Xatral®

filmovertrukne tabletter 2,5 mg

Sanofi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xatral 2,5 mg filmovertrukne tabletter 

alfuzosinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Xatral til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xatral
 3. Sådan skal du tage Xatral
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Xatral er en alfa1-receptor blokker, der mindsker muskelspændingen i blærebunden, blærehalskirtlen og urinrøret. Dette letter presset på urinrøret, så vandladningsproblemerne mindskes. Xatral afhjælper vandladningsproblemer som følge af godartet forstørret blærehalskirtel (Benign prostatahyperplasi, også kaldet BPH). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xatral

Tag ikke Xatral

 • hvis du er allergisk over for alfuzosin, andre stoffer som alfuzosin (quinazoliner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xatral (angivet i punkt 6).
 • hvis du har tendens til lavt blodtryk, når du skifter stilling fra liggende til siddende eller fra siddende til stående.
 • hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion.
 • hvis du tager andre lægemidler, der blokerer alfa1-receptorerne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Xatral: 

 • hvis du tager blodtryksmedicin.
 • hvis du er ældre.
 • hvis du har kredsløbsforstyrrelser i hjernen.
 • hvis du tager nitratpræparater.
 • hvis du lider af svimmelhed, træthed eller svedudbrud. I sjældne tilfælde kan disse symptomer optræde ved start af behandlingen, hvilket er et forbigående fænomen. Hvis dette opstår, skal du lægge dig ned, indtil symptomerne er forsvundet helt.
 • hvis du let reagerer på andre alfa1-blokkere.
 • hvis du lider af dårligt hjerte (hjerteinsufficiens).
 • hvis du har eller har haft alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT forlængelse) eller bliver behandlet for dette.
 • hvis du tidligere har haft et slagtilfælde eller forbigående symptomer på slagtilfælde, da der kan være nedsat blodtilførsel til hjernen.
 • hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion.
 • hvis du skal opereres for grå stær. Patienter, der tager Xatral, og skal opereres for grå stær, kan under operationen udvikle øjensygdommen Intraoperative Floppy Iris Syndrome. Fortæl din læge, at du tager Xatral, hvis du skal have denne operation.

 

I forbindelse med brug af Xatral er der rapporteret om tilfælde af vedvarende, smertefuld rejsning af penis (priapisme), der ikke er forbundet med sex. Hvis du oplever dette, skal du straks kontakte lægen, da denne tilstand kan føre til permanent impotens, hvis den ikke behandles korrekt. 

Brug af anden medicin sammen med Xatral

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Fortæl det til lægen hvis du får: 

 • Blodtryksmedicin.
 • Andre lægemidler, der blokerer alfa1-receptorerne.
 • Nitratpræparater.
 • Sildenafil, tadalafil eller vardenafil.
 • Samtidig anvendelse af ketoconazol, itraconazol eller ritonavir kan øge mængden af alfuzosin i blodet.
 • Ved fuld bedøvelse kan brug af Xatral medføre ustabilt blodtryk. Derfor bør du inden operation/bedøvelse gøre narkoselægen opmærksom på, at du bruger Xatral.
 • Ketoconazol (brugt til behandling af Cushings syndrom - når kroppen producerer for meget kortisol).

Graviditet og amning

Ikke relevant. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det kan ikke udelukkes, at brugen af Xatral kan virke sløvende i større eller mindre grad. Der kan i begyndelsen af behandlingen opstå bivirkninger som svimmelhed, kraftesløshed og svaghed. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

Xatral indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du tage Xatral

Tag altid Xatral nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne indtages gennem munden og synkes med et glas vand. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 1 tablet (2,5 mg) 3 gange dagligt. Dosis kan evt. øges til 10 mg dagligt.
Ældre: 1 tablet (2,5 mg) morgen og aften. Dosis kan evt. øges til 10 mg dagligt. 

 

Brug til børn og unge 

Alfuzosins sikkerhed og virkning er ikke påvist hos børn i alderen 2-16 år. Derfor anbefales Xatral ikke til denne aldersgruppe. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Dosis skal justeres. Normalt anbefales 1 tablet (2,5 mg) 2 gange dagligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosis skal justeres. Normalt anbefales 1 tablet (2,5 mg) dagligt. Dosis kan evt. øges til 1 tablet (2,5 mg) 2 gange dagligt. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Xatral tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Xatral, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Fald i blodtrykket og hurtig puls kan være symptomer på en overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Xatral

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
Har du glemt at tage en tablet, fortsætter du blot med at tage næste tablet som ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Xatral

Ændring eller stop af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Smerter i brystet.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen hos patienter med hjerte-karlidelse. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Nedsat blodtilførsel til hjernen, der kan medføre lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga.
  blodprop i hjernen. Ring 112.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
 • Øjensygdommen Intraoperative Floppy Iris Syndrome.
 • Træthed og hudkløe (cholestatisk leversygdom).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Svimmelhed.
 • Mavesmerter.
 • Kvalme.
 • Diarre.
 • Mundtørhed.
 • Hovedpine.
 • Utilpashed.
 • Svaghedsfølelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.
 • Hævelser/vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Hedeture.
 • Svedudbrud.
 • Døsighed.
 • Hududslæt og kløe.
 • Synsforstyrrelser.
 • Ufrivillig vandladning.
 • Snue.
 • Opkastning.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.
  forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) - Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Xatral efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xatral indeholder

Aktivt stof: Alfuzosinhydrochlorid.
Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat, hypromellose, macrogolum 400, titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningstørrelser

Xatral 2,5 mg er en hvid rund og flad filmovertrukken tablet, der på den ene side er påstemplet Xatral 2,5 mg.
Xatral 2,5 mg findes i pakninger med 30 eller 90 depotabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark. 

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, BP 7166, 37071 Tours cedex, Frankrig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...