Minurin

næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Minurin® 0,1 mg/ml næsedråber, opløsning 

Desmopressinacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide
 • Lægen har ordineret Minurin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Minurin
 3. Sådan skal du bruge Minurin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Minurin næsedråber er en væske, der bruges i næsen. 


Minurin næsedråber virker ved at nedsætte dannelsen af urin. 


Du kan bruge Minurin næsedråber: 

 • ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus)
 • til undersøgelse af nyrernes funktion.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Minurin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Minurin:

 • hvis du har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer
 • hvis du har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som du får vanddrivende medicin for
 • hvis du har en nyresygdom
 • hvis du har kendt lavt natrium i blodet
 • hvis du har for meget af et hormon, der nedsætter din dannelse af urin
 • hvis du er allergisk over for desmopressin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Minurin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Minurin.

Du vil kun få Minurin som næsedråber, hvis du ikke kan indtage medicin gennem munden.

Når Minurin næsedråber bruges til undersøgelse af nyrens koncentreringsevne må du højst drikke en halv liter for at slukke tørsten, fra 1 time før til 8 timer efter du har brugt Minurin næsedråber. Væskeindtaget vil blive kontrolleret.

Undersøgelse af nyrens koncentreringsevne hos børn under 1 år bør kun udføres af læger med særligt kendskab til dette område.

Ved behandling af diabetes insipidus er der risiko for, at indholdet af natrium i blodet falder til under normalområdet, som er en alvorlig bivirkning. Se afsnit 4.

Hvis du får væskeophobning i kroppen, skal du afbryde behandlingen og kontakte lægen. Hvis du har for meget væske i kroppen kan du få hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper, og bevidstløshed kan optræde.

Du skal bruge Minurin næsedråber med forsigtighed hvis du: 

 • er meget ung eller ældre
 • har lavt indhold af natrium i blodet (lavt indhold i normalområdet)
 • har risiko for øget tryk i kraniet
 • har væske- og/eller saltproblemer (f.eks. ved infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt du fortæller lægen, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • depression (tricykliske antidepressiva, SSRI)
 • sindssygdom (chlorpromazin)
 • epilepsi (carbamazepin)
 • sukkersyge (medicin i sulfonylurinstofgruppen, især chlorpropamid)
 • smerter (af typen NSAID).

Brug af Minurin sammen med mad og drikke

Du skal drikke så lidt som muligt efter du har brugt Minurin næsedråber. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet 

Du må kun bruge Minurin næsedråber efter lægens anvisning. 


Amning 

Du kan amme, selv om du bruger Minurin næsedråber. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Minurin næsedråber påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Minurin

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

På rhinyleslangen er der markeret dosis fra 2,5 mikrogram til 20 mikrogram. 


Diabetes insipidus:  

Voksne: Individuel dosis, sædvanligvis 10-20 mikrogram 1-2 gange daglig. 

Børn: Individuel dosis, sædvanligvis 5-10 mikrogram 1-2 gange daglig. 


Undersøgelse af nyrernes koncentreringsevne:  

Voksne: 40 mikrogram. 

Børn over 1 år: 20 mikrogram. 

Børn under 1 år: 10 mikrogram. 

Sådan bruger du Minurin næsedråber

Denne medicin virker bedst, når du får den ind gennem næseslimhinden. Det er vigtigt, at opløsningen forbliver i næsen og du ikke sluger den. Dette opnås bedst ved, at du tager en dyb indånding og holder vejret, mens pipetten/rhinyleslangen tømmes. 


Brugsvejledning for dosering med rhinyleslange:
 

 1. Fjern plastbåndet på hætten.
 2. Fjern hætten.
 3. Vrid den riflede beskyttelseshætte af plastspidsen. Vend beskyttelseshætten om og brug den som ekstra lukke efter endt brug.
 4. Puds næsen. Vend flasken på hovedet og før spidsen ind i rhinyleslangen i den ende, der er mærket med en pil. Tryk forsigtigt på dråbeanordningen så den ønskede mængde løber ned i slangen.
  Minurin 2care4 ApS næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
 5. Slangens ene ende føres ca. 2 cm ind i det ene næsebor.
  Minurin 2care4 ApS næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
 6. Tag slangens anden ende i munden, bøj hovedet bagover og giv et kort, kraftigt pust i slangen. Herved opnås, at opløsningen fordeles rigtigt på næseslimhinden, samtidig med at opløsningen ikke kan løbe ned i svælget.
  Minurin 2care4 ApS næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
 7. Efter brug skal du først lukke flasken med den lille riflede beskyttelseshætte, og så sætte plasthætten på.


Du skal skylle slangen i vand og tømme den, så der ikke bliver vanddråber tilbage, der kan gøre det svært at dosere senere. 


Nedsat nyrefunktion 

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis eller stoppe behandlingen. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat leverfunktion 

Dosisjustering er ikke nødvendig. 


Spædbørn, ældre patienter og patienter med lavt indhold af natrium i blodet (lavt i normalområdet), kan have en øget risiko for hyponatriæmi (indholdet falder til under normalområdet), som er en alvorlig bivirkning (se afsnit 4).  


Brug til børn 

Brug af Minurin næsedråber til børn skal ske under opsyn af en voksen for at kontrollere dosis. Se den anbefalede dosering ovenfor. 

Hvis du har brugt for meget Minurin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Minurin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Du kan opleve vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Du kan også opleve hovedpine, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og bevidstløshed/ koma. Tal med lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Minurin

Glemmer du en dosis eller er du i tvivl, om du har taget en dosis, så fortsæt med almindelig dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Minurin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning, utilpashed, mavesmerter, muskelsvaghed og -kramper svimmelhed, træthed, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, forvirring, nedsat bevidsthed, kramper og koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 


Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skade- stue. Ring evt. 112 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

Tilstoppet næse, løbende næse (rhinitis) og stigning i kropstemperatur. 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

Søvnløshed, humørsvingninger, mareridt, nervøsitet, aggressivitet, hovedpine, næseblod, infektion i de øvre luftveje, betændelse i mave-tarm-kanalen (gastroenteritis), kvalme og mavesmerter. 


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

Opkastning. 

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Dehydrering (væskemangel) med symptomer som tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen. Forvirring, svimmelhed, søvnighed (somnolens), forhøjet blodtryk. Tal med lægen, forhøjet blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. Åndenød, diarré, kløe, udslæt, nældefeber, muskelspasmer, træthed, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, brystsmerter, kuldegysninger og vægtøgning. 


Hos børn ses bivirkningen med for lavt natrium i blodet ofte i relation til ændring i de daglige rutiner, som påvirker væskeindtaget og/eller svedproduktion. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Minurin utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Minurin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Minurin indeholder:

 • Aktivt stof: desmopressinacetat. 1 ml indeholder 0,1 mg desmopressinacetat svarende til 89 mikrogram desmopressin.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre og renset vand. Chlorbutanol er tilsat som konserveringsmiddel.

Pakningsstørrelser:

0,1 mg/ml: 2,5 ml (ca. 50 doser med 5 mikrogram). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V 


Minurin® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...