Pneumovax

injektionsvæske, opl. i sprøjte

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pneumovax® injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

pneumokokpolysaccharidvaccine 

 

Til voksne og børn på 2 år og derover. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn bliver vaccineret, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret denne vaccine til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give vaccinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at bruge Pneumovax
 3. Sådan skal du bruge Pneumovax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pneumovax er en pneumokokvaccine. Vacciner bruges til at beskytte dig eller dit barn mod infektionssygdomme. Din læge har anbefalet, at du eller dit barn (to år gammelt eller mere) bliver vaccineret for at hjælpe med at beskytte mod alvorlige infektioner forårsaget af bakterier, som kaldes pneumokokker. 

 

Pneumokokker kan forårsage infektioner i lungerne (særligt lungebetændelse) og i hjerne- og rygmarvshinderne (meningitis) og i blodet (bakteriæmi eller septikæmi). Vaccinen vil kun kunne yde beskyttelse for dig eller dit barn mod pneumokokinfektioner, som skyldes de bakterietyper, der er inkluderet i vaccinen. Men de 23 pneumokoktyper i vaccinen inkluderer dem, som er årsag til næsten alle (omkring ni ud af ti) infektioner forårsaget af pneumokokker. 

 

Når vaccinen gives til dig eller dit barn, vil kroppens naturlige forsvar producere antistoffer, som hjælper med at beskytte mod pneumokokinfektioner. 

 

Pneumokokinfektioner forekommer over hele verden og kan ramme hvem som helst uanset alder men ses hyppigst hos: 

 • ældre mennesker.
 • personer, som har mistet deres milt, eller hvis milt ikke fungerer.
 • personer, som har lav modstandskraft over for infektioner på grund af langvarig sygdom eller infektioner (som f.eks. hjertesygdom, lungesygdom, diabetes mellitus (sukkersyge), nyresygdom, leversygdom eller HIV-infektion).
 • personer, som har lav modstandskraft over for infektioner på grund af behandling for en lidelse (som f.eks. kræft).

 

Pneumokokinfektioner af hjerne- og rygmarvshinderne (meningitis) forekommer af og til efter skader på kraniet og kraniebrud og meget sjældent efter visse operative indgreb. Vaccinen vil muligvis ikke forebygge alle disse infektioner. 


Pneumokokinfektioner kan også forekomme i bihulerne, ørerne og andre dele af kroppen. Det er ikke sandsynligt, at vaccinen vil beskytte dig eller dit barn mod disse mindre alvorlige infektioner. 

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at bruge Pneumovax

Pneumovax er alene beregnet til anvendelse til personer, som er mindst to år gamle. Dette skyldes, at yngre børn ikke reagerer forudsigeligt på vaccinen. 

 

For at sikre, at vaccinen er egnet til dig eller dit barn, er det vigtigt, at du fortæller til din læge eller sygeplejerske, hvis nogen af nedenstående punkter gælder for dig eller dit barn. Hvis der er noget, du ikke forstår, eller hvis du er i tvivl om noget, skal du bede din læge eller sygeplejerske om en forklaring. Som med andre vacciner vil Pneumovax ikke nødvendigvis helt beskytte alle dem, der får den. 

Brug ikke Pneumovax

hvis du eller dit barn er allergisk (overfølsom) over for pneumokokpolysaccharidvaccine eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i pkt. 6

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før vaccinationen, hvis: 

 • du eller dit barn har en infektion med høj feber, da vaccinationen måske skal udskydes, indtil du eller dit barn er blevet raskt.

Du bør også fortælle lægen, før vaccineringen, hvis: 

 • du eller dit barn har lav modstandskraft mod infektioner på grund af en igangværende behandling (som f.eks. lægemidler eller strålebehandling for kræft)
 • du eller dit barn har en langvarig sygdom eller infektion, som kan have nedsat modstandskraften mod pneumokokinfektioner.

I disse tilfælde skal vaccinationen måske udskydes, og selv da vil den muligvis ikke beskytte dig lige så godt, som den beskytter raske personer. 


Personer på 65 år eller ældre tåler af og til medicinsk behandling dårligere end yngre personer. Derfor kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme flere og/eller mere alvorlige reaktioner hos ældre personer. 

Brug af anden medicin sammen med Pneumovax

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Pneumovax kan gives samtidig med influenzavaccine, så længe der anvendes forskellige injektionssteder. De fleste personer er i stand til at reagere på begge vacciner samtidig, således at de kan være beskyttet mod begge infektioner. 


Pneumovax bør ikke gives samtidig med Zostavax. Tal med din læge eller sundhedspersonalet, hvis du vil vide mere om disse vacciner, eftersom det kan være bedre at få vaccinerne med et tidsinterval på mindst fire uger. 


Hvis du eller dit barn allerede tager antibiotika for at forebygge pneumokokinfektion, skal denne behandling ikke stoppes efter vaccination. Det er ligeledes stadig vigtigt, også efter at være blevet vaccineret, at du går til lægen og hurtigt får behandling med antibiotika, hvis du tror, at du eller dit barn kan have en infektion og har fået at vide, at du eller dit barn har en høj risiko for at få en pneumokokinfektion (for eksempel hvis du mangler milten, eller din milt ikke fungerer ordentligt). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid eller amme, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger denne vaccine. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen oplysninger, der tyder på, at vaccinen vil påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Pneumovax

Vaccinationen skal gives af en læge eller sygeplejerske, som er blevet uddannet i brugen af vacciner.  

Vaccinationen skal ske på et hospital eller en klinik, fordi der er adgang til udstyr til behandling af eventuelle ikke almindelige alvorlige allergiske reaktioner på injektionen. 

 

Brug altid denne vaccine nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vaccinen gives som en injektion i en muskel eller dybt under huden. Din læge eller sygeplejerske vil undgå at give dig eller dit barn injektionen i huden eller i et blodkar. 

 

Vaccinen gives til tider før (normalt mindst to uger før) den dag, hvor det er planlagt at fjerne milten, eller før en specialbehandling for kræft påbegyndes. Hvis du eller dit barn allerede har påbegyndt eller afsluttet specialbehandlinger, kan vaccinationen udsættes i omkring tre måneder. 

 

Når vaccinen gives til personer, som er HIV-positive, sker det normalt så snart testresultatet kendes. 

 

Du eller dit barn vil modtage én dosis af vaccinen. Der gives normalt ikke en anden dosis af vaccinen før tidligst tre år efter den første dosis. Raske personer har normalt ikke behov for en anden dosis. I tilfælde af personer, som er udsat for en øget risiko for alvorlig pneumokokinfektion (som f.eks. personer, hvis milt er blevet fjernet eller ikke fungerer ordentligt), kan yderligere doser af vaccinen imidlertid være anbefalet, som regel mellem 3 og 5 år efter den første dosis. Det anbefales normalt ikke at gentage dosering inden for 3 år efter den første dosis på grund af forøget risiko for bivirkninger. 

 

Din læge eller sygeplejerske vil kunne beslutte, om og hvornår du eller dit barn har behov for endnu en dosis af vaccinen. 

Hvis du har fået for meget Pneumovax

Der er ikke rapporteret om nogen overdosis med denne vaccine. En overdosis er meget usandsynlig, da vaccinen fås som en engangsdosis i en forfyldt sprøjte og gives af en læge eller sygeplejerske. 

4. Bivirkninger

Pneumovax kan som alle andre vacciner og anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Allergiske reaktioner

Søg øjeblikkeligt akut lægehjælp hvis du eller dit barn efter vaccinationen oplever nogen af de nedenfor anførte symptomer eller andre alvorlige symptomer,  

 • besværet vejrtrækning, blå misfarvning af tungen eller læberne,
 • lavt blodtryk (som giver svimmelhed) og kollaps,
 • feber, generel følelse af utilpashed med smerter eller endog betændelse og hævelse af leddene og muskelsmerter,
 • hævelser i ansigtet, læberne, tungen, og/eller halsen og nakken,
 • hævelser af hænder, fødder eller ankler,
 • nældefeber (røde hævelser på huden) og udslæt.

 

Hvis alvorlige allergiske reaktioner opstår, sker det ofte meget hurtigt efter injektionen, mens du stadig er på klinikken. 

Bivirkninger

De mest almindelige reaktioner, (kan forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer), der er blevet indberettet, er ømhed, smerte, rødme, følelse af varme, hævelse og hårdhed på injektionsstedet samt feber. Disse reaktioner har en tendens til at være mere udbredt efter den anden dosis af vaccinen end efter den første. 

 

Andre bivirkninger er:  

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 mennesker): hævelse i den arm/det ben, som injektionen blev givet i.
Vides ikke (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • nedsat bevægelse i den arm/det ben, som injektionen blev givet i,
 • træthedsfornemmelse,
 • generel følelse af utilpashed,
 • ukontrollable kulderystelser,
 • følelse af at være syg eller være syg,
 • hævede og/eller betændte kirtler,
 • smerter, betændelse og hævelser i led og muskelsmerter,
 • et fald i antallet af visse typer celler i blodet kaldet blodplader hos personer som allerede har et nedsat antal af disse på grund af en anden sygdom, som kaldes ITP, og som forårsager en større risiko for blødning og blå mærker,
 • hovedpine, ændret hudfølsomhed eller prikkende fornemmelse i huden, nedsat bevægelighed af arme og ben, følelsesløshed og svaghed i ben og arme (herunder en sygdom som kaldes Guillain-Barrés syndrom),
 • en forhøjet værdi i en blodprøve, som tjener til at måle betændelsestilstande i kroppen (C-reaktivt protein (CRP)),
 • patienter, som har haft blodsygdomme, kan udvikle en tilstand med destruktion af røde blodlegemer, hvilket kan medføre et utilstrækkeligt antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi),
 • en stigning i antallet af visse typer af hvide blodlegemer,
 • et krampeanfald (konvulsion) i forbindelse med høj feber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen:  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar denne vaccine utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke denne vaccine efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Vaccinen skal opbevares i køleskab (2 C - 8 C). Må ikke fryses. 

 

Lægen eller sygeplejersken vil kontrollere, at væsken er klar og farveløs, og at der ikke er nogen store partikler i den, før de vaccinerer dig eller dit barn. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pneumovax indeholder:

En 0,5 milliliter dosis indeholder følgende: 

 • Aktive stoffer: 25 mikrogram (en meget lille mængde) af hver af 23 polysaccharidtyper fra bakterier, der er kendt som pneumokokker. De 23 typer af pneumokok polysaccharider i vaccinen er typerne 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F og 33F.
 • Øvrige indholdsstoffer: phenol, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

 

Vaccinen indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, d.v.s. den er så godt som ”natrium-fri”. 

Udseende og pakningsstørrelser

Det er en opløsning med injektionsvæske i fyldte sprøjter (0,5 ml).  

Den fås i pakninger med 1 til 10 fyldte sprøjter uden nål. 

Den fås i pakninger med 1 til 10 fyldte sprøjter med 1 særskilt nål.  

Den fås i pakninger med 1 til 10 fyldte sprøjter med 2 særskilte nåle. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2003 PC Haarlem, Holland 

Fremstiller:

Merck Sharp and Dohme B.V., Merck Manufacturing Division, Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland. 

 

Repræsentant i Danmark: MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Pneumovax 23 

België/Belgique/Belgien; Ελλάδα; España; Deutschland; Luxembourg/Luxemburg; Nederland; Österreich; Portugal; Italia; Ireland 

Pneumovax 

Ísland; France; Danmark; Norge; Suomi/Finland; Sverige 

Pneumococcal polysaccharide vaccine 

Storbritannien 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: december 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...