Bambec®

tabletter 10 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bambec® tabletter 10 mg 

Bambuterolhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bambec tabletter til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bambec
 3. Sådan skal du tage Bambec
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bambec er et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene, og ophæver den forsnævring i bronkierne, som optræder ved astma. Luften kan lettere passere, og det er lettere at trække vejret. En dosis af Bambec virker i ca. et døgn. 


Bambec anvendes til regelmæssigt behandling til forebyggelse af vejrtrækningbesvær. Bambec bør ikke anvendes som den eneste behandling for astma eller andre luftvejslidelser. Hvis du anvender Bambec hver dag, bør din læge samtidig ordinere andre typer af medicin såsom kortikosteroider til inhalation, som mindsker hævelser og betændelse i lungerne, eller leukotrien-receptoranatagonister i tilfælde, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig astmakontrol ved behandling med inhalationskortikosteroider. Bambec virker ikke på et astmaanfald, der er i gang. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bambec

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Bambec

 • hvis du er allergisk over for bambuterolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.
 • Hvis du er overfølsom over for lægemiddelstoffet terbutalin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Bambec, hvis du har hjerte-/karsygdomme, for højt blodtryk eller høj, uregelmæssig puls, brystsmerter (hjertekrampe) og er i behandling med digoxin eller lignende hjertemedicin.

Hvis du lider af svær nyresygdom, har for højt stofskifte eller myastenia gravis (en særlig form for muskelsvækkelse). Tal med lægen.

Hvis du har en svær leversygdom, bør du ikke bruge Bambec. Tal med lægen.

Hvis du har svær astma, er der risiko for, at mængden af kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, binyrebarkhormoner, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer.

Hvis du lider af diabetes (sukkersyge) bør dit blodsukker kontrolleres oftere i begyndelsen af behandlingen med Bambec, da Bambec kan øge blodsukkerniveauet (hyperglykæmi).

Hvis du lider af snævervinklet grøn stær, skal du tale med lægen, inden du får denne medicin.

Kontakt din læge hvis medicinen ikke har samme virkning, som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød, eller hvis dit forbrug af anfaldsmedicin stiger. 

Brug af anden medicin sammen med Bambec

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler

Du kan tage Bambec sammen med anden medicin, men tal først med din læge, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din læge).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis eller digoxin).
 • Grøn stær (visse øjendråber, spørg din læge).
 • Medicin, der øger hjerterytmen, eller hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende midler eller andre midler til behandling af astma.
 • Medicin, der virker muskelafslappende (suxamethion).
 • Anden medicin mod astma (ipratropium).


Bambec kan forårsage forskydninger i blodets saltbalance (lavt niveau af kalium), når det anvendes samtidig med visse typer af medicin. Normalt har dette ingen betydning, men i enkelte tilfælde kan det påvirke hjerterytmen.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Bambec. 

Brug af Bambec sammen med mad og drikke

Du kan tage Bambec sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du bør normalt ikke bruge Bambec under graviditeten, men rådfør dig med din læge. Bambec bør anvendes med forsigtighed i slutningen af graviditeten fordi det virker afslappende på livmoderen. Bambec kan hæmme veerne under fødslen.

Rådfør dig med lægen om, hvorvidt du kan amme samtidigt med, at du bliver behandlet med Bambec. Bambec kan måske give bivirkninger i form af irritabilitet hos dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bambec påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Bambec indeholder lactose

Bambec indeholder lactose. Hvis lægen har fortalt dig, at der er visse sukkerarter, du ikke kan tåle, skal du kontakte lægen, før du tager denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Bambec

Tag altid Bambec nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

En dosis Bambec virker i ca. et døgn. 


Bambec virker ikke på et astmaanfald, der er i gang.

Den anbefalede dosis for 10 mg tabletter er: 

Voksne og børn over 12 år:
10-20 mg (1-2 tabletter) dagligt ved sengetid. 


Børn mellem 2 og 5 år:
10 mg (1 tablet) dagligt ved sengetid. 

 

Børn mellem 6 og 12 år:
Den anbefalede startdosis er 10 mg (1 tablet) dagligt ved sengetid. Alt efter den opnåede virkning kan dosis efter 1-2 uger stige til 20 mg (2 tabletter) dagligt ved sengetid. 


Børn af østasiatisk afstamning bør ikke få mere end 10 mg (1 tablet) dagligt, da de reagerer lidt anderledes på medicinen. 


Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at tage en mindre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Bambec

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Bambec, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og hvis du føler dig utilpas. 


Symptomer på overdosering er hovedpine, angst, rysten, kvalme, kramper, hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig puls, hjerterytmeforstyrrelser og blodtryksfald. 

Hvis du har glemt at tage Bambec

Hvis du er kommet til at springe en dosis over, fortsætter du bare med den næste dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lidt under halvdelen af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger, hvilke dog oftest forsvinder af sig selv i løbet af 1-2 ugers behandling. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: Forhøjet blodsukker (hyperglykæmi), nedsat kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi). Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Fortæl din læge, hvis du oplever disse symptomer, mens du bliver behandlet med Bambec, men stop ikke med at tage din medicin, medmindre din læge fortæller dig det. 


Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Hurtig, meget uregelmæssig hjerterytme. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke-alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Adfærdsforstyrrelser såsom rastløshed, rysten, hovedpine. 


Almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Søvnforstyrrelser, hjertebanken, muskelkramper. 


Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

Adfærdsforstyrrelser såsom ophidselse. 


Hyppigheden er ikke kendt: 

Nældefeber, udslæt, svimmelhed, hyperaktivitet, kvalme. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Bambec utilgængeligt for børn. 


Opbevar ikke Bambec ved temperaturer over 30 °C. 


Brug ikke Bambec efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bambec indeholder

Aktivt stof: Bambuterolhydrochlorid. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Bambec, tabletter 10 mg, er aflange, hvide til svagt gule og markeret med ”A/BM” på den ene side.

Pakningsstørrelse: Tabletglas med 100 stk. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AstraZeneca A/S 

Arne Jacobsens Allé 13 

2300 København S 

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...