Lacipil®

filmovertrukne tabletter 4 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Lacipil® 2 mg og 4 mg, filmovertrukne tabletter

lacidipin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lacipil® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du tager Lacipil®
 3. Sådan skal du tage Lacipil®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lacipil® udvider blodkarrene, således at blodtrykket falder.
Lacipil® anvendes til at nedsætte et forhøjet blodtryk – evt. i kombination med anden medicin.
 

Lægen kan have givet dig Lacipil® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacipil®

Tag ikke Lacipil®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for lacidipin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis du har aortastenose – en hjertesygdom, der skyldes forsnævring af hjerteklapper

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller på apoteket før du tager Lacipil®

 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lacipil®

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Blodprop i hjertet
 • Gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris)
 • Andre hjertesygdomme
 • Alvorlig leversygdom

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Hvis du sammen med Lacipil® tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe brugen af anden medicin, specielt hvis det er noget af følgende: 

 • Cimetidin (mod for megen mavesyre og mavesår)
 • Cyclosporin (anvendes til at hindre organfrastødning efter transplantation)
 • Kortikosteroider.
 • Tetracosactid (binyrebarkstimulerende middel).
 • Medicin mod depression (f.eks. fluoxetin)
 • Medicin mod infektion (antibiotika)
 • Medicin mod allergi (f.eks. terfenadin).

Lacipil® kan øge den blodtryksnedsættende virkning af andre blodtryksnedsættende lægemidler. 

 

Brug af Lacipil® sammen med mad og drikkevarer

Lacipil® kan både tages med mad og alene.
Lacipil® bør ikke tages sammen med grapefrugtjuice, da virkningen af Lacipil® kan ændres. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Hvis du er gravid, bør du ikke tage Lacipil®. Tal med lægen.
 

Hvis du ammer, må du kun tage Lacipil® efter lægens anvisning. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lacipil® kan især i starten af behandlingen give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og mavebesvær, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lacipil®

Lacipil® indeholder lactose. Hvis du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager Lacipil®

3. Sådan skal du tage Lacipil®

Tag altid Lacipil® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis for voksne er

1 tablet á 2 mg om dagen. Tabletten bør tages på samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen. Du får først fuld virkning efter 3 – 4 ugers behandling.
Det kan være nødvendigt at øge dosis til 4 mg (eller 6 mg). Tabletterne tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen. 

 

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Du skal følge lægens anvisninger. 

 

Hvis du har taget for mange Lacipil®

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek, hvis du har taget flere Lacipil® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tegn på overdosering kan være for lavt blodtryk med svimmelhed og tendens til besvimelse, hurtig eller langsom, evt. uregelmæssig puls. 

 

Hvis du har glemt at tage Lacipil®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig en dobbeltdosis. 

4. Bivirkninger

Lacipil® kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

Forværring af brystsmerter, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

Hovedpine, svimmelhed, hjertebanken, rødmen, mavebesvær, kvalme, udslæt, eksem, kløe, forøget urinmængde, hævelse, kraftesløshed og svaghed. Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller
besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

Fortykkelse af tandkødet. 

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

Rysten.
Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
Lacipil® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal. 

 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lacipil® utilgængeligt for børn.
 

Tag ikke Lacipil® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdato er sidste dag i den nævnte måned.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lacipil®, filmovertrukne tabletter, 2 mg og 4 mg indeholder:

 • Aktivt stof: Lacidipin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactose vandfri, lactosemonohydrat, povidon K 30, magnesiumstearat og opadry white OY-S-7335 (E171).

 

Udseende og pakningsstørrelser

Lacipil® 2 mg er en rund, hvid tablet mærket 2 på den ene side. Lacipil® 4 mg er en aflang, hvid tablet med delekærv på begge sider.
 

Lacipil® 2 mg og 4 mg findes som 28 og 98 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N.
Lacipil® svarer til Midotens®.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Lacipil er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Revideret marts 2013

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...