Pradaxa®

hårde kapsler 110 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Pradaxa® 110 mg, hårde kapsler  

dabigatranetexilat 

 

Pradaxa® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pradaxa til dig personligt. Lad derfor være med at give Pradaxa til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pradaxa
 3. Sådan skal du tage Pradaxa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pradaxa indeholder det aktive stof dabigatranetexilat, og hører til en gruppe lægemidler, der kaldes antikoagulantia (blodfortyndende lægemidler). Det virker ved at blokere for et stof i kroppen, som bruges til at danne blodpropper. 

 

Pradaxa anvendes til voksne for at: 

 • forhindre, at der dannes blodpropper i venerne efter en knæ- eller hofteoperation.
 • forhindre blodpropper i hjernen (apopleksi) og i andre blodkar i kroppen, hvis du har en form for uregelmæssig hjerterytme, der kaldes non-valvulær atrieflimren, og mindst en yderligere risikofaktor.
 • behandle blodpropper i vener i ben og lunger og til at forebygge sådanne nye blodpropper.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pradaxa

Tag ikke Pradaxa

 • hvis du er allergisk over for dabigatranetexilat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pradaxa (angivet i punkt 6)
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion
 • hvis du bløder
 • hvis du har en sygdom i et af dine organer, som øger risikoen for alvorlig blødning (f.eks. mavesår, skade eller blødning i hjernen, en nylig operation i hjernen eller øjnene)
 • hvis du har øget tendens til at bløde. Denne kan være medfødt, have ukendte årsager eller skyldes, at du tager en anden medicin
 • hvis du tager anden medicin til at forebygge blodpropper (såsom warfarin, rivaroxaban, apixaban eller heparin) bortset fra ved skift til anden blodfortyndende medicin, hvis du samtidig har et venekateter eller arteriekateter, og du får heparin for at holde det åbent eller mens dit hjerteslag vender tilbage til normalen ved en procedure kaldet kateterablation for atrieflimren
 • hvis du har svært nedsat leverfunktion eller en leversygdom, som kan være livstruende
 • hvis du tager ketoconazol eller itraconazol, som er medicin til behandling af svampeinfektioner
 • hvis du tager oralt ciclosporin, som er medicin til forebyggelse af organafstødning efter transplantation
 • hvis du tager dronedaron, som er medicin til behandling af en unormal hjerterytme
 • hvis du har en kunstig hjerteklap, der kræver permanent blodfortynding.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pradaxa, og evt. mens du er i behandling med Pradaxa, hvis du får symptomer, eller hvis du skal opereres. 

 

Kontakt din læge, hvis du har eller har haft en sygdom, især:  

 • hvis du har en øget risiko for blødninger, såsom:
  • hvis du har haft en blødning for nylig
  • hvis du har fået taget et stykke væv ud (dvs. foretaget en biopsi) i løbet af den sidste måned
  • hvis du har haft en alvorlig skade (f.eks. knoglebrud, kvæstelse i hovedet eller en skade, der har krævet operation)
  • hvis du lider af betændelse i spiserøret eller maven
  • hvis du har problemer med sure opstød
  • hvis du får medicin, der kan øge risikoen for blødning. Se ’Brug af anden medicin sammen med Pradaxa’ nedenfor
  • hvis du tager antiinflammatorisk medicin, såsom diclofenac, ibuprofen, piroxicam
  • hvis du har en betændelsestilstand i hjertet, som skyldes bakterier (bakteriel endocardit)
  • hvis du ved, at du har nedsat nyrefunktion eller har symptomer på at være dehydreret (såsom tørstfornemmelse og en reduceret mængde urin (mørkfarvet, koncentreret urin))
  • hvis du er over 75 år
  • hvis du vejer 50 kg eller mindre
 • hvis du har haft et hjerteanfald, eller har en erkendt risiko for at få et hjerteanfald
 • hvis du har en leversygdom, som påvirker blodprøveresultater. I dette tilfælde anbefales brugen af Pradaxa ikke.

Vær særlig forsigtig med Pradaxa

 • hvis du har behov for en operation.
  I dette tilfælde skal behandlingen med Pradaxa midlertidigt stoppes, da der er en øget risiko for blødning under og kort efter en operation. Det er meget vigtigt at tage Pradaxa før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
 • hvis en operation involverer et kateter eller en injektion i rygmarven (f.eks. for epidural eller spinal anæstesi eller smertelindring):
  • det er meget vigtigt at tage Pradaxa før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
  • kontakt straks lægen, hvis dine ben bliver følelsesløse eller svage, eller du får problemer med tarmen eller blæren efter endt anæstesi, da det er nødvendigt med akut behandling
 • hvis du falder eller kommer til skade, især hvis du slår hovedet, skal du straks søge lægehjælp. Det kan være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en læge, da du kan have en øget risiko for blødning.
 • hvis du ved, at du har en sygdom, der hedder antifosfolipidsyndrom (en forstyrrelse i immunsystemet, der giver øget risiko for blodpropper), skal du sige det til lægen, som vil vurdere, om behandlingen skal ændres.

Børn og unge

Pradaxa anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Pradaxa

Fortæl altid lægen eller på apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt. 

 

Fortæl det især til lægen, før du tager Pradaxa, hvis du tager et af de nedenstående lægemidler:  

 • medicin, der mindsker blodets evne til at størkne (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol, heparin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, rivaroxaban, acetylsalicylsyre)
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol), bortset fra lægemidler til brug på huden
 • medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme (f.eks. amiodaron, dronedaron, kinidin, verapamil). Hvis du tager medicin, der indeholder amiodaron, kinidin eller verapamil, kan lægen fortælle dig, at du skal bruge en reduceret dosis Pradaxa, afhængig af sygdommen, som du har fået Pradaxa ordineret mod. Se punkt 3.
 • medicin til forebyggelse af organafstødning efter transplantation (f.eks. tacrolimus eller ciclosporin)
 • medicin mod gigt og lette smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac)
 • perikon, et naturlægemiddel som bruges mod depression
 • medicin mod depression, der kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere eller serotoninnoradrenalin-genoptagelseshæmmere
 • rifampicin eller clarithromycin (antibiotika)
 • medicin mod aids - anti-virale lægemidler (f.eks. ritonavir)
 • visse former for medicin til behandling af epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenytoin).

Graviditet og amning

Virkningen af Pradaxa på graviditet og et ufødt barn kendes ikke. Du må ikke tage Pradaxa, hvis du er gravid, medmindre din læge siger, at det er sikkert nok for dig. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, bør du undgå graviditet, mens du tager Pradaxa. 


Du må ikke amme, mens du tager Pradaxa. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pradaxa påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Pradaxa

Tag altid Pradaxa nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tag Pradaxa kapslen som angivet herunder for de to forskellige indikationer:

Forebyggelse af, at blodpropper dannes efter knæ- eller hofteoperation 

Den anbefalede dosis er 220 mg én gang om dagen (taget som 2 kapsler Pradaxa på 110 mg). 

 

Hvis din nyrefunktion er nedsat til mindre end det halve eller hvis du er 75 år eller ældre, er den anbefalede dosis 150 mg én gang dagligt (taget som 2 kapsler på 75 mg). 

 

Hvis du tager medicin, der indeholder amiodaron, kinidin eller verapamil, er den anbefalede dosis 150 mg én gang dagligt (taget som 2 kapsler på 75 mg). 

 

Hvis du tager medicin, der indeholder verapamil, og du har en nedsat nyrefunktion med mere end halvdelen, bør du behandles med en reduceret dosis på 75 mg Pradaxa, fordi din risiko for blødning kan være øget. 

Ved begge slags operationer er det sådan, at behandlingen ikke påbegyndes, hvis det stadig bløder fra operationssåret. Hvis behandlingen først kan begynde dagen efter operationen, skal du begynde med at tage 2 kapsler én gang dagligt. 

 

Efter knæoperation 

Behandlingen med Pradaxa bør starte 1-4 timer efter operationen med 1 kapsel.  

Fra næste dag skal du tage 2 kapsler én gang dagligt i totalt 10 dage. 

 

Efter hofteoperation 

Behandlingen med Pradaxa bør starte 1-4 timer efter operationen med 1 kapsel.  

Fra næste dag skal du tage 2 kapsler én gang dagligt i totalt 28-35 dage. 

 

Forebyggelse af blodpropper i hjernen og andre steder i kroppen ved unormal hjerterytme og behandling af blodpropper i vener i ben og lunger samt forebyggelse af nye 

Den anbefalede dosis er 300 mg, der tages som 1 kapsel a 150 mg 2 gange dagligt

 

Er du 80 år eller ældre, så er den anbefalede dosis 220 mg Pradaxa, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt

 

Er du også i behandling med verapamil-tabletter, så bør dosis af Pradaxa kun være 220 mg, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt, fordi din risiko for blødning kan være øget. 

 

Hvis du har en øget risiko for blødning, kan din læge vælge, at din dosis er 220 mg Pradaxa, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt. 

 

Hvis dit hjerteslag skal vende tilbage til normalen, ved en procedure kaldet kardiovertering, kan du fortsætte med at tage Pradaxa. Tag Pradaxa efter lægens anvisning. 


Hvis du, ved en procedure der kaldes perkutan koronar intervention med stenting, har fået indsat medicinsk udstyr (en stent) i en blodåre for at holde den åben, kan du blive behandlet med Pradaxa efter lægen har besluttet, at en normal kontrol af blodstørkningen er blevet opnået. Tag Pradaxa efter lægens anvisning. 

Sådan skal du tage Pradaxa

Pradaxa kan tages med eller uden mad. Slug kapslen hel med et glas vand for at lette passagen til mavesækken. Lad være med at åbne eller tygge kapslen eller tage indholdet ud, da det kan øge blødningsrisikoen. 

 

Anvisninger i at åbne blisterne  

Følgende piktogram viser, hvordan du skal tage kapslerne ud af blisteren 

Pradaxa® Boehringer Ingelheim Int. GmbH, hårde kapsler 110 mg 

Afriv en enkelt blister fra blisterkortet langs den perforerede linie. 

Pradaxa® Boehringer Ingelheim Int. GmbH, hårde kapsler 110 mg 

Fjern bagsidefolien og tag kapslen ud. 

 • Tryk ikke kapslen gennem blisterfolien.
 • Tag først folien af, når der er behov for en kapsel.

 

Anvisninger for beholderen 

 • Tryk låget ned og drej for at åbne beholderen.
 • Når du har taget kapslen ud af beholderen, skal låget sættes på beholderen igen, og straks efter du har taget din dosis, skal beholderen lukkes tæt til.

Skift i blodfortyndende medicinsk behandling

Skift ikke blodfortyndende medicinsk behandling, uden specifik rådgivning fra lægen. 

Hvis du har taget for meget Pradaxa

Hvis du har taget for meget Pradaxa, øges risikoen for blødning. Kontakt straks lægen, hvis du har taget for mange kapsler med Pradaxa. Specifikke behandlingsmuligheder er tilgængelige. 

Hvis du har glemt at tage Pradaxa

Forebyggelse af, at blodpropper dannes efter knæ- eller hofteoperation 

Fortsæt næste dag med den daglige dosis Pradaxa på samme tid, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Forebyggelse af blodpropper i hjernen og andre steder i kroppen ved unormal hjerterytme og behandling af blodpropper i vener i ben og lunger samt forebyggelse af nye 

En glemt dosis kan stadig tages op til 6 timer før næste dosis skal tages. 

En glemt dosis skal udelades, hvis den resterende tid til næste dosis, er under 6 timer. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pradaxa

Tag Pradaxa nøjagtigt som foreskrevet. Du må ikke holde op med at tage Pradaxa uden først at tale med lægen, da risikoen for at udvikle en blodprop kan være større, hvis du stopper for tidligt med behandlingen. Kontakt lægen, hvis du oplever fordøjelsesbesvær, efter du har taget Pradaxa. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Pradaxa virker på blodets størkning, så de fleste bivirkninger er tegn på blå mærker eller blødninger. 

Alvorlig eller svær blødning kan forekomme og kan, uafhængigt af hvor blødningen forekommer, være invaliderende, livstruende eller endog med dødelig udgang. Sådanne blødninger er ikke altid synlige. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du får en blødning, som du ikke kan stoppe eller der opstår tegn på længerevarende eller kraftig blødning, usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine eller uforklarlig hævelse. 

Din læge kan i så fald beslutte at holde dig under nøje observation eller ændre din medicin. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed. 

 

De nedenfor anførte mulige bivirkninger er grupperet efter, hvor ofte de kan forekomme: 

Hvis du tager Pradaxa for at forebygge blodpropper efter knæ- eller hofteoperation:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 10 brugere): 

 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (stoffet i de røde blodlegemer)
 • unormale prøveresultater for leverfunktionen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 100 brugere): 

 • blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen der farver urinen pink eller rød), fra hæmorider, fra endetarmen, under huden, fra led, fra eller efter et uheld, eller efter en operation
 • blodudtrækninger eller blå mærker efter operation
 • blod i afføringen fundet ved laboratorieanalyse
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • allergisk reaktion
 • opkastning
 • hyppig løs eller vandtynd afføring
 • utilpashed
 • sårsekret (udsivning af væske fra operationssåret).
 • stigning i leverenzymer
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 1.000): 

 • blødning
 • blødning kan forekomme i hjernen, fra operationssnittet, fra et injektionsted eller fra det sted, hvor et kateter går ind i venen
 • blodigt udflåd fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene
 • ophostning af blod eller blodigt spyt
 • nedsat antal blodplader
 • nedsat antal røde blodlegemer efter en operation
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • udslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve og udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret)
 • betændelse i spiserør og mave
 • sure opstød
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • besvær med at synke
 • sårvæske
 • sårvæske efter operation.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning.

Hvis du tager Pradaxa for at forebygge blodpropper i hjernen og andre steder i kroppen ved unormal hjerterytme:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 10 brugere): 

 • blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • hyppig løs eller vandtynd afføring
 • utilpashed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 100 brugere): 

 • blødning
 • blødning kan forekomme fra hæmoroider, fra endetarmen eller i hjernen
 • blå mærker
 • blodigt opspyt
 • nedsat antal blodplader
 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve eller udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret)
 • betændelse i spiserør og mave
 • sure opstød
 • opkastning
 • besvær med at synke
 • unormale prøveresultater for leverfunktionen.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 1.000 brugere): 

 • blødning kan forekomme i et led, efter operation, efter et uheld, fra et injektionssted, eller fra det sted, hvor et kateter går ind i venen
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • udslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • stigning i leverenzymer
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning.

 

I et af de kliniske studier var hyppigheden af hjerteanfald numerisk højere med Pradaxa end med warfarin. Den samlede forekomst var lav. 

Behandling af blodpropper i vener i ben og lunger samt forebyggelse af nye

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 10 brugere): 

 • blødning fra næsen, i maven eller tarmen, fra endetarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden
 • fordøjelsesbesvær.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 100 brugere): 

 • blødning
 • blødning i et led eller efter et uheld
 • blødning fra hæmoroider
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • blå mærker
 • blodigt opspyt
 • allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve eller udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen
 • betændelseslignende tilstand i spiserør og mave
 • sure opstød
 • kvalme
 • opkastning
 • mavesmerter
 • hyppig løs eller vandtynd afføring
 • unormale prøveresultater for leverfunktionen
 • stigning i leverenzymer.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos højst 1 ud af 1.000 brugere): 

 • blødning efter operation, fra et injektionssted eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene, eller i hjernen.
 • nedsat antal blodplader
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • hududslæt med mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • besvær med at synke
 • nedsat antal røde blodlegemer.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

 

I studieprogrammet var forekomsten af hjerteanfald højere med Pradaxa end med warfarin; samlet set var forekomsten lav. Hyppigheden af hjerteanfald hos patienter behandlet med dabigatran svarede til hyppigheden af hjerteanfald hos patienter behandlet med placebo. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen,  

Axel Heides Gade 1,  

2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk eller  

E-mail: dkma@dkma.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pradaxa utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Pradaxa efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blister: Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

 

Beholder: Når beholderen er åbnet, skal medicinen anvendes i løbet af højst 4 måneder. Hold beholderen tæt tillukket. Kapslerne skal opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pradaxa indeholder

 • Det aktive stof hedder dabigatran. Én hård kapsel indeholder 110 mg dabigatranetexilat (som mesilat).
 • Øvrige indholdsstoffer er vinsyre, akaciegummi, hypromellose, dimeticon 350, talcum og hydroxypropylcellulose.
 • Selve kapslen består af carrageenan, kaliumchlorid, titandioxid (E171), indigocarmin (E132) og hypromellose (HPMC-kapselskal).
 • Den sorte tryksværte består af shellac, sort jernoxid (E172) og kaliumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Pradaxa 110 mg er hårde kapsler med en uigennemsigtig, lyseblå hætte og en uigennemsigtig, lyseblå bund. Boehringer Ingelheims logo er trykt på hætten, og ”R110” på bunden af kapslen. 

 

Pradaxa fås i pakninger med 10 x 1, 30 x 1 eller 60 x 1 kapsler, en multipakning indeholdende 3 x 60 x 1 kapsel (180 kapsler) eller en multipakning indeholdende 2 x 50 x 1 kapsel (100 kapsler) i perforerede aluminium-blisterkort. Desuden fås Pradaxa i pakninger med 60 x 1 kapsel i perforerede hvide aluminiums-blisterkort. 

 

Pradaxa 110 mg, hårde kapsler, fås også i polypropylen-(plastik-)beholdere med 60 hårde kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH  

Binger Strasse 173  

D-55216 Ingelheim am Rhein  

Tyskland  

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Binger Strasse 173  

D-55216 Ingelheim am Rhein  

Tyskland 

 

Paralleldistributør: Paranova Danmark A/S, Herlev, Danmark 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Danmark 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  

Tlf: +45 39 15 88 88 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om Pradaxa på det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...