Kaliumklorid "2care4"

depottabletter 750 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kaliumklorid 2care4 750 mg depottabletter  

Kaliumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid 2care4
 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kalium er en vigtig del af kroppens celler og er vigtig for muskel- og nervefunktion og kroppens syre-base balance. Kaliummangel kan forekomme ved visse sygdomme og under behandling med vanddrivende medicin. Du kan bruge Kaliumklorid 2care4 til at forebygge eller behandle mangel på kalium i blodet. 

 

Fremstillingsmetoden for Kaliumklorid 2care4 gør, at tabletten opløses langsomt. Kalium er indkapslet i kernen, i et blødt lipidskelet, som giver en langsom og gradvis udskillelse af kalium i en stor del af tarmen.
Det bløde lipidskelet udskilles med afføringen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Kaliumklorid 2care4:

 • hvis du er allergisk over for kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kaliumklorid 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har alvorlige ændringer i kroppens vandeller saltniveau, såsom høje kaliumniveauer (hyperkaliæmi) eller andre sygdomme der kan forårsage hyperkaliæmi.
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har sår eller forsnævringer i spiserøret og/ eller i tarmen.
 • hvis du lider af Addisons sygdom (ikke funktionsdygtige binyrer) og ikke bliver behandlet for den.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kaliumklorid 2care4: 

 • hvis du har en hjerte- eller nyresygdom.
  Kaliummængden i blodet skal overvåges.
 • hvis du er ældre, da du har risiko for hjerte- og nyresygdom.
 • hvis du har risiko for et øget kaliumniveau på grund af nyresvigt eller binyrebarksvigt, akut dehydrering eller omfattende vævsskade (såsom svære forbrændinger).
 • hvis passagen gennem mavetarmkanalen er forsinket .

 

Der kan opstå forstoppelse, skade, sår, blødning og ruptur, både i den øvre og nedre del af mave-tarmkanalen, især hvis Kaliumklorid 2care4 tages med for lidt vand, eller hvis din tarmfunktion er nedsat. Så du skal være særlig forsigtig, hvis du er sengeliggende eller gravid (se punkt Graviditet).

Hvis du får kraftig kvalme, opkastninger eller mavesmerter, skal du stoppe med at tage Kaliumklorid 2care4. 

Børn og unge

Kaliumklorid 2care4 bør ikke anvendes til børn og unge i alderen under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du har større risiko for høje kaliumniveauer i blodet, hvis du samtidigt med Kaliumklorid 2care4 tager: 

 • medicin mod for højt blodtryk inklusiv ACE-hæmmere (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin II-antagonister (f.eks. azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan) og reninhæmmere (f.eks. aliskiren)
 • vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende
 • medicin som bruges efter en transplantation (tacrolimus, ciclosporin)
 • antibiotika (trimethoprim)
 • lægemidler der indeholder kalium (f.eks. kaliumsalte af penicillin).

Brug af Kaliumklorid 2care4 sammen med mad og drikke

Kaliumklorid 2care4 skal synkes hele med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Kaliumklorid 2care4 kan anvendes under graviditet hvis din læge bedømmer, at det er nødvendigt. Din tarmfunktion kan være nedsat under graviditeten, og du skal især være forsigtig når du anvender Kaliumklorid 2care4, og sørge for at drikke nok vand, når du tager tabletten. 


Du kan anvende Kaliumklorid 2care4 under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid 2care4

Tag altid Kaliumklorid 2care4 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Du må ikke ligge ned, men skal stå eller sidde op. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 

Forebyggende: 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt.  

Hvis du behandles med Kaliumklorid 2care4 på grund af for lave kaliumniveauer, bestemmes dosis på grundlag af din kaliumværdi. Normalt er dosis 2 tabletter 2-3 gange dagligt, indtil serumkaliumværdien er forbedret. Derefter er en eller to tabletter to gange dagligt en tilstrækkelig dosis. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Kaliumklorid 2care4 indeholder en hvid kerne, der kommer ud sammen med afføringen. 

Hvis du har taget for mange Kaliumklorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kaliumklorid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du tager for mange Kaliumklorid 2care4, vil indholdet af kalium i blodet blive for højt. Dette kan give sovende fornemmelse i hænder eller fødder, muskelsvaghed eller forvirring. 

Det kan også påvirke hjertet, og medføre hjertebanken, svimmelhed, træthed og bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Kaliumklorid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Kaliumklorid 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret: Forhøjet indhold af kalium i blodet, bristning, blødning, sårdannelse og forsnævring eller forstoppelse af fordøjelseskanalen, diarré, opkastning, mavesmerter, kvalme og forskellige former for udslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kaliumklorid 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Tag ikke Kaliumklorid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaliumklorid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: kaliumchlorid. Hver tablet indeholder 750 mg kaliumchlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: stearylalkohol, ethylcellulose, glycerol 85%, magnesiumstearat, talcum, hypromellose, titandioxid, saccharinnatrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, oval, bikonveks depottablet. 

 

HDPE beholder med PP skruelåg: 100 eller 250 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Kaliumklorid 2care4 svarer til Kaliumklorid Orifarm. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...