Noskapin "DAK"

filmovertrukne tabletter 25 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Noskapin DAK 25 mg filmovertrukne tabletter

Noscapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Noskapin DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Noskapin DAK. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noskapin DAK 

 3. Sådan skal du tage Noskapin DAK 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Noskapin DAK (herefter kaldet Noskapin) er et hostestillende middel mod tør hoste uden slim.  

 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Noskapin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noskapin DAK

Tag ikke Noskapin

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for noscapinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Noskapin

 • tal med lægen inden du tager Noskapin, hvis du har hoste med slim 

  du bør ikke tage Noskapin samtidid med alkohol

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • nerve- eller sovemedicin 

 • blodfortyndende medicin (warfarin) 

Brug af Noskapin sammen med mad og drikke

Du kan tage Noskapin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør ikke tage Noskapin samtidig med alkohol. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Noskapin efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Noskapin efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Noskapin kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Noskapin

Noskapin indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Noskapin DAK

Hvis din læge har ordineret Noskapin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Tabletterne kan synkes hele, deles eller knuses og tages sammen med rigelig væske. Til mindre børn er det en god idé at knuse og opløse tabletten i vand eller saft. 

  

Den sædvanlige dosis er: 

  

Voksne: 1 – 2 tabletter 3 gange daglig. 

  

Børn over 2 år: ½ tablet 2 – 3 gange daglig. 

  

Du må kun bruge Noskapin til børn under 2 år efter aftale med lægen. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Noskapin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Noskapin, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Symptomer på overdosering er hududslæt, rødme, hovedpine, sløvhed, kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Noskapin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Noskapin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Ikke alvorlige: Hovedpine, døsighed. 

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Hævelse af tunge, læber og ansigt, som kan medføre, at luftvejene blokeres (Quinckes ødem). 

Ikke alvorlige: Nældefeber, overfølsomhedsreaktioner (allergi). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: sst@sst.dk. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Noskapin utilgængeligt for børn. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.  

 

Tag ikke Noskapin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Noskapin DAK 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder 

Det virksomme indholdsstof er noscapinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er crospovidon (E 1202), gelatine, hypromellose 15 (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b) og renset vand. 

Farvestof: Titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Noskapin DAK 25 mg er hvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv. 

  

Noskapin DAK 25 mg findes i pakningsstørrelser à 20 og 50 stk.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S 

Dybendal Alle 10 

DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Pharma A/S  

Langebjerg 1 

DK-4000 Roskilde 

  

Takeda Pharma Sp. z o.o. 12  

Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...