Baklofen "2care4"

tabletter 10 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Baklofen 2care4 10 mg tabletter

Baclofen 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 
 • Lægen har ordineret Baklofen 2care4 til Dem personligt. Lad derfor være med at give Baklofen 2care4 til andre. 
 • Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller de får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 


Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Baklofen 2care4
 3. Sådan skal De tage Baklofen 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Baklofen 2cafe4 tabletter virker muskelafslappende. 

De kan tage Baklofen 2care4 til behandling af kronisk spændte og stive muskler pga. sygdom i hjerne og rygmarv.  

Deres læge har besluttet, at De eller deres barn har brug for denne medicin som hjælp til behandling af sygdommen. Baklofen 2care4 anvendes til at mindske og lindre udtalte spændinger i muskler (kramper), der forekommer i forskellige sygdomme, som fx spastisk lammelse, multipel sklerose, blodprop i hjernen eller hjerneblødning, rygmarvssygdomme og andre lidelser i nervesystemet. 

  

Lægen kan gave givet Dem Baklofen 2care4 for noget andet.  

Følg altid lægens anvisning.  

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Baklofen 2care4

Tag ikke Baklofen 2care4, hvis:

 • De er overfølsom over for baclofen eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se afsnittet "Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Baklofen 2care4"

Vær ekstra forsigtig med at bruge Baklofen 2care4

Tal med lægen, hvis De har:  

 • eller har haft smerter i øverste del af maven (mavesår) 
 • dårlig blodforsyning til hjernen
 • vejrtrækningsproblemer (f.eks. KOL) 
 • hvis De har en spastisk lidelse relateret til storhjernen 
 • dårlig lever
 • dårlige nyrer
 • vanskeligt ved at lade vandet
 • en sindssygdom (skizofreni, depression eller mani) 
 • vanskeligt ved at orientere Dem
 • Parkinsons sygdom 
 • epilepsi
 • har diabetes. 

Børn og unge: 
Baklofen 2care4 tabletter frarådes børn med en kropsvægt på under 33 kg.  

  

Vær opmærksom på følgende
Tal med lægen hvis De tager lægemidler, som påvirker Deres nyrefunktion.  

  

Hvis De skal stoppe med at tage Baklofen 2care4, skal dosis nedsættes gradvist. Hvis de pludselig stopper behandlingen, kan De få alvorlige bivirkninger. Følg lægens anvisninger.  

  

Hvis De har dårlig lever eller diabetes, skal De, så længe De får Baklofen 2care4, have undersøgt blod og urin regelmæssigt.  

  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Baklofen 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne.  


Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

  

Tal med lægen, hvis De er i behandling med: 

 • Stærkt smertestillende medicin (opioider)
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • Smertestillende medicin (ibuprofen)
 • Medicin mod forhøjet blodtryk 
 • Medicin mod Parrkinsons sygdom (levedopa) 
 • CNS-hæmmende lægemidler der virker på centralnervesystemet.

Alkohol kan forstærke den sløvende virkning af Baklofen 2care4. De må derfor ikke drikke alkohol, mens De er i behandling med Baklofen 2care4.  


Brug af Baklofen 2care4 sammen med mad og drikke 

De skal tage Baklofen 2care4 med et glas vand.  

De må ikke tage Baklofen 2care4 sammen med alkohol, da alkohol forstærker virkningen af Baklofen 2care4.  

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.  

 

Graviditet 

Hvis De er gravid, skal De normalt ikke tage Baklofen 2care4. Tal med lægen.  

  

Amning 

De kan tage Baklofen 2care4, selvom De ammer.  


Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.  

  

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant- Det betyder, at Baklofen 2care4 kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed, søvnlignende bevidsthedssvækkelse og synsforstyrrelser), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Baklofen 2care4

Baklofen 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

3. Sådan skal De tage Baklofen 2care4

Tag altid Baklofen 2care4 nøgagtigt efter lægens anvisning.  

Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.  

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: De skal starte med ½ tablet (5 mg) 3 gange dagligt. Lægen kan øge dosis med ½ tablet (5 mg) 3 gange dagligt hver 3. dag, indtil vedligeholdelsesdosis på 3- 6½ tabletter dagligt.  


Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.  


Børn (0 til under18 år): Dosis afhænger af barnets vægt.  

Behandlingen starter normalt med en meget lav dosis (ca. 0,3 mg/kg/dag), fordelt på 2-4 doser (helst 4 doser).  

Dosis øges derefter gradvist, indtil den passer til barnets individuelle behov, dette kan være mellem 0,75 og 2 mg/kg. Den totale daglige dosis bør ikke overstige et maksimum på 40 mg/dag til børn under 8 år. Til børn over 8 år kan der gives en maksimal daglig dosis på 60 mg/dag. Baklofen 2care4 tabletter frarådes til børn med en kropsvægt på under 33 kg.  


Nedsat nyrefunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 


Ved kronisk hæmodialyse: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis De har taget for mange Baklofen 2care4 tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Baklofen 2care4, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet.  

Tak pakningen med.  

  

Symptomer på overdosering er døsighed, bevidsthedssvækkelse, dyb bevidstløshed (koma), svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, forvirring, hallucinationer, ophidselse, kramper, synsforstyrrelser, nedsat muskelspænding, rykvise muskelsammentrækninger, for lavt eller for højt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen (for hurtig eller for langsom puls), nedsat kropstemperatur, kvalme, opkastning, diarré, øget spytdannelse.  

  

Hvis De har glemt at tage Baklofen 2care4

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 
 

Hvis De holder op med at tage Baklofen 2care4

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil nedsætte Deres dosis gradvist, hvis De skal stoppe behandlingen med Baklofen 2care4. Følg lægens anvisning.  

Hvis de pludseæogt holder op med at tage Baklofen 2care4, kan De få angst, forvirring, hallucinationer, psykoser, mani, vrangforestillinger, kramper, ufrivillige bevægelser, hurtig puls, feber og midlertidig forværring af muskelkramper.  

4. Bivirkninger

Baklofen 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  


Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Kramper især hos epileptikere. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Forvirring, uro, påvirket bevidstløshed, evt. bevidstløshed, koma, pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 11. 
 • Øget tendens til kramper hos epileptikere. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Smerter i brystet, evt. med udtråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Ufrivillige bevægelser af kroppen. Forsvinder ikke, efter at De er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen. 
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

  

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):   

 • Nedsat kropstemperatur (hypotermi). Kontekt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Sløvhed.
 • Døsighed. 
 • Kvalme. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 
 • Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 
 • Muskelsmerter.
 • Uklarhed.
 • Energiløshed. 
 • Udmattelse.
 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Usikre bevægelser. 
 • Rysten.
 • Synsforstyrrelser, som nedsat evne til at se skarpt; skelen, små pupiller, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Mavebesvær, opkastning, forstoppelse, diaré. 
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis De tager Baklofen 2care4 i mere end 2-3 uger, skal De passe på Deres mundhygiejne, så De ikke får huller i tænderne. Tal med Deres tandlæge. 
 • Smagsforstyrrelser.
 • Hyppig vandladning. 
 • Ufrivillig vandladning. 
 • Smerter og svien ved vandladningen. 
 • Kraftig sveden. 
 • Udslæt. 
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 
 • Træthed.
 • Forvirring/desorientering.
 • Søvnforstyrrelser ink. søvnløshed. 
 • Mareridt.
 • opstemthed. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Vægtøgning.
 • Kløe. 
 • Hævede ankler, fødder og hænder. 
 • Impotens, problemer med at få udløsning. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):   

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. 
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 
 • Hjertebanken.
 • Stive, rykvise bevægelser. 
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Talebesvær. 
 • Susen for ørene (tinitus). 
 • Mavesmerter. 

Baklofen 2care4 kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver (levertal) og let nedsat funktion af hjertet (nedsat minutvolumen).  

  

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  


Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

5. Opbevaring

Opbevar Baklofen 2care4 utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Baklofen 2care4 ved temperaturer over 25 °C.
Opbevar Baklofen 2care4 i original emballage, da det er følsomt for lys og fugt.
Tag ikke Baklofen 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløb, toilettet eller skraldespanden.
 

6. Yderligere oplysninger

Baklofen 2care4 10 mg, tabletter indeholder:

Aktivt stof: Baclofen.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose , lactosemonohydrat, vandfrit calciumhydrogenphosphat, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat. 


Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Baklofen 2care4 10 mg er hvide, runde tabletter med delekærv, mærket BN 10 på den ene side og G på den anden side.  


Pakningsstørrelser
Baklofen 2care4 10 m g tabletter findes i pakningsstørrelser af 56 stk., 140 stk. og 196 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V .
 

Ompakket og frigivet af 

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V .
 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2013
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...