Kreon 25.000

enterokapsler Lipase 25.000 EP-e

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

KREON® 25.000 hårde enterokapsler  

Pankreatin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon.
 3. Sådan skal du tage Kreon.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Kreon 25.000 indeholder fordøjelsesenzymer (amylase, lipase og protease), som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler.
 • Kreon 25.000 vil efter opløsning blive blandet med den bearbejdede mad fra mavesæk og tarm, hvor den virker ved at spalte fedt, protein og kulhydrater til mindre dele, som kroppen kan optage.
 • Du kan tage Kreon 25.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Kreon

 • hvis du er allergisk over for pankreatin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kreon (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kreon  

 • hvis du har svær forstoppelse,
 • hvis tarmen ikke fungerer, eller du har betændelse i tarmen.
 • hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Kreon efter lægens anvisning. Hvis du tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med Kreon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Kreon sammen med mad og drikke og alkohol

Det er bedst at tage Kreon under eller umiddelbart efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at bliver gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Kreon efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Du kan tage Kreon, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kreon påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kreon

Tag altid Kreon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Det er vigtigt, at du sørger for at indtage rigelig væske hver dag i de perioder, hvor du bruger Kreon, især i perioder med øget væsketab. Utilstrækkelig væsketilførsel kan forværre forstoppelse. 

 

Du kan synke kapslerne hele, eller hvis der er problemer med at synke kapslene, kan du åbne dem forsigtigt og indholdet (minimikrosfærer) kan tilsættes sur, blød mad (pH < 5,5), der ikke skal tygges, eller minimikrosfærererne kan tages sammen med sur væske (pH < 5,5). Dette kan være æblesauce, yoghurt eller frugtjuice med pH mindre end 5,5, f.eks æble,- appelsin- eller ananasjuice. Blandinger af minimikrosfærer og mad eller væske skal anvendes umiddelbart og må ikke opbevares. 

Du må ikke tygge eller knuse minimikrosfærerne, da det kan ødelægge det beskyttende entero-overtræk, og det kan medføre nedsat effekt og irritation i slimhinderne. Det er også vigtigt at sikre, der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. 

Den anbefalede dosis er

Cystisk fibrose 

Dosis afhænger af din vægt og bør tilpasses sygdommens sværhedsgrad. Doseringen bør ikke overstige 10.000 lipase enheder/kg legemsvægt/dag eller 4.000 lipase enheder/gram fedt i kosten/dag. Følg lægens anvisning. 

 

Voksne og børn over 4 år: 

Dosis bør starte med 500 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid. 

 

Børn under 4 år: 

Bør ikke anvendes til børn under 4 år uden lægens anvisning. Dosis afhænger af barnets vægt. Dosis bør starte med 1.000 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid. Følg lægens anvisning. 

 

Dosering ved andre tilstande forbundet med nedsat bugspytkirtel  

Dosis bør tilpasses individuelt, baseret på graden af fedt i afføringen og mængden af fedt i måltidet. Den nødvendige dosis til et måltid varierer fra ca. 25.000 til 80.000 lipase EP-enheder (f.eks. 1-3 kapsler Kreon 25.000), og det halve til et mellemmåltid. 

 

Kreon, hårde enterokapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine enterokapsler til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Kreon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kreon, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer: 

 • Store doser pancreasenzymer kan give øget urinsyreindhold i blod og urin.

Hvis du har glemt at tage Kreon

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Kreon

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diaré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Kløe, nældefeber.
 • Nedsat passage i tynd- og tyktarmen pga. fibroserende colonopati (sjælden sygdom som ses hos patienter med cystisk fibrose). Kan blive alvorligt. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Kreon utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Kreon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Kreon 25.000 ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar Kreon 25.000 i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt.
 • Opbevar ikke Kreon 25.000 ved temperaturer over 25 °C efter anbrud.
 • Efter anbrud, er holdbarheden 6 måneder.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kreon, 25.000, hårde enterokapsler indeholder:

Pankreatin svarende til amylase 18.000 EP-enheder, lipase 25.000 EP-enheder og protease 1.000 EP-enheder.
Øvrige indholdsstoffer:  

Macrogol 4000, hypromellosephtalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, jernoxid (E 172), titanoxid (E 171), natriumlaurylsulfat. 

Pakningsstørrelser:

Kreon fås i:  

Kreon 25.000 i pakninger med 100 og 100 (2x50) enterokapsler. 


Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Kreon også som Creon. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...