Mycostatin®

oral suspension 100.000 IE/ml

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mycostatin® 100.000 IE/ml oral suspension

Nystatin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan fi des på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycostatin® 

 3. Sådan skal du tage Mycostatin® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mycostatin® indeholder det aktive stof, nystatin, der tilhører gruppen af svampedræbende midler.  

Mycostatin® anvendes til behandling af svamp i mund, svælg, mave og tarm. Det virksomme stof, nystatin, optages ikke i kroppen. Det virker kun på slimhinder i mundhulen og i mavetarmkanalen. 

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycostatin®

Tag ikke Mycostatin®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for nystatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin® (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundheds- personalet, før du tager Mycostatin®. Brug kun Mycostatin® til behandling af svamp i mund, svælg, mave og tarm. 

Ved irritation eller overfølsomhed skal du standse behandlingen med Mycostatin®. Tal med lægen. 

 

Brug af anden medicin sammen med Mycostatin® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Brug af Mycostatin® sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Mycostatin® efter et måltid. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du kan tage Mycostatin® under graviditet. 

  

Amning 

Du kan tage Mycostatin®, selvom du ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Mycostatin® indeholder saccharose, methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat og alkohol

Mycostatin® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Saccharose kan være skadelig for tænderne. 

Mycostatin® indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), der kan give en allergisk reaktion (kan optræde efter behandlingen). 

Mycostatin® indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal du tage Mycostatin®

Tag altid Mycostatin® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Husk at ryste flasken grundigt inden brug. 

 

Den sædvanlige dosis er

Svampeinfektion i munden 

Voksne, børn og spædbørn fra 1 måned 

1 ml 4 gange daglig. 

Den normale behandlingstid ved svamp i mundhulen er 1-2 uger. Lægen kan anbefale en større dosis. 

Det er bedst, at du tager Mycostatin® efter et måltid. Hold suspensionen i munden så længe som muligt, før du synker den. 

Ved behandling af spædbørn kan du give suspensionen dråbevis eller fortynde den med vand og smøre den på det angrebne område. 

  

Svampeinfektion i mave og tarm  

Voksne 

5 ml 3 gange daglig. Lægen kan anbefale en større dosis. 

  

Børn og spædbørn fra 1 måned 

1 ml 4 gange daglig. 

Suspensionen skal sluges med det samme. 

  

For at undgå at svampeinfektionen kommer igen, skal du fortsætte med behandlingen 2-3 dage efter, at symptomerne er væk. 

 

Hvis du har taget for meget Mycostatin® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Mycostatin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastninger og diarré. 

 

Hvis du har glemt at tage Mycostatin®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Kvalme, opkastning, sure opstød og diarré. 

 • Udslæt, nældefeber. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Overfølsomhed/ Øget følsomhed, udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også ind- berette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via  

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mycostatin® utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Mycostatin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Udløbsdatoen (Anv. før) er den sidste dag i den foregående måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mycostatin® indeholder: 

Aktivt stof: Nystatin 100.000 IE/ml. 

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, ethanol 96 %, carboxymethylcellulosenatrium, glycerol, methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), vandfri dinatriumphosphat, kanel-aroma, kirsebær-aroma, pebermynteessens, natriumhydroxid, saltsyre og renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende 

Mycostatin® er en gul suspension. 

  

Pakningsstørrelse 

Mycostatin® fås i en pakningsstørrelse á 60 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V. 

 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

  

Mycostatin® er et registreret varemærke, der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...