Gentamicin "2care4"

implantat 1,3 mg/cm2

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Gentamicin 2care4, 1,3 mg/cm2, implantat.

Gentamicin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Gentamicin 2care4
 3. Sådan bliver du behandlet med Gentamicin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gentamicin 2care4 er et implantat, der anvendes som tillægsbehandling til kirurgisk behandling af infektioner i knoglevæv og komplicerede sårinfektioner. 

  

Lægen kan have givet dig Gentamicin 2care4 for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Gentamicin 2care4

Du må ikke få Gentamicin 2care4

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for gentamicin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har haft lidelser relateret til immunforsvaret eller bindevævssygdom.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Gentamicin 2care4 hvis du

 • har nyresvækkelse.
 • er i systemisk behandling med aminoglycosider (gentamicin).
 • lider af myastenia gravis (viser sig i form af symptomer som abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær).
 • lider af parkinsonisme.
 • lider af botulisme (kød-,pølse- og fiskeforgiftning) (kun hos børn).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Tal med din læge, hvis du 

 • er i behandling med vanddrivende medicin (furosemid og ethacrynsyre).
 • er i behandling mod kræft (cisplatin).
 • får andre lægemidler mod infektion (streptomycin, kanamycin, cephaloridin, viomycin, polymycin B og polymycin E).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Gentamicin 2care4, og Gentamicin 2care4 kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet og amning

Graviditet  

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Du må ikke få Gentamicin 2care4 hvis du er gravid, da det kan skade fostret. Husk at informere lægen. 

 

Amning 

Du må ikke amme, hvis du får Gentamicin 2care4, da det kan skade barnet. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Gentamicin 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Gentamicin 2care4

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af din sygdom. 

  

Børn og unge 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Gentamicin 2care4. Lægen vil vurdere det for hver enkelt 

Hvis du har fået for meget Gentamicin 2care4

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Gentamicin 2care4, og du af den grund føler dig utilpas. 

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du ikke har fået Gentamicin 2care4. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med ”Gentamicin 2care4. 

4. Bivirkninger

Gentamicin 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

 • Bivirkninger med skadelig virkning på hørenerven er set hos patienter med nyresvækkelse i systemisk behandling med gentamicin eller andre aminoglykosider. Symptomer omfatter svimmelhed, øresusen, ringen for ørerne og høretab. Denne bivirkning kan være permanent. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nyrepåvirkning. Opstår hyppigere hos patienter med tidligere nyresvækkelse. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Lokal rødme, kløe og forøget sårsekretion.

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 • Du må ikke opbevare Gentamicin 2care4 over 25 °C.
 • Tag ikke Gentamicin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Gentamicin 2care4 1,3 mg/cm2, implantat indeholder:

Aktivt stof: Gentamicin som gentamicinsulfat. 

Øvrige indholdsstoffer: Bovint kollagen. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende  

Gentamicin 2care4 er et hvidt kvadratisk (10 x 10 x 0,5 cm) stykke kollagen. 

 

Pakningsstørrelse 

Gentamicin 2care4 fås i en pakningsstørrelse á 1 implantat i størrelsen 10 x 10 x 0,5 cm. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

Ompakket og frigivet af

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...