Lamotrigin "Bluefish"

tabletter 50 mg og 100 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamotrigin “BMM Pharma” 25 mg tabletter
Lamotrigin “BMM Pharma” 50 mg tabletter
Lamotrigin “BMM Pharma” 100 mg tabletter
Lamotrigin “BMM Pharma” 200 mg tabletter

Lamotrigin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lamotrigin ”BMM Pharma” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin ”BMM Pharma”
 3. Sådan skal du tage Lamotrigin ”BMM Pharma”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamotrigin “BMM Pharma” bruges til behandling af to forskellige sygdomme: Epilepsi og manio- depressiv (bipolær) sygdom.  

  

Epilepsi 

Et epileptisk anfald er en pludselig, stærk og kortvarig øgning i impulserne mellem hjernens nerveceller. Lamotrigin “BMM Pharma” virker hovedsagligt ved at hæmme hurtig, gentagen nerveudløsning, og derved forhindre epileptiske kramper. 

  

Manio-depressiv (bipolær) sygdom 

Denne sygdom er karakteriseret ved gentagne tilstande med depression, mani eller hypomani, med lange eller korte symptomfri perioder imellem. Lamotrigin ”BMM Pharma” bruges som forebyggende behandling mod depressiontilstandene. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin "BMM Pharma"

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

  

Tag ikke Lamotrigin ”BMM Pharma”

 • hvis du er allergisk over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • hvis du tager anden medicin mod epilepsi eller manio-drepressiv (bipolær) sygdom, da dosis af Lamotrigin ”BMM Pharma” er afhængig af hvilken anden medicin du bruger (se ”Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin ”BMM Pharma””)
 • hvis du har en lever- eller nyresygdom
 • hvis du er overfølsom over for lægemidler der indeholder carbamazepin og phenytoin skal du fortælle dette til din læge, da du også kan være overfølsom over for lamotrigin
 • hvis du er allergisk over for eller har oplevet udslæt, når du har brugt anden form for antiepileptisk medicin
 • potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret ved anvendelse af lamotrigin, og ses først på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte med blærer i midten).
 • yderligere symptomer, man bør være opmærksom på, er sår i munden, i svælget, på kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og hævede øjne).
 • disse potentielt livstruende hududslæt er ofte ledsaget af influenzalignende symptomer. Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af huden.
 • Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hududslæt de første uger af behandlingen.
 • hvis du har udviklet Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med Lamotrigin ”BMM Pharma”, må du aldrig begynde at tage Lamotrigin ”BMM Pharma” igen.

Hvis du udvikler hududslæt eller de nævnte hudsymptomer, skal du straks søge læge. Fortæl lægen at du tager Lamotrigin ”BMM Pharma”.
 

Et lille antal patienter, som har været i behandling med antiepileptika som Lamotrigin ”BMM Pharma” har også haft tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis De har foruroligende tanker eller oplevelser, skal De søge læge så hurtigt som muligt.
 

Hvis du har epilepsi, kan pludselig ophør med behandlingen føre til en risiko for et øget antal krampeanfald. Du skal derfor altid kontakte din læge, før du ændrer i doseringen eller stopper behandlingen. 

  

Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin ”BMM Pharma”

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler, vitaminer og mineraler. Det er vigtigt, fordi doseringen af Lamotrigin ”BMM Pharma” skal justeres, før du tager visse andre lægemidler, f.eks lægemidler der indeholder valproat, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, primidon eller rifampicin. 

  

Hvis du samtidigt behandles med lamotrigin og lægemidler, der indeholder carbamazepin eller oxcarbazepin, kan det betyder en øget forekomst af nogle af bivirkningerne (se ”Bivirkninger”). Kvinder som starter eller slutter med at bruge p-piller, mens de er i behandling med Lamotrigin ”BMM Pharma”, skal fortælle det til lægen, da dosis af Lamotrigin ”BMM Pharma”måske skal justeres.
Kvinder, som behandles med Lamotrigin ”BMM Pharma” og som bruger p-piller, skal straks fortælle det til lægen, hvis deres blødningsmønster ændrer sig. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Hvis du bliver gravid eller planlægger at blive gravid, mens du er i behandling med Lamotrigin ”BMM Pharma”, skal du hurtigst muligt kontakte din læge. En af grundene til dette er, at en sammenhæng mellem behandlingen med lamotrigin i de første måneder af graviditeten og en øget risiko for læbe-gane- spalte, er rapporteret i en undersøgelse. Du må ikke stoppe din behandling uden at tale med din læge, da et pludseligt stop i behandlingen kan føre til gennembrudsanfald, som kan medføre en risiko for dig og dit barn.
 

Det er muligt at diende spædbørn kan påvirkes. Derfor må du ikke bruge Lamotrigin ”BMM Pharma” når du ammer, medmindre din læge specifikt har ordineret det. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamotrigin “BMM Pharma” kan nedsætte reaktionsevnen hos nogle personer, især i kombination med andre lægemidler eller efter ændring af dosis. Dette skal du huske på, f.eks. når du kører bil eller betjener maskiner.
Du er selv ansvarlig for at bedømme, om du er i stand til at køre bil eller foretage arbejde, der kræver skærpet opmærksomhed. En af faktorerne, som kan påvirke din evne i disse henseender, er brugen af lægemidler på grund af deres virkninger og/eller bivirkninger. Virkninger og bivirkninger er beskrevet i andre afsnit. Læs derfor hele indlægssedlen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

  

Lamotrigin “BMM Pharma” indeholder lactosemonohydrat.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lamotrigin "BMM Pharma"

Tabletterne skal synkes med vand.
 

Tag altid Lamotrigin ”BMM Pharma” nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
 

Dosis er lavere ved behandlingens start og øges derefter gradvist, mens der tages hensyn til anden medicin, der tages på samme tid. 

  

Den sædvanlige dosis er:

Dosis af Lamotrigin “BMM Pharma”, når det bruges alene til behandling af epilepsi. 

Voksne og børn over 12 år:
Den sædvanlige startdosis er 25 mg én gang dagligt i 2 uger, efterfulgt af 50 mg én gang dagligt i 2 uger. Din læge vil måske øge dosis over få uger. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 100-200 mg dagligt fordelt på 1 eller 2 doser. Nogle patienter kan have behov for en højere dosis. 

  

Dosis af Lamotrigin “BMM Pharma”, når det bruges alene til behandling af manio-depressiv (bipolær) sygdom. 

Voksne over 18 år:
Den sædvanlige startdosis er 25 mg én gang dagligt i 2 uger, efterfulgt af 50 mg dagligt fordelt på 1 eller 2 doser i 2 uger. Dosis øges derefter til 100 mg dagligt fordelt på 1 eller 2 doser i 1 uge. Efter 5 uger er den sædvanlige vedligeholdelsesdosis 200 mg dagligt fordelt på 1 eller 2 doser. Nogle patienter kan have behov for en højere eller lavere vedligeholdelsesdosis. 

  

Dosis, når det tages i kombination med andre lægemidler 

Lamotrigin “BMM Pharma” bruges ofte i kombination med andre lægemidler. I dette tilfælde skal dosis af lamotrigin justeres. Du skal checke dette med din læge eller på apoteket, hvis du bruger Lamotrigin ”BMM Pharma” i kombination med andre lægemidler. 

  

Børn under 12 år 

Lamotrigin “BMM Pharma” bør ikke bruges til børn under 12 år, da lægemidlet ikke er tilgængeligt i passende styrker. 

  

Ældre patienter (over 65 år) 

Dosisjustering er ikke nødvendig. 

  

Patienter med lever- eller nyresygdom. 

Hvis du har en lever eller nyresygdom, skal dosis af Lamotrigin “BMM Pharma” måske justeres. Du skal checke dette med din læge eller på apoteket, hvis du har en lever eller nyresygdom. 

  

Hvis du har taget for mange Lamotrigin ”BMM Pharma” tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lamotrigin ”BMM Pharma”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Symptomer på overdosering er uvilkårlige, rykagtige bevægelser af øjet, manglende koordinering af bevægelse, svækket bevidsthed og koma. 

  

Hvis du har glemt at tage Lamotrigin ”BMM Pharma”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men du skal tage den næste tablet så hurtigt som muligt. 

  

Hvis du holder op med at tage Lamotrigin ”BMM Pharma”

Hvis du stopper din behandling med Lamotrigin “BMM Pharma”, kan det fremkalde kramper. Stop ikke behandlingen med Lamotrigin “BMM Pharma”, medmindre du har diskuteret det med din læge.
 

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Forekomsten af bivirkninger kan variere afhængigt af om Lamotrigin “BMM Pharma” bruges alene til behandling af epilepsi eller i kombination med andre lægemidler til behandling af epilepsi eller manio- depressiv sygdom.
 

Bivirkningerne opdeles i: 

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end l ud af 10 patienter). 

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter). 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter). 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter). 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter). 

  

Bivirkninger er opdelt i forhold til, om de er rapporteret fra behandling for epilepsi eller manio-depressiv (bipolær) sygdom. 

  

Epilepsi 

Meget almindelige: Udslæt, svimmelhed, hovedpine, dobbeltsyn, sløret syn. Almindelige:Døsighed, følelse af svaghed, ustabil gang, rysten, søvnighed, uvilkårlige, rykagtige bevægelser af øjet, irritation, kvalme, opkastning, diarré. 

Ikke almindelige: Aggressivitet. 

Sjældne: Konjunktivitis (øjenbetændelse), alvorlige hudreaktioner 

Meget sjældne: Ophidselse, vaklen, bevægelsesforstyrrelser, ændring i bevægelsesmønstret, øget forekomst af anfald, påvirkninger af blodet, leverpåvirkninger, ufrivillige spasmer, hallucinationer, forvirring, overfølsomhedsreaktioner. 

  

Hos patienter med Parkinsons sygdom er der i sjældne tilfælde rapporteret om en forværring af parkinson symptomerne. 

Manio-depressiv (bipolær) sygdom 

Meget almindelige: Udslæt, hovedpine. 

Almindelige: Svimmelhed, døsighed, uro, smerte, ryg- og ledsmerter. 

Meget sjælden: Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret (se afsnit 2). 

  

Hudreaktioner forekommer normalt inden for 8 uger efter behandlingsstart med Lamotrigin ”BMM Pharma”. 

  

Andre bivirkninger 

Andre bivirkninger er forekommet hos et mindre antal patienter, men den nøjagtige frekvens er ukendt: Nogle af symptomer er: 

 • Feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed og ekstrem følsomhed over for stærkt lys. Dette kan være forårsaget af en betændelse i de membraner, der dækker hjernen og rygmarven (meningitis).

Hvis du får udslæt, feber, hævelse af ansigt/svælg og vejrtrækningsbesvær eller influenzalignende symptomer skal du straks kontakte din læge.
 

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Lamotrigin ”BMM Pharma” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamotrigin ”BMM Pharma” indeholder:

 • Aktivt stof: Lamotrigin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, gul jernoxid (E172), magnesiumstearat og majsstivelse.

Udseende og pakningstørrelse

Lamotrigin ”BMM Pharma” 25 mg tabletter er runde gule tabletter mærket ”25” på den ene side og med en kærv på den anden. Størrelse: 6 mm.
 

Lamotrigin ”BMM Pharma” 50 mg tabletter er runde gule tabletter mærket ”50” på den ene side og med en kærv på den anden. Størrelse: 8 mm.
 

Lamotrigin ”BMM Pharma” 100 mg tabletter er runde gule tabletter mærket ”100” på den ene side og en kærv på den anden. Størrelse: 10 mm.
 

Lamotrigin ”BMM Pharma” 200 mg tabletter er gule, kapselformede, bikonvekse tabletter mærket ”200” på den ene side og glatte på den anden side. Størrelse: 8 x 18 mm.
Delekærven er beregnet som hjælp til at dele tabletten for at gøre det lettere at synke tabletten. Den er ikke beregnet til at dele dosis.
 

Pakningsstørrelser for Lamotrigin “BMM Pharma” 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg:
10, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

BMM Pharma AB 

Blasieholmsgatan 2
111 48 Stockholm
Sverige 

  

Dansk repræsentant

Bluefish Pharmaceuticals AB 

Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Sverige 

  

Fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB 

Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Sverige
 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Lamotrigin ”BMM Pharma”
Sverige: Lamotrigin BMM Pharma 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret den 23 november 2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...