Naltrexone "POA Pharma"

filmovertrukne tabletter 50 mg

POA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren  

Naltrexone ”POA Pharma” 50 mg filmovertrukne tabletter 

Naltrexonhydrochlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Naltrexone ”POA Pharma” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naltrexone ”POA Pharma”
3. Sådan skal du tage Naltrexone ”POA Pharma”
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Naltrexone ”POA Pharma” bruges som supplerende behandling mod alkoholafhængighed i forbindelse med et omfattende behandlingsprogram, der understøtter afholdenhed. 


Naltrexone ”POA Pharma” nedsætter alkoholindtagelsen i udstrakt grad, da trangen til alkohol nedsættes. Flere patienter er i stand til at opretholde afholdenhed og undgå tilbagefald. 


Naltrexone ”POA Pharma” medfører ikke afhængighed. 


Lægen kan have givet dig Naltrexone ”POA Pharma” for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naltrexone ”POA Pharma”

Tag ikke Naltrexone ”POA Pharma”

 • hvis du er allergisk overfor naltrexonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6)
 • hvis du tager eller har taget opioidholdig medicin (f. eks. morphin, der anvendes til behandling af alvorlige smerter efter operationer eller ved kræftsygdomme)
 • hvis du er opioidafhængig (uden at have fuldført afvænning)
 • hvis du har alvorlige leverproblemer eller akut leverbetændelse (hepatitis)
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Din behandling bør påbegyndes af en læge med erfaring i alkoholafvænning.
 • Du skal informere alle de læger, der behandler dig, om at du tager Naltrexone ”POA Pharma” (se ”Samtidig behandling med Naltrexon ”POA Pharma ” og opioider” samt ”Brug af anden medicin sammen med Naltrexone ”POA Pharma” nedenfor).
 • Informer din læge, hvis du har lever- eller nyresygdomme. Der skal udføres en leverfunktionstest før og under behandling.
 • Informer din læge, hvis du bliver gravid.
 • Informer din læge om, at du tager Naltrexone ”POA Pharma”, hvis du skal have taget en blodprøve, da tabletterne kan påvirke resultatet af leverfunktionsprøver.

Samtidig behandling med Naltrexone ”POA Pharma” og opioder: 

 • Under behandling med Naltrexone ”POA Pharma” må smertetilstande ikke behandles med opioider.
 • Efter behandling med Naltrexone ”POA Pharma” kan du være mere følsom over for medicin, der indeholder opioider.

Samtidig behandling med Naltrexone ”POA Pharma” hos patienter, der også er afhængige af opioider: 

 • - Tag ikke opioider efter brug af Naltrexone ”POA Pharma”.
  Selvom Naltrexone ”POA Pharma” hæmmer virkningen af opioider, kan der være opioider i din krop, når virkningen af Naltrexone ”POA Pharma” allerede er aftaget. Utilsigtet overdosering kan have alvorlige eller fatale konsekvenser (kredsløbssvigt, nedsat åndedræt).
  Naltrexone ”POA Pharma” kan forårsage livstruende abstinenssymptomer hos opioidafhængige patienter.

Brug af anden medicin sammen med Naltrexone ”POA Pharma”

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Medicin, der indeholder opioider, skal undgås under behandling med Naltrexone ”POA Pharma”, da virkningen kan nedsættes. Informer din læge, hvis du tager medicin mod hoste, diarré eller smerter. Lægen vil ordinere medicin, der ikke indeholder opioider. 


Hvis du får brug for smertestillende medicin, der indeholder opioider, i akutte tilfælde, skal dosis evt. være højere end normalt. I dette tilfælde kræves ubetinget overvågning af en læge med erfaring, da nedsat vejrtrækning og andre symptomer kan være mere udpræget og vare længere. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
Lægen skal afgøre, om Naltrexone ”POA Pharma” må tages under graviditet og amning, idet risiko for mor og barn overvejes. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Naltrexone ”POA Pharma” kan give bivirkninger (f. eks. nedsatte fysiske evner), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Naltrexone ”POA Pharma” indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Naltrexone ”POA Pharma”

Brug til voksne 

Tag altid Naltrexone ”POA Pharma” nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den anbefalede dosis er 1 tablet dagligt medmindre lægen har ordineret andet. 

  

Brug til børn og teenagere 

Naltrexone ”POA Pharma” bør ikke anvendes til børn og teenagere under 18 år. 

  

Brug til ældre 

Der er ikke tilstrækkelig erfaring med hensyn til sikkerhed og virkning af Naltrexone ”POA Pharma” til ældre patienter. 

  

Brug til patienter med lever- eller nyresygdomme 

Informer din læge, hvis du har lever- eller nyresygdomme. Lægen skal beslutte om dosis af Naltrexone ”POA Pharma” skal justeres eller om behandlingen skal afbrydes. 

  

Behandlingsvarighed

Varigheden af behandling med Naltrexone ”POA Pharma” besluttes af din læge. Sædvanligvis skal Naltrexone ”POA Pharma” tages i mindst 3 måneder, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt med behandling i længere tid. 

  

Indgivelsesmåde

Naltrexone ”POA Pharma” filmovertrukne tabletter skal tages med en smule væske. 

  

Hvis du har taget for mange Naltrexone ”POA Pharma”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Naltrexone ”POA Pharma” end lægen har foreskrevet. 
Der kendes ikke andre bivirkninger end de, der er nævnt nedenfor. 

  

Hvis du har glemt at tage Naltrexone ”POA Pharma”

Tag aldrig en dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis Naltrexone ”POA Pharma”. 

  

Hvis du holder op med at tage Naltrexone ”POA Pharma”

Du må ikke stoppe behandlingen uden at rådføre dig med din læge.  

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger kan forekomme: 

  

Meget almindelig (forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede): 

Hovedpine, søvnforstyrrelser, rastløshed, nervøsitet, mavesmerter, mavekramper, kvalme, opkastningstrang, led- og muskelsmerter, mathed. 

 

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Angst, øget energi, modløshed, irritabilitet, humørsvingninger, tørst, svimmelhed, kulderystelser, øget svedproduktion, ørhed, øget tåreflod, brystsmerter, diarré, forstoppelse, udslæt, besvær med at lade vandet, forsinket sædafgang, nedsat potens, appetitløshed. 

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

Depression, selvmordstanker, selvmordsforsøg, taleforstyrrelser, leverproblemer. 

 

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Nedsat antal blodplader og dermed øget risiko for blødninger, uro, opstemthed, hallucinationer, rysten, udslæt. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 


Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Tag ikke Naltrexone ”POA Pharma” efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteret efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Hvis du bemærker, at tabletterne er beskadigede f.eks. ridsede eller itu, skal du spørge lægen til råds, før du tager dem. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Naltrexone ”POA Pharma” indeholder:

Aktivt stof: naltrexonhydrochlorid. 


Hver tablet indeholder 50 mg naltrexonhydrochlorid.  

 

Øvrige indholdsstoffer: 

 

Tabletkerne: 

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon, magnesiumstearat. 

 

Filmovertræk: 

Hypromellose (E464), macrogol 400, polysorbat 80 (E433), rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), titandioxid (E171). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Gule, ovale, hvælvede, filmovertrukne tabletter med en delekærv på den ene side og glat overflade på den anden side.
Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Naltrexone ”POA Pharma” findes i pakninger med 7, 14, 28, 30, 50 og 56 filmovertrukne tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

POA Pharma Scandinavia AB 

Box 24026
Ebbe Lieberathsgatan 21
40022 Göteborg
Sverige 

  

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited, UK  

Sage House, 319 Pinner Road,  

Harrow, Middelsex, HA1 4HF  

Storbritannien 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland: Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Danmark: Naltrexone ”POA Pharma” 

Norge: Naltrexone POA Pharma 50 mg tablett, filmdrasjert 

Sverige: Naltrexone POA Pharma 50 mg filmdragerade tabletter 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 10/2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...