Levocetirizin "Stada"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Levocetirizindihydrochlorid STADA 5 mg, filmovertrukne tabletter

Levocetirizindihydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Levocetirizindihydrochlorid STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får en bivirkning. Det gælder også bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel (se sektion 4).

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizindihydrochlorid STADA
 3. Sådan skal du tage Levocetirizindihydrochlorid STADA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levocetirizindihydrochlorid er det aktive stof i Levocetirizindihydrochlorid 5 mg. 

Levocetirizindihydrochlorid er et middel mod allergi.
 

Det anvendes til behandling af tegn på sygdom (symptomer) forbundet med: 

 • Allergisk rhinitis (samt vedblivende allergisk rhinitis)
 • kronisk nældefeber (urticaria)

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizindihydrochlorid STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

TAG IKKE Levocetirizindihydrochlorid STADA

 • hvis du er allergisk over for levocetirizindihydrochlorid, antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (beskrevet i sektion 6).
 • hvis du lider af alvorligt nedsat nyrefunktion (svært nedsat nyrefunktion med creatine clearance under 10 ml/min).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apoteket før du begynder at tage Levocetirizindihydrochlorid STADA.
 

Brugen af Levocetirizindihydrochlorid 5 mg tabletter anbefales ikke til børn under 6 år, da det ikke er muligt at give den rette dosering med de filmovertrukne tabletter.
 

Hvis der er sandsynlighed for, at du kan have problemer med at tømme din blære (ved tilstande så som rygmarvsskade eller forstørret prostata) skal du spørge din læge til råds. 

 

Brug af anden medicin sammen med Levocetirizindihydrochlorid STADA

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Levocetirizindihydrochlorid STADA sammen med mad, drikke og alkohol

Forsigtighed anbefales hvis dette lægemiddel indtages samtidig med alkohol. Hos følsomme patienter vil den samtidige brug af cetirizin eller levocetirizin med alkohol eller andre centralt virkende midler, måske havde en effekt på det centrale nerve system, selvom den racemiske blanding af cetirizin ikke har vist sig at ikke at øge effekten af alkohol. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, hvis du tror du er gravid eller planlæger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter som behandles med levosetirizindihydrochlorid kan opleve søvnighed / døsighed, træthed og udmattelse. Vær forsigtig når du kører eller betjener maskiner indtil du ved, hvilken effekt lægemidlet har på dig. Dog har specielle tests ikke påvist, at der er forringelser af mental årvågenhed, reaktionsevne eller evnen til køre bil hos raske forsøgspersoner efter de har taget levocetirizin i den anbefalede dose. 

 

Levocetirizindihydrochlorid STADA indeholder laktose

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt din læge før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage Levocetirizindihydrochlorid STADA

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Dosering:

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 6 år er 1 tablet daglig. 

 

Specielle doseringsinstrukser for specifikke populationer:

Patienter med nedsat nyrefunktion skal måske have en lavere dosis i forhold til sværhedsgraden af deres nyresygdom, og hos børn vil dosen blive bestemt ud fra kropsvægten; dosen vil blive bestemt af din læge.
 

Patienter der har svært nedsat nyrefunktion skal ikke tage dette lægemiddel.
 

Patienter som kun har nedsat leverfunktion skal tage den sædvanlige anbefalede dosis. 

 

Patienter som både har nedsat nyre- og lever-funktion kan få en lavere dosis afhængig af sværhedsgraden af deres nyresygdom, og hos børn vil dosen også blive fastlagt på basis af kropsvægten; dosen vil blive bestemt af din læge.
 

Levocetirizindihydrochlorid 5 mg er ikke anbefalet for børn under 6 år.
 

Ingen ændring af dosis er nødvendig hos ældre patienter, såfremt nyrefunktionen er normal. 

 

Hvordan og hvornår skal du tage levocetirizindihydrochlorid STADA

Tabletten skal synkes hel med vand og kan tages med eller uden mad. 

 

Hvis du har taget for meget Levocetirizindihydrochlorid STADA

Hvis du har taget mere levocetirizindihydrochlorid end du skulle, kan søvnighed forekomme hos voksne. Børn kan i begyndelsen vise symptomer på ophidselse og rastløshed, efterfulgt søvnighed.
 

Hvis du tror, du har taget en overdosis af levocetirizindihydrochlorid, skal du fortælle det til din læge, som dernæst vil beslutte, hvad der skal ske. 

 

Hvis du har glemt at tage Levocetirizindihydrochlorid STADA

Hvis du har glemt at tage levocetirizindihydrochlorid, eller hvis du har taget en lavere dosis end den udskrevet af din læge, må du ikke tage en dobbelt dosis for at kompencere; vent til det er tid til din næste dosis, og tag så den normale dosis som din læge har udskrevet til dig. 

 

Hvis du holder op med at tage Levocetirizindihydrochlorid STADA

Stop af behandlingen med levocetirizindihydrochlorid skulle ikke havde nogen negativ effekt.
Symptomerne kan vende tilbage, men de skulle ikke være værre, end de var før behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Mundtørhed, hovedpine, og træthed søvnighed/døsighed. 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Udmattelse og mavesmerter. 

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra det tilgængelige data)

Andre bivirkninger er også blevet rapporteret, så som hjertebanken, øget puls, anfald, stikkende og prikkende fornemmelse, svimmelhed, besvimelse, rystelser, dysgeusi (smagsforstyrrelse), fornemmelse af rotation eller bevægelse, synsforstyrrelse, sløret syn, smertefuld eller vanskelig vandladning, manglende evne til fuldstændigt at tømme blæren, ødem, pruritus (kløe), udslæt, urticaria (hævelse, rødme og hudkløe), hududslæt, åndenød, vægt forøgelse, muskelsmerter, aggressiv og ophidset adfærd, hallucinationer, depression, søvnløshed, tilbagevendende tanker om- eller optagethed af selvmord, hepatitis, unormal leverfunktion, opkast, øget appetit og kvalme. 

 

Ved det første tegn på en overfølsomhedsreaktion, skal du stoppe med at tage levocetirizindihydrochlorid og fortælle det til din læge. Symptomer på overfølsomhedsreaktioner kan være: hævelse af mund, tunge, ansigt og/eller hals, vanskelighed ved at trække vejret eller synke (trykken for brystet eller hvæsende vejrtrækning), nældefeber, pludseligt fald i blodtrykket som fører til kollaps eller chok, som kan være dødeligt.
 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev via: 

 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.
 

Smid ikke nogen form for medicin ud via spildevandet eller husholdnings affaldet. Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Levocetirizindihydrochlorid STADA indeholder:

Det aktive stof er levocetirizindihydrochlorid 5 mg, hvilket svarer til 4,2 mg levocetirizin
De øvrige indholdsstoffer er:
Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat.
Filmovertræk: Hypromellose (E 464), titandioxid (E 171), macrogol 400. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, ovale, buede tabletter mærket med ”L9CZ” på den ene side og ”5” på den anden side.
 

Tabletterne findes i blisterpakninger med: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 90 eller 100 tabletter, samt enkeltdosisblistre indeholdende: 30x1 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

 

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev
 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Levocetirizindihydrochlorid STADA
Finland: Levocetirizin STADA 5 mg, Tabletti 

Portugal: Levocetirizina Ciclum 5 mg, comprimidos 

Rumænien: Levocetirizinã STADA 5 mg, comprimate filmate 

Østrig: Levocetirizin STADA 5 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2014

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...