Fucidin®

salve 20 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin® 20 mg/g salve  

natriumfusidat  

 

Fucidin® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucidin til dig personligt.
  Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin
 3. Sådan skal du bruge Fucidin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidin indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden. Du kan bruge Fucidin mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin virker på.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidin, hvis du:

 • er allergisk over for natriumfusidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin. 

 • Brug ikke Fucidin salve omkring øjnene, da det kan irritere øjet.
 • Ved gentagne eller længerevarende brug af Fucidin, er der øget risiko for udvikling af antibiotikaresistens.

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Du kan bruge Fucidin sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucidin efter aftale med lægen. 


Amning
Du kan amme, selvom du bruger Fucidin. Du bør dog ikke smøre Fucidin på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidin indeholder butylhydroxytoluen (E321), cetylalkohol og lanolin

Butylhydroxytoluen (E321) kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. Cetylalkohol og lanolin kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucidin

Brug altid Fucidin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Børn og voksne: Påsmør Fucidin 2-3 gange dagligt. 

Hvis du har brugt for meget Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Fucidin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidin

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis 

Hvis du holder op med at bruge Fucidin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Eksem.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Rødmen af huden.
 • Smerter på påføringsstedet, herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden.
 • Irritation på påføringsstedet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber.
 • Blærer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidin utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Brug ikke Fucidin efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin salve indeholder:

 • Aktivt stof: Natriumfusidat 20 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie, all-rac-α-tocopherol, butylhydroxytoluen (BHT) (E321) og hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucidin er en hvid til gullig-hvid, gennemskinnelig salve uden betydelig duft. 

 

Fucidin salve findes i pakningsstørrelserne 15 g og 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...