Lutinus®

vaginaltabletter 100 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lutinus® 100 mg vaginaltabletter

progesteron 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Lutinus® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Lutinus®  

3. Sådan skal De bruge Lutinus®  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Lutinus® indeholder det naturlige kvindelige kønshormon progesteron. 

 

Lutinus® virker på livmoderslimhinden og bidrager til at De kan blive gravid samt opretholdelse af graviditet i forbindelse med behandling for barnløshed.  

 

Lutinus® anvendes til kvinder, der har behov for ekstra progesteron, som led i behandlingen med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART).  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge LUTINUS®

Lægen vil normalt foretage en undersøgelse af Dem og Deres partner før behandling med Lutinus®, for at finde årsagen til Jeres barnløshed. 

  

Brug ikke Lutinus hvis:®

 • De er allergisk over for progesteron eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

 • De har vaginalblødninger, som ikke er blevet vurderet af en læge. 

 • De har haft en abort eller har haft graviditet udenfor livmoderen. 

 • De har alvorlig nedsat leverfunktion eller alvorlig leversygdom.
 • De har eller har haft brystkræft eller kræft i kønsorganerne eller har mistanke herom.
 • De har eller har haft en blodprop eller alvorlig årebetændelse.
 • De har porfyri (en enzymsygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på og kontakt lægen straks, hvis De oplever nogle af følgende symptomer under behandling med Lutinus®. Lægen vil måske stoppe Deres behandling. 

 • Åndenød, angst, pludselige brystsmerter evt. med udstråling til hals eller arme, hoste, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende eller evt. hævede arme eller ben. Det kan være tegn på blodprop i hjerte, ben eller lunger. 

 • Pludselig kraftig hovedpine, lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser og/eller bevidstløshed. Det kan være tegn på blodprop i hjerne eller øjne. 

 • Forværring af symptomer på depression. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Lutinus®, hvis: 

 • De har nedsat leverfunktion. 

 • De har haft en depression. 

 • De har epilepsi. 

 • De har migræne. 

 • De har astma. 

 • De har nedsat funktion af hjerte eller nyre. 

 • De har diabetes. 

 • De er over 35 år. 

 • De ryger. 

 • De har forhøjet kolesterol i blodet. 

Brug af anden medicin sammen med Lutinus®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, hvis De bruger: 

 • medicin mod epilepsi (carbamazepin) 

 • medicin mod infektion (rifampicin) 

 • naturlægemidler som indeholder perikon (Hypericum perforatum). 

 • medicin mod svamp (ketoconazol) 

 • anden medicin til anvendelse i skeden, f.eks. mod svampeinfektion i skeden (clotrimazol, metronidazol). 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Lutinus® bruges i første trimester af graviditeten (de første 3 måneder), som led i behandlingen med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART).
 

Undersøgelser om risiko for medfødte misdannelser, herunder misdannelser af kønsorganerne, ved brug af intrauterine midler er ikke klarlagt.  

  

Amning  

Hvis De ammer bør De ikke bruge Lutinus®, da Lutinus® går over i modermælken. Tal med lægen.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Lutinus® kan give bivirkninger i form af døsighed og/eller svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De bruge LUTINUS®

Brug altid Lutinus® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne: 100 mg i skeden 3 gange dagligt. Behandlingen opstartes på dagen for ægudtagningen og bør fortsætte i 30 dage, hvis graviditet er bekræftet. 

 

Brugsanvisning

Lutinus® indføres i skeden ved brug af medfølgende applikator. 

 1. Pak applikatoren ud. 

  Lutinus® Paranova Danmark A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 2. Påsæt en tablet på det tilpassede sted for enden af applikatoren. Tabletten skal sidde godt fast og må ikke falde af. 

  Lutinus® Paranova Danmark A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 3. Applikatoren med tabletten kan føres ind i skeden mens De står, sidder eller ligger på ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den tynde del af applikatoren højt op i skeden. 

  Lutinus® Paranova Danmark A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 4. Tryk på stemplet for at frigøre tabletten. 

  Lutinus® Paranova Danmark A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 5. Tag applikatoren ud igen og skyl den godt i rent og varmt rindende vand, tør den derefter med en ren blød serviet og gem applikatoren til næste gang. 

Hvis De har brugt for meget Lutinus®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Lutinus®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

 

Et symptom på overdosering er træthed. 

 

Hvis De har glemt at bruge Lutinus®

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det og kontakt lægen. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis De holder op med at tage Lutinus

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med® 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • hovedpine
 • mavesmerter, oppustethed
 • kvalme
 • kramper i livmoderen. Kontakt lægen, hvis De er gravid.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • svimmelhed
 • søvnløshed
 • diarré, forstoppelse
 • nældefeber, udslæt
 • symptomer fra skeden, herunder ubehag, brændende fornemmelse, udflåd, tørhed og blødninger.
 • svamp i skeden
 • symptomer i brysterne, herunder brystsmerter, hævelse og ømhed.
 • kløe i underlivet
 • hævede fødder, ankler og hænder.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • træthed
 • opkastninger
 • overfølsomhedsreaktioner.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar Lutinus® i den originale yderpakning. 

 • Brug ikke Lutinus® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

   

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lutinus® 100 mg vaginaltabletter indeholder:

 • Aktivt stof: progesteron 100 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: silica, hydrofob kolloid vandfri, lactosemonohydrat, pregelatiniseret majsstivelse, povidon, adipinsyre, natriumhydrogencarbonat, natriumlaurilsulfat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse

Lutinus® 100 mg er en hvid, oval vaginaltablet mærket ”FPI” på den ene side og ”100” på den anden side.  

 

Lutinus® findes i en pakningsstørrelse på 21 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev  

 

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...