Minirin Melt

frysetørrede tabletter 120 mikrogram

ChemVet

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Minirin® Melt, 60 mikrogram og 120 mikrogram, frysetørret tablet

Desmopressin 

 

Læs denne information grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Minirin® Melt til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Minirin® Melt. 

 3. Sådan skal De tage Minirin® Melt. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Minirin® melt frysetørret tablet virker ved at nedsætte produktionen af urin.  

 

De kan bruge Minirin® Melt frysetørret tablet til: 

 • Mod ufrivillig natlig vandladning hos børn 

 • Mod hyppig natlig vandladning hos voksne 

 • Ved meget stor urindannelse 

Lægen kan have givet Dem Minirin® Melt for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage MINIRIN® MELT

Tag ikke Minirin® Melt, hvis:

 • De er overfølsom over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

 • De har unormal stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer 

 • De har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som De får vanddrivende medicin for. 

 • De har moderat eller alvorlig nedsat nyrefunktion. 

 • De har for lavt natrium i blodet 

 • De har for meget af et hormon (SIADH), der nedsætter dannelse af urin. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Minirin® Melt

Hvis De tager Minirin® Melt mod ufrivillig natlig vandladning, skal De drikke så lidt som muligt fra 1 time før De tager Minirin® Melt til næste morgen (mindst 8 timer). 

De skal stoppe med behandlingen og søge læge, hvis De får: 

 • Væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper). 

 • Infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm. 

Tal med lægen inden De tager Minirin® Melt hvis: 

 • De er 65 år eller derover 

 • Deres nyrer ikke fungerer normalt. 

 • Hvis De har feber, infektioner eller mave-tarmproblemer. 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Minirin® Melt. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med Deres læge, hvis De tager medicin for: 

 • Depression (tricykliske antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere) 

 • Sindssygdom (chlorpromazin) 

 • Epilepsi (carbamazepin) 

 • Smerter (NSAID) 

 • Diarré (loperamid) 

 • Diabetes (medicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid) 

Brug af Minirin® Melt sammen med mad og drikke

De må ikke tage Minirin® Melt i forbindelse med et måltid. 

De skal drikke så lidt som muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter, at De har taget Minirin® Melt. 

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis De er gravid, må De kun tage Minirin® Melt efter aftale med lægen. 

 

Amning 

De kan tage Minirin® Melt, selvom De ammer. 

 

Trafik– og arbejdssikkerhed

Minirin Melt påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De tage MINIRIN® MELT

Tag altid Minirin® melt nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

De skal lægge Minirin® Melt under tungen, hvor den opløses. De må ikke drikke vand eller spise mad samtidig med De tager Minirin® Melt. 

 

Dosering:

Hyppig natlig vandladning hos voksne (Nocturi):  

Voksne: 

Startdosis er normalt 60 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv, kan lægen efter 1 uge øge dosis til først 120 mikrogram og derefter 240 mikrogram. 

 

Ufrivillig natlig vandladning hos børn (Enuresis nocturna):  

Børn over 5 år: 

Startdosis er normalt 120 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv, kan lægen øge dosis til 240 mikrogram ved sengetid. Er De i langtidsbehandling, skal De hver 3. måned holde en uges pause. 

  

Meget stor urindannelse (Diabetes insipidus):  

Voksne og børn: 

Dosis er individuel. Startdosis er normalt 60 mikrogram 3 gange daglig. 

Den daglige vedligeholdelsesdosis er 60 – 120 mikrogram 3 gange daglig. 

 

De skal stoppe med behandlingen og søge læge, hvis De får: 

 • Væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper). 

Brugsanvisning:

 1. Fjern endestykket helt.
 2. Bræk blisterenheden fri startende fra det hjørne, langs den lodrette stiplede hvor symbolet af en hånd er printet. 

 3. Træk folien af. 

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion 

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre patienter og patienter med lavt natrium i blodet (den lave side af det der kaldes normalt) kan have en øget risiko for hyponatriæmi (for lavt natrium i blodet), som er en alvorlig bivirkning (se afsnit 4). 

 

Brug til børn

Minirin® Melt frysetørrede tabletter er indiceret hos patienter med diabetes insipidus, og ufrivillig natlig vandladning. Den anbefalede dosis er den samme som for voksne. 

 

Hvis De har taget for mange Minirin® Melt?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Minirin® Melt, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering kan være kramper og bevidstløshed. 

 

Hvis De har glemt at tage Minirin® Melt?

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis De har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis De holder op med at tage Minirin® Melt?

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Minirin® Melt. 

Kontakt straks lægen, hvis deres symptomer ændrer sig, efter behandlingen med Minirin® Melt er stoppet. 

4. Bivirkninger

Minirin® Melt kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ved behandling af diabetes insipidus, og ufrivillig natlig vandladning hos børn (Enuresis nocturna).

Alvorlige bivirkninger 

Bivirkninger med ukendt hyppighed. 

 • Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. 

 • For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine. 

  Ikke almindelige bivirkninnger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Mavesmerter, opkastning, kvalme, diarre. 

 • Agressivitet eller affekt labilitet. 

 • Symptomer fra blære og urinveje. 

 • Træthed. Hævelser under huden. 

 • Hurtigt skiftende følelser. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger 

 • Træthed, bevidsthedsnedsættelse. 

 • Højt blodtryk. 

 • Irritation 

  Bivirkninger med ukendt hyppighed. 

 • Emotionelle forstyrrelser, depression, hallucinationer, søvnløshed, koncetrationsforstyrrelser, øgede muskelbevægelser (psykomotorisk hyperaktivitet), næseblod. 

 • Allergisk hudreaktion, sveden, nældefeber. 

Ved behandling af hyppig natlig vandladning hos voksne (Nocturi):

Alvorlige bivirkninger 

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Bivirkninger med ukendt hyppighed. 

 • Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. 

 • Hypernatriæmi (højt natrium indhold i blodet), kramper koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine (ved justering af dosis). 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed. 

 • Kvalme, opkastning, diarre, forstoppelse. 

 • Mavesmerter (ved justering af dosis). 

 • Mundtørhed (ved justering af dosis). 

 • Træthed, hævelser under huden. 

 • Symptomer fra blære og urinveje. 

 • Højt blodtryk 

Ikke almindelige bivirkninnger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Søvnløshed, søvnighed, snurren eller prikken i hænder eller fødder, synsforstyrrelser, svimmelhed, hjertebanken, lavt blodtryk når man rejser sig op, åndenød, fordøjelsesbesvær, forøget dannelse og afgang af tarmgasser, oppustethed, svedtendens, kløe, hududslæt, nældefeber, muskelspasmer, muskeltræthed, utilpashed, brystsmerter, influenzalignende symptomer, vægtstigning, stigning i leverenzymer, lavt kaliumindhold i blodet. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Konfusion, allergisk hudinflammation. 

  Bivirkninger med ukendt hyppighed. 

 • Dehydrering (væskemangel), Kraftesløshed. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundheds- styrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller 

Deres pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: Sundhedsstyrelsen, Axel Heides gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkninger.dk eller E-mail: sst@sst.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar Minirin® Melt utilgængeligt for børn. 

Opbevar Minirin® Melt i original emballage, da det er følsomt for lys og fugt. 

Tag ikke Minirin® Melt efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke hælde medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Minirin® Melt 60 mikrogram og 120 mikrogram indeholder:

Aktivt stof: Desmopressin  

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, mannitol (E 421) og citronsyre  

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Minirin® Melt 60 mikrogram er en hvid, rund frysetørret tablet, præget med en dråbe på den ene side. 

Minirin® Melt 120 mikrogram er en hvid, rund frysetørret tablet, præget med to dråber på den ene side. 

Minirin® Melt findes i pakningsstørrelserne 30 og 100 stk. 

Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der er markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen og producent 

ChemVet Pharma Aps. 

A.C. Illums Vej 6  

8600 Silkeborg 

 

Ompakket og frigivet af:

ChemVet Pharma ApS,  

8600 Silkeborg, 

eller 

HB-Medical ApS,  

2970 Hørsholm. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2014  

 

Den nyeste version af indlægssedlen findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Minirin® er et registreret varemærke som tilhører Ferring B.V. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...