Seroquel Prolong

depottabletter 300 mg og 400 mg

Abacus

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Seroquel® Prolong 300 mg og 400 mg depottabletter

Quetiapin  

  

Seroquel® Prolong er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca UK Limited. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Seroquel Prolong til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Seroquel Prolong 

 3. Sådan skal du bruge Seroquel Prolong 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Seroquel Prolong indeholder det aktive stof quetiapin.  

Dette tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes antipsykotika. Seroquel Prolong kan bruges til at behandle forskellige sygdomme, som f.eks.: 

 • Bipolar depression og depressive episoder ved unipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du kan føle dig deprimeret, have skyldfølelse, mangle energi, miste appetitten eller have svært ved at sove. 

 • Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet, ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have en dårlig dømmekraft, eller du kan have en aggressiv eller destruktiv opførsel. 

 • Skizofreni: Du kan høre eller fornemme ting, som ikke er der, tro på ting, der ikke er sande, eller føle dig usædvanligt mistroisk, nervøs, forvirret, have skyldfølelse, være anspændt eller deprimeret. 

Hvis Seroquel Prolong tages mod depressive episoder ved unipolar depression, skal det tages sammen med anden medicin, som gives mod denne sygdom.  

Din læge vil muligvis fortsat ordinere Seroquel Prolong, selvom du får det bedre.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Seroquel Prolong

Tag ikke seroquel Prolong:

 • hvis du er allergisk over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Seroquel Prolong (angivet i punkt 6). 

 • du tager et af følgende lægemidler: 

  • visse lægemidler mod HIV.
  • lægemidler som indeholder azoler (mod svampeinfektioner).
  • erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).
  • nefazodon (mod depression).

Tag ikke Seroquel Prolong, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal altid med din læge eller apoteket, inden du tager Seroquel Prolong.
 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge, før du tager din medicin, hvis: 

 • du eller nogen i din familie har eller har haft hjerteproblemer f.eks. problemer med hjerterytmen, eller hvis du tager medicin, der kan påvirke måden, hvorpå dit hjerte slår. 

 • du har lavt blodtryk. 

 • du har haft et slagtilfælde, specielt hvis du er ældre. 

 • du har problemer med leveren. 

 • du har haft krampeanfald. 

 • du har sukkersyge, eller har risiko for at få det. Hvis dette er tilfældet, kan det være at din læge checker dit blodsukkerniveau, mens du tager Seroquel Prolong. 

 • du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer (som måske eller måske ikke har været forårsaget af andre lægemidler). 

 • du er en ældre, dement person (nedsat hjernefunktion). 

  Seroquel Prolong må ikke tages af ældre demente personer, fordi Seroquel Prolong kan øge risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde dødsfald, hos disse personer.
 • du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da denne type medicin har været forbundet med dannelsen af blodpropper. 

Tal med din læge med det samme, hvis du oplever følgende efter at have taget Seroquel Prolong: 

 • en kombination af feber, alvorlig muskelstivhed, svedtendens eller nedsat bevidsthed (en lidelse, som hedder “malignt neuroleptikasyndrom”). Dette kræver omgående medicinsk behandling. 

 • får ufrivillige bevægelser, specielt i ansigtet eller tungen. 

 • bliver svimmel eller pludseligt føler dig meget søvnig. 

  Dette kan øge risikoen for ulykker (fald) hos ældre patienter.
 • krampeanfald (anfald). 

 • en langvarig og smertefuld erektion (priapisme). 

 • feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller anden form for infektion, da dette kan skyldes et lavt antal hvide blodlegemer, hvilket kan betyde at behandlingen med Seroquel afbrydes og/eller at infektionen behandles. 

 • forstoppelse og vedholdende mavesmerter eller forstoppelse, som ikke kan behandles, da dette kan føre til en alvorlig blokering af tarmene. 

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler.
 

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan det være, at du ind imellem tænker på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan øges, når du starter med at tage din medicin, da denne type lægemidler alle tager lidt tid, før de virker, normalt omkring to uger, men nogle gange først efter lidt længere tid.
Det kan også godt være, at du får flere af disse tanker, hvis du pludselig stopper med at tage din medicin.
Det er sandsynligt, at du vil have lettere ved at få sådanne tanker, hvis du er en yngre voksen. Information fra kliniske forsøg viser, at der er en øget risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd hos yngre voksne under 25 år med depression.
Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en god ven, at du er deprimeret og bede dem læse denne information. Du kan bede dem fortælle dig, hvis de mener, at din depression bliver værre, eller hvis de er bekymrede over en ændring i din opførsel.
Der er observeret vægtøgning hos patienter, der tager Seroquel Prolong. Du og din læge bør regelmæssigt kontrollere din vægt.
 

Brug af anden medicin sammen med seroquel Prolong

Fortæl altid det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Du må ikke tage Seroquel Prolong, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Visse lægemidler mod HIV. 

 • Lægemidler som indeholder azoler (mod svampeinfektioner). 

 • Erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner). 

 • Nefazodon (mod depression). 

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Epilepsi lægemidler (f.eks. phenytoin eller carbamazepin). 

 • Lægemidler mod forhøjet blodtryk. 

 • Barbiturater (mod søvnbesvær). 

 • Thioridazin (et andet antipsykotika). 

 • Medicin, der påvirker din hjerterytme (puls), f.eks. lægemidler, som kan forårsage ubalance i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet). Dette gælder for eksempel diuretika (vanddrivende medicin) eller bestemte typer antibiotika (medicin mod infektioner). 

 • Lægemidler, der kan give forstoppelse. 

Tal med din læge, før du eventuelt stopper hvilken som helst medicinsk behandling.  

  

Brug af seroquel Prolong sammen med mad, drikke og alkohol

 • Seroquel Prolongs virkning kan påvirkes ved samtidig fødeindtagelse. Du bør derfor tage tabletterne mindst 1 time før et måltid eller ved sengetid. 

 • Vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager. Dette skyldes, at den samlede virkning af Seroquel Prolong og alkohol kan gøre dig søvnig. 

 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Seroquel Prolong, da det kan påvirke den måde, medicinen virker. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du tale med din læge, før du tager Seroquel Prolong.
Du bør ikke tage Seroquel Prolong under graviditet, medmindre du har aftalt det med din læge. Du må ikke tage Seroquel Prolong, mens du ammer.
Følgende symptomer kan opstå hos nyfødte børn, hvis mødre har taget Seroquel Prolong i det sidste trimester (sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og eller/svaghed, døsighed, ophidselse, åndedrætsbesvær og problemer med at tage føde til sig. Søg læge, hvis dit nyfødte barn udvikler nogen af disse symptomer.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før du ved, hvordan tabletterne påvirker dig.
 

Seroquel Prolong indeholder laktose

Seroquel Prolong indeholder laktose, som er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
 

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis du skal havet taget en urinprøve til narkotikatestning, kan behandling med Seroquel kombi- neret med bestemte testmetoder medføre, at prøven testes positiv for metadon samt nogle stof- fer til behandling af depression, som hedder tricykliske antidepressiva (TCA), selvom du hverken tager metadon eller TCA’er. Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test. 

3. Sådan skal du bruge Seroquel Prolong

Brug altid Seroquel Prolong nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Din læge vil bestemme hvilken dosering, du skal starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil afhænge af din sygdom og dit behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg. 

 • Du skal tage tabletten én gang dagligt. 

 • Tabletterne må ikke deles, tygges eller knuses. 

 • Synk tabletterne hele med et glas vand. 

 • Tag tabletterne uden samtidig fødeindtagelse (mindst 1 time før et måltid, eller ved sengetid. Din læge vil fortælle dig hvornår). 

 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Seroquel Prolong, da det kan påvirke den måde, medicinen virker. 

 • Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage tabletterne, uden at have talt med din læge. 

Leverproblemer 

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du har problemer med leveren.
 

Ældre 

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du er en ældre person.
 

Brug til børn og unge 

Børn og unge under 18 år må ikke anvende Seroquel Prolong.
 

Hvis du har brugt for mange seroquel Prolong

Hvis du tager flere Seroquel Prolong end lægen har anbefalet, kan du føle dig søvnig, svimmel og få en unormal hjerterytme (puls). Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital. Tag Seroquel Prolong tabletterne med dig.
 

Hvis du har glemt at bruge seroquel Prolong

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
 

Hvis du holder op med at bruge seroquel Prolong

Hvis du pludselig stopper med at tage Seroquel Prolong, kan det være, at du får svært ved at sove, får kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, bliver svimmel eller irritabel. Din læge kan derfor foreslå, at du mindsker dosis gradvist, før du stopper behandlingen.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund. 

 • Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når du fortsætter med at tage Seroquel Prolong) (kan medføre fald). 

 • Seponeringssymptomer (symptomer som forekommer, når du stopper med at tage Seroquel Prolong) inkluderer søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes. 

 • Vægtøgning. 

 • Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte. 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Hurtig hjerterytme (puls). 

 • Fornemmelse af, at hjertet banker, slår hurtigt eller springer slag over. 

 • Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær). 

 • Svaghedsfølelse, besvimelse (kan medføre fald). 

 • Væskeansamlinger i arme og ben. 

 • Fald i blodtryk når du rejser dig op. Du kan føle dig svimmel eller besvime (kan medføre fald). 

 • Øget blodsukkerniveau. 

 • Sløret syn. 

 • Abnorme drømme og mareridt. 

 • Øget sultfornemmelse. 

 • Irritation. 

 • Tale- og sprogforstyrrelser. 

 • Selvmordstanker og forværring af depression. 

 • Stakåndethed. 

 • opkastning (fortrinsvis hos ældre). 

 • Feber. 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Krampeanfald. 

 • overfølsomhedsreaktioner med f.eks hævelse af hals, ansigt og læber. 

 • Uro i benene, (restless leg syndrom). 

 • Synkebesvær. 

 • Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt ansigt og tunge. 

 • Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst, ophidselse eller udløsning. 

 • Forværring af eksisterende sukkersyge. 

 • ændring af hjertets elektriske impulser, set på hjertekardiogram (forlængelse af QT intervallet). 

 • Nedsat hjertefrekvens kan forekomme i starten af behandlingen, hvilket kan medføre lavt blodtryk og svimmelhed. 

 • Vandladningsproblemer 

 • Svimmelhed (kan medføre fald) 

 • Tilstoppet næse 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed, følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom). 

 • gulfarvning af hud og øjne (gulsot). 

 • Leverbetændelse (hepatitis). 

 • En langvarig og smertefuld erektion (priapismus). 

 • Øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré). 

 • Menstruationsforstyrrelse. 

 • Blodpropper i venerne specielt i benene (symptomer på dette er hævelse, smerte og rødmen af benet), som gennem blodårerne kan transporteres til lungerne og forårsage smerter i brystet og problemer med at trække vejret. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks søge læge. 

 • går, taler eller spiser i søvne. 

 • Nedsat kropstemperatur (hypothermi). 

 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreas). 

 • Betændelse i bugspytkirtlen 

 • En tilstand (såkaldt "metabolisk syndrom"), hvor du kan få en kombination af mindst 3 af følgende symptomer: en stigning i abdominal fedt, en reduktion af det "gode kolesterol" (HDL-C), en stigning af én type fedtstof i blodet kaldet triglycerider, forhøjet blodtryk og en stigning i blodsukkeret 

 • Kombination af feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller anden infektion med et meget lavt antal hvide blodlegemer, en tilstand kaldet agranulocytose 

 • Blokering af tarmen. 

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10 000 personer): 

 • Alvorligt udslæt, blærer og røde pletter på huden 

 • Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), for eksempel, åndedrætsbesvær eller chok 

 • Hurtig hævelse af huden, som regel omkring øjnene, læber og hals (angioødem) 

 • En alvorlig sygdom med blærer i huden, munden, øjnene og kønsorganerne (Stevens-Johnson syndrom) 

 • Forstyrret sekretion af det hormon, der regulerer urinvolumen 

 • Nedbrydning af muskelfibre og muskelsmerter (rhabdomyolyse) 

 • Forværring af diabetes. 

Ikke kendt (påvirker et ukendt antal personer): 

 • Hududslæt med uregelmæssige røde pletter (erythema multiforme) 

 • Alvorlig, pludselig allergisk reaktion med symptomer såsom feber, blæredannelse og afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse) 

 • Symptomer i forbindelse med seponering af lægemidlet kan forekomme hos nyfødte børn af mødre, der har brugt Seroquel Prolong under graviditet. 

Seroquel Prolong tilhører en klasse af lægemidler, der kan forårsage problemer medhjerterytmen. Sådanne lidelser kan være alvorlige, og i alvorlige tilfælde fatal.
Nogle bivirkninger ses kun ved at at tage en blodprøve. Dette gælder for skiftende niveauer af visse lipider (triglycerider og kolesterol), øget blodsukker, ændrede niveauer af thyreoideahormoner i blodet, forhøjede niveauer af leverenzymer, reduktion af visse typerblodceller, nedsat antal røde blodlegemer, forhøjede niveauer af kreatin i blodet, nedsat niveau af natrium i blodet og øge blodniveauer af hormonet prolaktin. En stigning i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde føre til: 

 • Mænd og kvinder kan få en hævelse af bryster og uventet mælkeproduktion. 

 • Hos kvinder kan menstruationen blive uregelmæssig eller stoppe. 

Din læge kan bede dig om at tage blodprøver for at undersøge dette. 

  

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger: 

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge.
 

Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge:
 

Meget almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende: 

 • Drenge og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk 

 • Piger kan få manglende eller uregelmæssig menstruation 

 • Øget appetit 

 • opkastning 

 • Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte. 

 • Øget blodtryk. 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • Svaghed, besvimelse (kan medføre fald) 

 • Tilstoppet næse 

 • Irritation. 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikker- heden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Seroquel Prolong utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Seroquel Prolong efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Seroquel Prolong kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Seroquel Prolong indeholder:

Det aktive stof er quetiapin. Seroquel Prolong tabletter indeholder 300 mg eller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumcitrat, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose. 

Tabletovertræk: Hypromellose, macrogol, titandioxid(E171). 300 mg tabletterne indeholder også gul jernoxid (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Alle depottabletter er kapselformede og præget med Xr og styrken. 

50 mg tabletter er ferskenfarvede; 200 mg er tabletter er gule; 300 mg tabletter er lysegule og 400 mg tabletter er hvide. 

For alle styrker er der registreret pakningsstørrelser på 10, 30, 50, 60 og 100 tabletter. Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser er tilgængelige. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Abacus Medicine A/S  

Vesterbrogade 149 

1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V. 

Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar Holland 

Tel +31 6 50 57 41 87 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...