Izba

øjendråber, opløsning 30 mikrogram/ml

Novartis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

travoprost 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, Hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge IZBA
3. Sådan skal du bruge IZBA
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

IZBA indeholder travoprost, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes prostaglandin-analoger.  

IZBA anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom kaldet glaukom (grøn stær). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge IZBA

Brug ikke IZBA

 • hvis du er allergisk over for travopost eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6).

Spørg din læge, hvis et af punkterne er aktuelt for dig. 

 

Advarsler og forsigtighedsregler

 • IZBA kan give længere eller tykkere øjenvipper, ændre farven og/eller antal hår i dine øjenvipper. Ændringer i øjenlågene, herunder usædvanlig hårvækst, eller ændring af vævet i øjenomgivelserne.
 • IZBA kan gradvist ændre din irisfarve (den farvede del af dine øjne). Denne farveændring kan være permanent.
 • Hvis du har gennemgået en operation for grå stær, skal du fortælle det til din læge, før du begynder at bruge IZBA.
 • Fortæl det til din læge, inden du begynder at bruge IZBA, hvis du har eller har haft en betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet (iritis og uveitis).
 • Travoprost kan optages gennem huden. Hvis noget af medicinen kommer i kontakt med huden, skal det vaskes af med det samme. Det gælder især kvinder, som er gravide eller kvinder, som forsøger at blive gravide.
 • Hvis du bruger bløde kontaktlinser, må du ikke bruge dråberne med kontaktlinser i øjnene. Vent 15 minutter, inden du sætter kontaktlinserne i igen.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger IZBA.  

 

Børn og unge
IZBA anbefales ikke til personer under 18 år. Spørg din læge, hvis dette er relevant for dig. 

 

Brug af anden medicin sammen med IZBA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Graviditet og amning

Brug ikke IZBA, hvis du er gravid. Hvis du ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Brug ikke IZBA, hvis du ammer. IZBA kan gå over i modermælken. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan opleve, at dit syn bliver midlertidigt sløret lige efter, at du har brugt IZBA. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. 

 

IZBA indeholder hydrogeneret, polyoxyleret ricinusolie og propylenglycol, som kan medføre hudreaktioner og hudirritation. 

3. Sådan skal du bruge IZBA

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Den anbefalede dosis er:

1 dråbe i det/de pågældende øje/øjne, én gang dagligt – om aftenen.
Brug kun IZBA i begge øjne, hvis din læge har ordineret det. Brug øjendråberne så længe, som din læge har ordineret det. 


IZBA må kun bruges som øjendråber. 

1. 

. Izba Alcon Laboratories (UK) Ltd., øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 

 

2. 

Izba Alcon Laboratories (UK) Ltd., øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 

 

3. 

Izba Alcon Laboratories (UK) Ltd., øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 

 

4. 

Izba Alcon Laboratories (UK) Ltd., øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 

 • Umiddelbart før brug første gang skal du fjerne beskyttelsesfolien og tage flasken ud (billede1), samt skrive åbningsdatoen, hvor der er gjort plads på etiketten
 • Vask dine hænder
 • Skru hætten af
 • Hvis sikkerhedsringen omkring hætten er løs, efter at hætten er fjernet, skal den tages af, før du bruger øjendråberne.
 • Hold flasken med bunden i vejret mellem din tommelfinger og de andre fingre
 • Læn hovedet tilbage. Træk forsigtigt ned i dit nederste øjenlåg, indtil der dannes en "lomme" mellem det nedre øjenlåg og dit øje. Dråben skal placeres der (billede 2)
 • Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.
 • Tryk let på flasken for at frigøre en dråbe IZBA ad gangen (billede 3).
 • Efter at have dryppet med IZBA, skal øjenlåget holdes lukket, og du trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (billede 4) i mindst 1 minut. Det forhindrer, at IZBA kommer ud i resten af kroppen
 • Gentag processen i det andet øje, hvis det er ordineret af din læge
 • Luk flasken omhyggeligt lige efter brug.
 • Brug kun én flaske ad gangen. Bryd ikke beskyttelsesfolien på en ny flaske, før du har brug for en ny flaske.

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen. 

 

Hvis du bruger andre øjenlægemidler, herunder øjendråber eller øjensalver, skal der gå mindst 5 minutter mellem brug af IZBA og de andre øjenlægemidler. 

 

Hvis du har brugt for meget IZBA 

Skyl al lægemidlet ud med varmt vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis. 

 

Hvis du har glemt at bruge IZBA 

Genoptag behandlingen med næste dosis i henhold til planen. Du må ikke tage en dobbeltdosis som
erstatning for den glemte dosis. Dosis må ikke overskride en dråbe dagligt i det/de pågældende øje/øjne 

 

Hvis du holder op med at bruge IZBA 

Hvis du holder op med at bruge IZBA uden først at tale med din læge, vil trykket i øjet ikke blive holdt nede, hvilket kan medføre tab af synet. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Følgende bivirkninger er observeret med IZBA

  

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

Reaktioner i øjet: Røde øjne 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

Reaktioner i øjet: Ubehag i øjet, øjenkløe og øjentørhed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

Reaktioner i øjet: Betændelseslignende tilstand (inflammation) inde i øjet, betændelseslignende tilstand (inflammation) på øjets overflade med/uden beskadigelse af overfladen, betændelseslignende tilstand (inflammation) på øjenlåget, betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjets bindehinde (det hvide i øjet), øjensmerte, lysfølsomme øjne, sløret eller unormalt syn, hævelse af eller skorper på øjenlåget, pus, mørkere hud rundt om øjet, vækst og ændring af øjenvippernes struktur. 

  

Øvrige bivirkninger: Udslæt eller kløe i huden. 

 

Ydermere er følgende bivirkninger blevet observeret med andre lægemidler, der indeholder en højere styrke af travoprost (40 mikrogram/ml):

  

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

Reaktioner i øjet: Røde øjne, ændringer af irisfarve (den farvede del af øjet) 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

Reaktioner i øjet: Betændelseslignende tilstand (inflammation) inde i øjet, øjensmerte, betændelseslignende tilstand (inflammation) på øjets overflade med/uden beskadigelse af overfladen, ubehag i øjet, pus, lysfølsomme øjne, sløret eller unormalt syn, øjentørhed, øjenkløe, øget tåreproduktion, røde øjenlåg, hævelse af øjenlåget, misfarvning af øjenvipper, vækst af øjenvipper, mørkere hud eller misfarvning af huden rundt om øjet. 

  

Øvrige bivirkninger: Hovedpine. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

Reaktioner i øjet: Hornhindelidelse, betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet, lysglimt, betændelseslignende tilstand (inflammation) på øjets overflade med/uden beskadigelse af overfladen, hævelse af øjet, betændelseslignende tilstand (inflammation eller infektion) i øjets bindehinde (det hvide i øjet), halo-syn (lysende ring omkring lyskilder), nedsat følsomhed, pigmentdannelse indvendigt i øjet, katarakt (grå stær), skorper på øjenlåget, trætte øjne, øget pupilstørrelse, unormal, udadvendt nedre øjenlåg, tab af øjenvipper, virusinfektion i øjet. 

 

Øvrige bivirkninger: Astma, kortåndethed, nedsat eller forhøjet blodtryk, uregelmæssig eller øget/ nedsat hjerterytme (puls), svimmelhed, hoste, generel svækkelse i kroppen, forøgelse af allergiske symptomer, halsirritation, tilstoppet næse, mavebesvær eller - sår, tør mund, forstoppelse, rød eller kløende hud, udslæt, øget hårvækst eller forstærket hårfarve, øget hårtykkelse omkring øjnene, muskelsmerter, dårlig smag i munden. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data) 

Bivirkninger i øjet: Betændelseslignende tilstand (inflammation) bagest i øjet, indsunkne øjne. 

  

Øvrige bivirkninger: Forværring af astma, unormal hårvækst, ringen for øret, øget forekomst af prostata-antigen. 

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Izba efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

  

Flasken skal smides ud 4 uger efter, at den er åbnet første gang, for at forhindre, at du får en øjeninfektion. Du skal derefter starte på en ny flaske. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til dette på kartonen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

IZBA indeholder

Aktivt stof: Hver ml opløsning indeholder 30 mikrogram/ml travoprost. 


Øvrige indholdsstoffer: polyquaternium-1, polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie 40, propylenglycol (se slutningen af pkt. 2), natriumchlorid, borsyre, mannitol og renset vand. Små mængder hydrogenchloridsyre /natriumhydroxid er tilsat for at holde surhedsgraden (pH) normal. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

IZBA er en væske (en klar, farveløs opløsning), som fås i en 4 ml plastflaske med skruelåg. Hver flaske med 2,5 ml travoprost øjendråber er pakket i en beskyttelsesfolie.
Pakningsstørrelse: 1 eller 3 flasker
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley  

Surrey, GU16 7SR  

Storbritannien. 

 

Producent 

S.A. Alcon Couvreur N.V.  

Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgien 


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af  

markedsføringstilladelsen: 


 

België/Belgique/Belgien 

Luxembourg/Luxemburg Alcon.  

+ 32 (0)3 754 32 10 (België/Belgique/Belgien) 

Latvija  

Alcon Pharmaceuticals Ltd  

+ 371 67 321 121 

Бългapия  

Алкон България ЕООД  

+ 359 2 950 15 65 

Lietuva  

Alcon Pharmaceuticals Ltd atstovybė  

+ 370 5 2 314 756 

Česká republika  

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o..  

+ 420 225 775 111 

Magyarország  

Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi  

Kft. + 36-1-463-9080 

Danmark  

Alcon Nordic A/S  

+ 45 3636 4300 

Nederland  

Alcon Nederland BV  

+ 31 (0) 183 654321 

Deutschland  

Alcon Pharma GmbH  

+ 49 (0)761 1304-0 

Norge  

Alcon Nordic A/S  

+ 45 3636 4300 

Ελλάδα/Κύπρος  

Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ  

+ 30 210 68 78 300 (Ελλάδα) 

Österreich  

Alcon Ophthalmika GmbH  

+ 43 (0)1 596 69 70 

Eesti  

Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal  

+ 372 6 313 214 

Polska  

Alcon Polska Sp. z o.o.  

+ 48 22 820 3450 

España  

Alcon Cusí, S.A.  

+ 34 93 497 7000 

Portugal  

Alcon Portugal - Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.  

+ 351 214 400 300 

France  

Laboratoires Alcon  

+ 33 (0)1 47 10 47 10 

România  

S.C. Alcon Romania S.R.L.  

+ 40 21 203 93 24 

Hrvatska  

Alcon Farmaceutika d.o.o.  

+ 385 1 4611 988 

Slovenija  

Alcon d.o.o.  

+ 386 1 422 5280 

Ireland  

Malta  

United Kingdom  

Alcon Laboratories (UK) Ltd  

+ 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom) 

Slovenská republika  

Alcon Pharmaceuticals Ltd., o.z.  

+ 421 2 5441 0378 

Ísland  

Alcon Nordic A/S  

+ 45 3636 4300 

Suomi/Finland  

Alcon Nordic A/S  

+ 45 3636 4300 

Italia  

Alcon Italia S.p.A.  

+ 39 02 81 80 31 

Sverige  

Alcon Nordic A/S  

+ 45 3636 4300 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07.03.2014 

  

Andre informationskilder 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...