Timonil Retard

depottabletter 300 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Timonil® Retard 300 mg og 600 mg, depottabletter

Carbamazepin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Timonil® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give Timonil Retard til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Timonil® Retard  

3. Sådan skal du tage Timonil® Retard  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Timonil® Retard påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser.  

 

Du kan bruge Timonil® Retard mod: 

 • epilepsi. 

 • en nervesygdom, der giver smerter i ansigtet (trigeminusneuralgi). 

 • sygdom, der medfører stor urinproduktion og stærk tørst (diabetes insipidus). 

 • alkoholabstinenser. 

Lægen kan have givet dig Timonil® Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TIMONIL® RETARD

Brug ikke Timonil® Retard, hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for carbamazepin eller lignende stoffer (for eksempel visse typer lægemidler mod depression) eller over for et af de øvrige indholdsstoffer 

 • har en hjertesygdom med hæmmet overledning af hjertets impulser (AV-blok) 

 • har en knoglemarvssygdom eller, har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepres- sion), så der dannes færre nye blodlegemer 

 • har arvelig forstyrrelse af stofskiftet i leveren (hepatisk porfyri) 

 • anvender MAO-hæmmere (en type af lægemidler mod depression), eller voriconazol (et svampemiddel, som anvendes mod svære infektioner) 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket hvis du: 

 • har dårligt hjerte
 • har nedsat lever eller nyrefunktion
 • tidligere eller har blodsygdomme,
 • tidligere har haft bivirkninger i forbindelse med blodsygdomme fra andre lægemidler eller hvis disse bivirkninger har været årsag til afbrydelse af behandling med Timonil Retard.
 • har muskelsvind, da der ofte kan opstå hjerterytme forstyrrelser.
 • har unormal natriumbalance
 • hvis du anvender p-piller, da Timonil® Retard kan ophæve effekten af denne type præventionsmiddel, se ”Brug af anden medicin”
 • hvis du tager produkter/naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum)
 • hvis du har haft overfølsomhedsreaktioner over for oxcarbazepin eller phenytoin (epilepsimidler)
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær)

Før og under behandlingen med Timonil® Retard, vil din læge tage blodprøver, da behandlingen kan ændre sammensætningen af dit blod. 

 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Timonil® Retard. 

 

Alkohol bør ikke indtages i forbindelse med Timonil® Retard behandling da carbamazepin kan nedsætte evnen til at tåle alkohol. 

 

Undgå stærkt sollys under behandling med Timonil Retard. 

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Timonil® Retard har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 

 

I sjældne tilfælde kan man få alvorlige hud-bivirkninger ved behandling med carbamazepin. Risikoen for dette kan forudsiges hos personer, der er af kinesisk, thailandsk eller anden asiatisk oprindelse, ved hjælp af en blodprøve. Tal med lægen før du tager carbamazepin hvis du er af kinesisk, thailandsk eller anden asiatisk oprindelse. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • smertestillende og/eller antiinflammatoriske lægemidler, f.eks. dextropropoxyphen, ibuprofen, metadon, paracetamol, fenazon, tramadol, fentanyl
 • antibiotika, f.eks. doxycyclin og makrolidantibiotika (erythromycin, troleandomycin, josamycin, clarithromycin)
 • lægemidler mod blodpropper: warfarin, phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol, ticlopidin
 • lægemidler mod depression, f.eks. fluoxetin, bupropion, citalopram, tradozon, tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin, amitriptylin, nortriptylin, clomiprimin), desipramin, fluvoxamin, nefazodon, viloxazin, paroxetin,
 • andre lægemidler mod epilepsi, f.eks clobazam, clonazepam, ethosuximid, felbamat, lamotrigin, methsuximid, mephenytoin, oxcarbazepin, phenobarbital, phensuximid, phenytoin, phoshenytoin, primidon, progabid, stiripentol, tiagabin, topiramat, valproat, valpromid, vigatrabin, zonisamidantimy 

 • lægemidler mod svamp, f.eks. azoler (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol), caspofungin, itraconazol, voriconazol 

 • lægemidler mod allergi, f.eks. terfenadin, loratadin (antihistaminer) 

 • lægemidler mod kræft: cisplatin, doxorubicin, imatinib, lapatinib 

 • lægemidler mod skizofreni og sindslidelser, f.eks. loxapin, olanzapin, quetiapin, aripiprazol, clozapin, haloperidol, bromperidol, risperidon, ziprasidon, zotepin 

 • lægemidler mod tuberkulose: isoniazid, rifampicin 

 • antivirale lægemidler til HIV-behandling, f.eks. indinavir, ritonavir, saquinavir 

 • angstdæmpende midler: alprazolam, midazolam 

 • lægemidler mod astma: teofyllin, aminofyllin 

 • lægemidler til behandling af hjerte-karsygdomme: verapamil, diltiazem, calciumkanalblokkere (dihydrooyridinderivater) såsom felodipin, digoxin, propranolol 

 • lægemidler mod mavesår: cimetidin, omeprazol
 • immunundertrykkende midler: ciclosporin, everolimus, tacrolimus
 • muskelafslappende midler: oxybutynin, dantrolen
 • lægemidler mod grøn stær: acetazolamid
 • kortison: f.eks. prednisolon, dexamethason
 • mandligt hormon: danazol
 • forebyggende mod migræne: flunarizin
 • p-piller eller andre hormonelle præventionsmidler samt præparater indeholdende østrogen og/eller progesteron
 • Produkter/naturmedicin der indeholder: Hypericum perforatum (prikbladet perikon)
 • lægemidler mod acne: isotretinoin
 • lægemidler som påvirker skjoldbruskkirtlen: levothyroxin
 • Medicin mod ADHD: metylphenidat
 • Andre interaktioner: nicotinamid (type B-vitamin) (hos voksne, kun i høje doser)
 • ormemidler: praziquantel
 • lithium, der anvendes ved maniodepressive lidelser

Brug af Timonil® Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Timonil® Retard sammen med mad og drikke. Du skal tage Timonil® Retard med et glas vand.  

 

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice under behandling med Timonil® Retard. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du må kun tage Timonil® Retard efter lægens anvisning. Hvis du er i behandling med Timonil® Retard og planlægger at blive gravid, bør du kontakte din læge for at få vurderet om behandlingen eventuelt skal ændres. Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med Timonil® Retard, bør du straks kontakte din læge. Du må ikke stoppe behandlingen, da dette eventuelt kan skade fosteret. Timonil® Retard kan forværre mangel på forlinsyre under graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og under graviditet. Du bør desuden tage K-vitamin K1 i de sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Timonil® Retard efter aftale med lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Timonil® Retard kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage TIMONIL® RETARD

Tag altid Timonil® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Du kan dele depottabletterne, men bør ikke tygge dem.  

 

Depottabletterne kan opslemmes i vand. Tabletterne må ikke knuses før og under indtagelsen. Depottabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer.  

 

Den sædvanlige dosis er  

Epilepsi  

Voksne: Startdosis er 150 mg 2 gange daglig. Lægen vil herefter øge dosis gradvist med 150 mg pr. uge. Vedligeholdelsesdosis er 600 – 1200 mg daglig fordelt på 2 doser.  

 

Børn: Vedligeholdelsesdosis for børn med en kropsvægt over 20 kg; 10 – 20 mg/kg fordelt på 2 daglige doser. Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil dosis normalt være 200 – 400 mg daglig fordelt over 2 gange.  

 

Trigeminusneuralgi  

Voksne: 150 – 300 mg daglig stigende til smertefrihed. Vedligeholdelsesdosis er 600 – 1200 mg daglig fordelt på 2 eller flere doser og nedtrappes langsomt, som regel efter dages behandling.  

 

Alkoholabstinenssymptomer  

Voksne: 600 – 1200 mg daglig fordelt på 2 doser.  

 

Særlige populationer  

Ældre  

Lavere dosis nødvendigt. Spørg lægen.  

  

Nedsat nyre- og leverfunktion, hjerte-/karsygdomme  

En lavere dosis må påregnes. Spørg lægen.  

 

Hvis du har taget for meget Timonil® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Timonil® Retard, end der står i her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Tag pakningen med.  

Følgende symptomer kan forstærkes ved overdosering svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastninger, rastløshed, konfusion, små ufrivillige bevægelser med øjnene, op blusning i ansigtet, manglende evne til at lade vandet, nakkestivhed og unormale reflekser (svækkede eller forstærkede).  

Symptomer ved lettere overdosering kan være døsighed, problem med koordination af bevægelser, sløret tale, små ufrivillige bevægelser med øjnene, ufrivillige kropsbevægelser, hallucinationer og opkastninger. Ved sværere overdosering kan der forekomme koma, krampeanfald, vejrtrækningsbesvær, unormale forandringer i hjerterytmen, nedsat evne hos hjertemuskulaturen til at trække sig sammen, akut nyresvigt, væske i lungerne og nedsat blodtryk.  

 

Hvis du har glemt at bruge Timonil® Retard

Hvis du har glemt at tage medicinen, så tag den straks du husker det, eller spring den over, hvis det er tid til din næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet Timonil® Retard. Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, bør du kontakte lægen.  

 

Hvis du holder op med at bruge Timonil® Retard

Som det er tilfældet med alle antiepileptika, skal behandling med Timonil® Retard stoppes gradvist for at nedsætte risikoen for øget anfalds frekvens. Pludselig afbrydelse af Timonil® Retard behandlingen kan udløse anfald. De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Timonil® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Særligt i begyndelsen af behandlingen med Timonil® Retard, hvis startdosis er for høj, eller hos ældre patienter, kan bestemte typer bivirkninger opstå meget hyppigt, f.eks. bivirkninger som påvirker det centrale nervesystem (svimmelhed, hovedpine, problemer med koordination af bevægelser, søvnighed, træthed, dobbeltsyn); mavetarmforstyrrelser (kvalme, opkastning) og allergiske hudreaktioner. 

Bivirkninger relaterede til dosis aftager sædvanligvis inden for få dage, enten af sig selv eller efter en midlertidig nedsættelse af dosis. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker pga. nedsat antal af blodplader (trombocytopeni). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Forøgelse i antallet af bestemte hvide blodlegemer (eosinofili). Kontakt straks lægen. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Uregelmæssig hjerterytme. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret. Alvorlige hudbivirkninger som systematisk lupus erythematosus (udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter) Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Forsinket overfølsomhedsreaktion, som påvirker mange organer og giver symptomer som feber, udslæt, betændelse i blodkar (vaskulitis), hævede lymfeknuder (lymfadenopati), ledsmerter (artralgi), forstørrelse af lever og milten, nedbrydning af galdegangen og nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni og eosinofili). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Leverbetændelse (hepatitis – kan være livstruende), gulsot, skader på galdegangen. Kontakt læge eller skadestue. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Langsom puls, hjerterytmeforstyrrelser (arytmer), nedsat ledningsevne i hjertemusklen (AV-blok) med besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du har uregelmæssig eller meget langsom puls. Ring evt. 112. 

 • Hjerte- og karpåvirkninger som f.eks. kredsløbskollaps, hjertesvigt, forværring af sygdom i hjertets blodkar, forskellige typer blodpropper. 

 • Almen sløjhed pga. påvirkning af blodbilledet (agranulcytose), blodmangel (anæmi), der kun berører de røde blodlegemer, øget produktion af røde blodlegemer (retikulocytose), alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt straks læge. 

 • Livstruende forandringer i åndedræt og hjertefrekvens med symptomer såsom svær muskelstivhed, rysten, høj feber og forvirring (malignt neuroleptikasyndrom). Ring 112. 

 • Overfølsomhed i lungerne (feber, vejrtrækningsbesvær, lungebetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Forskellige typer af forstyrrelser i stofskiftet (porfyri) Giver symptomer som mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt straks læge eller skadestue.  

 • Alvorlig nyrepåvirkning f.eks. nyresvigt, betændelsestilstand i nyrerne. Kontakt læge.
 • Hjernehindebetændelse (Meningitis) med svær hovedpine, muskelspjæt, og –sammentrækninger, et øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinofili) og sløret bevidsthed. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med feber og nakkestivhed.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt, det kan medføre at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Betændelse i lever og galdeveje, beskadigelse af/betændelse i galdevejene, leversvigt, forstørrelse af milten. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udbrud af psykoser, humørforandringer såsom forbi, nedsat tankevirksomhed, manglende energi. Kontakt lægen.
 • Lavt niveau af antistoffer i blodet (hypogammaglobulinæmi). 

Hyppighed ikke kendt 

 • Syndrom, der omfatter udslæt på grund af lægemidlet, forstørrede lymfeknuder, feber og mulig påvirkning af andre organer (DRESS-syndromet). 

 • Symptomforværring ved disse mineret sklerose. 

 • Øget anfalds hyppighed, især af absencer, ligesom ved andre midler mod epilepsi. 

 • Pigmentmangel i hudområder (vitiligo). 

 • Allergiske krydsreaktioner med andre antiepileptika. 

 • Tiltagende åndenød på grund af dannelse af bindevæv i lungerne (lungefibrose). 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Forhøjelse af visse leverværdier (gamma-GT) (sædvanligvis ikke relevant). 

 • Forhøjet totalkolesterol og HDL, forhøjet momocystein. 

 • Svimmelhed, usikre bevægelser, søvnighed, udmattelse, træthed, sløvhed. 

 • Kvalme, opkastning. 

 • Allergiske hudreaktioner, nældefeber. 

 • Menstruationsforstyrrelser, udebleven ægløsning. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forhøjelse af visse leverværdier (basisk fosfatase). 

 • Vandforgiftning med kvalme, opkastning, utilpashed, utilpashed, forvirring, hovedpine, muskelsvaghed pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen. 

 • Hovedpine, dobbeltsyn, nedsat evne til at se skarpt (f.eks. sløret syn), besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår. 

 • Mundtørhed, appetitmangel. 

 • Hævede fødder, ankler og fødder pga. væskeansamlinger (ødemer), vand i kroppen, vægtøgning. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Abnorme ufrivillige bevægelser (f.eks. tremor, ufrivillige muskelsammentrækninger, tics), rykvise ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus). 

 • Diaré eller forstoppelse. 

 • Hudpåvirkning såsom betændelse i huden, skællende og rødmende hud og problemer med at opretholde kropstemperaturen. Kan blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Øget knogleomsætning og forandringer i omsætningen af det stof, som holder bindevævene sammen. 

 • Forhøjelse af visse leverværdier (aminotransferaser). 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Øget antal hvide blodlegemer (leukocytose), sygdom i lymfekirtlerne. Kan være alvorligt, tal med lægen. 

 • Træthed og hjertebanken pga. folinsyremangel. Tal med lægen. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Ufrivillige bevægelser i ansigtet (orofacial dyskinesi), forstyrrelser i øjets bevægelser, taleforstyrrelser (f.eks. talebesvær og utydelig tale), chorea, nervesygdom, myrekryben samt lammelse. 

 • Mavesmerter, betændelse i tungen, mundbetændelse. 

 • Overfølsomhed mod lys. 

 • Hudkløe, akne (bumser), unormal hårvækst i ansigtet og på kroppen hos kvinder. 

 • Øget svedtendens.
 • Muskelsvaghed, smerter i leddene, muskelsmerter eller -kramper.
 • Nedsat funktion af skjoldbruskirtlen.
 • Hallucinationer (visuelle eller akustiske), depression, depressiv eller manisk tilstand, nedsat appetit, rastløshed, aggression, rastløs uro, forvirring (især hos ældre). Hallucinationer og depression kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. · Ømme røde knuder i ansigt og på arme og/eller ben (erythema multiforme og erythema nodosum), forandringer i hudpigmentering, små blødninger i hud og slimhinder.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Øget mængde af det stof, som bl.a. stimulerer mælkeproduktionen (blodprolaktin), og som kan give mælkeproduktion hos kvinder uden forbindelse til amning (galaktoré) og udvikling af brystvæv hos mænd (gynækomasti).
 • Unormale laboratorieværdier for skjoldbruskirtlens funktion. 

 • Påvirkning af knogleomsætningen, som kan give nedsat kalkaflejring i knoglevæv. 

 • Forhøjede værdier af fedtstoffer (triglycerider) i blodet. 

 • Betændelse i blodkar. 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Uklarhed i øjets linse, øjenbetændelse i øjets bindehinde, øget tryk i øjet. 

 • Høreforstyrrelser, f.eks. tinnitus (susen for ørerne), døvhed, nedsat hørelse, ændring i toneopfattelse, ubehagelig eller smertefuld opfattelse af lyde. 

 • Hyppig vandladning, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Ved vandladningsstop, kontakt lægen. 

 • Hårtab. 

 • Impotens (rejsningsbesvær), nedsat sædproduktion, nedsat lyst til sex, nedsat fertilitet hos mænd. 

 • Tandkødsbetændelse hos mænd. 

Hyppighed ikke kendt: 

 • Nedsatte værdier af B12-vitamin. 

 • Øjenskader (retinotoksicitet). 

 • Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med Deres læge eller apoteket hvis De er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen viaSundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Timonil® Retard ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i original emballage. 

 

Tag ikke Timonil® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket hvordan De aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Timonil® Retard indeholder:

Aktivt stof: Carbamazepin 300 mg eller 600 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Eudragit, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, talcum, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat. 

 

Udseende

Timonil Retard 300 mg er en hvid, rund, flad, tablet med krydsdelekærv på den ene side og ”T” trykt på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele. Yderligere deling af tabletten er til så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dele i lige store kvarter. 

 

Timonil Retard 600 mg er en hvid, aflang tablet med delekærv på den ene side og ”T” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele. 

 

Pakningsstørrelser

Timonil® Retard fås i pakninger med 100 depottabletter. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N.  

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N.  

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Timonil® er et registreret varemærke, der tilhører Desitin Arzneimittel GmbH. 

Revisionsdato

Senest revideret maj 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...