandling af svampeinfektioner).
 • Bupropion (anti-ryge lægemiddel)

Hvordan man tager Flecainid Stada sammen med mad og drikkevarer

Flecainid Stada bør tages på tom mave, eller mindst en time før et måltid. 

  

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

De bør ikke tage Flecainid Stada under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt, da flecainid passerer over i moderkagen hos gravide kvinder, der tager flecainid. Hvis flecainid bruges under graviditet, skal flecainid plasma niveauet nøje overvåges. De skal kontakte Deres læge, så snart De finder ud af, at De er gravid, eller hvis De ønsker at få børn.
 

Amning: 

Hvis De ammer, må De ikke tage Flecainid Stada, da flecainid bliver udskilt i modermælken. 

  

Bilkørsel og betjening af maskiner

Hvis De lider af bivirkninger som svimmelhed, dobbelt syn eller sløret syn, eller hvis De føler Dem omtumlet, kan Deres evne til at reagere være nedsat. Dette kan være farligt i situationer, hvor der kræves koncentration og årvågenhed; som at køre bil, håndtere maskiner eller arbejde i højden.  

Hvis De er usikker på, hvordan flecainid påvirker Deres evne til at køre bil, tal da med lægen. 

3. Hvordan De tager Flecainid Stada

Dosering 

Deres læge har udskrevet Flecainid Stada til Dem personligt, og tilpasset dosis efter Deres behov. Behandlingen med flecainid startes normalt på hospitalet. Følg lægens anvisning nøje. Hvis De er usikker kan De spørge Deres læge eller på apoteket. 

  

Hvornår og hvordan tages tabletterne?

Tabletterne sluges hele med tilstrækkelig væske (f.eks. vand). Den daglige dosis tages normalt fordelt over hele dagen, på en tom mave eller mindst en time før et måltid. 

  

Voksne: 

Den normale start dosis ligger mellem 50 mg og 200 mg. Dosis kan af lægen øges til maksimalt
400 mg dagligt. 

  

Ældre: 

Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Den daglige dosis bør ikke overstige 300 mg dagligt (eller
150 mg to gange dagligt). Følg lægens anvisninger.
 

Børn: 

Flecainid Stada bør ikke bruges til børn under 12 år. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Patienter med en permanent pacemaker: 

Den daglige dosis bør ikke overstige 100 mg to gange dagligt. 

  

Patienter, der samtidig behandles med cimetidin (medicin mod mave/tarm lidelser) eller amiodaron (medicin mod hjerterytmeforstyrrelser): 

Deres læge vil kontrollere Deres dosis regelmæssig, og nogle patienter vil få en lavere dosis.
Under behandlingen vil Deres læge regelmæssigt chekke koncentrationen af flecainid i Deres blod, og et elektrokardiogram (EKG) af hjertet vil blive taget. Et simpelt EKG bør tages hver måned, og et udvidet EKG bør tages hver tredje måned. I starten af behandlingen og ved øgning af dosis tages EKG hver 2. til 4. dag. 


Patienter der får en mindre dosis end den normale, bør få taget EKG oftere. Lægen kan justere dosis i intervaller af 6 – 8 dage. For disse patienter vil et EKG blive taget 2 og 3 uger efter behandlingsstart. 

  

Hvis De tager mere Flecainid Stada end De bør

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Flecainid Stada, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

  

Hvis De glemmer at tage Flecainid Stada?

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage den, så snart De opdager det. Medmindre De opdager det, når det er tid til at tage den næste dosis. I dette tilfælde, må De ikke tage den glemte dosis som et tillæg til den planlagte dosis, men kun tage den planlagte. Det er vigtigt, at De tager tabletterne som planlagt. Kontakt lægen hvis De er i tvivl.
De må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis De holder op med at tage Flecainid Stada

Hvis De pludselig stopper med at tage flecainid, vil De ikke få afvænningssymptomer. Men Deres hjerterytmeforstyrrelser vil ikke længere være kontrolleret, som det var meningen. Stop aldrig med at tage flecainid, uden lægens kendskab. 


Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål. 

4. Hvilke mulige bivirkninger Flecainid Stada har

Flecainid Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne er nedenfor opdelt efter hyppighed. Følgende er registreret. 

  

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Åndenød, svimmelhed, omtumlethed, problemer med synet som dobbelt syn, sløret syn og besvær med at fokusere. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Kvalme, opkastning, forstoppelse, mave smerter, anoreksi (spiseforstyrrelser), diarré, fordøjelses- vanskeligheder (smerte i den øverste del af maven, mæthedsfølelse), prikkende fornemmelse i huden (som hvis en myre går på huden), koordinations problemer, bevægelsesforstyrrelser (tics), nedsat følsomhed, øget svedtendens, midlertidig tab af bevidsthed, ringen for ørerne, rysten, snurrende fornemmelse, rødme, søvnighed, svær depression, ængstelse, søvnløshed, hovedpine, svaghed, træthed, feber, væskeansamlinger i huden og ubehag. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Lungebetændelse, luft i maven, nervøs lidelse f.eks. i arme og ben, krampetrækninger, ændringer i blodbilledet, forvirring, se ting der ikke er der (hallucinationer), hukommelsestab, allergiske hudreak- tioner som udslæt, tab af hår og kløende udslæt. 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Forhøjet leverenzym, forsvinder ved stop af behandling. 


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Forhøjet niveau af bestemte antistoffer. 

  

Hvis nogle af de nævnte bivirkninger bliver alvorlige, kontakt da straks læge eller skadestue. 


Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 


Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 


Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. 

5. Hvordan De opbevarer Flecainid Stada

Opbevar Flecainid Stada utilgængeligt for børn.
 

Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser for Flecainid Stada.
 

Anvend ikke Flecainid Stada efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.
 

Medicinen må ikke tilføres spildevand eller husholdningsaffald. Spørg Deres apotek hvad De skal gøre ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet. 

6. Yderligere oplysninger

Hvad Flecainid Stada indeholder: 

 • Det aktive indholdsstof i Flecainid Stada er flecainidacetat. En tablet indeholder 100 mg flecainid- acetat.
 • Hjælpestofferne er: Croscarmellosenatrium (E 468), magnesiumstearat (E 470b), pregelatiniseret majs stivelse, majsstivelse og mikrokrystallinsk cellulose (E 460).

Produktets udseende og pakningsstørrelse

100 mg tablet er rund, hvid, med delekærv på begge sider. På den ene side af tablettens delekærv står der ”C” og på den anden side af delekærven står der ”FJ”. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Markedsføring i Danmark: 

STADA Arzneimittel AG  

Stadastraße 2–18, D-61118 Bad Vilbel, Tyskland 

 

Fremstiller: 

STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2–18, D-61118 Bad Vilbel, Tyskland 

  

Dansk repræsentant: 

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2012  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...