Losarstad

filmovertrukne tabletter 12,5 mg, 50 mg og 100 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Losarstad 12,5 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

Losartankalium 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Losarstad til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Losarstad 

 3. Sådan skal De tage Losarstad 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Losarstad indeholder det aktive stof losartankalium.  

  

Losarstad tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihypertensiva. Antihypertensiva anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension). 

  

Specifikt tilhører Losarstad den gruppe af blodtrykssænkende midler, der kaldes angiotensin II antagonister. Angiotensin II antagonister sænker blodtrykket ved at hæmme et stof, angiotensin II, der virker sammentrækkende på blodkarrene. Hæmning af angiotensin II får blodkarrene til at slappe af, og derved sænkes blodtrykket. 

  

Losarstad anvendes til:

 • behandling af forhøjet blodtryk (hypertension), 

 • behandling af hjertesvigt (hjertet bliver svagt, hvilket betyder at det ikke kan pumpe så kraftigt som før) når behandling med en ACE-hæmmer (lægemiddel som nedsætter produktionen af angiotensin II) ikke længere er tilstrækkelig 

 • hjælper med at forebygge nyreproblemer hos folk med type 2 diabetes og protein i urinen (proteinuri) 

 • behandling af forhøjet blodtryk med venstre ventrikel hypertrofi (fortykkelse af hjertemusklen). 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Losarstad

Tag ikke Losarstad

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for losartan eller et af de øvrige indholdsstoffer 

 • hvis De er gravid, tror De er gravid eller planlægger at blive gravid (se også pkt. 2 ”Graviditet og amning”) 

 • hvis De ammer 

 • hvis De lider af kraftig nedsat leverfunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Losarstad

 • Hvis De tidligere har lidt af angioødem (hævning af ansigt, læber, tunge og/eller hals). De skal stoppe med at tage Losarstad og straks kontakte lægen, hvis De oplever symptomer på angioødem, såsom: 

  • hævning af ansigt, tunge eller svælg
  • synkebesvær 

  • udslæt eller vejrtrækningsbesvær
    

 • Hvis De har lav blodmængde (f.eks. på grund af behandling med høj dosis af vanddrivende lægemidler) 

 • Hvis De har et højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi) eller hvis De er på en kaliumfattig diæt. Deres læge vil vide, hvis dette er tilfældet. 

 • Hvis De lider af sygdom i leveren. 

 • Hvis De har nedsat nyrefunktion. 

 • Hvis De lider af forsnævring eller blokering af de blodkar, der fører til nyrerne eller hvis De for nyligt har fået transplanteret en nyre. 

 • Hvis De lider af primær hyperaldosteronisme (en sygdom, hvor kroppen producerer for meget af hormonet aldosteron). 

 • Hvis De lider af forsnævring eller blokering af hjerteklapperne. 

 • Hvis De lider af iskæmisk hjertesygdom (utilstrækkelig blodforsyning til hjertet pga. forsnævring af blodkarrene). 

 • Hvis De lider af cerebrovaskulær sygdom (utilstrækkelig blodforsyning til hjernen). 

 • Hvis De lider af en sygdom i hjertemuskulaturen, der kaldes obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (fortykkelse af hjertemuskulaturen). 

 • Hvis De lider af hjertesvigt (hjertet er ikke i stand til at pumpe nok blod. Dette opleves som f.eks. åndenød og væskeansamlinger). 

 • Hvis De har uregelmæssig hjerterytme (arytmier). 

 • Hvis De lider af væskemangel (f.eks. hvis De for nyligt har lidt af kraftig opkastning eller diarré). 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

  

Vær særlig forsigtig hvis De anvender følgende lægemidler under behandligen med Losarstad: 

 • Andre blodtrykssænkende lægemidler, da de yderligere kan sænke blodtrykket. 

 • Lægemidler der tilbageholder kalium, eller som kan øge kaliumniveauet (f.eks. kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller kaliumbesparende vanddrivende lægemidler (amilorid, triamteren, spironolacton) eller heparin. 

 • Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler, såsom indomethacin og cox-2 hæmmere (lægemidler, der reducerer inflammation og anvendes som smertestillende), da de kan nedsætte den blodtrykssænkende virkning af losartan. Vær opmærksom på, at små doser af acetylsalicylsyre kan tages samtidig med losartan. Spørg lægen hvis De er i tvivl. Hvis Deres nyrefunktion er nedsat, kan samtidig brug af disse lægemidler føre til en forværring af nyrefunktionen. 

 • Lithium-holdige lægemidler bør ikke tages sammen med losartan uden tæt overvågning af lægen. Særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver) kan være nødvendige. 

 • Rifampicin, der anvendes til behandling af tuberkulose. 

 • Fluconazol, der anvendes til behandling af svampeinfektioner f.eks. trøske. 

 • ACE hæmmere mod hjertesvigt.

Brug af Losarstad sammen med mad og drikke

Losarstad kan tages med eller uden samtidig fødeindtag. 

  

Børn

Børn må ikke tage Losarstad, da sikkerhed og effekt ikke er undersøgt for børn. 

  

Graviditet og amning

De må ikke anvende Losarstad hvis De er gravid, tror De er gravid eller planlægger at blive gravid. Hvis De ikke er sikker på, om De er gravid, bør De foretage en graviditetstest. 

  

Hvis De opdager en graviditet under behandlingen, skal De straks stoppe med at tage Losarstad og kontakte lægen. 

  

De må ikke anvende Losarstad hvis De ammer. 

  

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke lavet undersøgelser over Losarstads virkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Som med mange andre lægemidler, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, kan Losarstad forårsage svimmelhed eller sløvhed hos nogle mennesker (se pkt. 4 nedenfor). Hvis De oplever svimmelhed eller sløvhed, bør De kontakte lægen, inden De kører bil eller betjener maskiner. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Losarstad

Losarstad indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Losarstad

Tag altid Losarstad nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Losarstad kan tages med eller uden mad. Tabletterne skal synkes med et glas vand. 

  

Til behandling af forhøjet blodtryk 

Den sædvanlige start dosis og vedligeholdelsesdosis til forhøjet blodtryk (hypertension) er 50 mg én gang daglig. 

  

Til behandling af forhøjet blodtryk med venstre ventrikel hypertrofi (fortykkelse af hjertemusklen 

Den sædvanlige startdosis er 50 mg én gang daglig. Afhængigt af virkningen på blodtrykket, kan lægen justere dosis til højst 100 mg én gang daglig. 

  

Til behandling af hjertesvigt 

Den sædvanlige startdosis ved hjertesvigt er 12,5 mg én gang daglig. Dosis øges derefter gradvis i ugentlige intervaller (d.v.s. 12,5 mg daglig, 25 mg daglig og 50 mg daglig) til den normale vedligeholdelsesdosis på 50 mg én gang daglig. 

  

Til forebygelse af nyreproblemer hvis De lider af type 2 diabetes og protein i urinen (proteinuri) 

Den sædvanlige startdosis er 50 mg én gang daglig. Afhængigt af virkningen på blodtrykket, kan lægen justere dosis til højst 100 mg én gang daglig. 

  

Hvis De lider af nedsat leverfunktion 

Hvis Deres leverfunktion er let eller moderat nedsat, skal dosis muligvis nedsættes. Hvis dette er nødvendigt, vil dosis blive justeret af Deres læge. 

  

Hvis De har taget for mange Losarstad tabletter

Hvis De tager for mange Losarstad tabletter, kan De opleve symptomer såsom for lavt blodtryk (hypotension), hurtig hjerterytme eller langsom hjerterytme. 

  

Hvis De har taget for mange Losarstad tabletter, skal De straks kontakte en læge (f.eks. på skadestuen). Lægen vil vurdere overdoseringens alvorlighed, og beslutte hvad der skal gøres. 

  

Hvis De har glemt at tage Losarstad

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage Losarstad som anvist. 

  

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Losarstad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Bivirkningerne er inddelt som følger: 

 • Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede. 

 • Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. 

 • Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede. 

 • Sjældne bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Almindelige: 

 • svimmelhed, følelse af ubalance (vertigo) 

 • lavt blodtryk 

 • kraftesløshed, træthed 

 • for lavt indhold af sukker i blodet (hypoglykæmi), for meget kalium i blodet (hyperkaliæmi) 

Ikke almindelige: 

 • søvntrang, hovedpine, søvnforstyrrelser 

 • hurtig hjerterytme (palpitationer), kraftige brystsmerter (angina pectoris) 

 • lavt blodtryk (specielt efter stort vandtab fra kroppens blodårer, f.eks. patienter med alvorligt hjertesvigt eller i behandling med høje doser vanddrivende medicin), dosisrelaterede orto- statiske virkninger, såsom for lavt blodtryk ved skift fra en liggende eller siddende stilling 

 • mavesmerter, forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning 

 • nældefeber, kløe, udslæt 

 • lokal opsvulmning (væskeansamlinger) 

Sjælden: 

 • nedsat antal blodplader med symptomer som uforklarlige blå mærker eller blødninger 

 • kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), opsvulmning af ansigt, læber, hals og/eller tunge inklusiv nældefeber, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær, åndenød (hos nogle patienter i forbindelse med indtag af andre lægemidler, f.eks. ACE hæmmere), betændelse af blodkarrene der forårsager hårde lilla pletter på huden (vaskulitis inklusiv Schönlein-Henochs purpura). 

  Hvis De udvikler nogle af disse symptomer, skal De stoppe med at tage Losarstad og straks kontakte lægen.
 • følelsesløshed eller en prikkende fornemmelse 

 • migræne 

 • kortvarig besvimelse, meget hurtig og uregelmæssig hjerterytme, slagtilfælde 

 • hoste 

 • muskelsmerter 

 • inflammation i leveren (leverbetændelse med symptomer såsom gulfarvning af det hvide i øjnene og huden samt influenzalignende symptomer) 

 • forhøjet niveau af alanin transferase (ALAT) – forsvinder normalt ved afbrydelse af behandlingen 

 • nedsat antal røde blodlegemer (anæmi med symptomer som træthed eller åndenød). 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

  

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

  

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted http://meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke Losarstad efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Losarstad indeholder: 

Det aktive stof er losartankalium. 

  

Hver filmovertrukken tablet indeholder 12,5 mg, 50 mg eller 100 mg losartankalium. 

  

De øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er: Lactosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystal- linsk cellulose, stivelse, pregelatineret og silica, kolloid vandfri. 

  

Indholdsstofferne i filmovertrækket er: Hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol og carnaubavoks. 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Losarstad 12,5 mg er hvide, runde bikonvekse filmovertrukne tabletter, og de findes i PVC/PVDC blisterpakninger med 28, 30, 60 eller 98 filmovertrukne tabletter. 

  

Losarstad 50 mg er hvide, runde bikonvekse filmovertrukne tabletter med krydsdelekærv på begge sider, og de findes i PVC/PVDC blister pakninger med 28, 30, 50, 60, 90 eller 98 filmovertrukne tabletter. Tabletterne kan deles i 4 lige store dele. 

  

Losarstad 100 mg er hvide, aflange bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider, og de findes i PVC/PVDC blisterpakninger med 28, 30, 60 eller 98 filmovertrukne tabletter. Tabletterne kan deles i 2 lige store dele. 

  

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som nødvendigvis er markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2–18 

D-61118 Bad Vilbel 

Tyskland  

  

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Losarstad 

Finland Losarstad 12,5/50/100 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 

Irland Cozatan 50/100 mg Film-coated Tablets 

Polen STADAZAR 12,5/50/100 mg 

Slovakiet Losartan STADA 12,5/50 mg 

Sverige Losarstad 12,5/50/100 mg filmdragerade tabletter 

Tjekkiet Losartan STADA 12,5/50/100 mg 

Ungarn STADAZAR 12,5/50/100 mg filmtabletta 

Østrig Losartan Stada 12,5/50/100 mg – Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2009. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...