Locoid Crelo

kutanemulsion 0,1%

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

LOCOID® CRELO 0,1 % kutanemulsion  

Hydrocortisonbutyrat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Crelo.
 3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Locoid Crelo indeholder hydrocortisonbutyrat der er et binyrebark- hormon (steroid).
 • Locoid Crelo virker ved at hæmme irritation i huden.
 • Du kan bruge Locoid Crelo til behandling af eksem, irriteret hud og psoriasis.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Crelo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid Crelo

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Crelo (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en virussygdom, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • hvis du har en hudinfektion, som er forårsaget af bakterier eller svampe. I så fald skal betændelses- eller svampeinfektionen behandles samtidigt.
 • hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande (rosacea).
 • hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Crelo  

 • hvis din hudsygdom forværres under behandling med Locoid Crelo, skal du kontakte lægen. Behandlingen skal måske ophøre.
 • du må ikke bruge Locoid Crelo i længere tid, end lægen har fortalt dig. Hvis behandlingen varer mere end 4-6 uger, skal du regelmæssigt til kontrol hos lægen.
 • hvis du har brugt Locoid Crelo i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • du må kun bruge Locoid Crelo i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at Locoid Crelo ikke kommer i øjnene.
 • du bør ikke dække det behandlede område med et plaster, plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • hvis du oplever sløret syn samt synsforstyrrelser ved brug af Locoid Crelo.

Børn:

 • Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid Crelo end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Locoid Crelo

Ingen kendte problemer. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid Crelo efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Du kan bruge Locoid Crelo, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Crelo påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Crelo

 • Indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.
 • Indeholder butylhydroxytoluen, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
 • Er konserveret med propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo

Brug altid Locoid Crelo nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

 • Smør Locoid Crelo på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler.
 • Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt dig.

 

Brug til børn:  

Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid Crelo end voksne. 

Hvis du har brugt for meget Locoid Crelo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Locoid Crelo, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre nedsat funktion af binyrebarken. 

 

Symptomer:  

 • Træthed og svækket modstandskraft.

Hvis du har glemt at bruge Locoid Crelo

Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis 

Hvis du holder op med at bruge Locoid Crelo

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid Crelo i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemidel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud (hudatrofi). Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden (teleangiektasi).
 • Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura).
 • Strækmærker (striae).
 • Rødmen af huden (erytem).
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser (steroid-akne).
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Kontakteksem (kontakt dermatitis).
 • Pigmentforandringer.
 • Skægvækst.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande (rosacea-lignende udslæt).
 • Ny betændelse kan opstå på det behandlede område (sekundær infektion).
 • Allergisk kontakteksem (allergisk kontakt dermatit).
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen (rebound effekt).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed/Øget følsomhed for (hypersensitivitetsreaktion).

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Locoid Crelo utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Locoid Crelo efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar ikke Locoid Crelo ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Crelo, 0,1%, kutanemulsion indeholder:

Aktivt stof:  

Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer:  

Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, hvid, blød paraffin, paraffin, hjulkroneolie, butylhydroxytoluen (E 321), propylparahydroxybenzoat (E 216), butylparahydroxybenzoat, propylenglycol, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Locoid Crelo er en hvid eller næsten hvid emulsion. 

 

Locoid Crelo fås i: 

Locoid Crelo 0,1% i pakninger med 30 ml og 100 ml kutanemulsion. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...