Cipramil®

filmovertrukne tabletter 20 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cipramil® 20 mg filmovertrukne tabletter

citalopram 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Cipramil® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

  

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlaegsseddel.dk 


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Cipramil®
 3. Sådan skal De tage Cipramil®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cipramil® er et lægemiddel som indeholder stoffet citalopram. Det tilhører en gruppe af medicin, som kaldes SSRI. Cipramil® øger mængden af et vigtigt stof (serotonin) i hjernen. Forstyrrelser i hjernens serotoninsystem er en vigtig faktor ved depression og beslægtede sygdomme.  


De kan få Cipramil® til: 

 • forebyggelse af tilbagevendende depression.
 • behandling af moderat til svær depression.
 • behandling af panikangst.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Cipramil®

Tag ikke Cipramil® hvis De:

 • er allergisk over for citalopram, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cipramil® (angivet i punkt 6).
 • tager anden medicin, der tilhører gruppen af medicin kaldet monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). MAO-hæmmere omfatter bl.a. medicin som phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid, tranylcypromin, selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (bruges til behandling af depression) og linezolid (et antibiotikum). 
 • er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).
 • tager medicin mod et hjerterytmeproblem, eller medicin der kan påvirke hjerterytmen. 
 • tager medicin mod psykoser (pimozid).

  

Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Cipramil®” nedenfor. 


De må først tage Cipramil®, 2 uger efter De er stoppet med at tage en MAO-hæmmer. Dog kan De begynde behandlingen med Cipramil® 1 døgn efter De er stoppet med at tage moclobemid.  


Efter at De er stoppet med Cipramil®, skal der gå 1 uge, før De tager MAO-hæmmere. 


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Cipramil®, hvis De: 

 • har selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv. 
 • lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. Lægen kan være nødt til at justere dosis. 
 • har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Behandling med Cipramil® bør stoppes, hvis De får anfald, eller hvis hyppigheden af anfald stiger (se også under 4 ”Bivirkninger”).
 • har diabetes, da Cipramil® kan påvirke Deres blodglukose. Det kan være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes.
 • lider af mani eller har haft mani.
 • let kommer til at bløde eller tidligere har haft blødningsforstyrrelser (blødning fra hud eller slimhinder, mave, tarm eller livmoder).
 • tager medicin, der påvirker blodets evne til at størkne (f.eks. acetylsalicylsyre og warfarin).
 • tager naturmedicin, som indeholder perikon (Hypericum perforatum).
 • får elektrochokbehandling (ECT).
 • har nedsat natrium i blodet – det gælder især ældre i behandling med vanddrivende medicin.
 • har tendens til nogle særlige forandringer i hjertekurven (EKG, forlængelse af QT-intervallet).
 • lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald
 • har en lav hvilepuls, og/eller De ved, at De kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når De rejser Dem op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
 • har problemer med pupiludvidelse i øjet (store pupiller).

  

Kontakt straks lægen, hvis De: 

 • får feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro. Tilstanden er sjælden, men kan være livsfarlig. Kontakt derfor straks læge eller skadestue.
 • får en manisk episode (sygelig opstemthed og uro).
 • bliver rastløs på en ubehagelig måde i de første uger af behandlingen.
 • får kramper, eller din epilepsi bliver værre.

OBS!

Nogle patienter med maniodepressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis De oplever dette. Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt omgående lægen i tilfælde af disse symptomer. 

  

Selvmordstanker og forværring af Deres depression eller angst

Hvis De er deprimeret og/eller lider af angst, kan De sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv. Disse tanker kan forstærkes, når De starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 

  

De kan have øget risiko for sådanne tanker, hvis De: 

 • tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv.
 • er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

  

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på Dem selv, bør De straks kontakte Deres læge eller hospitalet

  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at De er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kan eventuelt bede dem om at fortælle Dem, hvis de synes, at Deres depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i Deres opførsel. 

  

De bør desuden være opmærksom på følgende: 

 • Hvis De er under 18 år, har De en øget risiko for bivirkninger som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed f.eks. i form af truende eller voldelig adfærd, trodsighed samt vrede, hvis De tager Cipramil® eller anden medicin af samme type (SSRI). Lægen vurderer, hvad der er den bedste behandling for Dem.
 • De kan muligvis opleve en øget angst i starten af behandlingen, hvis De bliver behandlet for panikangst. Denne angstfølelse aftager normalt i løbet af de første par uger af behandlingen.
 • De bør undgå at drikke alkohol, når De er i behandling med Cipramil®.
 • Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Cipramil®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Cipramil®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Brug af Cipramil sammen med følgende lægemidler kan give alvorlige bivirkninger: 

 • medicin mod sindslidelser (pimozid). De må ikke bruge Cipramil sammen med pimozid.
 • medicin mod depression (non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid og tranylcypromin som det aktive stof). Hvis De har taget et af disse midler, skal der gå 14 dage, før De begynder at tage Cipramil®. Efter ophør med Cipramil® skal der gå 7 dage, før De begynder at tage et af disse midler.
 • anden medicin mod depression (reversible, selektive MAO-A hæmmere, der indeholder moclobemid). De må ikke bruge Cipramil® sammen med moclobemid.
 • antibiotika (linezolid).
 • medicin mod Parkinsons sygdom (irreversible MAO-B hæmmere, der indeholder selegilin), som øger risikoen for bivirkninger. De må ikke tage mere end 10 mg selegilin dagligt eller rasagilin.

  

Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • medicin mod mani og depression (lithium).
 • visse proteindrikke mod nedsat appetit eller kosttilskud, som indeholder aminosyren tryptophan.
 • medicin mod migræne (f.eks. sumatriptan), som kan øge risikoen for bivirkninger.
 • medicin mod stærke smerter (tramadol), som kan øge risikoen for bivirkninger og sænke tærsklen for krampeanfald.
 • medicin mod smerter/gigtmedicin (acetylsalicylsyre, NSAID).
 • medicin til rygeafvænning (bupropion), som kan sænke tærsklen for krampeanfald.
 • medicin mod malaria (mefloquin), som kan sænke tærsklen for krampeanfald.
 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin). Virkningen og bivirkninger af Cipramil® kan blive øget.
 • naturlægemidler, som indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum) mod depression. Der er øget risiko for bivirkninger ved samtidig brug af Cipramil®.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin og dipyridamol), da der er en øget risiko for blødningsforstyrrelser.
 • hjertemedicin og medicin for blodtrykket (flecainid, propafenon og metoprolol).
 • anden medicin mod depression (f.eks. clomipramin, imipramin, desipramin, amitriptylin og nortriptylin) og sindslidelser/psykotiske tilstande (f.eks. haloperidol, perphenazin, zuclopenthixol), som kan sænke tærsklen for krampeanfald.
 • medicin som nedsætter koncentrationen af kalium eller magnesium i blodet, da det kan øge risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

  

Tag ikke Cipramil®, hvis De får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis De har spørgsmål til dette, så kontakt Deres læge. 

  

Anden medicin kan påvirke virkningen af Cipramil®, og Cipramil® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom. 

  

Brug af Cipramil® sammen med mad, drikke og alkohol

De kan tage Cipramil® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt (se under 3 ”Sådan skal De tage Cipramil”). Tag Cipramil® sammen med lidt vand.  

  

Cipramil® øger ikke virkningen af alkohol. De bør dog ikke drikke alkohol, mens De er i behandling med Cipramil®. 

  

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet:  

De må kun tage Cipramil® efter aftale med lægen.  

  

Hvis De tager Cipramil® i den sidste del af graviditeten, kan det nyfødte barn få alvorlige bivirkninger eller abstinenser bl.a. åndenød, blålig hud/læber, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, temperatursvingninger, kramper, sløvhed, søvnbesvær.  

  

Fortæl Deres jordemoder og/eller læge, at De tager Cipramil®. Når medicin som Cipramil® tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for Deres barn, så kontakt straks Deres jordemoder eller læge.  

  

De bør ikke stoppe behandlingen brat under graviditet. Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen.  

  

Amning:  

Hvis De ammer, må De kun tage Cipramil® efter aftale med lægen. Cipramil® går over i modermælken.  

  

Fertilitet:  

Forsøg har vist, at Cipramil® kan føre til nedsat sædkvalitet hos dyr. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Cipramil® kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. De bør derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykel eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De føler Dem svimmel eller søvnig, når De begynder at tage medicinen. Vent med at køre bil mv., til disse virkninger er aftaget. 

  

Cipramil® indeholder laktose 

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Cipramil®

Tag altid Cipramil® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 


De skal tage Cipramil® hver dag som en enkelt daglig dosis. De kan tage Cipramil® når som helst på dagen uden mad eller i forbindelse med et måltid. Synk tabletterne med lidt vand. De må ikke tygge tabletterne.  


Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at De ikke nødvendigvis kan bruge Deres tabletter til alle de anførte doseringer.  

  

Den sædvanlige dosis 

Depression  

Voksne: 20 mg en gang dagligt. Deres læge kan øge denne dosis til højst 40 mg dagligt. 

  

Panikangst  

Voksne: Startdosis er 10 mg en gang dagligt i den første uge, og herefter bliver dosis øget til 20 mg dagligt. Deres læge kan øge denne dosis til højst 40 mg dagligt efter individuelle behov.  


Ældre (over 65 år)
Det anbefales at starte med en dosis på 10 mg Cipramil®, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 20 mg dagligt. 


Børn og unge (under 18 år)
Børn og unge under 18 år må kun få Cipramil® efter lægens anvisning. 


Nedsat nyrefunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Patienter med leverproblemer må ikke få mere end 20 mg Cipramil® dagligt. Følg lægens anvisninger. 


Varighed af behandlingen

Som med andre lægemidler mod depression og panikangst kan der gå nogle uger, før De mærker en bedring. Bliv ved med at tage Cipramil®, selv om det tager nogen tid, før De mærker en bedring af Deres tilstand. 
De må ikke ændre Deres dosis af Cipramil® uden at have talt med lægen.
Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid De skal behandles. Det er normalt, at behandlingen varer i mindst 6 måneder. Fortsæt med at tage Cipramil® i den periode, lægen har anbefalet. Hold ikke op med at tage Cipramil®, selv om De begynder at få det bedre, medmindre lægen anbefaler det. Selve sygdommen kan vare ved i lang tid, og hvis De stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. 
Hvis De har tilbagevendende depressioner, kan De have gavn af at fortsætte behandlingen for at forebygge nye depressioner - somme tider i flere år. 


Hvis De har taget for mange Cipramil®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Cipramil®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet – også selv om De ikke føler Dem utilpas eller har symptomer på forgiftning. Tag pakningen med.  

Symptomer på en overdosis af citalopram kan være:  

 • livstruende, uregelmæssig hjerterytme 
 • kramper 
 • hurtig eller langsom puls 
 • for højt eller for lavt blodtryk 
 • hjertestop 
 • sløvhed (søvntrang) 
 • koma 
 • kvalme og opkastning 
 • feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro 
 • svimmelhed 
 • udvidede pupiller 
 • svedtendens 
 • blåfarvning af huden 
 • hyperventilation

Hvis De har glemt at tage Cipramil® 

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.  

  

Hvis De holder op med at tage Cipramil® 

Hold ikke op med at tage Cipramil®, før lægen anbefaler det. Når De har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at nedtrappe Cipramil® gradvist i løbet af nogle uger. Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Cipramil®. Brat afbrydelse af behandlingen kan give lettere og forbigående abstinenser som svimmelhed, myrekryb, prikken/snurren i huden, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst og uro, hovedpine, kvalme, opkastning, svedtendens, rysten, forvirring, følelsesmæssig uligevægtighed eller irritabilitet, diaré, synsforstyrrelser, hjertebanken. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.  

Kontakt straks lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandlingen med Cipramil® er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når De begynder at få det bedre. 


Alvorlige bivirkninger

Hvis De får en eller flere af følgende bivirkninger, skal De stoppe med at tage Cipramil® og omgående kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 


Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed, forvirring, træthed og muskelsitren pga. for lavt indhold af natrium i blodet. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot.
 • Krampeanfald.

  

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedræts- besvær, svimmelhed og besvimelse (anafylaktisk reaktion).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

  

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Cipramil®, eller kort efter behandlingsophør. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.
 • Høj feber, skælven og pludselige muskelsammentrækninger, forvirring, sygelig opstemthed og uro.
 • Nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning og blå mærker.
 • Usædvanlige blødninger, inklusive mave- tarmblødninger (blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm), og blødning fra livmoderen.
 • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

Ikke alvorlige bivirkninger

Følgende bivirkninger er sædvanligvis milde og forsvinder efter nogle få dages behandling. Vær opmærksom på, at flere af bivirkningerne nedenfor også kan være symptomer på Deres sygdom og vil aftage, når De begynder at få det bedre. 


Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hjertebanken, rysten, øget svedtendens.
 • Sløvhed (søvntrang), søvnighed, kraftesløshed og svaghed.
 • Rastløs uro, søvnbesvær, nervøsitet.
 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Sløret syn (besvær med at læse lille skrift).
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis De tager Cipramil® i mere end 2-3 uger, skal De passe på Deres mundhygiejne, så De ikke får huller i tænderne. Tal med Deres tandlæge.
 • Kvalme, forstoppelse.

  

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Nedsat appetit, vægttab, øget appetit, vægtøgning, smagsforstyrrelser.
 • Diaré, opkastning, ubehag i maven (inkl. sure opstød, halsbrand), mavesmerter, luftafgang fra tarmen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed og evt. besvimelse (evt. kun når De rejser Dem) pga. lavt blodtryk.
 • Feber.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Træthed, søvnforstyrrelser, sære drømme.
 • Migræne, susen for ørerne (tinnitus).
 • Synsforstyrrelser.
 • Snue, bihulebetændelse (sinuitis), gaben.
 • Vandladningsbesvær.
 • Kløe, udslæt.
 • Muskelsmerter, ledsmerter.
 • Problemer med sædudtømning, impotens (rejsningsbesvær).
 • Menstruationssmerter og problemer med at få orgasme.
 • Nedsat seksuallyst.
 • Angst, forvirring, ligegyldighed.
 • Nedsat koncentrationsevne, koncentrationsforstyrrelser, hukommelsestab.

  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter) 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Utilpashed.
 • Besvimelse.
 • Kramper.
 • Bevægelsesforstyrrelser.
 • Udvidede pupiller.
 • Hoste.
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Nældefeber, væskeansamlinger (vand i kroppen), overfølsomhed. Kontakt lægen.
 • Hårtab.
 • Øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitet).
 • Småblødninger i hud og slimhinder.
 • Usædvanlig kraftig menstruationsblødning.
 • Aggression (truende, evt. voldelig adfærd), uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person.
 • Sygelig opstemthed (mani).
 • Opstemthed (eufori).
 • Forøget seksuallyst.

  

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Ufrivillige bevægelser.
 • Blødning.
 • Manglende evne til at sidde stille. Voldsom uro i benene.

  

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Udsivning af mælk fra brysterne.

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Svaghed, nedsat kraft i musklerne, sitren og unormal hjerterytme pga. for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Næseblod.
 • Blodudtrædninger under huden.
 • Uregelmæssig, kraftig menstruationsblødning.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Søg snarest læge eller skadestue.
 • Panikanfald.
 • Tænderskæren.
 • En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

 

Cipramil® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 


Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Cipramil® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Cipramil® ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Cipramil® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cipramil® 20 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: citalopram 20 mg, som citalopram-hydrobromid.
Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkerne: Majsstivelse, laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, copovidon, glycerol 85 %, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat. Overtræk: Hypromellose 5, macrogol 400, titandioxid (E171).
 

Udseende og pakningsstørrelser:

Cipramil® 20 mg filmovertrukne tabletter findes i blisterpakning med 98 stk. 


Cipramil® 20 mg filmovertrukne tabletter er ovale og hvide med delekærv mærket med ”C” og ”N” symmetrisk omkring delekærven. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,
2730 Herlev 


Ompakket og frigivet: 

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D,
2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...