Sevorane®

væske til inhalationsdamp

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sevorane® 1 ml/ml, væske til inhalationsdamp  

Sevofluran  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Sevorane til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sevorane
 3. Sådan skal du tage Sevorane
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sevorane er et bedøvelsesmiddel, som indåndes for at opnå eller opretholde den dybe søvn, som kræves under en operation. Medicinen bevirker, at du mister bevidstheden og evnen til at føle smerte under operationen. Medicinen gives af en narkoselæge i den luft, som du indånder, inden du skal gennemgå en operation.
Narkoselægen giver dig medicinen ved hjælp af en fordamper, som omdanner væsken til en gas, så du kan indånde den. Sevorane må kun anvendes af sundhedspersonale. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sevorane

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Sevorane:

 • hvis du tidligere har reageret negativt på bedøvelse, eller du ved, at du er særligt følsom over for bedøvelse f.eks halogenerede bedøvelsesmidler, eller du tidligere har haft påvirkning af leverfunktionen, forhøjet antal hvide blodlegemer eller feber efter bedøvelse med nogen af disse lægemidler.
 • hvis du er allergisk over for sevofluran eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sevorane (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en kendt eller mistænkt arvelig tendens til en usædvanlig type af alvorlig høj feber (malign hypertermi) i forbindelse med bedøvelse.

 

Der kan også være andre grunde til, at det er uhensigtsmæssigt at bedøve med Sevorane. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Sevorane, hvis  

 • du tidligere har modtaget et inhalationsanæstesimiddel, især hvis dette skete mere end en gang gennem en kort periode (gentagen brug).
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har nedsat leverfunktion.
 • du er følsom overfor bedøvelsesmidler.
 • du har risiko for krampeanfald.
 • du har visse hjerteproblemer eller uregelmæssig hjerterytme.
 • der er risiko for, at du har øget tryk i kraniet.
 • du har hvilende eller åbenbar neuromuskulær sygdom (Duchennes muskeldystrofi)
 • du har en mitokondriesygdom.
 • du har eller tidligere har haft leverproblemer som f.eks. hepatitis (leverbetændelse) eller gulsot, eller du har fået behandling med medicin, som svækker leverfunktionen.
 • du er barn og har en neuromuskulær sygdom, som hedder Pompes sygdom.
 • du har lavt blodtryk og svækket åndedrætsfunktion og væsketab.

 

Hvis du i et sjældent tilfælde udvikler malign hypertermi (en hurtig og skadelig stigning i legemstemperatur under eller kort efter en operation), vil din anæstesilæge give dig understøttende behandling. 


Lige som for andre bedøvelsesmidler kan der være mindre ændringer i sindsstemningen i flere dage efter bedøvelsen. 


Sevorane kan forårsage svækket vejrtrækning (respirationsdepression) med blåfarvning af læber og negle. 


Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Sevorane

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Følgende medicin kan påvirke eller blive påvirket af Sevorane:  

 • Opioider (f.eks. alfentanil, sulfentanil) er stærkt smertestillende og bruges ofte under generel anæstesi.
 • Benzodiazepiner, har en beroligende effekt.
  De bruges, når du er nervøs, for eksempel før din operation.
 • Adrenalin, noradrenalin og isoprenalin bruges bl.a. mod shock og hjertestop.

 

Tal med din læge, hvis du tager  

 • medicin mod overfølsomhedsreaktioner (adrenalin, amfetamin, efedrin).
 • medicin mod hjerte- karsygdomme (betablokkere, verapamil, calciumantagonister (især derivater af dihydropyridin f.eks. felodipin)).
 • medicin mod tuberkulose (isoniazid).
 • naturmedicin mod nedtrykthed (perikum).
 • lattergas (nitrogenhydroxid).
 • medicin mod depression (Non-selektive MAO-hæmmere f.eks. isocarboxazid).
 • muskelafslappende medicin (succinylkolin).

Brug af Sevorane sammen med mad, drikke og alkohol

Sevorane er medicin, der skal få dig til at sove og vedligeholde søvnen, så du kan blive opereret. Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvornår og hvad du må spise og drikke, når du er vågnet. Du må ikke drikke alkohol når du er i behandling med Sevorane. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun få Sevorane efter aftale med lægen.
 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun få Sevorane efter aftale med lægen. Du bør ophøre med amning i 48 timer efter du har fået Sevorane og kassere mælk produceret i dette tidsrum. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør være opmærksom på, at når du har fået dette bedøvelsesmiddel, kan det påvirke din evne, i større eller mindre grad, til at udføre aktiviteter, der kræver din mentale opmærksomhed, såsom betjening af motorkøretøjer eller farlige maskiner, i nogen tid efter. Spørg sundhedspersonalet, hvornår det igen vil være trygt for dig at køre bil og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Sevorane

Sevorane vil blive givet til dig af en anæstesilæge. Din anæstesilæge vil afgøre, hvor meget du behøver, og hvornår det skal indgives. Dette afhænger af din alder, vægt, hvilken type operation du skal have, og hvilken anden medicin du får under operationen. Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. Sevorane bliver dannet af flydende sevofluran i en fordamper specielt udformet til brug sammen med sevofluran. Du kan blive bedt om at indånde sevofluran-dampen gennem en maske, for at få dig til at falde i søvn. Du kan også få en indsprøjtning af et andet anæstesimiddel for at få dig til at falde i søvn, før du får Sevorane gennem en maske eller en slange i svælget. Din anæstesilæge vil afgøre, hvornår behandlingen med Sevorane skal stoppes. Du vil da vågne i løbet af få minutter. 


Ældre  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 


Børn og unge
 

Dosis afhænger af barnets alder. 

Hvis du har fået for meget Sevorane væske til inhalationsdamp

Kontakt lægen, skadestuen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Sevorane, og du føler dig utilpas.
Sevorane vil blive givet til dig af sundhedspersonalet, og det er ikke sandsynligt, at du får for meget Sevorane. Hvis du får for meget Sevorane vil din anæstesilæge tage de nødvendige forholdsregler. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).
  Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt eller levernedbrydning. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hurtig og skadelig stigning i legemstemperatur under eller kort efter en operation. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hjertestop. Ring 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Rastløs uro.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Hoste.
 • Kvalme og opkastning.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Luftvejsproblemer.
 • Øget spytdannelse.
 • Kulderystelser.
 • Døsighed.
 • Feber.
 • Hovedpine.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Overfølsomhed.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen.
 • Hvæsende vejrtrækning.
 • Kløe, udslæt, nældefeber, kontakteksem, ansigtshævelse.
 • Ubehag i brystkassen.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Sevorane kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Sevorane utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Må ikke opbevares i køleskab.
Hold flasken tillukket.
Tag ikke Sevorane efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sevorane indeholder:

Aktivt stof: Sevofluran 100 % (250 ml i en 250 ml flaske). 

Øvrige indholdsstoffer: Ingen  

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Sevorane er en klar, farveløs væske som leveres i en ravgul plastflaske med 250 ml.
 

Pakningsstørrelser  

Plastflaske af 250 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Sevorane® er et registreret varemærke, der tilhører AbbVie Inc. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...