Actiq®

sugetabletter 600 mikrogram

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Actiq® 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram sugetabletter med applikator  

fentanyl 

 

Actiq® er et registreret varemærke, der tilhører Anesta LLC. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Actiq til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Actiq
 3. Sådan skal du tage Actiq
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Actiq indeholder det aktive stof fentanyl, som er en stærk smertestillende medicin, der tilhører en gruppe kaldet opioider. Actiq-enheden består af en sugetablet på en stang.  

 • Actiq anvendes til behandling af gennembrudssmerter hos kræftpatienter, voksne såvel som unge over 16 år, som allerede får andre opioider mod vedvarende kræftsmerter (smerter, der er der hele døgnet). Gennembrudssmerter er yderligere pludselige smerter, som kan komme pludseligt, selv om du har taget din sædvanlige smertestillende opioidmedicin.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Actiq

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Actiq, hvis du:

 • er allergisk over for fentanyl eller et af de øvrige indholdsstoffer i Actiq (angivet i punkt 6)
 • ikke regelmæssigt bruger ordineret medicin (opioider) (f.eks. codein, fentanyl, hydromorphon, morfin, oxycodon, pethidin) hver dag i henhold til et regelmæssigt skema, i mindst en uge, for at kontrollere din vedvarende smerte. Hvis du ikke har brugt denne slags medicin, må du ikke anvende Actiq, fordi det kan øge risikoen for, at dit åndedræt bliver faretruende langsomt og/eller overfladisk eller endda helt ophører
 • i øjeblikket får, eller du inden for de sidste 2 uger har fået behandling med monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer - medicin mod svær depression)
 • lider af alvorligt vejrtrækningsbesvær eller svær obstruktiv lungesygdom
 • lider af andre kortvarige smerter end gennembrudssmerter.

 

Du må ikke tage Actiq, hvis et af de nævnte punkter passer på dig. Hvis du er i tvivl, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Actiq. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortsæt med at tage den smertemedicin (opioid), som du får mod vedvarende kræftsmerter (smerter, der er der hele døgnet) under behandlingen med Actiq. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Actiq: 

 • hvis den anden smertebehandling (med et opioid), som du tager mod vedvarende (døgnet rundt) kræftsmerter, endnu ikke er stabiliseret
 • hvis du tager benzodiazepiner eller andre relaterede lægemidler, da kombination med disse øger risikoen for dyb sløvhed, svækket vejrtrækning, koma og død
 • hvis du har en lidelse, som påvirker vejrtrækningen (f.eks. astma, hiven efter vejret eller kortåndethed)
 • hvis du har kvæstelser i hovedet, eller hvis du lider af besvimelsesanfald
 • hvis du har problemer med dit hjerte, især hvis du har en meget langsom hjertefrekvens
 • hvis du har lever- eller nyreproblemer, da disse organer kan påvirke måden, hvorpå kroppen nedbryder medicinen
 • hvis du har lavt blodtryk på grund af for lidt væske i blodkredsløbet
 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du er over 65 år, skal du måske have en lavere dosis, og en eventuel øgning af dosis vil blive fulgt nøje af din læge
 • hvis du har en tidligere historie med alkoholisme, stofmisbrug eller anden afhængelighed
 • hvis du nogensinde har haft binyre insufficiens i forbindelse med opioid anvendelse, en sygdom hvor dine binyrer ikke producerer nok hormoner (se punkt 4 "Alvorlige bivirkninger")
 • hvis du drikker alkohol, se afsnittet ”Brug af Actiq sammen med mad, drikke og alkohol”.

 

Serotonergt syndrom
Tal med din læge før, du bruger Actiq, hvis du tager medicin mod depression eller tager antipsykotiske midler (selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er), serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI’er) eller monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)), se punkt 2 under Tag ikke Actiq og Brug af anden medicin sammen med Actiq.
Anvendelse af disse typer medicin sammen med Actiq kan lede til serotonergt syndrom, en potientelt livstruende tilstand (se punkt 2 under ”Brug af anden medicin sammen med Actiq”). 


Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi, hypersensitivitet)

Alvorlige allergiske reaktioner er blevet rapporteret med fentanyl (se punkt 4 under alvorlige bivirkninger). Tidlige symptomer er åndedrætsbesvær eller svimmelhed, hævelse i tunge, læber eller hals.

Tandskade
Actiq indeholder ca. 2 gram sukker. Vær derfor opmærksom på, at hyppig indtagelse kan være skadeligt for tænderne. Det er derfor vigtigt, at du opretholder en god tand-og mundhygiejne, mens du tager Actiq. Kontakt lægen, hvis du får alvorlige tand- eller mundproblemer. 

Børn og unge

Actiq anbefales ikke til børn under 16 år. 

Brug af anden medicin sammen med Actiq

Tag ikke Actiq, og fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du: 

 • bruger andre fentanylpræparater, som du tidligere har fået mod gennembrudssmerter. Kontakt apoteket, hvis du stadig har nogle af disse fentanylpræparater derhjemme for at høre, hvad du skal gøre med dem
 • får, eller du inden for de sidste 2 uger har fået behandling med monoamino-oxidasehæmmer (MAO-hæmmer - medicin mod svær depression) (se punkt 2 under Tag ikke Actiq og Serotonergt syndrom).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, herunder naturlægemidler. 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger følgende medicin: 

 • Anden medicin, der normalt har en sløvende virkning (får dig til at falde i søvn) såsom sovepiller, angstdæmpende midler, visse midler mod allergiske reaktioner (antihistaminer) eller beroligende midler. Vær især opmærksom på benzodiazepiner eller andre relaterede lægemidler, da kombination med disse kan forårsage dyb sløvhed, svækket vejrtrækning, koma og død.
 • Visse muskelafslappende typer medicin (f.eks. baclofen, diazepam).
 • Anden medicin, der kan indvirke på den måde, hvorpå kroppen nedbryder Actiq, såsom ritonavir eller andre midler, der bruges til at kontrollere hiv-infektion, andre såkaldte ”CYP3A4-hæmmere” til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol og fluconazol), visse former for antibiotika mod bakterielle infektioner (f.eks. troleandomycin, clarithromycin og erythromycin), og såkaldte ”CYP3A4-induktorer” såsom rifampin eller rifabutin (antibiotika mod bakterielle infektioner), carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin (medicin mod behandling af krampeanfald).
 • Visse former for kraftige smertelindrende lægemidler, der kaldes delvise opioidagonister/antagonister, f.eks. buprenorfin, nalbufin og pentazocin (lægemidler til behandling af smerte). Du kan opleve abstinenssymptomer (kvalme, opkastning, diarré, angst, kulderystelser, rysten og svedtendens), mens du tager disse lægemidler.
 • Serotonerge lægemidler, der anvendes til behandling af depressioner, (antidepressiver: så som selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er) og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI’er) eller antipsykotika. Disse lægemidler kan sammen med Actiq resultere i serotonergt syndrom, en potentielt livstruende sygdom (se punkt 2 under ”Serotonergt syndrom”). Symptomerne på serotonergt syndrom kan inkludere ændringer af din mentale status (f.eks. ophidselse, hallucinationer, koma) og andre virkninger som en kropstemperatur over 38 °C, øget hjertefrekvens, ustabilt blodtryk og overdrevne reflekser, muskelstivhed, manglende koordination og/eller mave-tarm-symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré). Din læge vil fortælle dig, om Actiq er egnet til dig.

 

Hvis du snart skal opereres i fuld narkose, skal du tale med din læge eller sygeplejerske. 

Brug af Actiq sammen med mad, drikke og alkohol

 • Actiq kan tages før eller efter, men ikke sammen med et måltid.
 • Før du tager Actiq, kan du drikke lidt vand for at fugte munden, men du må ikke drikke eller spise samtidig med, at du tager medicinen.
 • Grapefrugtjuice bør undgås, mens du tager Actiq, da det kan forstærke og forlænge virkningen af Actiq.
 • Undgå at indtage alkohol, når du tager Actiq. Det kan øge risikoen for alvorlige bivirkninger, inklusive dødsfald.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Actiq skal ikke anvendes under graviditet, medmindre du har diskuteret det med din læge. Brug ikke Actiq under fødslen, da fentanyl kan give det nyfødte barn vejrtrækningsproblemer. Der er også risiko for, at det nyfødte barn vil få abstinenssymptomer, hvis Actiq har været anvendt i en for lang periode under graviditeten.
Dette kan være livstruende, hvis abstinenssymptomerne ikke bliver opdaget og behandlet af en læge (se punkt 4 "Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt"). 


Amning
Fentanyl kan passere over i modermælken og kan forårsage bivirkninger hos det ammende barn. Du må ikke anvende Actiq, hvis du ammer. Du må først begynde at amme 5 dage efter den sidste dosis Actiq. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Actiq kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Tal med lægen, om det er sikkert for dig at føre motorkøretøj eller betjene maskiner de første timer efter, at du har taget Actiq. 


Du bør ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller betjene maskiner, hvis du føler dig søvnig eller svimmel, har sløret syn eller dobbeltsyn eller har vanskeligt ved at koncentrere dig. Det er vigtigt, at du ved, hvordan du reagerer på Actiq, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. 

Actiq indeholder glucose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager Actiq, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Hver sugetablet indeholder ca. 2 gram glucose. Sukkersygepatienter skal tage hensyn til dette. Sugetablettens glucoseindhold kan være skadelig for tænderne. Husk at børste tænder regelmæssigt. 

3. Sådan skal du tage Actiq

Tag altid Actiq nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Når du begynder at tage Actiq, vil din læge hjælpe dig med at finde frem til den dosis Actiq, der bedst lindrer dine gennembrudssmerter. Det er meget vigtigt, at du tager Actiq nøjagtigt, som lægen har fortalt dig. 

 • Du må ikke ændre din Actiq-dosis eller dosis af anden smertemedicin på egen hånd. Dosisændringer skal ordineres og kontrolleres af lægen.
 • Hvis du ikke er sikker på, hvad den korrekte dosis er, eller hvis du har spørgsmål om brugen af Actiq, skal du kontakte din læge.

Sådan går medicinen over i kroppen

Når du anbringer sugetabletten i munden, opløses den, og det aktive stof frigives, hvilket tager cirka 15 minutter. Det aktive stof optages gennem mundslimhinden og går over i blodet.
Når du tager medicinen på denne måde, optages medicinen hurtigt, og du opnår hurtig lindring af gennembrudssmerter. 

Indtil den rette dosis er fundet

Du bør hurtigt kunne føle en vis lindring, når du tager Actiq. Indtil den dosis, der effektivt lindrer dine gennembrudssmerter, er fundet, kan lægen ordinere en ekstra Actiq-enhed med samme styrke, som du kan tage, hvis du ikke opnår tilstrækkelig lindring med en enkelt Actiq-enhed i løbet af 30 minutter (15 minutter efter, at du er færdig med at tage Actiq-enheden). Tag ikke en ekstra Actiq-enhed, medmindre lægen anbefaler det. Tag aldrig mere end to enheder til behandling af en enkelt episode med gennembrudssmerter. 


Mens den rette dosis fastsættes, kan du have brug for at have Actiq-enheder i mere end én styrke til rådighed. Du bør dog kun have de styrker i huset, som du har brug for, for at undgå forvirring eller overdosering. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere de Actiq-enheder, som du ikke har brug for. 

Så mange enheder skal du tage

Når du har fastsat den rette dosis i samråd med lægen, skal du tage 1 enhed ved hvert smertegennembrud. Kontakt lægen, hvis den fastsatte dosis Actiq ikke hjælper på gennembrudssmerterne flere episoder i træk. Lægen kan så finde ud af, om din dosis skal ændres. 


Du skal omgående informere din læge, hvis du tager Actiq mere end fire gange i døgnet, da det er muligt, at lægen så vil ændre din medicin for vedvarende smerter (smerter, der er der hele døgnet). Når dine vedvarende smerter er under kontrol, vil lægen muligvis ændre doseringen af Actiq igen. 


For at opnå den bedst mulige smertelindring, skal du holde din læge orienteret om dine smerter og fortælle, hvordan Actiq virker på dig, så dosis kan ændres efter behov. 

 

Ved utilstrækkelig smertekontrol bør øget følsomhed for smerter (hyperalgesi), tolerance og fremadskridende sygdom overvejes. Tal med din læge om dette. 

BRUGSANVISNING

Sådan tages Actiq
Åbning af pakningen - hver Actiq-enhed er forseglet i en blisterpakning. 

 • Åbn pakningen, når du er klar til at tage Actiq. Den må ikke åbnes på forhånd.
 • Hold blisterpakningen med den trykte side væk fra dig selv.
 • Tag fat i den del af pakningen med den korteste slip.
 • Anbring saksen tæt ved enden af Actiq-enheden, og klip den lange slip helt af - se tegningen.
  Actiq Paranova Danmark A/S sugetabletter 600 mikrogram
 • Frigør den trykte bagside fra blisterpakningen, og træk den helt af.
 • Tag Actiq ud af blisterpakningen, og anbring straks sugetabletten i munden.

 

Sådan bruges Actiq-enheden 

 • Anbring sugetabletten mellem kinden og tandkødet.
 • Brug applikatoren til at flytte sugetabletten rundt i munden, især langs med kinderne. Drej hyppigt håndtaget rundt.
  Actiq Paranova Danmark A/S sugetabletter 600 mikrogram
 • For at opnå størst mulig lindring skal sugetabletten være helt opløst i løbet af 15 minutter. Hvis du bliver for hurtigt færdig, kommer du til at synke mere af medicinen og får dermed mindre lindring af dine gennembrudssmerter.
  Actiq Paranova Danmark A/S sugetabletter 600 mikrogram
 • Undgå at bide, suge eller tygge sugetabletten, da det kan nedsætte indholdet i blodet og give mindre smertelindring, end når du tager Actiq efter anvisningen.
 • Kontakt lægen, hvis du af en eller anden grund ikke tager hele sugetabletten, hver gang du oplever gennembrudssmerter.

Hvor tit bør du tage Actiq?

Når lægen har fundet frem til den dosis, som effektivt lindrer dine gennembrudssmerter, bør du ikke bruge mere end fire Actiq-enheder i døgnet. Kontakt omgående lægen, hvis du synes, at du behøver mere end fire Actiq-enheder om dagen. 

Hvor mange Actiq-sugetabletter bør du tage?

Brug aldrig mere end to sugetabletter til behandling af en enkelt episode med gennembrudssmerter. 

Hvis du har taget for meget Actiq

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Actiq, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 


De mest almindelige bivirkninger er søvnighed, kvalme eller svimmelhed. 

 • Hvis du får kvalme, føler dig svimmel eller meget søvnig, før sugetabletten er helt opløst, skal du tage Actiq-enheden ud af munden og bede en anden i huset om at hjælpe dig.

 

En alvorlig bivirkning ved Actiq er langsom og/eller overfladisk vejrtrækning. Dette kan forekomme, hvis din Actiq-dosis er for høj, eller hvis du tager for meget Actiq. 

 • Søg omgående lægehjælp, hvis en sådan situation opstår.

Hvis et barn eller en voksen ved et uheld indtager Actiq

Kontakt omgående en læge, hvis du mener, at en anden ved et uheld har taget Actiq. Prøv at holde personen vågen ved at kalde på vedkommende og ruske i hans/hendes arm eller skulder, mens du venter på hjælp. 

Hvis du har glemt at tage Actiq

Hvis du stadig har gennembrudssmerter, kan du tage Actiq efter lægens anvisning. Hvis gennembrudssmerterne er holdt op, må du ikke tage Actiq før næste episode med gennembrudssmerter. 

Hvis du holder op med at tage Actiq

Du bør stoppe med at tage Actiq, når du ikke længere har gennembrudssmerter. Du skal imidlertid fortsætte med at tage dine normale smertelindrende lægemidler med opioider til at behandle dine vedvarende kræftsmerter efter lægens anvisning. Du kan få abstinenssymptomer, der ligner de mulige bivirkninger ved Actiq, når du stopper med at tage Actiq. Hvis du får abstinenssymptomer, eller din smertelindring bekymrer dig, bør du kontakte lægen. Lægen vil evaluere, om du har brug for medicin til at reducere eller eliminere abstinenssymptomerne. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

De alvorligste bivirkninger er overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk og shock. 

Du eller din behandler skal tage Actiq-enheden ud af din mund, kontakte lægen med det samme og ringe 112, hvis du får nogen af nedenstående alvorlige bivirkninger, da du kan have behov for omgående lægebehandling: 

 • Hvis du bliver meget træt eller har langsom og/eller overfladisk vejrtrækning.
 • Hvis du har åndedrætsbesvær eller oplever svimmelhed, hævelse af tungen, læberne eller halsen, da dette kan være tidlige tegn på en alvorlig allergisk reaktion.
 • Hvis du oplever uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.

 

Oplysning til plejepersonale:
Hvis du opdager, at en patient, der tager Actiq, har langsom og/eller overfladisk vejrtrækning, eller hvis du har svært ved at vække patienten, skal du OMGÅENDE foretage dig følgende: 

 • Fjern Actiq-enheden fra patientens mund ved at tage fat i applikatoren, og opbevar enheden utilgængeligt for børn og husdyr, indtil den kan bortskaffes.
 • RING 112.
 • Mens du venter på nødhjælp, skal du få patienten til at trække vejret hvert 5. - 10. sekund, hvis vejrtrækningen er langsom.

 

Hvis du føler tiltagende svimmelhed, træthed eller på anden måde føler dig syg, mens du bruger Actiq, skal du fjerne enheden fra munden med applikatoren og bortskaffe den, som det fremgår af instruktionerne i denne indlægsseddel (se punkt 5). Du skal herefter kontakte din læge for at få yderligere instruktioner om, hvordan du skal anvende Actiq. 

 • Kontakt straks lægen, hvis du oplever en kombination af følgende symptomer:
  Kvalme, opkastning, tab af appetit, træthed, svaghed, svimmelhed eller lavt blodtryk.
  I kombination kan disse symptomer være tegn på en potentielt livstruende sygdom, der kaldes binyreinsufficiens, en tilstand hvor binyrerne ikke danner nok hormon.
 • Længerevarende behandling med fentanyl under gravitet kan forsage abstinenssymptomer hos nyfødte, hvilket kan være livstruende (se punkt 2 Graviditet og amning).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Opkastning, kvalme/utilpashed, forstoppelse, mavepine.
 • Kraftesløshed, søvnighed, svimmelhed, hovedpine.
 • Åndenød.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Forvirring, angst, oplevelse af at se eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer), depression, humørsvingninger.
 • En følelse af utilpashed.
 • Krampeanfald, muskeltrækninger, svimmelhed (”omgivelserne drejer rundt”), besvimelse, sløvhed, snurren eller følelsesløshed, koordinationsbesvær, øget eller nedsat følsomhed ved berøring, kramper.
 • Mundtørhed, betændelse i munden, unormal tilstand i tungen (f.eks. brændende fornemmelse eller sår), smagsforandringer.
 • Luft i maven, udspiling af maven, fordøjelsesbesvær, nedsat appetit, vægttab.
 • Sløret syn eller dobbeltsyn.
 • Svedtendens, udslæt, hudkløe.
 • Vandladningsbesvær.
 • Tilskadekomst (f.eks. fald).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Huller i tænderne, tarmslyng, sår i munden, blødende tandkød.
 • Koma, sløret tale.
 • Unormale drømme, uvirkelighedsfølelse, unormal tankegang, voldsom opstemthed.
 • Udvidelse af blodårerne.
 • Nældefeber.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Tandkødstilbagetrækning, tandkødsbetændelse, tab af tænder, svære vejrtrækningsproblemer, rødme, følelse af at have det meget varmt, diarré, hævede arme eller ben, træthed, søvnløshed, feber, abstinenssymptomer (kan manifestere sig ved, at der opstår følgende bivirkninger: kvalme, opkastning, diarré, angst, kulderystelser, rysten og svedtendens).
 • Mangel på kønshormoner (androgenmangel).

Mens du tager Actiq, kan du få mundhuleproblemer såsom irritation, smerter, mundsår og blødninger fra tandkødet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der følger herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Den smertelindrende medicin i Actiq er meget stærk og kan være livstruende, hvis den ved et uheld indtages af et barn.
 • Opbevar Actiq utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Opbevar altid Actiq i blisterpakningen, indtil du skal anvende den. Brug ikke Actiq, hvis blisterpakningen er beskadiget eller har været åbnet, før du var klar til at bruge den.
 • Brug ikke Actiq efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Aflever alle ubrugte enheder på apoteket, hvis du ikke længere bruger Actiq, eller hvis du har ubrugte Actiq-enheder i hjemmet.

Sådan bortskaffes Actiq

En halv Actiq sugetablet kan indeholde nok medicin til at skade eller være livsfarlig for et barn. Selve applikatoren skal bortskaffes korrekt som beskrevet nedenfor, også selvom der kun er lidt eller slet ingen medicin tilbage på den. 

 • Hvis medicinen er helt væk, smides applikatoren i en skraldespand, der er utilgængelig for børn og husdyr.
 • Hvis der er noget medicin tilbage på applikatoren, holdes sugetabletten under den varme hane, indtil resten af sugetabletten er opløst, og dernæst smides applikatoren i en skraldespand, der er utilgængelig for børn og husdyr.
 • Hvis du ikke har taget hele sugetabletten, og du ikke kan opløse resten af medicinen med det samme, skal du anbringe sugetabletten utilgængeligt for børn og husdyr, indtil du kan kassere den delvist brugte sugetablet som beskrevet ovenfor.
 • Du må ikke smide delvist brugte sugetabletter, applikatorer eller blisterpakninger i toilettet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Actiq 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram indeholder:

 • Aktivt stof: Fentanyl (som citrat).
  En sugetablet indeholder 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Sugetablet: Hydrerede dextrater (indeholdende glucose), vandfri citronsyre, vandfri dinatriumphosphat, kunstig bæraroma (maltodextrin, propylenglycol, kunstige smagsstoffer og triethylcitrat) og magnesiumstearat.

 

Spiseligt bindemiddel anvendt til at fastgøre tabletten til håndtaget: Modificeret majsbaseret stivelse (E1450), flormelis (som saccharose og majsstivelse) og renset vand. 

 

Trykfarve: Deioniseret vand, voksfri hvid shellac, propylenglycol og brilliant blå FCF (E133). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Actiq består af en hvid til råhvid sugetablet, som er fastgjort på en applikator og beregnet til optagelse gennem mundslimhinden. Sugetabletten kan antage et let marmoreret udseende ved opbevaring. Dette skyldes mindre ændringer i medicinens smagsstof og påvirker ikke på nogen måde medicinens virkning. 

 

Actiq findes i styrkerne 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram. Styrken er markeret på den hvide sugetablet, på applikatoren, på blisterpakningen og på æsken for at sikre, at du tager den rigtige medicin. Hver styrke er markeret med sin egen farve. 

 

Actiq sugetabletter er pakket enkeltvis i blisterpakninger. 

 

Actiq findes i følgende pakningsstørrelser: 600 mikrogram findes i pakninger med 15 og 30 sugetabletter med applikator. 

200 mikrogram, 400 mikrogram og 800 mikrogram findes i pakninger med 15 sugetabletter med applikator. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...