Berinert®

pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 500 IE

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Berinert® 500 IE pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning  

C1-esteraseinhibitor, human 

 

Berinert® er et registreret varemærke, der tilhører CSL Behring GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Berinert
 3. Sådan skal du bruge Berinert
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Berinert?

Berinert består af pulver og solvens (dvs. vand til opløsning af pulveret). Den tilberedte opløsning indgives som indsprøjtning eller infusion (drop) i en vene. 

 

Berinert er fremstillet ud fra plasma (blodets væskedel), der stammer fra bloddonorer. Det aktive stof er C1-esteraseinhibitor, som er et protein som findes hos mennesker. 

Hvad bruges Berinert til?

Berinert bruges til behandling, samt til forebyggelse før et indgreb, af ødemer (væske-ansamlinger), der forekommer ved arveligt angioødem type I og II (en medfødt sygdom i karsystemet). Det er en ikke allergisk sygdom. Arveligt angioødem skyldes mangel på eller nedsat funktion af C1-esteraseinhibitor, et vigtigt protein. Sygdommen er kendetegnet ved følgende symptomer: 

 • pludselig hævelse af hænder og fødder.
 • pludselig hævelse af ansigtet med følelse af spænding.
 • hævelse af øjenlåg, hævelse af læber, mulig hævelse af struben (strubehovedet) med vejtrækningsbesvær.
 • hævelse af tungen.
 • koliksmerter i maveregionen.

Generelt kan alle dele af kroppen være påvirket. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Berinert

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

De følgende afsnit indeholder oplysninger, som din læge skal overveje, før du får Berinert. 

Brug ikke Berinert:

 • hvis du er allergisk over for proteinet C1-esterase- inhibitor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Berinert (angivet i afsnit 6).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du er allergisk over for medicin eller fødevarer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Berinert: 

 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner med Berinert. Du kan tage antihistaminer og kortiko- steroider til forebyggelse, hvis lægen anbefaler det.
 • hvis du får en allergisk reaktion eller en anafylaktisk reaktion (en alvorlig allergisk reaktion, som giver alvorlige problemer med at trække vejret eller svimmelhed). Indgivelse af Berinert skal straks stoppes (dvs. indsprøjtningen eller infusionen stoppes).
 • hvis du lider af hævelser i strubehovedet (larynx- ødem). Du skal undersøges grundigt, og første- hjælpsbehandling skal være parat.
 • ved ikke-godkendt brug til andre end de godkendte formål og doser (f. eks. vaskulær lækagesyndrom). Se afsnit 4. "Bivirkninger".

Din læge vil nøje overveje fordelene ved behandling med Berinert sammenlignet med risikoen for bivirkninger. 


Virussikkerhed
Når lægemidler fremstilles af blod eller plasma indsamlet hos mennesker, gælder der visse forholds- regler for at undgå, at infektioner overføres til patienter. De omfatter følgende: 

 • omhyggelig udvælgelse af donorer, der giver blod og plasma, for at sikre, at smitte med infektioner udelukkes.
 • undersøgelse af hver donation og plasmaportion for tegn på virus/infektioner.

 

Desuden omfatter fremstillingen procestrin, der kan inaktivere eller fjerne virus. Til trods for disse forholds- regler kan muligheden for infektion ikke helt udelukkes ved behandling med medicin, der er fremstillet af blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller helt nye virus eller andre former for infektioner. 


De forholdsregler, der tages, anses for at være effektive mod indkapslede virus så som human immundefekt virus (HIV - den virus der fører til AIDS), hepatitis B-virus, hepatitis C-virus (leverbetændelse) og mod uindkapslede virus som hepatitis A-virus (leverbetændelse) og parvovirus B19. 


Din læge kan anbefale dig at overveje vaccination mod hepatitis A og B, hvis du løbende/gentagne gange skal have medicin, der er fremstillet af plasma. 


Det anbefales kraftigt at notere og gemme dato for behandling, præparatets batchnummer, og hvor meget du får, hver gang du behandles med Berinert. 

Brug af anden medicin sammen med Berinert

 • Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 • Berinert må ikke blandes med andre lægemidler og fortyndingsmidler i sprøjten/infusionssættet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Under graviditet og amning skal Berinert kun gives, hvis der er et klart behov. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Berinert påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Berinert indeholder natrium

Berinert indeholder op til 486 mg natrium (cirka 21 mmol) per 100 ml opløsning. Dette skal tages i betragtning, hvis du er på diæt med kontrolleret natriumindhold. 

3. Sådan skal du bruge Berinert

Behandlingen skal startes og overvåges af en læge, som har erfaring med behandling af mangel på C1-esteraseinhibitor. 

Dosering

Voksne 

 

Til behandling af akutte anfald af angioødem: 

20 IE pr. kilogram legemsvægt (20 IE/kg legemsvægt). 

 

Forebyggelse af anfald af angioødem før et indgreb: 

1000 IE mindre end 6 timer før et medicinsk eller kirurgisk indgreb eller tandbehandling. 

 

Børn og unge 

Til behandling af akutte anfald af angioødem: 

20 IE pr. kilogram legemsvægt (20 IE/kg legemsvægt). 

 

Forebyggelse af anfald af angioødem før et indgreb: 

15 til 30 IE pr. kilogram legemsvægt (15-30 IE/kg legemsvægt) mindre end 6 timer før et medicinsk eller kirurgisk indgreb eller tandbehandling. Doseringen skal fastsættes under hensyntagen til de kliniske omstændigheder (f.eks. type indgreb og sygdomsgrad). 

Hvis du har brugt for meget Berinert

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Berinert. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Berinert, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Tilberedning og indgivelsesmåde

Berinert gives sædvanligvis som indsprøjtning i en vene (intravenøst) af lægen eller sygeplejersken. Du eller din omsorgsperson kan også selv give indsprøjtninger af Berinert, men først efter at have fået den fornødne oplæring. 

 

Hvis din læge beslutter, at din behandling kan foregå som hjemmebehandling, vil du modtage nærmere vejledning. Du skal så føre dagbog for at registrere hver enkelt behandling derhjemme, og dagbogen skal medbringes ved alle besøg hos lægen. For at sikre korrekt medicinering vil du eller din omsorgsperson regelmæssigt få kontrolleret jeres injektionsteknik. 

Generel vejledning

 • Pulveret skal opløses og udtrækkes fra hætte- glasset under aseptiske betingelser. Anvend den sprøjte, der udleveres sammen med lægemidlet.
 • Den tilberedte opløsning skal være farveløs og klar. Efter filtrering/fyldning af sprøjten (se nedenfor) skal opløsningen inspiceres visuelt for små partikler og misfarvning, før den indgives.
 • Brug ikke opløsningen, hvis den tydeligvis er uklar, eller hvis den indeholder bundfald eller partikler.
 • Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Tilberedning af opløsningen

Før hætteglassene åbnes, opvarmes Berinert pulver og solvens til stuetemperatur. Dette kan gøres enten ved at lade hætteglassene stå ved stuetemperatur i en times tid, eller ved at holde hætteglassene i hænderne i nogle få minutter. UDSÆT IKKE hætte- glassene for direkte varme. Hætteglassene må ikke opvarmes til over legemstemperaturen (37 °C). 


Fjern forsigtigt plastlukkerne fra hætteglassene med solvens og pulver. Rengør propperne udenpå med spritservietterne, og lad dem tørre. Solvensen, dvs. vand til opløsning af pulveret, er nu klar til at blive overført til pulveret ved hjælp af Mix2Vial-sættet.
Følg vejledningen nedenfor. 

 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

1. Åbn Mix2Vial-pakken ved at trække forseglingen af. Fjern ikke Mix2Vial fra blisterpakken! 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

2. Placer solvenshætteglasset på en plan, ren overflade, og hold fast i hætteglasset. Tag pakken med Mix2Vial-sættet og tryk spidsen af det blå adapter-ende lige ned gennem solvenshætte- glassets prop. 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

3. Fjern forsigtigt emballagen fra Mix2Vial-sættet ved at holde i kanten og trække lodret opad. Sørg for kun at fjerne emballagen og ikke Mix2Vial-sættet. 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

4. Placer hætteglasset med pulver på et plant og fast underlag. Vend hætteglasset med vand med Mix2Vial-sættet monteret, og tryk spidsen af det transparente mellemstykke lige ned gennem proppen på hætteglasset med pulver. Vandet vil automatisk blive overført til hætteglasset med pulver. 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

5. Tag med den ene hånd fat i den del af Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med pulver er monteret, og med den anden hånd fat i den side af Mix2Vial- sættet, hvor hætteglasset med solvens er monteret, og skil sættet forsigtigt ad i to dele. Kasser hætteglasset med vand med det blå Mix2Vial-sæt monteret. 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

6. Vip forsigtigt hætteglasset med pulver med det transparente mellemstykke monteret, indtil pulveret er helt opløst. Hætteglasset må ikke rystes. 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

7. Træk luft ind i en tom steril sprøjte. Anvend den sprøjte, der udleveres sammen med lægemidlet. Monter sprøjten på Mix2Vial's Luer Lock-fatning, mens hætteglasset med pulver stadig er stående. 

Sprøjt luft ind i hætteglasset. 

 

Fyldning af sprøjte og anvendelse

 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

8. Hold stemplet i bund, og vend op og ned på hætte- glasset (sammen med sæt og sprøjte). 

Træk opløsningen ind i sprøjten ved langsomt at trække stemplet tilbage. 

Berinert Paranova Danmark A/S pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE 

9. Nu er opløsningen blevet overført til sprøjten. Hold godt fast om sprøjten (hold sprøjten med stemplet nedad) og afmonter det transparente Mix2Vial-sæt fra sprøjten. 

 

Indgivelse

Opløsningen skal indgives som langsom intravenøs (i.v.) injektion eller infusion (4 ml/minut). 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du skal straks kontakte din læge: 

 • hvis du får en af bivirkningerne, eller
 • hvis du får bivirkninger, der ikke er nævnt her.

 

Bivirkninger med Berinert er sjældne. 


Følgende bivirkninger forekommer sjældent (hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Der er risiko for øget dannelse af blodpropper ved forsøg på forebyggende behandling af vaskulær lækage-syndrom (udstrømning af væske fra de små blodkar til vævet), f.eks. under eller efter en hjerte- operation med cirkulation af blodet uden for kroppen. Se afsnit 2 "Advarsler og forsigtighedsregler”.
 • Stigning i legemstemperatur så vel som brændende og stikkende følelse på injektionsstedet.
 • Overfølsomhed eller allergisk reaktion (så som uregelmæssig hjerterytme, hurtig puls, blodtryks- fald, rødmen på huden, udslæt, vejrtræknings- besvær, hovedpine, svimmelhed, kvalme).

 

I meget sjældne tilfælde (hos færre end 1 ud af 10.000 patienter eller i enkeltstående tilfælde) kan en overfølsomhedsreaktion udvikle sig til shock. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Berinert ved temperaturer over 25 °C.
 • Må ikke nedfryses.
 • Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 • Berinert indeholder ikke konserveringsmiddel, og derfor skal den tilberedte opløsning helst bruges med det samme.
 • Hvis den tilberedte opløsning ikke indgives med det samme, skal den bruges inden 8 timer, og den skal altid opbevares i hætteglasset.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletter eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Berinert indeholder:

 • Aktivt stof: C1-esteraseinhibitor, human (500 IE/ injektionshætteglas; efter tilberedning 50 IE/ml). Se afsnittet “Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale” for yderligere oplysninger.
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycin, natriumchlorid og natriumcitrat. Se sidste del af afsnit 2 "Berinert indeholder natrium”.
 • Solvens: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Berinert fremstår som et hvidt pulver og ledsages af solvens, dvs. vand til injektionsvæsker til opløsning af pulveret. 

Den tilberedte opløsning skal være farveløs og klar. 

 

Pakkens indhold 

En pakke med 500 IE indeholder: 

1 hætteglas med pulver (500 IE) 

1 hætteglas med 10 ml vand til injektionsvæsker 

 

Udstyr til indgift, der omfatter: 

1 overføringssæt med filter (Mix2Vial) 20/20 

1 engangssprøjte, 10 ml 

1 kanyle+slange 

2 spritservietter 

1 plaster 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. Vijzelweg 32,  

8243 PM Lelystad 

Holland 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Styrken af C1-esteraseinhibitorer udtrykkes i internationale enheder (IE), som er relateret til den gældende WHO-standard for præparater med C1-esteraseinhibitor. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2016. 

 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...