Centyl Mite med Kaliumklorid

overtrukne tabletter 1,25+573 mg

Leo

Om indlægssedlen

Centyl® mite med kaliumklorid, filmovertrukne tabletter

bendroflumethiazid 1,25 mg / kaliumklorid 573 mg

  

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen 

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Centyl® mite med kaliumklorid til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. 

 

I denne information er der oplysninger om: 

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Centyl® mite med kaliumklorid.
3. Sådan skal du tage Centyl® mite med kaliumklorid.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Centyl® mite med kaliumklorid er en gul, hvælvet, filmovertrukket tablet. 


Centyl® mite med kaliumklorid nedsætter blodtrykket og virker vanddrivende.
Centyl® mite med kaliumklorid øger saltudskillelsen i nyrerne. Det giver større mængde urin og øger udskillelsen af kalium (et salt i blodet). Medicinen indeholder kaliumklorid for at mindske risikoen for kaliummangel. 


Du kan bruge Centyl® mite med kaliumklorid til behandling af: 

 • forhøjet blodtryk og
 • væskeansamlinger (ødemer).
 • forebyggelse af tilbagevendende nyresten.
 • tørstesyge (diabetes insipidus).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Centyl® mite med kaliumklorid

Tag ikke Centyl® mite med kaliumklorid hvis

 • du har alvorlige forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance (elektrolytforstyrrelser).
 • din nyre- eller leverfunktion er alvorligt nedsat.
 • du har problemer med at tømme blæren eller ingen urin.
 • du har svigt af binyrerne (Addisons sygdom).
 • du har urinsyregigt (arthritis urica).
 • du har mavesår eller forsnævringer i mavetarmkanalen.
 • du er overfølsom over for bendroflumethiazid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
 • du er overfølsom over for anden vanddrivende medicin (thiazider), medicin mod diabetes type 2 (sulfonylurinstoffer) eller mod blærebetændelse (sulfamethizol).

Særlige forholdsregler

Du bør jævnligt få kontrolleret indholdet af kalium og natrium i dit blod.
Hvis dine nyrer fungerer dårligt, skal du hyppigt til kontrol. Hvis du har diabetes, kan Centyl® mite med kaliumklorid medføre, at glukosen i dit blod og i din urin stiger. Det kan være nødvendigt at ændre behandlingen af din diabetes, når du er i behandling med Centyl® mite med kaliumklorid. Det skal ske i samråd med din læge.
 

Centyl® mite med kaliumklorid kan forværre eller udløse anfald af urinsyregigt. Centyl® mite med kaliumklorid kan også forværre en bindevævssygdom (LED, systemisk lupus erythematosus). 


Hvis du er i behandling med lithium, bør du ikke tage Centyl® mite med kaliumklorid, medmindre din læge hyppigt kontrollerer din behandling.
Se afsnit “Brug af anden medicin”.
Drikker du alkohol, mens du tager Centyl® mite med kaliumklorid, kan du risikere at besvime, når du rejser dig op. Det er, fordi dit blodtryk bliver for lavt. 


Du bør undgå at spise lakrids, mens du tager Centyl® mite med Kaliumklorid. Det kan øge tabet af kalium. 


Tal med lægen, hvis du har: 

 • mere kalium i blodet end normalt
 • hjertesygdomme
 • væskemangel
 • nedsat funktion af nyre eller binyrebark (Addisons sygdom)
 • sygdom i lever
 • dårligt fungerende nyrer
 • har vanskeligt ved at lade vandet (prostataforstørrelse)
 • lavt blodtryk
 • nedsat passage i tarmen
 • kraftig kvalme, opkastninger eller mavesmerter

Brug af Centyl® mite med kaliumklorid sammen med mad og drikkevarer

Du kan bruge Centyl® mite med kaliumklorid sammen med mad og drikke. Alkohol kan øge bivirkninger ved behandling med Centyl® mite med kaliumklorid. 

 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

Du må kun tage Centyl® mite med kaliumklorid efter lægens anvisning.
Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker svangerskabsforebyggelse, mens du tager Centyl® mite med kaliumklorid. 

 

Amning: 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Centyl® mite med kaliumklorid. Centyl® mite med kaliumklorid bliver udskilt i modermælken. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod gigt eller smerter (NSAID).
 • Kolesterolnedsættende midler (kolestyramin og kolestripol).
 • Anden vanddrivende medicin.
 • Hjertemedicin (digoxin).
 • Muskelafslappende medicin.
 • Medicin mod for højt blodtryk.
 • Medicin mod maniske tilstande (lithium).
 • Medicin mod diabetes.
 • Binyrebarkhormon (kortikosteroider).
 • Medicin mod astma (beta-2-agonister).
 • Medicin mod svamp (amphothericin B).
 • Kalk (calcium) og/eller D-vitamin.
 • Medicin som kan gøre din hud lysfølsom.
 • Medicin, der kan sænke blodtrykket (f.eks. tricykliske antidepressiva).
 • Tacrolimus (behandling efter transplantation).

Hvis du sammen med Centyl® mite med kaliumklorid tager: 

 • Alkohol,
 • medicin mod epilepsi (phenobarbital),
 • stærk smertestillende medicin (opioider), kan du risikere at blive svimmel og falde, fordi blodtrykket bliver for lavt.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Centyl® mite med kaliumklorid og /eller Centyl® mite med kaliumklorid kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket. 

3. Sådan skal du tage Centyl® mite med kaliumklorid

Dosering

Blodtrykssænkning: 

Voksne: 1-2 filmovertrukne tabletter 1-2 gange daglig. 

  

Anden brug: 

Voksne: 2-4 filmovertrukne tabletter 1-2 gange daglig efter aftale med lægen. 

  

Børn: Du må kun bruge Centyl® mite med kaliumklorid til børn efter lægens anvisninger. 

  

Ældre: Du skal følge lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyrefunktion: Du skal følge lægens anvisninger. 

  

Nedsat leverfunktion: Du skal følge lægens anvisninger. 

  

Du skal synke Centyl® mite med kaliumklorid hele med et glas vand.
Du kan tage Centyl® mite med kaliumklorid sammen med mad. Den filmovertrukne tablet indeholder en kerne med kalium. Den tomme kerne, som er hvid, bliver udskilt med afføringen. 


Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  

Har du taget for mange Centyl® mite med kaliumklorid? 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Centyl® mite med kaliumklorid, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 


Hvis du tager for mange Centyl® mite med kaliumklorid, kan du få meget store vandladninger, væskemangel og forstyrrelser i væske- og saltbalancen. 


Symptomerne er:
Mundtørhed, tørst, kraftesløshed, sløvhed, døsighed, kvalme, opkastninger, diaré, rastløshed, muskelsmerter og krampeanfald. 

  

Har du glemt at tage Centyl® mite med kaliumklorid?  

Hvis du har glemt at tage Centyl® mite med kaliumklorid filmovertrukne tabletter, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot fortsætte med sædvanlig dosis. 

4. Bivirkninger

Centyl® mite med kaliumklorid kan som al anden medicin give bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 100 behandlede): 

Nedsat kaliumindhold i blodet der kan vise sig ved svaghed og kraftesløse muskler. Kontakt læge eller skadestue. 

  

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
Alvorlige forandringer i blodet, der kan vise sig ved influenzalignende symptomer, forkølelse, høj feber, træthed, svimmelhed, spontane blødninger. Kontakt læge eller skadestue.
Alvorlige forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance, der viser sig ved træthed, sløvhed, forvirring, koma, muskel- spændinger. Kontakt læge eller skadestue. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 100 behandlede):
Forhøjet glukose og urinsyre i blodet, hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastninger og træthed. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

Føleforstyrrelser i huden, f.eks. myrekryben, brænden, kløe,
sovende og prikkende fornemmelser. Svimmelhed når du rejser dig op, øget følsomhed for lys, hududslæt, muskelkramper og impotens. 

  

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
Anfald af urinsyregigt (arthritis urica), kløe og årebetændelse. 

  

Hyppigheden ikke kendt: 

For lavt blodtryk, diabetes, urinsyregigt (arthritis urica), besvimelse, væskemangel, kraftesløshed, svækkelse, muskelsmerter, mundtørhed, tørst, appetitløshed, diaré, forstoppelse, irritation i maven. 

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Centyl® mite med kaliumklorid utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.
Tag ikke Centyl® mite med kaliumklorid efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

Centyl® mite med kaliumklorid, filmovertrukne tabletter indeholder:

De virksomme stoffer i Centyl® mite med kaliumklorid filmovertrukne tabletter er:
Bendroflumethiazid 1,25 mg og kaliumklorid 573 mg. 


Øvrige indholdsstoffer: Ethylcellulose; sterylalkohol; magnesiumstearat; glycerol; hypromellose 15 cps; hypromellose 3 cps; polysorbat 20; citronsyremonohydrat; saccharinnatrium; talcum; chinolingult E104; titandioxid E171. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser á 30, 100 eller 250 filmovertrukne tabletter. Beholder med låg med integreret tørrekapsel. 


Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

LEO Pharma A/S  

Industriparken 55
DK-2750 Ballerup 

 

Fremstiller  

Paramedical A/S  

Vassingerødvej 3-7 

DK-3540 Lynge 

Revisionsdato

Revideret maj 2013 


Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...