Dalacin®

kutanopløsning 10 mg/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® 10 mg/ ml kutanopløsning

Til udvortes brug

clindamycinphosphat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil vide.
 • Lægen har ordineret Dalacin til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dalacin
3. Sådan skal De bruge Dalacin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Dalacin kutanopløsning er antibiotika, der virker mod betændelse.
De kan bruge Dalacin til behandling af svære tilfælde af bumser (acne vulgaris).  

 

Lægen kan have givet Dem Dalacin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dalacin

Brug ikke Dalacin hvis:

 • De er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i punkt 6).
 • De har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis De: 

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens De bruger Dalacin eller op til 2 måneder efter De har brugt Dalacin. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

De skal være opmærksom på følgende

 • De skal undgå, at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og mund og De må ikke bruge Dalacin omkring øjnene. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal De skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • De bør kun bruge Dalacin, hvis De har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne), og De skal bruge Dalacin i så kort tid som muligt. Ellers er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod Dalacin.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller hargjort det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Fortæl lægen hvis De samtidig tager: 

 • muskelafslappende medicin
 • warfarin eller lignende medicin – anvendes som blodfortyndende behandling. De vil være mere tilbøjelig til at bløde. Deres læge vil regelmæssig tage blodprøver for at undersøge Deres blods
  evne til at størkne

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Hvis De er gravid, må De normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen. 

 

Amning: 

Erfaringerne med Dalacin kutanopløsning er begrænsede. De bør derfor ikke bruge Dalacin, hvis De ammer. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Dalacin kutanopløsning indeholder isopropylalkohol og propylenglycol

 • Isopropylalkohol kan give svie og irritation af øjne, slimhinder og beskadiget hud (rifter og sår).
 • Propylenglycol kan give irritation af huden.

3. Sådan skal De bruge Dalacin

Brug altid Dalacin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Til udvortes brug.

  

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne: 

Smør opløsningen i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt. 

  

Børn: 

De må kun bruge Dalacin til børn efter lægens anvisning. 

  

Ældre: 

De må kun bruge Dalacin til ældre efter lægens anvisning. 

  

Brugsanvisning:

Inden plastflasken tages i brug første gang, skal applikatoren påsættes plastflasken ved: 

1. Fjern låget fra plastflasken og smid det ud.
2. Sæt applikatoren på flasken, og tryk den godt fast.
3. Plastflasken lukkes ved at skrue det løse buede låg fast. 

  

Derefter: 

1. Rengør og aftør den angrebne hud.
2. Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig.
3. Dup applikatoren mod huden og smør kutanopløsningen på uden at gnide.
4. Smør et tyndt lag af kutanopløsningen på den angrebne hud. Brug kun lidt kutanopløsning ad gangen.
5. Undgå at få Dalacin i øjne og mund.
6. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal De skylle øjnene grundigt med rindende vand.
7. Hvis applikatoren bliver tør, skal De vende flasken op og ned og trykke indtil applikatoren bliver fugtig. 

  

Hvis De har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Dalacin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

  

Hvis De har glemt at bruge Dalacin

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis De har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis De holder op med at bruge Dalacin

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin, da sygdommen ellers kan blusse op igen Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen (kan være tegn på tarmbetændelse). Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kendt: 

 • Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Tør hud, hudirritation, kløe, fedtet hud, rødmen af huden
 • Nældefeber.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 1000 patienter): 

 • Mavebesvær.

Bivirkninger, hyppigheden ikke kendt: 

 • Kontakteksem
 • Betændelse i hårsækkene
 • Mavesmerter, diarré
 • Sviende øjne (hvis De ved et uheld får Dalacin kutanopløsning i øjet).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Brug ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin kutanopløsning 10 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: clindamycinphosphat. 

Øvrige indholdsstoffer: propylenglycol, isopropylalkohol, natriumhydroxid, saltsyre, renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Dalacin er en farveløs opløsning. Den findes i en 30 ml og 60 ml plastflaske med en løs applikator og et låg i kartonen. Applikator skal påsættes plastflasken inden brug. For at lukke plastflasken skal det nye låg anvendes.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse i Danmark:

Indehaver af markedsføringstilladelse i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

 

Fremstiller:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei, 1930 Zaventem, Belgien. 

Revisionsdato

Den indlægsseddel blev senest ændret juni 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...