Kaliumklorid "Orifarm"

depottabletter 750 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 

kaliumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid Orifarm
 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kalium er en vigtig del af kroppens celler og er vigtig for muskel- og nervefunktion og kroppens syre- base balance. Kaliummangel kan forekomme ved visse sygdomme og under behandling med vanddrivende medicin. Du kan bruge Kaliumklorid Orifarm til at forebygge eller behandle mangel på kalium i blodet. 

 

Fremstillingsmetoden for Kaliumklorid Orifarm gør, at tabletten opløses langsomt. Kalium er indkapslet i kernen, i et blødt lipidskelet, som giver en langsom og gradvis udskillelse af kalium i en stor del af tarmen. Det bløde lipidskelet udskilles med afføringen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Kaliumklorid Orifarm :

 • hvis du er allergisk over for kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kaliumklorid Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige ændringer i kroppens vand- eller saltniveau, såsom høje kaliumniveauer (hyperkaliæmi) eller andre sygdomme der kan forårsage hyperkaliæmi.
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har sår eller forsnævringer i spiserøret og/eller i tarmen.
 • hvis du lider af Addisons sygdom (ikke funktionsdygtige binyrer) og ikke bliver behandlet for den.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Kaliumklorid Orifarm : 

 • hvis du har en hjerte- eller nyresygdom. Kaliummængden i blodet skal overvåges.
 • hvis du er ældre, da du har risiko for hjerte- og nyresygdom.
 • hvis du har risiko for et øget kaliumniveau på grund af nyresvigt eller binyrebarksvigt, akut dehydrering eller omfattende vævsskade (såsom svære forbrændinger).
 • hvis passagen gennem mavetarmkanalen er forsinket .

 

Der kan opstå forstoppelse, skade, sår, blødning og ruptur, både i den øvre og nedre del af mave-tarm- kanalen, især hvis Kaliumklorid Orifarm tages med for lidt vand, eller hvis din tarmfunktion er nedsat. Så du skal være særlig forsigtig, hvis du er sengeliggende eller gravid (se punkt Graviditet).

 

Hvis du får kraftig kvalme, opkastninger eller mavesmerter, skal du stoppe med at tage Kaliumklorid Orifarm. 

Børn og unge

Kaliumklorid Orifarm bør ikke anvendes til børn og unge i alderen under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du har større risiko for høje kaliumniveauer i blodet, hvis du samtidigt med Kaliumklorid Orifarm tager: 

 • medicin mod for højt blodtryk inklusiv ACE-hæmmere (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin II-antagonister (f.eks. azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan) og reninhæmmere (f.eks. aliskiren)
 • vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende
 • medicin som bruges efter en transplantation (tacrolimus, ciclosporin)
 • antibiotika (trimethoprim)
 • lægemidler der indeholder kalium (f.eks. kaliumsalte af penicillin).

Brug af Kaliumklorid Orifarm sammen med mad og drikke

Kaliumklorid Orifarm skal synkes hele med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Kaliumklorid Orifarm kan anvendes under graviditet hvis din læge bedømmer, at det er nødvendigt. Din tarmfunktion kan være nedsat under graviditeten, og du skal især være forsigtig når du anvender Kaliumklorid Orifarm, og sørge for at drikke nok vand, når du tager tabletten. 

 

Du kan anvende Kaliumklorid Orifarm under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid Orifarm

Tag altid Kaliumklorid Orifarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Du må ikke ligge ned, men skal stå eller sidde op. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 

Forebyggende: 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt. 

 

Hvis du behandles med Kaliumklorid Orifarm på grund af for lave kaliumniveauer, bestemmes dosis på grundlag af din kaliumværdi. Normalt er dosis 2 tabletter 2-3 gange dagligt, indtil serum- kaliumværdien er forbedret. Derefter er en eller to tabletter to gange dagligt en tilstrækkelig dosis. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Kaliumklorid Orifarm indeholder en hvid kerne, der kommer ud sammen med afføringen. 

Hvis du har taget for mange Kaliumklorid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kaliumklorid Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Hvis du tager for mange Kaliumklorid Orifarm, vil indholdet af kalium i blodet blive for højt. Dette kan give sovende fornemmelse i hænder eller fødder, muskelsvaghed eller forvirring. 

Det kan også påvirke hjertet, og medføre hjertebanken, svimmelhed, træthed og bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Kaliumklorid Orifarm

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret: 

Forhøjet indhold af kalium i blodet, ruptur, blødning, sårdannelse og stenose eller obstruktion af fordøjelseskanalen, diarré, opkastning, mavesmerter, kvalme og forskellige former for udslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kaliumklorid Orifarm utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Kaliumklorid Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaliumklorid Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: kaliumchlorid
 • Øvrige indholdsstoffer: stearylalkohol, ethylcellulose, glycerol 85%, magnesiumstearat, talcum, hypromellose, titandioxid, saccharinnatrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, oval, bikonveks depottablet. 

 

HDPE beholder med PP skruelåg: 100, 250 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Danmark 

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island: Kaliumklorid Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...