Dalacin®

kutanemulsion 10 mg/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® 10 mg/ml kutanemulsion

Til udvortes brug  

clindamycinphosphat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil vide.
 • Lægen har ordineret Dalacin til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dalacin
3. Sådan skal De bruge Dalacin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Dalacin kutanemulsion virker mod betændelse (antibiotikum).
De kan bruge Dalacin til behandling af svære tilfælde af bumser (acne vulgaris).  

 

Lægen kan have givet Dem Dalacin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dalacin

Brug ikke Dalacin:

 • hvis De er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i punkt 6).
 • hvis De har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet hvis De: 

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens De bruger Dalacin eller op til 2 måneder efter De har brugt Dalacin. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

De skal være opmærksom på følgende

 • De skal undgå, at kutanemulsionen kommer i kontakt med øjne og mund og De må ikke bruge Dalacin omkring øjnene. Hvis kutanemulsionen kommer i øjnene, skal De skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • De bør kun bruge Dalacin, hvis De har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne), og De skal bruge Dalacin i så kort tid som muligt. Ellers er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod Dalacin.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Fortæl lægen hvis De samtidig tager: 

 • muskelafslappende medicin
 • warfarin eller lignende medicin – anvendes som blodfortyndende behandling. De vil være mere tilbøjelig til at bløde. Deres læge vil regelmæssig tage blodprøver for at undersøge Deres blods
  evne til at størkne

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Hvis De er gravid, må De normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen. 

 

Amning: 

Erfaringerne med Dalacin kutanemulsion er begrænsede. De bør derfor ikke bruge Dalacin, hvis De ammer. Spørg lægen. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Dalacin kutanemulsion indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og cetostearylalkohol

 • Methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.
 • Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal De bruge Dalacin

Brug altid Dalacin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til udvortes brug.

 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Emulsionen smøres i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt. 

 

Børn: 

De må kun bruge Dalacin til børn efter lægens anvisning. 

 

Ældre: 

De må kun bruge Dalacin til ældre efter lægens anvisning. 

 

Brugsanvisning:

1. Rengør og aftør den angrebne hud.
2. Smør et tyndt lag Dalacin kutanemulsion på den angrebne hud. Brug kun lidt kutanamulsion ad gangen og undgå at få Dalacin i øjne og mund.
3. Hvis Dalacin kutanemulsion kommer i øjnene, skal De skylle øjnene grundigt med rindende vand. 

 

Hvis De har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis De har brugt mere Dalacin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

 

Hvis De har glemt at bruge Dalacin

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis De har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis De holder op med at bruge Dalacin

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin, da sygdommen ellers kan blusse op igen. Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen (kan være tegn på tarmbetændelse). Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kendt: 

 • Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Hudirritation, rødmen af huden, kløe, fedtet hud, tør hud
 • Nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kendt 

 • Kontakteksem
 • Betændelse i hårsækkene
 • Mavesmerter, mavebesvær, diarré
 • Sviende øjne (hvis De ved et uheld får Dalacin kutanopløsning i øjet).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin kutanemulsion 10 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: clindamycinphosphat.
Øvrige indholdsstoffer: glycerol, natriumlaurilsarcosinat, methylparahydroxybenzoat (E218), stearinsyre, Lexemul T, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelse:

Dalacin findes i en plastflaske.
 

Pakningsstørrelser for Dalacin kutanemulsion: 30 ml og 60 ml.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse i Danmark:

Indehaver af markedsføringstilladelse i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

 

Fremstiller:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei, 1930 Zaventem, Belgien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...