Sinquan®

hårde kapsler 25 mg og 50 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sinquan® 10 mg, 25 mg eller 50 mg, hårde kapsler

doxepin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Sinquan til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Sinquan 

 3. Sådan skal De tage Sinquan 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Sinquan er et middel mod depression. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes tricykliske antidepressiva. Sinquan øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved depression.  

 

Lægen kan have givet Dem Sinquan for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Sinquan

Tag ikke Sinquan:

 • hvis De er allergisk over for doxepin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sinquan (angivet i punkt 6) 

 • hvis De er overfølsom over for anden medicin mod depression (tricykliske antidepressiva) 

 • hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet 

 • hvis De har dårligt hjerte eller lider af forstyrrelser i hjertets rytme 

 • hvis De lider af grøn stær 

 • hvis De har forstørret blærehalskirtel (prostata) 

 • hvis De også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget en form for medicin, der kaldes MAO-hæmmere, som bruges til behandling af depression (isocarboxacid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Sinquan: 

  

 • hvis De har en stofskiftesygdom (hypertyroidisme) 

 • hvis De har eller har haft kramper 

 • hvis De lider af skizofreni 

 • hvis De har nedsat lever- eller nyrefunktion 

 • hvis De har en hjertesygdom eller forhøjet blodtryk 

 • hvis De har diabetes - De skal kontrollere Deres blodsukker jævnligt og måske have justeret Deres diabetesmedicin 

 • hvis De er under 25 år. 

Selvmordstanker og forværring af Deres depression eller angst

Hvis De er deprimeret og/eller lider af angst, kan De sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv. Disse tanker kan forstærkes, når De starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 

De kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis De tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv. 

 • Hvis De er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin. 

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på Dem selv, bør De straks kontakte Deres læge eller hospitalet. 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at De er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kan eventuelt bede dem om at fortælle Dem, hvis de synes, at Deres depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i Deres opførsel. 

  

Vær opmærksom på følgende: 

 • Hvis De er ældre er der en øget risiko for, at De får bivirkninger som svimmelhed. 

  Det kan ske, når De rejser eller sætter Dem op fra liggende eller siddende stilling pga. for lavt blodtryk. Tal med lægen
 • De skal undgå at drikke alkohol, når De tager Sinquan. Sinquan kan forstærke den sløvende effekt af alkohol 

 • Hvis De skal opereres eller bedøves, skal De fortælle lægen eller tandlægen, at De er i behandling med Sinquan 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Sinquan. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

  Kontakt lægen
 • Hvis De får hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og øjensmerter eller gråsyn i udkanten af synsfeltet. Det kan være tegn på for højt tryk i øjet (grøn stær) 

 • Hvis Deres humør bliver meget anderledes med unaturlig opstemthed eller irritabilitet, eller Deres søvnbehov ændrer sig. Det kan være tegn på, at De er ved at udvikle mani. 

Brug af anden medicin sammen med Sinquan

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

De må ikke tage Sinquan, hvis De tager eller inden for de sidste 14 dage har taget en form for medicin der kaldes MAO-hæmmere (isocarboxacid, moclobemid) som bruges til behandling af depression eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin). 

  

Tal med lægen, hvis De tager: 

 • medicin, som kan virke sløvende, f.eks. medicin mod 

  • angst, uro eller søvnproblemer 

  • stærke smerter 

 • medicin mod for højt blodtryk (methyldopa) 

 • medicin mod hedeture og forebyggelse af migræne (clonidin) 

 • medicin mod mavesår og for meget mavesyre (cimetidin) 

 • medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika) 

 • anden medicin mod depression (af typen SSRI) 

 • medicin, hvis virkning på hjertet kan forstærkes når det tages sammen med Sinquan (adrenalin, efedrin, isoprenalin, noradrenalin og phenylephedrin). 

 • medicin som indeholder tolazamid. 

De skal undgå at drikke alkohol, når De tager Sinquan. Sinquan kan forstærke den sløvende effekt af alkohol.  

  

Brug af Sinquan sammen med mad og drikke

De kan tage Sinquan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage Sinquan med et glas vand.
De skal undgå at drikke alkohol, når De tager Sinquan.
 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Sinquan.
 

Graviditet 

Hvis De er gravid, må De kun tage Sinquan efter aftale med lægen.
 

Amning 

De skal stoppe med at amme, hvis behandling med Sinquan er nødvendig. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sinquan kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal De tage hensyn til, hvis De skal færdes i trafikken og arbejde med maskiner.
 

Sinquan indeholder lactose

Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Sinquan

Tag altid Sinquan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Lægen vil afgøre, om De skal tage dosis på én gang eller om den skal deles. Hvis De skal tage dosis på én gang, bør De tage den ved sengetid. 

  

Der går normalt 2–3 uger, før De kan mærke, at De får det bedre. 

  

Voksne 

Den sædvanlige startdosis er 5–7 kapsler på 10 mg (i alt 50–70 mg) dagligt eller 2–3 kapsler på 25 mg (i alt 50-75 mg) dagligt eller 1 kapsel på 50 mg. 

 

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 8–15 kapsler på 10 mg (i alt 80–150 mg) dagligt eller 3–6 kapsler på 25 mg (i alt 75-150 mg) dagligt eller 2–3 kapsler på 50 mg (i alt 100–150 mg) dagligt. 

  

Ældre 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Børn og unge 

Sinquan bør normalt ikke bruges til børn og unge under 18 år. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis De har taget for mange Sinquan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Sinquan, end der står i her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

Tag pakningen med. 

  

Symptomer på overdosering er døsighed, en tilstand af sløvhed og træghed, tågesyn, kraftig mundtørhed og hurtig, dyb vejrtrækning. I alvorlige tilfælde åndedrætsbesvær, kramper, påvirkning af hjertet, koma eller svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk. 

  

Hvis De har glemt at tage Sinquan

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

  

Hvis De holder op med at tage Sinquan

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal De have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt. 

De skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå hovedpine, utilpashed, søvnforstyrrelser og irritabilitet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

I starten af behandlingen kan De opleve mundtørhed, uklart syn, forstoppelse samt besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Disse bivirkninger forsvinder normalt efter kort tid. Tal med lægen, hvis symptomerne fortsætter eller bliver generende, det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. 

  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Meget langsom eller hurtig, evt. uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Almen sløjhed, træthed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide og røde blodlegemer). Kan blive alvorligt, hvis De får feber, skal De straks kontakte læge eller skadestue 

 • Blødning fra hud og slimhinder pga. forandringer i blodet (for få blodplader). De kan samtidig opleve træthed, infektioner og feber (påvirkning af knoglemarven). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Forværring af astma. Kontakt læge 

 • Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Døsighed 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. De skal passe på med Deres mundhygiejne, så De ikke får huller i tænderne 

 • Forstoppelse, kvalme. 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser 

 • Rysten, usikre bevægelser 

 • Svedtendens 

 • Sløret syn 

 • Diaré, fordøjelsesbesvær, opkastning 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk 

 • Træthed, vægtøgning 

 • Søvnløshed 

 • Rastløs uro. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Mundbetændelse med små blærelignende belægninger på mundslimhinden. Kontakt lægen 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden 

 • Hovedpine, susen for ørerne (tinnitus), smagsforstyrrelser 

 • Kløe, hududslæt 

 • Sure opstød / halsbrand 

 • Appetitløshed 

 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet 

 • Svaghed, forvirring. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Svingende blodsukker. Kan blive alvorligt (måske livsfarligt). Kan give tørst, hyppig vandladning, træthed pga. for højt blodsukker, koldsved, mathed, sult, fovirring evt. bevidstløshed og kramper pga. for lavt blodsukker. Kontakt lægen 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt 

 • Hævelser i ansigtet. Kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112 

 • Påvirket urinproduktion 

 • Langsomme, ufrivillige bevægelser, følelsesløshed 

 • Store pupiller 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder, hårtab, øget følsomhed af huden for lys 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk 

 • Kulderystelser 

 • Brystforstørrelse og mælkesekretion hos kvinder, hævede testikler og udvikling af bryster hos mænd 

 • Impotens 

 • Øget eller nedsat sexlyst 

 • Desorientering. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Der er set en øget risiko for knoglebrud hos patienter, der bliver behandlet med denne type medicin 

 • Der er set tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd under behandling med Sinquan eller kort efter stop af behandlingen 

 • Nældefeber 

 • Mavesmerter 

 • Høj feber 

 • Nedsat følelse ved berøring. 

Ved pludseligt ophør af længerevarende behandling kan De få hovedpine, søvnløshed, irritabilitet og utilpashed. Disse symptomer er ikke tegn på vanedannelse. 

  

Sinquan kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøve,urinprøve, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Sinquan utilgængeligt for børn. 

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.Brug ikke Sinquan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sinquan 10 mg, 25 mg, 50 mg kapsler indeholder:

Aktivt stof: Doxepin (som doxepinhydrochlorid) 

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (vegetabilsk), natriumlaurilsulfat, gelatine, shellac, farvestoffet sort jernoxid (E 172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Sinquan kapsler 10 mg er klare, hårde kapsler fyldt med hvidt pulver. De er mærket med Pfizer logo og ”Sinequan 10”. 

Sinquan kapsler 25 mg er klare, hårde kapsler fyldt med hvidt pulver. De er mærket med Pfizer logo og ”Sinequan 25”. 

Sinquan kapsler 50 mg er klare, hårde kapsler fyldt med hvidt pulver. De er mærket med Pfizer logo og ”Sinequan 50”. 

 

Pakningsstørrelser 

30 eller 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen  

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

 

Fremstiller

Favera Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, F-37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2014  

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...